IGE -

Sociedades mercantís constituídas segundo CNAE 2009 e provincia


Unidade: Número, euros


  A CoruñaLugoOurensePontevedra
TOTAL
2023/Abril 128 31 28 115
01.Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
2023/Abril 2 5 0 0
02.Silvicultura e explotación forestal
2023/Abril 1 0 1 0
03.Pesca e acuicultura
2023/Abril 0 0 0 0
05.Extracción de antracita, hulla e lignito
2023/Abril 0 0 0 0
06.Extracción de cru de petróleo e gas natural
2023/Abril 0 0 0 0
07.Extracción de minerais metálicos
2023/Abril 0 0 0 0
08.Outras industrias extractivas
2023/Abril 0 0 0 0
09.Actividades de apoio ás industrias extractivas
2023/Abril 0 0 0 0
10.Industria da alimentación
2023/Abril 1 1 0 2
11.Fabricación de bebidas
2023/Abril 0 0 0 1
12.Industria do tabaco
2023/Abril 0 0 0 0
13.Industria téxtil
2023/Abril 0 0 0 1
14.Confección de roupa de vestir
2023/Abril 1 0 0 1
15.Industria do coiro e do calzado
2023/Abril 0 0 0 0
16.Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
2023/Abril 3 0 0 0
17.Industria do papel
2023/Abril 0 0 0 0
18.Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2023/Abril 1 0 0 0
19.Coquerías e refinación de petróleo
2023/Abril 0 0 0 0
20.Industria química
2023/Abril 0 0 0 0
21.Fabricación de produtos farmacéuticos
2023/Abril 0 1 0 0
22.Fabricación de produtos de caucho e plásticos
2023/Abril 1 0 0 0
23.Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
2023/Abril 0 0 0 0
24.Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
2023/Abril 0 0 0 0
25.Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
2023/Abril 3 0 0 0
26.Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
2023/Abril 0 0 0 1
27.Fabricación de material e equipamento eléctrico
2023/Abril 0 0 0 0
28.Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
2023/Abril 1 0 0 0
29.Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
2023/Abril 0 0 0 0
30.Fabricación doutro material de transporte
2023/Abril 0 0 0 0
31.Fabricación de mobles
2023/Abril 2 0 0 0
32.Outras industrias manufactureiras
2023/Abril 0 0 0 0
33.Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
2023/Abril 1 0 0 0
35.Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
2023/Abril 3 0 0 0
36.Captación, depuración e distribución de auga
2023/Abril 0 0 0 0
37.Recolla e tratamento de augas residuais
2023/Abril 0 0 0 0
38.Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización
2023/Abril 0 0 0 0
39.Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
2023/Abril 0 0 0 0
41.Construción de edificios
2023/Abril 3 3 0 6
42.Enxeñaría civil
2023/Abril 0 0 0 1
43.Actividades de construción especializada
2023/Abril 8 2 3 15
45.Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
2023/Abril 4 0 2 7
46.Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
2023/Abril 7 2 3 12
47.Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
2023/Abril 11 3 1 9
49.Transporte terrestre e por tubaxe
2023/Abril 4 1 0 1
50.Transporte marítimo e por vías navegables interiores
2023/Abril 0 0 0 0
51.Transporte aéreo
2023/Abril 0 0 0 0
52.Almacenamento e actividades anexas ao transporte
2023/Abril 1 0 0 1
53.Actividades postais e de correos
2023/Abril 2 0 0 0
55.Servizos de aloxamento
2023/Abril 6 1 1 3
56.Servizos de comidas e bebidas
2023/Abril 12 2 4 10
58.Edición
2023/Abril 1 0 1 0
59.Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2023/Abril 1 0 1 2
60.Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2023/Abril 0 0 0 0
61.Telecomunicacións
2023/Abril 0 0 0 0
62.Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
2023/Abril 5 1 1 2
63.Servizos de información
2023/Abril 0 0 0 0
64.Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
2023/Abril 2 0 0 1
65.Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
2023/Abril 0 0 0 0
66.Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
2023/Abril 0 1 0 0
68.Actividades inmobiliarias
2023/Abril 14 3 1 12
69.Actividades xurídicas e de contabilidade
2023/Abril 6 2 1 2
70.Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
2023/Abril 3 1 0 8
71.Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
2023/Abril 2 0 1 0
72.Investigación e desenvolvemento
2023/Abril 0 0 1 0
73.Publicidade e estudos de mercado
2023/Abril 1 0 2 0
74.Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
2023/Abril 2 0 0 1
75.Actividades veterinarias
2023/Abril 0 0 1 0
77.Actividades de aluguer
2023/Abril 0 0 0 1
78.Actividades relacionadas co emprego
2023/Abril 0 0 0 0
79.Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
2023/Abril 1 0 0 0
80.Actividades de seguranza e investigación
2023/Abril 0 0 0 0
81.Servizos a edificios e actividades de xardinaría
2023/Abril 2 0 2 1
82.Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
2023/Abril 0 0 0 2
84.Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
2023/Abril 0 0 0 0
85.Educación
2023/Abril 3 0 0 1
86.Actividades sanitarias
2023/Abril 0 0 1 2
87.Asistencia en establecementos residenciais
2023/Abril 0 1 0 0
88.Actividades de servizos sociais sen aloxamento
2023/Abril 0 0 0 1
90.Actividades de creación, artísticas e espectáculos
2023/Abril 4 0 0 2
91.Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2023/Abril 0 1 0 0
92.Actividades de xogos de azar e apostas
2023/Abril 0 0 0 0
93.Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
2023/Abril 1 0 0 2
94.Actividades asociativas
2023/Abril 0 0 0 0
95.Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
2023/Abril 0 0 0 0
96.Outros servizos persoais
2023/Abril 2 0 0 4
97.Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
2023/Abril 0 0 0 0
98.Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
2023/Abril 0 0 0 0
99.Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
2023/Abril 0 0 0 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
03-05-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo