Fogares con aforro en alimentos ou reparacións segundo o tamaño de municipio

Aforro en alimentos ou reparacións=Alimentos Medidas=Incidencia
  20202021
Menos de 10.000 habitantes 64,18 63,79
Entre 10.000 e 20.000 habitantes 42,88 43,54
Entre 20.000 e 50.000 habitantes 38,63 36,98
Máis de 50.000 habitantes 20,62 22,29
Total 40,12 40,58

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos refírense a 31 de decembro.
O aforro en alimentos refírese a que os produciu o fogar ou ben llos regalou algún familiar ou amigo.
O aforro en reparacións refírese a tarefas como pintar, reparar avarías, facer ou montar mobles... realizadas por algún membro do fogar, familiar ou amigo e que supuxeran un aforro estimado de máis de 500 euros anuais.
A incidencia calcúlase, para cada categoría, como a porcentaxe de fogares con aforro en alimentos ou reparacións sobre o total de fogares nesa categoría.

30-12-2022
Compartir: