Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20202021
Galicia
      Capítulo I: Impostos directos 2.777.428,79 2.724.158,06
         10 Sobre a renda 2.519.366,24 2.494.586,29
         11 Sobre o capital 257.906,14 229.400,57
         12 Outros impostos directos 156,42 171,20
      Capítulo II: Impostos indirectos 3.400.391,03 3.349.009,83
         20 Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados 243.454,77 334.187,53
         21 Imposto sobre o valor engadido 2.142.516,65 2.022.969,64
         22 Impostos sobre consumos específicos 942.211,13 915.664,19
         23 Imposto sobre o xogo 35.311,24 42.034,06
         28 Impostos extinguidos 0,00 0,00
         29 Tributos propios da comunidade autónoma 36.897,24 34.154,41
      Capítulo III: Taxas e outros ingresos 170.749,55 196.929,56
         30 Taxas administrativas 26.991,48 27.135,17
         31 Prezos 26.668,47 28.855,63
         32 Outras taxas 0,00 0,00
         34 Ingresos derivados de encomendas de xestión 22.436,60 22.794,59
         35 Ingresos derivados de compensación económicas 3.157,08 3.837,26
         36 Debedores 42.338,59 49.508,91
         37 Ingresos por ensaios clínicos 0,00 0,00
         38 Reintegros 14.483,45 29.065,61
         39 Outros ingresos 34.673,89 35.732,39

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Considéranse os tributos propios, as recargas sobre tributos estatais, os tributos cedidos e xestionados pola comunidade e os tributos cedidos e xestionados polo Estado. No total do capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
Os datos correspondentes ao capítulo III son provisionais ata o 2007 (inclusive) xa que non se dispón de información de todos os organismos autónomos.

29-04-2022
Compartir: