Superficie agrícola utilizada segundo o réxime de posesión
Hectáreas
Variables en filas:  Espazo, Réxime de posesión
Variables en columnas:  Tempo

  1999 2009 
         15010 Boimorto
      Superficie agrícola utilizada 3.871 3.576
         Propiedade 3.082 2.570
         Arrendamento 649 639
         Parcería e outros réximes de posesión 140 367
              Parcería 75 ..
              Outros réximes de posesión 65 ..

INE. Censo Agrario
A poboación investigada no Censo Agrario 2009 difire notablemente da investigada en 1999, debido a que en 2009 restrinxiuse o colectivo de explotacións investigadas, limitándose á normativa europea (EUROSTAT). Mentres que en 1999 investigáronse todas as explotacións con polo menos 0.1 ha. de Superficie Total, en 2009 investigáronse as explotacións agrícolas e gandeiras existentes no territorio nacional, ao 30 de setembro de 2009 cumprindo algún dos seguintes criterios:
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 1 ha de Superficie Agrícola Utilizada (SAU).
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,2 ha SAU dedicadas a hortalizas e flores e plantas ornamentais ao aire libre ou en abrigo baixo ou froiteiros (incluídos cítricos) de regadío ou viveiros ou invernadoiros.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,1 ha SAU dedicadas a hortalizas en invernadoiro.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,1 ha SAU dedicadas a flores e plantas ornamentais en invernadoiro.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,5 ha SAU dedicadas a tabaco.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,5 ha SAU dedicadas a lúpulo.
Todas as explotacións agrícolas con polo menos 0,5 ha SAU dedicadas a algodón.
As explotacións agrícolas cunha ou máis Unidades Gandeiras (UG) e cunha Produción Estándar Total (PET) igual ou superior a 900 euros.
Estes criterios son independentes, é dicir, ha de cumprirse polo menos un deles para que se considere que a explotación pertence á poboación obxecto de estudo.
As explotacións netamente forestais excluíronse do censo 2009 se non cumprían as condicións antes citadas, xa que o censo refírese a explotacións propiamente agrícolas. Con todo, cando a explotación investigada tiña algunha masa forestal, esta recolleuse no cuestionario.

(..) Dato non dispoñible

(16-04-2012)
Compartir: