Escenario macroeconómico de Galicia

Unidade: Taxa de variación interanual
Dato=Taxas de variación interanuais Data actualización=Agosto 2022 Espazo=Galicia
  20222023
PIB real 3,6 2,7
   Gasto en consumo final -1,2 1,3
      Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF -0,9 1,2
      Gasto en consumo final das AAPP -1,8 1,7
   Formación bruta de capital 2,9 4,3
   Demanda interna (achega ao crecemento do PIB) -0,5 1,7
   Exportacións de bens e servicios 5,2 5,0
   Importacións de bens e servicios -2,2 3,6
   Saldo exterior (achega ao crecemento do PIB) 4,2 0,9
PIB a prezos correntes 7,8 5,1
Emprego (*) 1,4 0,6
Taxa de paro 10,6 9,8
Taxa de actividade 52,6 52,6
Taxa de actividade 16-64 anos 73,4 73,7

Fonte: IGE
Nota: (*) Postos de traballo equivalentes a tempo completo
20-10-2022
Compartir: