Catálogo de publicacións


Dispoñibles na web   71 publicación(s) atopada(s)
1.- Análise do sector cultural
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
2.- Análise do sector da pesca
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
3.- Análise da cadea forestal-madeira
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
4.- Análise do sector da automoción
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
5.- Análise do sector agroalimentario
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda, afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE
 
6.- Análise da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
7.- Análise do sector do transporte e da loxística
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
8.- Análise do sector téxtil, confección e calzado
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
9.- Análise do sector cultural
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
10.- Análise do sector da pesca
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
11.- Análise do sector da automoción
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
12.- Análise da cadea forestal-madeira
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
13.- A economía galega a través do Marco Input-Output de Galicia 2005
Esta publicación é unha primeira explotación dos resultados derivados da operación estatística Marco Input-Output de Galicia 2005.
 
14.- Panorama demográfico de las comunidades autónomas
Neste folleto ponse a disposición dos usuarios unha serie de indicadores que permiten reflexar e comparar a situación demográfica das diferentes comunidades autónomas a través de táboas, gráficos e mapas que facilitan a visualización dos datos
 
15.- Portal educativo do Instituto Galego de Estatística
Neste folleto proporciónase unha pequena descrición dos contidos e recursos didácticos dispoñibles no Portal educativo do Instituto Galego de Estatística.
 
16.- Panorama demográfico de Galicia 2007
Nesta publicación preséntase unha descrición dos principais fenómenos demográficos en Galicia ao longo dos últimos anos.
 
17.- Enquisa estrutural a fogares. Principais resultados. Ano 2007
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
 
18.- Panorama demográfico de Galicia. Ano 2006
Nesta publicación preséntase unha descrición dos principais fenómenos demográficos en Galicia ao longo dos últimos anos.
 
19.- Enquisa estrutural a fogares. Principais resultados. Ano 2006
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
 
20.- Índices de valor unitario encadeados
Nesta publicación preséntase a metodoloxía empregada para o cálculo de índices encadeados dos índices de valor unitario do comercio exterior de Galicia, que substitúen aos índices en base 2000.
 
21.- Lei de estatística de Galicia. Lei do plan galego de estatística 2007-2011
Nesta publicación recóllese a lei que ten como obxecto regular a actividade estatística para os fins da Comunidade Autónoma de Galicia e o Plan galego de estatística 2007-2011, que é o instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística en Galicia.
 
22.- Enquisa estrutural a fogares Formación e inserción laboral. Ano 2004
Neste folleto presentaranse as principais características relativas á formación e inserción laboral.
 
23.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo de características básicas dos fogares. Principais resultados. Ano 2005
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
 
24.- Enquisa estrutural a fogares. Características básicas dos fogares. Ano 2005
Esta publicación ten como obxectivo específico ofrecer información sobre as características das vivendas e as infraestruturas básicas do seu entorno.
 
25.- Mercado de traballo. Ano 2005
Neste folleto proporciónase información sobre diferentes aspectos do panorama sociolaboral galego a través dunha explotación dos datos da Enquisa de condicións de vida das familias.
 
26.- Código de boas prácticas das estatísticas europeas
Esta publicación recolle o "Código de boas prácticas das estatísticas europeas" adoptado polo Comité do programa estatístico o 24 de febreiro de 2004.
 
27.- Censo de poboación e vivendas 2001: Desprazamentos por razóns de traballo
Nesta publicación preséntanse os resultados do censo de poboación e vivendas do ano 2001 relativos aos desprazamentos da poboación por motivo de traballo
 
28.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo de formación e inserción laboral. Principais resultados. Ano 2004
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas facendo fincapé nos temas relativos á composición dos fogares.
 
29.- Proxección de taxas de actividade 2002-2017
Nesta publicación preséntase unha estimación das taxas de actividade no futuro mercado laboral. Nela inclúese unha descrición dos aspectos xerais da metodoloxía empregada e unha análise das tendencias recentes e dos principais resultados. A desagregación xeográfica para cada ano da proxección será a comunidade autónoma e as catro provincias.
 
30.- Enquisa de servizos ás empresas. Ano 2003
Neste folleto preséntanse os resultados da enquisa de servizos ás empresas que ten como obxectivo investigar as principais características das empresas de contabilidade, rexistro de libros, auditoría, asesoría e consultoría.
 
31.- Proxección de fogares 2002-2017
Nesta publicación preséntase unha estimación dos fogares galegos para o período 2002-2017, constituíndo un complemento para a proxección de poboación de Galicia.
 
32.- Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Ano 2003
Nesta obra recóllense os resultados detallados sobre o coñecemento e uso do galego nas familias galegas.
 
33.- Índice de confianza do consumidor. Metodoloxía e primeiros resultados
Este índice busca converterse nun instrumeno explicativo das expectativas económicas dos consumidores galegos. Permitiranos facer un seguimento ao longo do tempo das crenzas e comportamentos dos galegos no que á súa posición económica, compras, aforro, desemprego e prezos se refire.
 
34.- Índices de valor unitario. Base 2000. Metodoloxía e primeiros resultados
O obxectivo desta operación é obter unha aproximación aos verdadeiros índices de prezos das operacións de exportación e importación de mercadorías con orixe/destino en Galicia, excluíndo o comercio co resto de España.
 
35.- Series socioeconómicas anuais
Neste folleto preséntase unha recompilación das principais series estatísticas, de xeito que sirva como instrumento para unha primeira análise da evolución da realidade social e económica galega nos últimos anos.
 
36.- Censo de poboación e vivendas 2001. Información provisional
O Censo de poboación e vivendas é unha actividade estatística que ten por obxectivo determinar o número de habitantes, vivendas e edificios do Estado e das súas áreas xeográficas e administrativas, e obter unha imaxe estrutural do país desde diversos puntos de vista que permita a elaboración de políticas demográficas, sociais, educativas, asistenciais, ...
 
37.- Enquisa estrutural a fogares. Relacións familiares e sociais. Ano 2002
Nesta obra recóllense os resultados detallados das relacións familiares e sociais, aspectos como coidado de nenos e persoas dependentes, tarefas domésticas, hábitos de comportamento, illamento social e asociacionismo.
 
38.- Contabilidade trimestral de Galicia 2º trimestre 2005
Neste documento preséntanse datos sobre a evolución dalgunhas das principais magnitudes macreoeconómicas da economía galega, así como, unha síntese da evolución da economía española e internacional, para observar as diferenzas e similitudes coa galega.
 
39.- Expectativas hoteleiras  
Nesta obra de periodicidade trimestral ofrécese a avaliación das expectativas a curto prazo do sector hoteleiro galego en relación con determinadas variables consideradas relevantes ao efecto.

NOTA: A partir do 1º trimestre do ano 2004 (inclusive) só está dispoñible na páxina web do IGE.
 
40.- Galicia en cifras. Anuario  
Nesta publicación, de periodicidade anual, preséntanse as principais variables de contido estatístico, das diferentes fontes dispoñibles no período de referencia e sobre os diferentes ámbitos e materias da realidade socioeconómica, relativas á comunidade autónoma.
 
41.- Memoria Anual da Actividade Estatística. Consello Galego de Estatística  
Na presente memoria inclúese un resumo da normativa aplicable, as actividades estatísticas de produción propia executadas polo IGE, a composición do Consello Galego de Estatística e breves referencias ás actividades de difusión e xestión do IGE. A información presentada, permite facer un seguimento das actividades realizadas polo organismo e contribúe a que o seu labor sexa máis coñecido, nun intento de achegar, na medida do posible, a información estatística ao cidadán.
 
42.- Datos estatísticos básicos de Galicia  
Nestes folletos preséntase un avance dos datos máis relevantes a nivel estatístico da realidade económica e social galega.
 
43.- Mercado de traballo  
Esta obra é unha recompilación das estatísticas relacionadas co mercado laboral que permiten configurar o panorama sociolaboral da Comunidade Autónoma.
 
44.- Boletín de actualidade estatística  
Esta publicación seriada recolle artigos, noticias e breves notas sobre os novos documentos e publicacións do IGE e pretende potenciar o uso da información estatística a todos os niveis.
 
45.- Movementos migratorios. Ano  
Estas publicacións recollen as altas e baixas de poboación que se producen en cada concello debidas a cambios de residencia e constitúe, xunto coa Estatística de movemento natural da poboación, unha fonte indispensable para o estudo da evolución da poboación ao longo do tempo.
 
46.- Anuario estatístico Galicia-Norte de Portugal  
Nesta publicación preséntase un conxunto de variables estatísticas que permiten comparar as estruturas socioeconómicas de Galicia e o Norte de Portugal.
 
47.- Enquisa de bovino. Ano  
Nestas publicacións preséntase para o ano de referencia a evolución das variables estruturais, económicas e sociais das explotacións de vacún a nivel provincial e da comunidade autónoma.
 
48.- Central de balances: Informe trimestral económico-financeiro da empresa galega  
Nesta publicación preséntanse os resultados trimestrais dunha enquisa dirixida a un panel de empresas non financeiras. Ofrécense datos que fan referencia á actividade, investimento, financiamento, emprego, produtividade e rendibilidade das empresas galegas.

NOTA: A partir do 3º trimestre do ano 2004 (inclusive) só está dispoñible na páxina web do IGE.
 
49.- Informe sobre as cifras de poboación   
Nesta publicación preséntase unha análise sobre as cifras poboacionais de referencia en Galicia.
 
50.- Indicadores demográficos municipais e comarcais. Ano  
Nesta publicación recóllese un conxunto de indicadores demográficos calculados a nivel municipal, comarcal e provincial para o ano de referencia co fin de coñecer as principais características da poboación de Galicia.
 
51.- Movemento natural da poboación. Ano  
A Estatística do movemento natural da poboación recolle información sobre os principais fenómenos demográficos, é dicir, nacementos, defuncións e casamentos, e constitúe a fonte máis importante para o estudo da evolución da poboación ao longo do tempo.
 
52.- Movemento Natural da Poboación. Datos provisionais. Ano  
Nesta publicación recóllense os principais resultados provisionais sobre os nacementos, defuncións e matrimonios para o ano de referencia
 
53.- Estatísticas do sector turístico. Ano  
Nesta publicación ofrécense os principais resultados anuais das estatísticas sobre o sector turístico que se realizan no IGE. Preséntanse os datos nivel provincial e da Comunidade Autónoma.
 
54.- Directorio de empresas e unidades locais. Ano  
Nestas publicacións preséntase información sobre as características, en canto á súa actividade, tamaño e localización, das empresas galegas o que permitirá realizar unha análise da realidade e da especialización do sector empresarial.

NOTA: Dende o mes de xuño de 2007 está dispoñible en formato papel.
 
55.- Comunidade autónoma de Galicia. Programa estatístico anual  
Nesta publicación inclúense as operacións e outras actividades estatísticas que darán cumprimento ao Plan galego de estatística correspondente.
 
56.- Documentos técnicos.  
Nestas publicacións recóllense distintos traballos e estudos metodolóxidos que se desenvolveron no Instituto Galego de Estatística.
 
57.- Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías. Ano  
Neste folleto recóllense os resultados detallados das novas tecnoloxías, aspectos como telefonía móbil, ordenador, correo electrónico, acceso a Internet e comercio electrónico.
 
58.- Enquisa estrutural a fogares. Ingresos do fogar. Ano  
Neste folleto recóllense os resultados detallados referentes aos ingresos do fogar, á pobreza, á concentración das rendas a través do índice de gini e información referida ao substentador principal do fogar.
 
59.- Contas económicas de Galicia. Base 2000. Serie  
Nesta publicación preséntase a serie de contas económicas do período de referencia para ofrecer unha descrición sistemática e detallada das principais características estruturais da economía galega.

NOTA: Dende o mes de xuño de 2006 está dispoñible en formato papel (inclúe CD ROM)
 
60.- Índice de confianza do consumidor  
Nesta obra preséntase un informe onde se analizan os resultados do índice de confianza do consumidor para o ano de referencia
 
61.- Macromagnitudes das administracións públicas  
Nesta publicación preséntanse as variables macroeconómicas das administracións públicas en Galicia: autonómica, local, central e universidades. Inclúe táboas e gráficos comentados con estimacións da produción, consumos intermedios, gastos de persoal e investimentos.
 
62.- Indicadores sociais 2004
Presentaranse en Internet os indicadores sociais máis relevantes de Galicia proporcionando unha información de síntese para o estudo e seguimento das condicións sociais da poboación galega.
 
63.- Estrutura do comercio. Ano 2002
Nesta publicación preséntase información sobre as empresas galegas dedicadas ao comercio polo miúdo e permite realizar unha análise da realidade económica e empresarial, da estrutura produtiva e da especialización do comercio galego.
 
64.- Contas económicas de Galicia. Base 1995. Serie 1995-2000
Nesta publicación preséntase a serie de contas económicas do período de referencia para ofrecer unha descrición sistemática e detallada das principais características estruturais da economía galega.
 
65.- Plan Galego de Estatística 2007-2011. Informe de avaliación 2007-2011
Este documento preséntase en cumprimento do artigo 14 a Lei 16/2006, do 27 de decembro, do PGE (Plan Galego de Estatística) 2007-2011, no que se encomenda ao IGE (Instituto Galego de Estatística) elaborar informes de seguimento dos Programas anuais e un final de avaliación do Plan, para a súa consideración polo CGE (Consello Galego de Estatística) e traslado ao Parlamento. Trátase de construír indicadores que permitan cuantificar en que grao se acadaron os obxectivos formulados para o quinquenio e de chegar, por acumulación, a valorar o cumprimento do central do artigo 6.
 
66.- Indicadores de xénero 2008
Nesta publicación preséntanse un conxunto de indicadores de xénero a nivel provincial e autonómico
 
67.- Análise das proxeccións de poboación en Galicia
Nesta publicación preséntase unha análise das proxeccións de poboación en Galicia.
 
68.- Consumo das familias. Ano 2003
Neste folleto proporciónase información sobre determinados gastos do fogar, sobre todo aqueles que teñen un carácter regular e que supoñen unha carga mensual fixa para os fogares.
 
69.- Indicador municipal da renda dos fogares. Base 2000. Serie 2000-2002
Nesta publicación preséntase o indicador municipal da renda dos fogares a partir da obtención da variable renda dispoñible bruta por habitante.
 
70.- Central de Balances. Informe Anual Económico-Financeiro da Empresa Galega. Ano 2003
Nesta publicación preséntanse os informes económico-financeiros da empresa galega tomando como base a información de máis de 20.000 sociedades que presentan as súas contas nos rexistros mercantís no ano de referencia.
 
71.- Estrutura e desenvolvemento do sistema I+D. Indicadores I+D+i 2005
Nesta publicación preséntanse, a nivel rexional, indicadores de gastos e persoal en I+D, invencións e patentes, emprego, comercio exterior e intracomunitario en produtos de alta tecnoloxía, innovación tecnolóxica, esforzo pola calidade nas empresas e algún outro indicador xeral relacionado co tema.
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo