Resumo de resultados


Datos Básicos. Mundo laboral

Poboación de 16 ou máis anos segundo a relación coa actividade económica. Galicia
Miles de persoas e porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

En 2022 a taxa de paro en Galicia foi do 11,0%

Galicia, no ano 2022, contaba con 1.240.400 activos, dos cales 1.103.700 estaban ocupados e 136.700 parados.

Con respecto ao ano anterior produciuse un aumento do 1,71% no número de ocupados e unha caída do 4,47% no número de parados.

En 2022 a taxa de actividade situouse no 52,9%, valor 0,4 puntos superior ao de 2021. A taxa de ocupación aumentou 0,7 puntos ata o 47,1% e a taxa da paro diminuíu 0,7 puntos ata acadar o 11,0%.


Evolución das taxas de actividade e paro segundo sexo. Galicia
Porcentaxes

Taxa de actividade
Taxa de paro
Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Poboación ocupada segundo a situación profesional e o sexo. Galicia. Ano 2022
Miles de persoas

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

O 80,8% dos ocupados galegos son asalariados.

Dos 1.103.700 ocupados residentes en Galicia no ano 2022, o 17,9% eran traballadores por conta propia, o 81,6% asalariados e o 0,5% restante atopábase noutra situación profesional (axuda familiar, membro de cooperativa ou outra situación).

Neste ano, o 72,1% dos ocupados galegos traballan no sector servizos, o 15,2% na industria, o 6,7% na construción e o 6,0% restante na agricultura e pesca.

Con respecto ao ano 2021, o número de ocupados no sector servizos aumentou un 2,8%. Na industria o número de ocupados diminuíu un 1,9%, na construción aumentou un 1,2% e no sector da agricultura e a pesca os ocupados tamén diminuíron un 1,2%.


Poboación ocupada segundo o sector de actividade e o sexo. Galicia. Ano 2022
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o réxime. Galicia
Número e porcentaxes

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En 2022 o número de afiliacións á Seguridade Social aumentou un 2,2%

En 2022, a Seguridade Social contabilizou unha media de 1.036.862 afiliacións en alta laboral na Comunidade Autónoma de Galicia, o que supón un aumento de 22.477 afiliacións con respecto ao ano anterior. En termos relativos, esta suba é do 2,22%.

Por réximes, o xeral contaba en 2022 con 24.808 afiliacións máis que en 2021; un aumento do 3,3% dos traballadores. Pola súa banda, o réxime especial de autónomos perdeu 1.286 afiliacións.

O paro rexistrado dimiuíu en 17.280 persoas no ano 2022

En 2022 a media anual do paro rexistrado situouse en 146.167 persoas, un 10,6% menos que no ano anterior. O 46,7% dos parados levaba máis dun ano nesta situación, o 39,6% menos de 6 meses e o 13,7% restante, entre 6 meses e un ano.

Paro rexistrado segundo a duración da demanda. Galicia
Número e porcentaxes

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Información subministrada directamente

Custo laboral anual por traballador e sector de actividade. Galicia. Ano 2021
Euros

Fonte: INE. Encuesta anual de coste laboral.

O custo laboral bruto por traballador foi de 29.854 euros en 2021

O custo laboral por traballador en termos brutos foi de 29.854 euros no ano 2021. Se a esta cantidade se lle restan as subvencións e as deducións que se recibiron das administracións públicas obtense un custo neto de 29.643 euros por traballador.

Das partidas que compoñen o custo laboral bruto, o 73% destinouse a pagar soldos e salarios, o 24% a cotizacións obrigatorias á Seguridade Social e o 3% restante á satisfacción doutros custos (cotizacións voluntarias, prestacións sociais directas, indemnizacións por despedimento, gastos en formación profesional...)

O salario bruto anual situouse nos 22.244,59 euros en 2018

O salario bruto anual foi de 22.244,59 euros en 2018. Se comparamos por sexo, o salario bruto anual dos homes é 5.283,74 euros maior que o das mulleres.

Composición do salario bruto anual por sexo. Galicia. Ano 2018
Euros

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial elaborada polo INE

Taxa de actividade. Galicia e provincias. Ano 2022
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa

Segundo a enquisa de poboación activa (EPA), no ano 2022, o número de vivendas galegas que tiñan todos os seus membros activos no paro era de 51.600, un 6,8% do total de vivendas con, polo menos, un activo.


Poboación inactiva segundo a situación de inactividade. Galicia. Ano 2022
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

Asalariados segundo sexo e o tipo de contrato. Galicia. Ano 2022
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

En 2022, o 80,6% dos asalariados galegos tiñan un contrato indefinido.


Ocupados segundo sexo e o tipo de xornada. Galicia. Ano 2022
Porcentaxes

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

No ano 2022, o 86,0% dos ocupados galegos traballaron a xornada completa. Por sexos, o 6,2% dos homes tiña xornada parcial, mentres que a porcentaxe de mulleres con este tipo de xornada era do 22,5%.

Neste ano, o 18,1% dos homes asalariados galegos traballaban no sector público. Entre as mulleres esta porcentaxe sobe ata o 27,5%.Variación interanual do número de afiliados á Seguridade Social en alta laboral
Porcentaxes

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.


Traballadores afectados por expedientes de regulación de emprego autorizados segundo o efecto do expediente. Galicia

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Estatística de expedientes de regulación de emprego

Evolución do salario mínimo interprofesional. Galicia
Euros/mes

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Composición do salario bruto anual. Galicia. Ano 2018
Porcentaxes

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial elaborada polo INE

Segundo a enquisa de estrutura salarial, no ano 2018, o salario ordinario representa o 90,0% do salario bruto anual.


Salario bruto anual segundo grupo de idade. Galicia. Ano 2018
Euros

Fonte: IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial elaborada polo INE


Definicións e máis información

Definicións

Definicións

Descarga de datos

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo