IGE -

Definicións. Xustiza, seguridade e participación cidadá


Abstención

Está formada polo conxunto de individuos incluídos no censo electoral que o día da votación non fixeron efectivo o seu dereito a sufraxio. É a diferenza entre o censo en escrutinio e o número de votantes.

Censo de electores residentes (CER)

Tamén se chama censo ordinario e engloba a todos los electores españois residentes no territorio nacional. Son inscritos de oficio pola Oficina de Censo Electoral nas listas das seccións electorais do seu lugar de residencia.

Censo de escrutinio

É aquel que se obtén do censo electoral tralas reclamacións presentadas na propia mesa electoral o día da celebración das eleccións.

Censo electoral

Contén a inscrición das persoas que reúnan os requisitos para ser elector e non estean privadas, definitiva ou temporalmente, do dereito de sufraxio. É a suma de todos os censos electorais previstos para cada proceso electoral:

 • Eleccións xerais: CER + CERA (desde as eleccións xerais de 1986, unha vez aprobada a LOREG en 1985).
 • Eleccións municipais: CER + CERA (desde as eleccións municipais de 1987 ata as municipais de 2007) + CERE (desde 1995). Dende as Eleccións Municipais de 2011: CER+CERE
 • Eleccións ao Parlamento Europeo: CER + CERA + CERE (só electores da UE).
 • Referéndum: CER + CERA.

Censo electoral de residentes ausentes (CERA)

Figuran os cidadáns de nacionalidade española ausentes do territorio nacional que están oficialmente residindo nun país estranxeiro (para o cal teñen que estar inscritos nun rexistro consular).

Censo electoral de residentes estranxeiros (CERE)

Neste censo figuran inscritos os cidadáns estranxeiros residentes oficialmente en España, pertencentes aos estados membros da Unión Europea ou tamén, os cidadáns de outros Estados que teñan subscrito con España acordos (tratados) de reciprocidade.

Disolución matrimonial

O matrimonio disólvese, sexa cal fose a forma e o tempo da súa celebración, pola morte ou a declaración de falecemento duns dos cónxuxes ou polo divorcio.

Divorcio

Decretarase xudicialmente o divorcio, calquera que sexa a forma de celebración do matrimonio, a petición dun dó dos cónxuxes, de ambos ou dun co consentimento do outro, cando concorran os requisitos e circunstancias esixidos no artigo 81 do Código Civil: :

 1. A petición de ambos os cónxuxes ou dun co consentimento do outro, unha vez transcorridos tres meses desde a celebración do matrimonio.
 2. A petición dun só dos cónxuxes, unha vez transcorridos tres meses desde a celebración do matrimonio. Non será preciso o transcurso deste prazo para a interposición da demanda cando se acredite a existencia de risco para a vida, a integridade física, a liberdade, a integridade morar ou liberdade e indemnidade sexual do cónxuxe demandante ou dos fillos de ambos ou de calquera dos membros do matrimonio.
A acción do divorcio extínguese pola morte de calquera dos cónxuxes e pola súa reconciliación, que deberá ser expresada cando se produza despois de interposta a demanda.

A reconciliación posterior ao divorcio non produce efectos legais, pero os divorciados poderán contraer entre si novo matrimonio.

A disolución do matrimonio por divorcio só poderá ter lugar por sentencia que así o declare e producirá efectos a partir da súa firmeza.

Execución hipotecaria

Refírese aos procedementos que, tramitados nos Xulgados de Primeira Instancia, permiten esixir o pagamento das débedas garantidas por garantía ou hipoteca ao acredor con escritura de hipoteca ao seu favor, debidamente inscrita no Rexistro da Propiedade.

Nulidade matrimonial

É nulo calquera que sexa a forma da súa celebración:

 1. O matrimonio celebrado sen consentimento matrimonial.
 2. O matrimonio celebrado entre as persoas os artigos 46 (menores de idade non emancipados e os que estean ligados con vínculos matrimoniais) e 47 (parentes en liña directa por consanguinidade ou adopción, os colaterais por consanguinidade ata o terceiro grado e os condenados como autores ou cómplices da morta dolosa do cónxuxe de calquera deles) do Código Civil, excepto os casos de dispensa conforme o artigo 48.
 3. O que se contraia sen a intervención do xuíz, alcalde ou funcionario ante o que deba celebrarse, ou sen a das testemuñas.
 4. O celebrado por erro na identidade da persoa de outro contraínte ou en aquelas calidades persoais que, pola súa entidade, fosen determinantes da prestación do consentimento.
 5. O contraído por coacción ou medo grave.

Separación matrimonial

Decretarase xudicialmente a separación, calquera que sexa a forma de celebración do matrimonio:

 1. A petición de ambos os cónxuxes ou dun co consentimento do outro, unha vez transcorridos tres meses desde a celebración do matrimonio. Xunto coa demanda acompañarase unha proposta do convenio regulador redactada conforme o artigo 90 do Código Civil.
 2. A petición dun só dos cónxuxes, unha vez transcorridos tres meses desde a celebración do matrimonio. Non será preciso o transcurso deste prazo para a interposición da demanda cando se acredite a existencia de risco para a vida, a integridade física, a liberdade, a integridade morar ou liberdade e indemnidade sexual do cónxuxe demandante ou dos fillos de ambos ou de calquera dos membros do matrimonio.
Xunto coa demanda acompañarase unha proposta fundada das medidas que teñan que regular os efectos derivados da separación.

A sentencia de separación produce a suspensión da vida común dos casados, e cesa a posibilidade de vincular bens do outro cónxuxe no exercicio da potestade doméstica.

A reconciliación pon fin ao procedemento de separación e deixa sen efecto ulterior o resolto nel, pero ambos cónxuxes separadamente deberán poñelo en coñecemento do xuíz que entendo ou teña entendido no litixio.

Votantes

Son aqueles individuos incluídos no censo electoral que o día da votación fixeron efectivo o seu dereito a sufraxio.

Votos a candidaturas

Total de votos obtidos por cada unha das candidaturas que se presentan ás eleccións.

Votos en branco

Considérase como voto en branco, pero válido, o sobre que non conteña papeleta.

Votos nulos

É nulo o voto emitido en sobre ou papeleta diferente do modelo oficial, así como o emitido en papeleta sen sobre ou en sobre que conteña máis dunha papeleta de distinta candidatura. No suposto de conter máis dunha papeleta da mesma candidatura, computarase como un só voto válido.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo