Enquisa de innovación empresarial. Principais resultados. Ano 2007

Unidade: Porcentaxes e miles de euros
Espazo=Galicia
Campo da innovación en Galicia. Período 2005-2007  
   Empresas con innovación en produtos (%) 9,6
   Empresas con innovación de procesos (%) 19,6
   Empresas con innovación de organización (%) 16
   Empresas con innovacións en márketing (%) 13,1
Actividades de innovación en Galicia. Período 2005-2007  
   Empresas con actividades de I+D (%) 9,9
   Empresas con actividades para innovacións de produtos ou proceso (%) 21,9
   Empresas con actividades para innovacións de organización ou comercialización (%) 14,2
Gastos das actividades de innovación en Galicia. Ano 2007  
   Total de gastos en actividades de innovación (miles de euros) 127461,8
   Gastos en I+D interna (miles de euros) 50911,9
   Adquisicións de I+D externa (miles de euros) 186974,8
   Gastos noutras actividades de innovación (miles de euros) 365348,5
   Esforzo innovador (%) 0,5

Fonte: IGE. Enquisa de innovación empresarial
Nota: Son investigadas as empresas de máis de 5 asalariados con personalidade xurídica mercantil e asimilados.
Non se inclúen as empresas con actividade principal pertencente ás seguintes seccións da CNAE-93:
  • A: agricultura, gandería caza e silvicultura
  • B: pesca
  • L: administración pública, defensa e seguridade social obrigatoria
  • P: actividades dos fogares
  • Q: organismos extraterritoriais
Esforzo innovador: Gastos en innovación dividido entre os ingresos de explotación

07-11-2012
Compartir: