Listaxe completa

0004-01-AE06 Panorama rural e urbano

0004-02-AE06 Panorama dos sete grandes concellos

0004-03-OE06 Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2

0007-01-OE06 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural

0007-02-AE06 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

0007-03-AE06 Indicadores de contexto da economía galega

1101-01-OE06 Estado do planeamento urbanístico dos concellos

1101-02-OE06 Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio

1102-01-OE06 Contaxe de vehículos nas estradas competencia da Comunidade Autónoma

1103-01-OE06 Estatística de licenzas de pesca e caza

1105-01-AE06 Incendios forestais

1106-01-AE06 Explotación do Rexistro de montes veciñais de man común

1107-01-AE06 Producións forestais

1201-01-AE06 Climatoloxía

1202-01-AE06 Calidade do aire

1203-01-OE06 Reservas de auga

1204-01-OE06 Sistema de información sobre a calidade microbiolóxica das zonas de baño

1205-01-OE06 Xestión de residuos de competencia municipal

1206-01-AE06 Indicadores ambientais

2101-01-OE06 Indicadores demográficos

2101-02-OE06 Cifras poboacionais de referencia

2101-03-OE06 Táboas de mortalidade

2101-04-AE06 Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes

2101-05-OE06 Explotación estatística do Rexistro de parellas de feito

2101-06-AE06 Indicadores de infancia e adolescencia

2102-01-AE06 Explotación do movemento natural da poboación

2102-02-AE06 Explotación dos movementos migratorios

2102-03-AE06 Galicia aberta: a emigración en cifras

2102-04-AE06 Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia

2102-05-AE06 Indicadores migratorios

2103-01-OE06 Estatística de familias numerosas

2103-02-OE06 Enquisa estrutural a fogares (EEF)

2104-01-OE06 Proxeccións de fogares

2105-01-OE06 Proxeccións de poboación a curto prazo

2201-01-OE06 Explotación do Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo

2201-02-AE06 Información estatística do sistema sanitario galego

2202-01-OE06 Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica

2203-01-AE06 Esperanza de vida sen limitación

2204-01-OE06 Explotación do Rexistro galego da sida

2204-02-OE06 Explotación do Rexistro galego de tuberculose

2204-03-AE06 Enfermidades de declaración obrigatoria

2205-01-OE06 Análise da mortalidade

2206-01-OE06 Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas

2206-02-OE06 Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas

2301-01-OE06 Estatística do ensino non universitario en Galicia

2305-01-OE06 Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia

2306-01-OE06 Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional

2307-01-OE06 Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego

2401-01-OE06 Datos sobre ocupacións máis contratadas

2401-02-OE06 Persoal ao servizo da Administración autonómica

2401-03-OE06 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

2401-04-AE06 Apertura de centros de traballo

2401-05-OE06 Centros especiais de emprego

2401-06-AE06 Información do mercado laboral rexistrado

2401-07-AE06 Explotación da mostra continua de vidas laborais

2401-08-AE06 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

2401-09-AE06 Informe do paro rexistrado

2401-10-OE06 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

2401-11-AE06 EPA. Variables de submostra

2401-12-AE06 Emprego na Seguridade Social e nas mutualidades

2401-13-AE06 Explotación do Rexistro de contratos laborais

2402-01-OE06 Sinistralidade laboral

2403-01-AE06 Estudo sobre salarios

2403-02-AE06 EPA. Decil de salarios do emprego principal

2404-01-OE06 Empresas de traballo temporal

2406-01-AE06 Negociación colectiva

2406-02-AE06 Conciliacións individuais e colectivas

2407-01-OE06 Eleccións sindicais

2408-01-OE06 Infraccións e sancións na orde social

2409-01-OE06 Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada

2410-01-OE06 Desprazamento transnacional de persoas traballadoras

2410-02-AE06 EPA. Módulo sobre a situación dos migrantes e os seu fillos en relación co mercado laboral

2501-01-OE06 Enquisa conxuntural a fogares

2502-01-OE06 Indicadores de cohesión social

2502-02-AE06 EEF. Módulo sobre o impacto provocado pola pandemia da COVID-19 na situación económica, no traballo e nas relacións familiares e sociais dos fogares galegos

2503-01-OE06 Estatística sobre as persoas beneficiarias da risga e das axudas de inclusión social

2503-02-AE06 Pensións e outras prestacións

2503-03-OE06 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

2505-01-AE06 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

2506-01-OE06 Sistema de indicadores de lonxevidade

2506-02-OE06 Estatística de protección de menores

2506-03-OE06 Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais

2506-04-AE06 EEF. Módulo sobre a poboación dependente

2506-05-AE06 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

2506-06-OE06 Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais

2507-01-OE06 Explotación do censo de persoas con discapacidade

2507-02-AE06 EPA. Emprego das persoas con discapacidade

2508-01-OE06 Estatística de violencia de xénero

2511-01-OE06 Estatística de chamadas ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112

2511-02-AE06 Asistencia xurídica gratuíta

2511-03-OE06 Estatística de execución de medidas xudiciais impostas a menores

2601-01-AE06 Estatística de bibliotecas públicas

2604-01-AE06 EEF. Coñecemento e uso do galego

2701-01-AE06 Accesibilidade á vivenda

2702-01-AE06 EEF. Características básicas dos fogares

3101-01-OE06 Superficies agrícolas

3102-01-OE06 Explotación do Rexistro de gando bovino

3102-02-OE06 Explotación do Rexistro de ovino e cabrún

3102-03-OE06 Sector porcino industrial

3103-01-OE06 Explotación do Rexistro de maquinaria agrícola

3104-01-AE06 Rendementos de cultivos

3105-01-OE06 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

3107-01-OE06 Sector cunícola

3107-02-OE06 Explotación do Rexistro vitícola

3107-03-AE06 Explotación do Rexistro de avicultura

3201-01-OE06 Explotación do Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma

3203-01-OE06 Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos

3204-01-AE06 Estatística de permisos de marisqueo a pé

3204-02-AE06 Estatística de produción da acuicultura mariña

3205-01-OE06 Enquisa de ocupación na pesca

3301-01-AE06 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

3301-02-AE06 Actividade industrial en Galicia

3302-01-AE06 Balance enerxético

3303-01-AE06 Explotación do índice de produción industrial

3401-01-AE06 Seguimento e análise da construción

3401-02-OE06 Estatística de construción de edificios

3501-01-OE06 Indicadores de actividade e de valor engadido bruto (VEB) do sector servizos

3501-02-AE06 Explotación do índice de comercio polo miúdo

3503-01-AE06 Emprego no sector turístico galego

3504-04-AE06 Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, a ocupación e a rendibilidade empresarial

3504-05-AE06 Indicador da intensidade da demanda turística

3602-01-AE06 Explotación estatística da información tributaria

3701-01-AE06 Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario

3702-01-OE06 Prezos da terra

3702-02-OE06 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite

3702-04-OE06 Prezos agrarios

3703-01-OE06 Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario

3704-01-AE06 Informe das variacións do índice de prezos de consumo

3705-01-OE06 Índices de competitividade

3801-01-OE06 Explotación do directorio de empresas e unidades locais

3801-02-OE06 Contas das sociedades mercantís de Galicia

3801-03-OE06 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

3801-04-OE06 Indicadores de multilocalización empresarial

3801-05-OE06 Enquisa a empresas multilocalizadas

3801-06-AE06 Indicadores de demografía empresarial

3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia

3803-01-OE06 Cooperativas

3803-02-OE06 Sociedades laborais

3901-01-OE06 Escenario macroeconómico de Galicia a curto prazo

3901-02-AE06 Banco de series de conxuntura

3901-03-AE06 Posición cíclica da economía galega

3902-01-OE06 Contas económicas anuais

3902-02-OE06 Contas económicas trimestrais

3902-03-OE06 Produto interior bruto municipal

3902-04-OE06 Renda municipal do sector fogares

3902-05-OE06 Contas do sector fogares

3903-01-OE06 Marco input-output

3904-01-OE06 Matriz de contabilidade social

4101-01-AE06 EEF. Novas tecnoloxías

4101-02-OE06 Galicia Dixital: Sistema de indicadores

4102-01-OE06 Galicia Dixital: O Sector TIC de Galicia

4102-02-AE06 Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia

4103-01-OE06 Estatística sobre a administración dixital na Xunta de Galicia

4103-02-OE06 Estatística da administración dixital nos concellos galegos

4105-01-OE06 Situación das TIC nos centros sanitarios

4106-01-AE06 Galicia Dixital: A modernización tecnolóxica no rural

4201-01-AE06 Indicadores de innovación

4201-02-AE06 Explotación da Estatística sobre actividades de I+D

4204-01-AE06 Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía

8000-01-OE06 Indicadores de xénero


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: