IGE -

Definicións. Enquisa de estrutura salarial


Complementos salariais

Conxunto de retribucións pagadas por encima das retribucións básicas (salario base e pagas extraordinarias) que o empregador abona habitualmente previo pacto en convenio colectivo. Destacan os complementos persoais, que valoran a antigüidade no posto de traballo, a cualificación individual mediante titulación académica ou profesional, os coñecementos de idiomas, informática, etc.; os complementos relacionados co posto de traballo, que se concretan nas específicas circunstancias nas que se desenvolve o traballo; os pluses de nocturnidade, os de traballo en días festivos, así como os pluses de perigosidade, penosidade ou toxicidade; ...

Fenda salarial

Representa a diferenza entre a ganancia media por hora dos homes e a ganancia media por hora das mulleres como porcentaxe da ganancia media por hora dos homes. Calcúlase só para aquelas empresas de 10 ou máis asalariados incluídas nalgunha das seccións B a S (excluída a O) da CNAE 2009. Para o cálculo da fenda, na ganancia media por hora non se teñen en conta os pagos extraordinarios.

Ganancia por hora

É o cociente entre o salario bruto mensual e as horas traballadas (normais e extraordinarias) no mes de referencia (outubro).

Mediana das ganancias medias por hora

Defínese como o valor tal que a metade da poboación nesa rexión/país gaña menos que ese valor e a outra metade gaña máis. Os datos son relativos a asalariados de empresas de 10 ou máis asalariados incluídas nalgunha das seccións B a S (excluída a O) da CNAE 2009.

Pagamentos extraordinarios

Inclúen o total de pagas extraordinarias, participación en beneficios, obxectivos, incentivos, bonus e outros pagamentos variables en periodicidade ou cantidade.

Pagamentos por horas extraordinarias

Corresponde aos pagamentos por horas extras tanto estruturais como non estruturais. Remuneran o maior esforzo que representa o traballo adicional realizado fora da xornada habitual.

Pagas extraordinarias

Fundamentalmente están formadas polas gratificacións extraordinarias ou pagas de Nadal e de verán (reguladas por lei) e as gratificacións por beneficios. As súas contías coñécense de antemán e non dependen dos resultados do traballador ou da empresa.

Porcentaxe de asalariados con salarios baixos

Porcentaxe de asalariados con salarios baixos sobre o total de asalariados. Considéranse asalariados con salarios baixos aqueles que gañan 2/3 ou menos da mediana das ganancias na rexión/país de referencia. Os datos son relativos a asalariados de empresas de 10 ou máis asalariados incluídas nalgunha das seccións B a S (excluída a O) da CNAE 2009.

Salario anual ordinario

É o resultante de eliminar do salario bruto anual os pagos extraordinarios e a valoración en especie.

Salario base

É a parte fundamental e fixa do salario e que se define como o mínimo de retribución acordado nos convenios colectivos. Cando non hai convenio colectivo nin outro acordo entre empregador e empregado enténdese que este é o Salario Mínimo Interprofesional.

Salario bruto anual

Inclúe o total das percepcións salariais en diñeiro efectivo (retribucións dinerarias pagadas pola empresa ao traballador no ano) e as retribucións en especie. Compútanse os devengos brutos, é dicir, antes de practicar as deducións das achegas á Seguridade Social por conta do traballador ou as retencións a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Salario bruto mensual

Inclúe o total das percepcións salariais en diñeiro efectivo (salario base, pagas extraordinarias, pagamentos por horas extraordinarias e complementos salariais). Compútanse os devengos brutos, é dicir, antes de practicar as deducións das achegas á Seguridade Social por conta do traballador ou as retencións a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

Salario mensual ordinario

É o resultante de eliminar do salario bruto os pagamentos extraordinarios. Determínase como a suma do salario base, os complementos salariais e os pagamentos por horas extraordinarias.

Valoración en especie

Valoración de todas as percepcións salariais que se entregan ao traballador empregando calquera medio distinto do diñeiro, como bens, dereitos, beneficios ou servizos como a contraprestación dos servizos laborais.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo