Estudo de salarios / Salarios desde a perspectiva do fogar

Estudo de salarios. Salarios desde a perspectiva do fogar

Introdución

Neste apartado analízanse os fogares de Galicia en relación aos ingresos salariais que perciben a partir da información que anualmente proporciona a Enquisa estrutural a fogares.

Considéranse fogares con algunha persoa asalariada aqueles nos que algún dos seus membros tivo algún ingreso proveniente de traballo por conta allea.

Defínense catro fontes de renda e para cada fogar calcúlase a fonte de renda máis importante cuantitativamente, o que permite a clasificación dos fogares como segue:

  • Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios (ingresos dos traballadores por conta allea).
  • Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os ingresos dos traballadores por conta propia.
  • Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as prestacións (inclúen as pensións contributivas e non contributivas e as prestacións e os subsidios por desemprego).
  • E unha categoría "outro tipo" na que se recollen aqueles fogares nos que a fonte máis importante de ingresos son os ingresos non utilizados como variable de clasificación nas categorías anteriores (rendas do capital e da propiedade e outros ingresos).

Tamén se calculan, nos fogares con ingresos salariais, o peso destes ingresos sobre o total de ingresos do fogar e así obter os fogares nos que os salarios son máis do 50% dos ingresos totais, máis do 75 % dos ingresos totais e nos que os salarios son o 100% dos ingresos que teñen.

Fogares con persoas asalariadas

Incidencia dos fogares con persoas asalariadas sobre o total de fogares por áreas. Ano 2020
Porcentaxe

Nas provincias da Coruña e Pontevedra sítúanse as áreas que teñen unha maior incidencia de fogares nos que hai algunha persoa asalariada e, en todas as áreas destas dúas provincias a incidencia dos fogares con algunha persoa asalariada é superior ao 50%.

Pola contra, nas provincias de Lugo e Ourense é onde se sitúan as incidencias máis baixas e, agás as áreas de Lugo central, A Mariña, Ourense e Ourense central a porcentaxe de fogares con algunha persoa asalariada non acada o 50% dos fogares.

A incidencia máis alta atópase na area de Santiago na que o 67,46% dos fogares teñen algunha persoa asalariada. No outro extremo atópase a área de Ourense sur na que o 36,04% dos fogares teñen algunha persoa asalariada.

No ano 2020 o 59,07% dos fogares de Galicia teñen algunha persoa asalariada (0,12 puntos menos que no ano 2019). A incidencia dos fogares con algún salario diminuíu lentamente dende o ano 2007 ata os anos 2013 e 2014 (cando se situou por debaixo do 55%) para, nos últimos cinco anos, aumentar lixeiramente. Este último ano 2020 rompe o refacho de crecemento da incidencia, que baixa lixeiramente e se sitúa no nivel do ano anterior.

Por tipoloxía do fogar, os fogares compostos por unha parella con un ou máis fillos son onde os fogares con persoas asalariadas teñen máis peso (un 85,44%). No outro extremo atópanse os fogares unipersoais, compostos por unha única persoa e onde o 29,41% son asalariadas.

Incidencia dos fogares con persoas asalariadas segundo a tipoloxía do fogar. Galicia
Porcentaxe

Fogares con persoas asalariadas segundo a tipoloxía do fogar. Galicia. Anos 2007 e 2020

A incidencia dos fogares con algunha persoa asalariada nos diferentes tipos de fogares (unipersoais, parellas con fillos, parellas sen fillos...) en 2020 é moi similar a incidencia en 2007.

O maior aumento da incidencia dos fogares con algunha persoa asalariada, neste período de tempo, preséntase nos fogares unipersoais que crece en 3,75 puntos porcentuais (o 25,66% en 2007 e o 29,41% en 2020).

Ao contrario, a maior diminución na incidencia dos fogares con algunha persoa asalariada prodúcese nos fogares monoparentais que pasa de ser o 65,97% en 2007 ao 65,53% en 2020 (0,44 puntos porcentuais menos).

No ano 2020 o 45,08% dos fogares galegos teñen como fonte principal de ingresos os salarios seguidos dos fogares que teñen como fonte principal as prestacións (o 44,90%), mentres que os fogares que teñen como fonte principal o traballo por conta propia non chegan ao 9%.

Se nos restrinximos aos fogares con persoas asalariadas, no ano 2020 en Galicia o 76,31% destes fogares teñen como fonte principal de ingresos do fogar os salarios. Esta porcentaxe é a menor de toda a serie, incluso á do ano 2012 no que os fogares onde os salarios eran a principal fonte de ingresos representaban o 77,53% do total de fogares con persoas asalariadas.

Dentro dos fogares con algunha persoa asalariada, no 17,75% deles as prestacións constitúen a maior fonte de ingresos. Isto é, aínda que o fogar teña algunha persoa asalariada, o ingreso total por salarios é inferior ao ingreso total por prestacións. Este peso aumentou no período 2007-2012 acadando en 2012 o seu valor máximo do 16,69% e viña diminuindo dende este ano ata o 2018 onde acadou o 13,30% dos fogares (aínda por encima do valor que representaban estes fogares, o 10,37%, en 2007). No ano 2020 esta porcentaxe aumenta 2,63 puntos porcentuais con respecto a 2019 e acada un novo valor máximo (17,75%).

Distribución do total de fogares e dos fogares con persoas asalariadas segundo a principal fonte de ingresos. Galicia
Porcentaxe

Distribución dos fogares segundo a fonte principal de ingresos. Galicia. Ano 2020
Total de fogares e fogares con algunha persoa asalariada

Fogares nos que os salarios representan máis dun 50%, 75% ou 100% do total dos seus ingresos. Galicia e provincias
Porcentaxe

En 2020, no 43,69% dos fogares galegos os salarios representan máis da metade dos ingresos totais do fogar, no 30,56% os salarios representan máis do 75% e no 16,82% dos fogares galegos os salarios constitúen a totalidade de ingresos do fogar. Estas porcentaxes diminuíron con respecto ao ano 2019.

Por provincias, as porcentaxes dos fogares nos que os salarios son superiores ao 50%, ao 75% ou igual ao 100% son maiores na Coruña e Pontevedra. Así, a porcentaxe de fogares nos que os ingresos salariais son máis do 50% sitúase no 46,13% en Pontevedra e no 45,36% na Coruña, mentres que en Lugo e Ourense estes fogares non acadan o 40% do total de fogares provinciais.

Na táboa inferior preséntase, para cada provincia e Galicia, a porcentaxe de fogares nos que os salarios son máis da metade dos ingresos do fogar xunto coa porcentaxe de fogares nos que as prestacións son máis da metade dos ingresos do fogar. O ano 2020 é o único ano da serie onde a porcentaxe de fogares galegos con predominancia de prestacións supera á porcentaxe de fogares con predominancia en salarios.

Na Coruña e Pontevedra os fogares con predominancia de salarios superan aos fogares nos que máis da metade dos ingresos son prestacións; pola contra en Lugo e Ourense os fogares nos que máis do 50% do ingreso son prestacións superan aos fogares con maioría de salarios. Esta situación, que xa se daba en anos anteriores, acentúase no ano 2020 sobretodo en Ourense onde o 53,27% dos fogares teñen como ingresos predominantes as prestacións fronte os 35,10% dos fogares con predominancia de salarios.

Fogares nos que os salarios/prestacións representan máis do 50% do total dos seus ingresos. Galicia e provincias
Porcentaxe

Se analizamos estas porcentaxes para os anos 2007 e 2020 en Galicia, a porcentaxe de fogares nos que os salarios son máis do 50% dos seus ingresos totais diminuiu 5,69 puntos en todo o período, mentres que a porcentaxe de fogares nos que as prestacións son máis da metade dos seus ingresos aumentou 6,95 puntos porcentuais.

En 2007, a porcentaxe de fogares con predominancia de salarios era superior á porcentaxe de fogares con predominancia de prestacións en 12,36 puntos de diferenza; mais en 2020 as ditas porcentaxes son algo máis similares e a diferenza é de 0,28 puntos porcentuais a favor dos fogares con predominancia de prestacións.

Ingresos totais dos fogares

Estrutura dos ingresos no total de fogares de Galicia. Galicia
Porcentaxe

En 2020 os ingresos salariais representan o 49,63% do total de ingresos dos fogares. Esta porcentaxe (sen grandes cambios nos últimos anos) aínda é menor que a cifra de 2007 cando os ingresos salariais dos fogares eran o 57,10% do total dos seus ingresos.

Cabe sinalar o incremento do peso dos ingresos procedentes de prestacións que pasan de representar o 35,48% dos ingresos totais dos fogares en 2019, ao 38,14% dos ingresos en 2020 (aumento de 2,66 puntos porcentuais).

Nos fogares con algunha persoa asalariada, os salarios representan o 71,01% dos ingresos totais, similar á cifra do 2019 e inferior á dos anos anteriores (2014-2018) nos que se situaba entre o 74 e o 75%. Ao igual que no total de fogares de Galicia, nos fogares con algunha persoa asalariada os ingresos procedentes de prestacións aumentan e pasan de ser o 18% dos ingresos en 2019 ao 20,26% en 2020.

Estrutura dos ingresos nos fogares con algunha persoa asalariada. Galicia
Porcentaxe

Ingreso medio mensual por fogar segundo a tipoloxía do fogar. Galicia
Euros por fogar

No ano 2020 o ingreso medio mensual por fogar diminúe nun 0,57%, pasando de 2.290 en 2019 a 2.277 euros en 2020. Por tipoloxía de fogar, neste último ano os fogares compostos por unha parella con fillos, unha parella sen fillos e os monoparentais diminuíron o seu ingreso medio mensual con respecto ao ano anterior, mentres que os fogares unipersoais ou doutro tipo (un núcleo e outros e varios núcleos) aumentaron os seus ingresos.

No ano 2020 o ingreso medio mensual por fogar, nos fogares con algunha persoa asalariada, acada os 2.694 euros (417 euros superior ao ingreso medio mensual por fogar). De xeito similar ao total de fogares, o ingreso medio mensual por fogar dos fogares con persoas asalariadas decrece con respecto ao ano anterior (un 1,5%) concretamente nos fogares compostos por parellas con fillos, parellas sen fillos e monoparentais.

Ingresos medios mensuais por fogar segundo a principal fonte de ingresos do fogar. Galicia
Euros por fogar

Nota: non se inclúe "Outro tipo" por falta de tamaño de mostra.

En 2020 os fogares onde os salarios son a fonte principal de ingresos teñen un ingreso medio mensual de 2.716 euros, superior ao ingreso medio daqueles fogares que teñen como principal fonte de ingreso o traballo por conta propia (2.416 euros) ou as prestacións (1.837 euros); incrementándose estas diferenzas con respecto ao ano anterior. Así, en 2019 os fogares onde os salarios eran a fonte principal de ingresos tiñan un ingreso medio mensual superior en 175 euros ao ingreso medio mensual nos fogares con traballo por conta propia como fonte principal de ingresos; en 2020 esta diferenza é de 300 euros.

Se nos limitamos aos fogares con persoas asalariadas, os ingresos medios por fogar daqueles onde a fonte principal dos seus ingresos son os salarios aumenta con respecto ao ano anterior (2.716 euros en 2020 fronte a 2.676 euros en 2019) e diminúe nos fogares onde a súa fonte principal de ingresos sexa o traballo por conta propia ou as prestacións.

Evolución do ingreso medio mensual do fogar

O ingreso medio mensual por fogar nos fogares con algunha persoa asalariada é superior ao ingreso medio mensual por fogar en todos os anos do período 2007-2020. Así, estes fogares teñen un ingreso superior en aproximadamente 400 euros mensuais. Dáse a mesma diferenza cando nos restrinximos aos fogares nos que os salarios son a fonte principal.

Ingresos dos fogares por tipoloxía do ingreso: salarios e outros

Importe medio por fogar dos diferentes tipos de ingresos e incidencia. Galicia
Euros e porcentaxe

Calculamos os valores medios dos ingresos mensuais por fogar segundo a súa tipoloxía:

  • salarios
  • traballo conta propia
  • prestacións
  • outro tipo

Para cada tipo de ingreso o valor medio por fogar calcúlase nos fogares onde teñen ese tipo de ingreso.

Os salarios son a tipoloxía de ingresos que teñen un valor medio superior por fogar. Así, no ano 2020 o 59,07% dos fogares teñen algunha persoa asalariada e nestes fogares o importe medio por fogar dos salarios é de 1.913 euros. No ano 2020 o ingreso salarial medio por fogar diminúe con respecto ao ano anterior un 2,64%, 2,07 puntos porcentuais máis do que descendeu o ingreso medio mensual por fogar (0,57%).

O importe medio dos ingresos salariais por fogar diminuíu no período 2007-2012 e aumentou no 2012-2019, superando en 2018 por primeira vez a cifra de inicio. En 2020 o importe medio por fogar dos ingresos salariais é de 1.913 euros, 52 euros inferior ao importe medio no ano 2019 (1.965 euros mensuais por fogar) e 34 euros inferior ao importe medio no ano 2018 (1.947 euros mensuais por fogar).

O importe medio por fogar dos ingresos provenientes do traballo por conta propia e prestacións teñen unha evolución similar ao importe medio dos ingresos salariais; agora ben, cun descenso máis acentuado no importe do ingreso con respecto ao ano anterior. Así, o importe medio mensual dos ingresos por traballo por conta propia e prestacións presentan unhas diferenzas de 104 e 142 euros mensuais, respectivamente, con respecto ao mesmo importe en 2019.

Evolución do importe medio mensual por fogar das diferentes tipoloxías de ingresos.Galicia
Euros

Ingreso medio total e salarial por fogar (fogares con algunha persoa asalariada) segundo a fonte principal de ingreso do fogar sexan os salarios ou non. Galicia
Euros

Os fogares que teñen como fonte principal dos seus ingresos os salarios teñen en promedio un ingreso total mensual de 2.716 euros, dos que 2.261 corresponderían ao ingreso por salarios.

Os fogares nos que os salarios non son a fonte principal de ingresos teñen un ingreso medio total inferior ao dos fogares nos que os salarios son a fonte principal dos seus ingresos con 2.624 euros mensuais de ingreso medio en 2020, dos que 794 euros corresponden a salarios.

Definicións, fontes e máis información

Definicións

Descarga de datos

Fontes de información

IGE. Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral.


Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: