IGE -

Táboa de correspondencias: Rama de actividade das Contas Económicas de Galicia e CNAE-2009  CNAE-09
R01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 01
R02 Silvicultura e explotacion forestal 02
R03A Pesca 03.1
R03B Acuicultura 03.2
R05_09 Industrias extractivas 05 - 09
R10A Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos 10.1
R10B Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos 10.2
R10C Fabricación de produtos lácteos 10.5
R10D Fabricación de produtos para a alimentación animal 10.9
R10E Outras industrias alimentarias 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8
R11 Fabricación de bebidas 11
R12 Industria do tabaco 12
R13 Industria téxtil 13
R14_15 Confección de roupa de vestir e industria do coiro e do calzado 14, 15
R16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 16
R17 Industria do papel 17
R18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 18
R19 Coquerías e refino de petróleo 19
R20_21 Industria química e fabricación de produtos farmacéuticos 20, 21
R22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 22
R23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 23
R24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 24
R25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 25
R26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 26
R27 Fabricación de material e equipamento eléctrico 27
R28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 28
R29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 29
R30 Fabricación doutro material de transporte 30
R31 Fabricación de mobles 31
R32 Outras industrias manufactureiras 32
R33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 33
R35 Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 35
R36_39M Suministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación de mercado 36, 37(M), 38(M), 39
R37_38NM Actividades de saneamento e xestión de residuos de non mercado 37(NM), 38(NM)
R41_43 Construción 41 - 43
R45 Venda e reparación de vehículos de motor 45
R46 Comercio polo xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor 46
R47 Comercio polo miúdo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 47
R49 Transporte terrestre e por tubaxe 49
R50_51 Transporte marítimo e por vías navegables interiores; transporte aéreo 50, 51
R52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 52
R53 Actividades postais e de correo 53
R55 Servizos de aloxamento 55
R56 Servizos de comidas e bebidas 56
R58 Edición 58
R59_60 Actividades cinematográficas de video e televisión, gravación de son e edición musical; actividades de programación e emisión de radio e televisión 59, 60
R61 Telecomunicacións 61
R62_63 Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática; servizos de información 62, 63
R64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 64
R65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións agás Seguridade Social obrigatoria 65
R66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 66
R68 Actividades inmobiliarias 68
R69_70 Actividades xurídicas e de contabilidade; actividades das sedes centrais; actividades de consultoría e de xestión empresarial 69, 70
R71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análise técnica 71
R72 Investigación e desenvolvemento 72
R73 Publicidade e estudos de mercado 73
R74_75 Outras actividades profesionais, científicas, técnicas e veterinarias 74, 75
R77 Actividades de alugueiro 77
R78 Actividades relacionadas co emprego 78
R79 Actividades das axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas 79
R80_82 Actividades de seguridade e investigación; servizos a edificios e actividades de xardinería; actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares das empresas 80 - 82
R84 Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria 84
R85M Educación de mercado 85(M)
R85NM Educación de non mercado 85(NM)
R86_88M Actividades sanitarias e de servizos sociais de mercado 86(M), 87(M), 88(M)
R86_88NM Actividades sanitarias e de servizos sociais de non mercado 86(NM), 87(NM), 88(NM)
R90_93M Actividades artísticas, recreativas e de entretemento de mercado 90(M), 91(M), 92, 93(M)
R90_93NM Actividades artísticas, recreativas e de entretemento de non mercado 90(NM), 91(NM), 93(NM)
R94 Actividades asociativas 94
R95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 95
R96 Outros servizos persoais 96
R97 Actividades dos fogares como empregadores de personal doméstico 97

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2015
30-11-2017

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo