Subscrición a noticias e novidades


Se está interesado en recibir información sobre as noticias e novidades relativas aos nosos produtos e servizos, solicitámoslle que se rexistre como usuario deste servizo cubrindo o seguinte formulario:
Lista de subscrición
Os campos (*) son obrigatorios

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Xunta de Galicia - Instituto Galego de Estatística

Resolución de consultas estatísticas e suxestións da cidadanía

Xestión da lista de distribución de información xeral

Consentimento das persoas interesadas

Cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento segundo a Lei 12/1989, do 9 de maio, da función estatística pública, a Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e demais normativa aplicable.

Tratamento necesario para a realización dunha misión en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable

Os datos poderán comunicarse a outros órganos da Administración autonómica

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos, ou retirar no seu caso o consentimento outorgado, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, as persoas interesadas poderán retirar o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa solicitude a info.ige@xunta.gal. A retirada do consentimento non afectará a licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Se desexa darse de baixa na lista de subscrición ten dereito a eliminar a súa dirección de correo electrónico da nosa lista enviando un correo electrónico a ige.novidades@xunta.gal co asunto "borrarse".

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo