IGE -

Definicións. Outra información


Actividades innovadoras

Son toda clase de actividades científicas, tecnolóxicas, de organización, financeiras e comerciais, incluíndo a inversión en novos coñecementos, destinadas á introdución de produtos (bens e servizos) ou procesos novos ou sensiblemente mellorados. A I+D (investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico) constitúe unha destas actividades innovadoras, aínda que non é a única. Ademais das actividades de I+D tamén se consideran actividades innovadoras a adquisición de maquinaria e equipo relacionados con produtos e procesos tecnoloxicamente novos ou mellorados, a adquisición de tecnoloxía inmaterial, o deseño e enxeñaría industrial, a ferramenta e lanzamento da produción, a formación relacionada con produtos e procesos tecnoloxicamente novos ou mellorados, e a comercialización de produtos tecnoloxicamente novos ou mellorados.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, ou Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría)

É unha normativa voluntaria da Unión Europea que recoñece aquelas organizacións que implementaron un Sistema de Xestión Ambiental (SGMA) e adquiriron un compromiso de mellora continua, verificado mediante auditorías independentes. As organizacións recoñecidas co EMAS teñen unha política ambiental definida, fan uso dun sistema de xestión ambiental e dan conta periódica do funcionamento do devandito sistema a través dunha declaración ambiental verificada por organismos independentes. A súa creación data do ano 2001 e foi obxecto de posteriores modificacións, a última delas acaecida en 2009.

Empresa EIN

Este termo engloba ás empresas innovadoras (aquelas que introduciron nos tres últimos anos produtos tecnoloxicamente novos ou mellorados no mercado, ou ben puxeron en marcha procesos tecnoloxicamente novos ou mellorados nos seus métodos de produción de bens ou de prestación de servizos), máis as empresas con innovacións en curso ou non exitosas.

Gastos en actividades en I+D

Considéranse todas as cantidades destinadas a actividades de I+D realizadas dentro da unidade ou centro investigador (gastos internos) ou fóra destes (gastos externos), calquera que sexa a orixe dos fondos. Os gastos internos comprenden tanto os gastos correntes coma os de capital (exluirase o IVE deducible) realizadas dentro do centro investigador. Os gastos levados a cabo fóra do centro pero en apoio das tarefas internas de I+D (por exemplo, a compra de subministros para I+D) tamén se incluirán como gastos internos en I+D. Os gastos externos inclúen as cantidades pagadas como contraprestación dos traballos de I+D encargados especificamente pola unidade investigadora a outras unidades.

Gastos en actividades innovadoras

Custo total do conxunto de actividades innovadoras, incluíndo os gastos internos e externos en I+D e os gastos relativos ás restantes actividades innovadoras.

Innovación tecnolóxica (concepto INE)

Nas enquisas do INE sobre investigación e desenvolvemento tecnolóxico considérase innovación tecnolóxica ao resultado das actividades innovadoras. Comprende os produtos (bens ou servizos) e procesos tecnoloxicamente novos, así como as melloras tecnolóxicas importantes dos mesmos. Unha innovación tecnolóxica considérase como tal cando se introduciu no mercado (innovacións de produtos) ou se utilizou no proceso de produción de bens ou de prestación de servizos (innovacións de proceso). Tamén se inclúen nesta categoría as innovacións de tipo organizativo e aquelas que afectan ao proceso de comercialización.

Intensidade de innovación

Defínese coma o cociente entre o gasto en actividades innovadoras e a cifra de negocios, expresado en porcentaxe.

Investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico (I+D)

Defínese coma o conxunto de traballos creativos que se emprenden de modo sistemático co fin de aumentar o volume de coñecementos, incluído o coñecemento do home, a cultura e a sociedade, así como a utilización desa suma de coñecementos para concibir novas aplicacións.

ISO (Organización Internacional de Normalización)

Nacida tras a Segunda Guerra Mundial, é o organismo encargado de promover o desenvolvemento de normas internacionais de fabricación (tanto de produtos coma de servizos), comercio, comunicación e seguridade para as empresas ou organizacións públicas ou privadas, sexa cal sexa a súa rama de actividade industrial (a excepción da eléctrica e da electrónica). Trátase dun organismo non gobernamental, con sede en Xenebra, integrado por representantes dos organismos de normalización nacionais de 163 países. As normas desenvolvidas por esta organización coñécense como normas ISO e teñen carácter voluntario.

ISO 140001

É unha norma internacional elaborada pola Organización Internacional de Normalización (ISO), que expresa como establecer un Sistema de Xestión Ambiental (SXA) efectivo. A norma está deseñada para conseguir un equilibrio entre o mantemento da rendibilidade e a redución dos impactos no ambiente. Está enfocada cara a calquera organización, de calquera tamaño ou sector, que estea a buscar reducir os impactos no ambiente e cumprir coa lexislación en material ambiental.

ISO 9001

É unha norma internacional elaborada pola Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre calidade e xestión continua de calidade. A devandita norma céntrase en todos os elementos de administración de calidade cos que unha empresa ou organización debe contar para ter un sistema efectivo que lle permita administrar e mellorar a calidade dos seus produtos ou servizos.

Modelo de utilidade

Son as invencións que, sendo novas e implicando unha actividade inventiva, consisten en dar a un obxecto unha configuración, estrutura ou constitución da que resulte algunha vantaxe practicamente apreciable para o seu uso ou fabricación.

Patente

É a forma que adquire a protección xurídica da actividade innovadora. Unha patente é un título que recoñece o dereito de explotar en exclusiva a invención patentada, impedindo a outros a súa fabricación, venta ou utilización sen consentimento do titular. Como contrapartida, a patente ponse a disposición do público para xeral coñecemento.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo