Portal educativo IGE

ver o mapa do portal

Xeografía. Estrutura da poboación
Actividade 1: pirámides de poboación


Obxectivos

 • Construír e interpretar pirámides de poboación.
 • Facer comparacións e extraer conclusións a partir das representacións gráficas.
 • Facer análises tanto interterritoriais coma temporais da estrutura da poboación por xénero e idade.

Recursos

Palabras clave

 • Pirámide de poboación
  É unha representación gráfica que recolle información sobre a poboación dun territorio por xénero e idade nun determinado período. Permite as comparacións interterritoriais e unha fácil e rápida percepción de varios fenómenos demográficos tales como o envellecemento da poboación, o equilibrio ou desequilibrio entre sexos, e incluso o efecto demográfico de catástrofes e guerras.

Coñecementos previos necesarios

 • Concepto e cálculo de porcentaxes.
 • Saber facer e interpretar histogramas.

A pirámide de poboación: ¿un gráfico ou dous? ¿Cales son os seus elementos?

A pirámide de poboación é un gráfico que representa nos eixes cartesianos a estrutura por xénero e idades da poboación e que ten as seguintes peculiaridades:
 • Está composta por dous histogramas enfrontados, un que recolle información sobre a poboación por grupos de idade para os homes e outro para as mulleres.
 • A variable independente, a idade, represéntase no eixe vertical e a variable dependente, que é a cantidade ou proporción de persoas dentro de cada grupo de idade, no eixe horizontal.


Que datos precisamos logo para representar unha pirámide de poboación para un determinado territorio (país, comunidade autónoma, concello, ..)?

¡Só necesitamos saber, para cada idade ou grupo de idades, o número de homes e de mulleres que hai!

Cómpre por outra parte ter en conta certas regras básicas e universais á hora de representar pirámides de poboación e que se resumen a continuación:
 • No eixe Y obsérvanse as idades da poboación, agrupadas normalmente en grupos quinquenais de idade.
 • No eixe X obsérvase a poboación, normalmente en tantos por cento, aínda que pode aparecer en cifras absolutas.
 • Na parte dereita do eixe X represéntase a poboación feminina e na parte esquerda a masculina.¿Como se elabora unha pirámide?

Aínda que se poden facer pirámides tanto de números absolutos como de porcentaxes, as segundas son as que permiten realmente ver diferenzas na estrutura por xénero e idades de dous ou máis poboacións.
Se queremos comparar simplemente as cifras de poboación, non precisariamos facer unha pirámide.
Para elaborar unha pirámide o primeiro paso será calcular a porcentaxe de cada sexo e grupo de idade sobre o total. Na seguinte táboa aparecen os datos da poboación de Galicia por sexo e grupos de idade no ano 2009:

Grupos de idade
Homes Mulleres
[0-5) 56.575 52.905
[5-10) 54.083 50.904
[10-15) 53.310 50.332
[15-20) 63.650 60.213
[20-25) 76.086 73.465
[25-30) 100.041 97.415
[30-35) 116.309
114.520
[35-40) 109.668 109.381
[40-45) 105.173 106.373
[45-50) 100.264
101.615
[50,55) 92.312 94.515
[55,60) 85.012 87.934
[60,65) 83.018 89.195
[65,70) 66.886 75.765
[70,75) 65.464 81.283
[75,80) 58.215 80.195
[80,85) 36.876 59.908
85 e máis 26.661 60.568

No ano 2009 a poboación total de Galicia era 2.796.089. Se calculamos as porcentaxes que a poboación de cada sexo e grupo de idade representan sobre o total da poboación galega, obteriamos os datos que aparecen na seguinte táboa:

Grupos de idade
Homes Mulleres
[0-5) 2,02% 1,89%
[5-10) 1,93% 1,82%
[10-15) 1,91% 1,80%
[15-20) 2,28% 2,15%
[20-25) 2,72% 2,63%
[25-30) 3,58% 3,48%
[30-35) 4,16%
4,10%
[35-40) 3,92% 3,91%
[40-45) 3,76% 3,80%
[45-50) 3,59%
3,63%
[50,55) 3,30% 3,38%
[55,60) 3,04% 3,14%
[60,65) 2,97% 3,19%
[65,70) 2,39% 2,71%
[70,75) 2,34% 2,91%
[75,80) 2,08% 2,87%
[80,85) 1,32% 2,14%
85 e máis 0,95% 2,17%

A continuación, no eixo vertical situariamos unha escala numérica que representa os grupos de idade e nos eixes horizzontais as escalas numéricas que representan os efectivos de poboación en porcentaxe (o espazo da esquerda para os datos dos homes e o da dereita para os datos de mulleres).
Trasladamos os datos porcentuais da táboa a cada un dos eixes e debuxamos unha barra en cada grupo de idade para cada un dos sexos. Obteriamos a seguinte pirámide:

 

¿Cómo se interpreta unha pirámide de poboación?

Para poder interpretar unha pirámide de poboación cómpre primeiro fixarse na  forma ou perfil da pirámide. É polo tanto necesario coñecer os distintos tipos de pirámides segundo o perfil que presenten:
Pirámide de poboación de Galicia. Ano 1900

Expansiva, progresiva ou de crecemento rápido (forma de pagode, triangular ou de parasol)

As pirámides deste tipo presentan base ampla, o que representa a unha poboación nova con altas taxas de natalidade, o que parece indicar tamén un rápido crecemento da poboación.
Por outra banda, a poboación diminúe rapidamente cara ao cume debido a taxas de mortalidade elevadas e á baixa esperanza de vida.

É o modelo típico dos países subdesenvolvidos.

 

Pirámide de poboación de Galicia. Ano 1970

Estacionaria ou de crecemento lento (forma de campá ou oxiva)

Este tipo de pirámides teñen a base e a zona central practicamente do mesmo tamaño, o que indica que hai un número de persoas aproximadamente igual nos grupos de idade nova e adulta.
Adoita presentar unha taxa de crecemento lenta ou case nula.

Corresponde aos países en vías de desenvolvemento.

 

Pirámide de poboación de Galicia. Ano 2005

Constritiva, regresiva ou de crecemento nulo (forma de tonel ou urna)

Estas pirámides presentan unha base máis estreita que os chanzos centrais.
Representan un rápido descenso na fecundidade co correspondente decrecemento da poboación.
 
É o modelo característico dos países desenvolvidos.

 


Polo tanto, nunha pirámide de poboación débese analizar a seguinte información:
Ancho da base Estado da natalidade
Proporción de poboación nova
Cúspide Esperanza de vida (cando a forma é apuntada e existe pouca poboación con máis de 65 anos a esperanza de vida é reducida, e o contrario cando a forma é redondeada)
Grandes grupos de idade Nivel de envellecemento
Poboación en idade laboral
Anomalías nos perfís Entrantes: indican perdas de poboación (guerras, epidemias, catástrofes, emigración,...)
Salientes: indican recuperación da poboación (aumento da natalidade, inmigración,...)
Relación entre sexos Se nacen máis homes ou mulleres
Diferenzas na esperanza de vida por sexos

¿Saberías elaborar a pirámide do teu concello?. No seguinte formulario podes consultar os datos de poboación do teu concello por sexo e grupos quinquenais de idade para o último ano dispoñible.

Provincia da Coruña
Provincia de Lugo
Provincia de Ourense
Provincia de Pontevedra

Para facer a pirámide en Excel vas ter que seguir os seguintes pasos:

 • 1.- Tes que copiar os datos e pegalos nunha folla de Excel
 • 2.- Calcular as porcentaxes de poboación dentro de cada grupo de idade
 • 3.- Poñer os datos dos Homes en números negativos (multiplicar a columna das porcentaxes nos Homes por -1)
 • 4.- Elixir nas opcións do menú Insertar-> Gráfico ou pinchar na barra de ferramentas a icona correspondente aos gráficos
 • 5.- Elixir o tipo de gráfico: neste caso será un gráfico de Barras

 • 6.- Pulsar seguinte e definir o rango dos datos
 • 7.- Pulsar seguinte e etiquetar os eixes e o gráfico, lenda, etc.
 • 8.- Decidir onde se representará o gráfico (na folla de traballo, nunha folla nova, etc...)
 • 9.- Pulsar co botón dereito do rato nunha das barras do gráfico e elixir "Formato de serie de datos"-> Opciones Superposición=100 e Ancho de rango=0
 • 10.- Para que os datos do eixe de abscisas che saian en números positivos pinchar co botón dereito do rato no eixe e a continuación elixir en "Formato de Ejes"-> Número: Categoría=Personalizada e Tipo=0%;0%
 • 11.- No seguinte enlace tes acceso a unha folla de cálculo onde se fai unha pirámide

Tamén existe a posibilidade de facer pirámides coa nosa web. A continuación terás accesos aos datos do ano 2010 de todos os concellos galegos. Para facer a pirámide tes que seguir os seguintes pasos:

 • Na barra superior pinchar na opción "Gráfico"
 • Elixir Tipo de gráfico. Pirámide
 • Pinchar en "Ver o gráfico do tipo seleccionado"
 • Xa poderás observar a pirámide do teu concello

Provincia da Coruña
Provincia de Lugo
Provincia de Ourense
Provincia de Pontevedra