Resumo de resultados


Datos Básicos. Estrutura da poboación e movementos migratorios

Poboación o día 1 de xaneiro de 2022 segundo o sexo
Persoas


INE. Padrón municipal de habitantes

Durante o ano 2021 o número de empadroados en Galicia diminuíu en 5.181 persoas

O día 1 de xaneiro de 2022 residían en Galicia 2.690.464 persoas, segundo a cifra oficial de poboación facilitada polo Padrón municipal de habitantes. No último ano o número de residentes en Galicia reduciuse en 5.181 persoas, o que supón unha diminución interanual en termos relativos do 0,19%.


Comparación das pirámides de poboación de Galicia e España. Ano 2022
Tanto por cento


Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes

En Galicia residen 164 maiores de 64 anos por cada 100 menores de 20 anos

O índice de envellecemento, calculado coma o cociente das persoas de 65 ou máis anos entre os mozos menores de 20 anos, amosa a grao de envellecemento que sofre a poboación dunha rexión. No ano 2021 en Galicia este índice acadou o valor de 163,59, é dicir, por cada 100 mozos menores de 20 anos residían en Galicia máis de 164 maiores de 64 anos. Pola súa banda, na pirámide de poboación de Galicia apréciase que a galega é unha poboación envellecida, cunha base estreita, o que indica que nacen poucos nenos e nenas. Por contra, a parte central e superior da pirámide son anchas, sintomático dunha estrutura poboacional con predominancia da xente de avanzada idade.


Poboación de nacionalidade estranxeira. Ano 2022
Persoas


INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de 2022

O 4,4% da poboación residente en Galicia ten nacionalidade estranxeira

O día 1 de xaneiro de 2022 tiñan fixada a súa residencia habitual en Galicia 118.740 persoas de nacionalidade estranxeira, o que supón o 4,4% do total da poboación galega.

O 27,8% dos estranxeiros e das estranxeiras residentes en Galicia pertencen á UE-27. Dentro destes, os grupos máis numerosos son o dos portugueses (14.655) e dos romaneses (7.313). Entre os estranxeiros extracomunitarios, os cidadáns de América do Sur suman 46.341 persoas. Destacan os grupos de venezolanos (14.290), colombianos (10.065) e brasileiros (8.876). Tamén é numeroso na nosa Comunidade Autónoma o colectivo de persoas de nacionalidade marroquí, con 8.809 persoas inscritas no Padrón Municipal de Habitantes de Galicia.


Comparación das pirámides de poboación segundo a nacionalidade
Galicia. Ano 2022
Tanto por cento


Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de 2022

A poboación de nacionalidade española está máis envellecida que a de nacionalidade estranxeira

En 2022 a poboación de nacionalidade estranxeira aumentou un 3,7% con respecto ao ano 2021. Por países sobresae a evolución da emigración procedente de Colombia e Perú, cun incremento de residentes do 11,8% entre ambos períodos. En conxunto, o número de residentes procedentes de Sudamérica aumentou un 6,2%, axudado sobre todo pola evolución de Colombia e Perú, pero tamén de Arxentina, Venezuela e Cuba (con incrementos do 9,0, o 8,2 e 6,6% respectivamente). O número de estranxeiros procedente da UE-27 diminuíu lixeiramente entre 2021 e 2022; esta diminución debeuse principalmente á emigración procedente de Portugal e Romanía, dúas das tres principais nacionalidades europeas presentes en Galicia, e que diminuiron o seu número de residentes un 1,0% e un 5,9% respectivamente entre 2021 e 2022.

A comparación das pirámides de poboación por nacionalidades amosa que a poboación española está máis envellecida que a de nacionalidade estranxeira. Así, o 26,6% da poboación residente nunha das catro provincias galegas, de nacionalidade española, ten 65 ou máis anos. Esta porcentaxe, no caso da poboación de nacionalidade estranxeira é moito máis baixa, do 6,6%.


Movementos migratorios externos. Ano 2021
Persoas


INE. Estadística de variaciones residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade

En 2021 aumentaron as emigracións a outra Comunidade Autónoma e as dirixidas cara o estranxeiro

Durante o ano 2021 marcharon de Galicia 26.702 persoas e chegaron 41.150 procedentes do resto de España ou do estranxeiro, o que sitúa o saldo migratorio externo en 14.448 persoas. Neste ano chegaron a Galicia 5.533 inmigrantes máis que en 2020. As entradas procedentes do estranxeiro aumentaron arredor dun 35,55%; as procedentes doutra comunidade autónoma aumentaron un 1,71%. Un total de 18.180 galegos e galegas marcharon de Galicia con destino a outra comunidade autónoma (un 22,33% máis que en 2020) e 8.522 fixérono ao estranxeiro (un 38,82% máis que en 2020).


Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro e inscrita nalgunha provincia de Galicia. Distribución segundo o sexo e os grupos de idade. Ano 2022
Persoas


INE. Padrón de españoles residentes en el extranjero
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de 2022

Arxentina e Brasil son os países estranxeiros onde viven máis galegos e galegas

O día 1 de xaneiro de 2022 residían no estranxeiro un total de 529.038 persoas de nacionalidade española e inscritas nalgunha provincia galega no Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE). O 34,5% destas persoas residía en Arxentina, que é o país do estranxeiro onde viven máis galegos e galegas. A continuación atópase Brasil, con 49.970 galegos e galegas.

Segundo a idade, o 9,4% das persoas inscritas no PERE teñen menos de 16 anos, o 59,1% entre 16 e 64 anos e o 31,5% restante 65 ou máis anos.

Poboación residente en Galicia segundo o lugar de nacemento. Ano 2022
Porcentaxe


Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de 2022

Poboación residente nos sete grandes concellos galegos. Ano 2022
Persoas


Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de 2022

Vigo, con 292.374 habitantes, é o concello máis poboado de Galicia. A continuación atópanse A Coruña con 244.700 veciños e veciñas e Ourense con 103.756 persoas. Entre os sete grandes concellos suman 983.206 habitantes, o 36,5% do total da poboación residente en Galicia.


Índice de envellecemento. Ano 2021
Tanto por cento


Fonte: IGE. Indicadores demográficos

Evolución da porcentaxe de poboación de nacionalidade estranxeira
Tanto por cento


INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano

Poboación estranxeira en Galicia segundo as principais nacionalidades
Persoas


Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes

Variación interanual da poboación de nacionalidade estranxeira en Galicia
Porcentaxe


Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de cada ano

Poboación de nacionalidade española residente no estranxeiro e inscrita nalgunha provincia de Galicia. Ano 2022
Persoas


Fonte: INE. Padrón de españoles residentes en el extranjero
Nota: a data de referencia dos datos é o día 1 de xaneiro de 2022

O Padrón de españois residentes no estranxeiro (PERE) obtense dos datos existentes nos rexistros de matrícula de cada oficina ou sección consular. Están obrigados a inscribirse:

  • Os españois que residan habitualmente no estranxeiro e os que trasladen alí a súa residencia habitual.
  • Os seus fillos menores de idade suxeitos á patria potestade, se están na súa compaña.


Definicións e máis información

Definicións

Descarga de datos

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo