IGE -

Definicións. Outra información de transporte


Accidente de circulación

A Dirección General de Tráfico considera accidentes aqueles que reúnen as seguintes condicións:

 • Que se produzan ou teñan a súa orixe nunha vía aberta á circulación pública.
 • Que, pola súa consecuencia, unha ou varias persoas resulten mortas ou feridas, ou ben se orixinen soamente danos materiais.
 • Que, polo menos, estea implicado un vehículo en movemento.

Autobús

Automóbil concibido e construído para o transporte de persoas, con capacidade para máis de nove prazas incluído o condutor. Inclúese neste termo o trolebús, é dicir, o vehículo conectado a unha liña eléctrica e que non circula por raíl.

Autoestradas

Son as estradas que están especialmente proxectadas, construídas e deseñadas para a circulación de automóbiles e que reúnen as seguintes características:

 • Non teñen acceso ás propiedades lindeiras.
 • Non cruzan a nivel ningunha outra senda, vía, liña de ferrocarril ou tranvía, nin son cruzadas a nivel por ningunha senda ou servidume de paso.
 • Contan con distintas calzadas por cada sentido de circulación, separadas entre si, agás en puntos singulares ou con carácter temporal, por unha franxa de terreo non destinada á circulación ou, en casos extremos, por outros medios.
 • Están especialmente sinaladas como autoestradas e están reservadas a categorías específicas de vehículos automóbiles.

As autoestradas clasifícanse como de peaxe ou libres segundo se lles esixa ou non aos usuarios unha taxa de peaxe.

Autovías

Son as estradas que, aínda que non reúnan todos os requisitos das autoestradas, teñen calzadas separadas para cada sentido da circulación e limitación de acceso ás propiedades lindeiras.

Camión

Automóbil concibido e construído para o transporte de cousas. Exclúese desta definición a motocicleta de tres rodas, concibida e construída para o transporte de cousas, da cal a súa tara non exceda de 400 quilogramos.

Estrada

Vía de comunicación (pola que se viaxa) que utiliza un pavimento estabilizado que non son raíles e pistas de aterraxe, aberta á circulación pública e destinada esencialmente a uso de vehículos de estrada que se desprazan sobre as súas rodas. Inclúense as pontes, túneles, outras estruturas de apoio, enlaces, bifurcacións e intercambiadores, así como as estradas de peaxe. Exclúense as pistas exclusivamente de bicicletas

Licenza de condución

O Regulamento Xeral de condutores RD 818/2009 de 8 de maio, establece as seguintes clases de licenzas de condución:

 • LVM. Para conducir vehículos para persoas de mobilidade reducida. Non se esixirá esta licenza a quen sexa titular dun permiso de condución das clases A1 ou B en vigor e no caso de que o seu titular obteña un permiso de algunha destas clases, a licenza de condución deixará de ser válida.
 • LVA. Para conducir vehículos especiais agrícolas autopropulsados e os seus conxuntos cuxa masa ou dimensións máximas autorizadas non excedan dos límites establecidos para os vehículos ordinarios ou cuxa velocidade máxima por construción non exceda de 45 Km/h. Non se esixirá esta licenza a quen sexa titular dun permiso de condución da clase B en vigor e no caso de que o seu titular obteña un permiso desta clase, a licenza de condución deixará de ser válida.

Morto en accidente de circulación

Toda persoa que, como consecuencia dun accidente, faleza no acto ou dentro dos trinta días seguintes.

Motocicleta

Automóbil de dúas rodas, con ou sen sidecar (entendendo como tal o habitáculo pegado lateralmente á motocicleta), e os de tres rodas

Navegación de cabotaxe

É a que, non sendo navegación interior, efectúase entre portos ou puntos situados en zonas nas que España exerce soberanía, dereitos soberanos ou xurisdición.

Navegación exterior

É a que se efectúa entre portos ou puntos situados en zonas nas que España exerce soberanía, dereitos soberanos ou xurisdición e portos ou puntos situados fóra de ditas zonas

Navegación interior

Es la que transcorre integramente dentro do ámbito dun determinado porto ou de outras augas interiores marítimas españolas.

Operación de transporte

É o desprazamento dunha única clase de mercadoría desde un lugar de orixe, no que se carga a mercadoría, a un de destino, no que se descarga. O desprazamento no mesmo vehículo de dúas clases diferentes de mercadorías considérase dúas operacións de transporte distintas, aínda que o vehículo só realiza un desprazamento.

Operacións baleiras

Son os desprazamentos realizados sen mercadorías entre o lugar de descarga e outro de carga.

Parque de vehículos

Está constituído por todos os vehículos con motor, agás ciclomotores e vehículos especiais, que teoricamente circulan. Deste xeito, inclúen todas as matriculacións que houbese durante todos os anos, menos as baixas producidas e as modificacións debidas ás reformas.

Remolque

Vehículo de transporte de mercadorías por estrada deseñado para ser remolcado por un vehículo automóbil de estrada. Non inclúe os agrícolas que son os deseñados para usos agrícolas independentemente de que estén autorizados para circular por estradas abertas ao tráfico.

Semirremolque

Remolque construído para ser encaixado a un automóbil, de tal xeito que repouse parcialmente sobre este, e que unha parte substancial do seu peso e da súa carga sexan soportados por dito automóbil.

Tráfico non regular nos aeroportos

Aquel voo efectuado mediante remuneración que non sexa de servizo regular.

Tráfico regular nos aeroportos

Aquel voo con horario regular e todo o servizo suplementario resultante do tráfico de dito voo (voos extraordinarios, voos de pago preparatorios de dito voo, etc.)

Transporte urbano

O que discorre integramente por solo urbano ou urbanizable ou comunica entre si núcleos urbanos diferentes situados dentro do mesmo municipio. O transporte urbano pódese clasificar en:

 • Transporte por autobús: o destinado a transportar a todo tipo de pasaxeiros en autobuses ou autocares que teñen un itinerario preestablecido con suxeición a calendario e horarios prefixados, tomando aos pasaxeiros en paradas fixas dentro dun mesmo termo municipal. Para realizar este tipo de transporte requírese unha concesión administrativa.
 • Metropolitano: recolle todos os viaxeiros transportados polas compañías metropolitanas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla e Valencia.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo