Datos Básicos. Indicadores demográficos e proxeccións de poboación

Evolución do número de nacementos, defuncións e do saldo vexetativo
Galicia 1975-2021 (datos provisionais)
Persoas


Fonte: IGE-INE. Movemento natural de poboación

En 2021 o saldo vexetativo de Galicia sitúouse en -18.084 o que significa que se produciron máis defuncións que nacementos

O saldo vexetativo ou crecemento natural da poboación calcúlase como a diferenza entre o número de nacementos producidos nun ano e o número de defuncións. Un saldo vexetativo negativo indica que nese ano morreron máis persoas das que naceron. En 2021 situouse en -18.084 e empeorou un 2,8% respecto ao ano anterior.


Indicadores de natalidade e fecundidade segundo a nacionalidade da nai. Ano 2020
Tanto por mil


INE. Indicadores demográficos básicos

En 2020 o número de nacementos en Galicia diminuíu un 3,0% respecto ao ano anterior

Durante o ano 2020 producíronse 15.247 nacementos en Galicia, un 3,0% menos que no ano anterior.

En 2020 a taxa bruta de natalidade galega situouse en 5,65 nacementos por cada mil habitantes. Se relacionamos o número de nacementos coa poboación feminina en idade fértil (taxa xeral de fecundidade) resulta un cociente de 27,91 nacementos por cada mil mulleres de idades comprendidas entre os 15 e 49 anos.

Se comparamos os indicadores galegos coa media para o conxunto do Estado español obsérvase que as taxas de natalidade e fecundidade galegas son máis baixas: en España producíronse, de media, 7,19 nacementos por cada mil habitantes en 2020 e a taxa xeral de fecundidade situouse en 32,48 nacementos por cada mil mulleres en idade fértil.

Por outra banda, se desagregamos os indicadores segundo a nacionalidade da nai obtense que os valores destes son máis altos no caso das nais de nacionalidade estranxeira. A taxa bruta de natalidade das nais españolas en Galicia sitúase en 5,30‰, fronte aos 13,10‰ para as nais estranxeiras. Isto parece indicar que a poboación estranxeira mantén uns patróns de natalidade diferentes aos da poboación nacional, que poden axudar a contrarrestar a diminución dos nacementos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Defuncións segundo o sexo e a idade. Galicia. Ano 2021
Número e porcentaxes


IGE-INE. Movemento natural da poboación

As mulleres morren a idades máis tardías

No ano 2021 morreron 32.843 persoas residentes en Galicia. Con respecto ao ano anterior rexistráronse case o mesmo número de falecementos (2 falecementos menos).

Atendendo á distribución das defuncións segundo o sexo e a idade, o 50,27% dos falecidos en 2021 maiores de 45 anos eran homes. Por outra banda, o 32,0% dos homes falecidos neste ano non chegaba aos 75 anos, o 27,6% tiña entre 75 e 84 anos cumpridos e o 40,4% restante tiña 85 ou máis anos.

No caso das mulleres, o 15,7% tiña menos de 75 anos, o 20,4% entre 75 e 84 anos e o 63,9% tiña 85 ou máis anos.


Pirámides proxectadas de poboación de Galicia. Anos 2020 e 2035
Tanto por cento


INE. Proyecciones de población a corto plazo

Entre 2020 e 2035 Galicia perderá un 6,6% da súa poboación

Segundo as proxeccións de poboación a curto prazo elaboradas polo INE, Galicia perderá 178.257 habitantes no período 2020-2035, o que supón unha diminución do 6,6% da súa poboación. Por provincias, en Ourense e Lugo daranse as maiores perdas de poboación en termos relativos (un 10,5% e un 11,1% respectivamente).

Ademais da baixada no número de habitantes, as proxeccións amosan un progresivo envellecemento da poboación. Así, en Galicia, a porcentaxe de persoas de 65 ou máis anos pasará do 25,4% en 2020 ao 33% en 2035.

O índice de envellecemento proxectado para 2035 de Galicia sitúase no 262,6%, o que significa que para esa data por cada 100 menores de 20 anos haberá na nosa Comunidade Autónoma ao redor de 262 maiores de 64 anos (en 2020 o indicador proxectado situouse en 160,5%). As zonas máis envellecidas serán as situadas na área sur da provincia de Ourense e nas comarcas ourensanas limítrofes coa provincia de Pontevedra. Así, no sur da provincia de Ourense (comarcas da Baixa Limia, A Limia, Terra de Celanova, Verín e Viana) a relación entre menores de 20 e maiores de 64 acadará o valor de 547,7 en 2035. Similar evolución se observará na área integrada polas comarcas do Carballiño e O Ribeiro, onde o índice de envellecemento proxectado para 2035 situarase en 396,3.


Índice de envellecemento proxectado da poboación para 2035 por áreas
Tanto por cento


Fonte: IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo

Fogares proxectados para 2020 e 2035 segundo a súa tipoloxía
Fogares, porcentaxe e taxa de variación 2020-2035 (%)


Fonte: IGE. Proxeccións de fogares

Entre 2020 e 2035 o número de fogares galegos diminuirá un 1,1%

Segundo as proxeccións de fogares, en 2020 Galicia conta con pouco máis dun millón de fogares (1.069.092 fogares para ser exactos). Dentro de quince anos, esta cifra diminuirá a 1.057.377, o que supón un descenso relativo do 1,1% entre ambos anos.

En 2020 a tipoloxía máis habitual en Galicia é o fogar constituído por unha parella con fillos, que supón case o 34% da cifra agregada. En 2035 esta tipoloxía seguirá sendo a de maior presenza no entramado demográfico galego, pero experimentará unha redución do 6,9% entre o primeiro ano da proxección (2020) e o derradeiro (2035). Pola contra, os fogares unipersoais e os fogares compostos por unha parella sen fillos incrementaranse no período considerado un 3,5% e un 4,8% respectivamente.

O tamaño medio dos fogares galegos experimentará unha diminución no período analizado, pasando de 2,51 a 2,36 habitantes por fogar entre 2020 e 2035. Todas as áreas xeográficas de Galicia experimentarán unha diminución do tamaño medio dos seus fogares no período de proxección, excepto as comarcas que compoñen a área de Lugo sur, que experimentarán un leve incremento: de 2,39 membros por fogar en 2020 a 2,40 membros en 2035.

Evolución da porcentaxe de nacementos de nai non casada
Porcentaxe


INE. Indicadores demográficos básicos


Matrimonios de diferente sexo segundo a nacionalidade dos cónxuxes. Galicia.
Ano 2020
Porcentaxe


Fonte: INE-IGE. Movemento natural da poboación


Evolución do número de disolucións matrimoniais. Galicia
Número


Fonte: INE. Estadística de nulidades, separaciones y divorcios
Nota: a Lei 15/2005, do 8 de xullo, permite o divorcio sen necesidade dunha separación previa


Poboación de 16 ou máis anos segundo o sexo e o estado civil. Galicia. Ano 2021
Miles de persoas


Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa


Taxa bruta de mortalidade. Ano 2020
Tanto por mil


Fonte: INE. Indicadores demográficos básicos

A taxa bruta de mortalidade situouse en Galicia en 2020 nas 12,17 defuncións por cada mil habitantes. A taxa masculina supera en 6,3 décimas á feminina (12,50‰ para os homes fronte a 11,87‰ para as mulleres). No caso de España a taxa bruta de mortalidade en 2020 situouse nos 10,40 falecementos por cada mil habitantes.


Proxeccións de poboación a curto prazo
Persoas, tanto por cento


INE. Proyecciones de población a corto plazo
Nota: na terceira columna da táboa represéntase a taxa de variación da poboación entre 2020 e 2035


Poboación de 65 ou máis anos
Porcentaxe


INE. Proyecciones de población a corto plazo


Evolución futura do índice de dependencia global
Tanto por cento


Fonte: IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo

O índice de dependencia global é a relación entre os grupos de poboación economicamente dependentes (poboación menor de 15 anos e maior de 64 anos) e o grupo de poboación potencialmente activa (poboación de 15 a 64 anos).

En 2035 por cada 100 persoas en idade de traballar residirán en Galicia 71,1 persoas potencialmente inactivas, o que supón un incremento de 11,9 puntos porcentuais con respecto ao índice de dependencia global do ano 2020 (59,2%).


Tamaño medio proxectado dos fogares en 2020 e 2035. Galicia e áreas
Habitantes/fogar


IGE. Proxeccións de fogares

Definicións e máis información

Definicións

Descarga de datos


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: