IGE -

Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Revisión Estatística 2019. Ano 2021


Unidade: Miles de euros. Prezos correntes

Espazo = Galicia


  Conta de produción. RecursosConta de produción. EmpregosConta de explotación. RecursosConta de explotación. Empregos
  P.1 Produción a prezos básicosP.2 Consumos intermediosB.1 Valor engadido brutoB.1 Valor engadido brutoD.1 Remuneración de asalariadosD.11 Soldos e salariosD.12 Cotizacións sociaisD.29-D.39 Outros impostos sobre a produción netos de subvenciónsB.2 Excedente bruto de explotación / Renda mixta
A Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 6.115.631 3.333.798 2.781.833 2.781.833 665.076 540.295 124.781 -204.888 2.321.645
R01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 3.984.958 2.292.003 1.692.955 1.692.955 236.016 190.838 45.178 -162.761 1.619.700
R02 Silvicultura e explotacion forestal 922.412 504.563 417.849 417.849 113.488 96.186 17.302 -7.560 311.921
R03 Pesca 1.208.261 537.232 671.029 671.029 315.572 253.271 62.301 -34.567 390.024
R03A Pesca 894.943 420.839 474.104 474.104 265.879 215.122 50.757 -32.781 241.006
R03B Acuicultura 313.318 116.393 196.925 196.925 49.693 38.149 11.544 -1.786 149.018
B Industrias extractivas 358.405 182.292 176.113 176.113 135.097 99.760 35.337 3.956 37.060
R05_09 Industrias extractivas 358.405 182.292 176.113 176.113 135.097 99.760 35.337 3.956 37.060
C Industria manufactureira 38.641.495 31.036.405 7.605.090 7.605.090 4.572.512 3.473.583 1.098.929 87.984 2.944.594
R10A Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos 1.282.031 978.366 303.665 303.665 140.893 109.438 31.455 2.283 160.489
R10B Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos 3.815.609 3.312.858 502.751 502.751 336.797 259.971 76.826 -22.584 188.538
R10C Fabricación de produtos lácteos 1.413.162 1.256.029 157.133 157.133 84.054 63.770 20.284 2.723 70.356
R10D Fabricación de produtos para a alimentación animal 1.084.686 990.000 94.686 94.686 58.135 44.480 13.655 -390 36.941
R10E Outras industrias alimentarias 1.373.428 1.048.980 324.448 324.448 213.732 167.772 45.960 1.544 109.172
R11 Fabricación de bebidas 1.042.170 653.824 388.346 388.346 124.164 96.769 27.395 521 263.661
R12 Industria do tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R13 Industria téxtil 137.720 84.999 52.721 52.721 42.312 33.203 9.109 285 10.124
R14_15 Confección de roupa de vestir e industria do coiro e do calzado 1.854.391 1.510.498 343.893 343.893 177.509 134.882 42.627 3.319 163.065
R16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 1.554.535 1.163.678 390.857 390.857 247.959 184.363 63.596 6.675 136.223
R17 Industria do papel 621.607 457.427 164.180 164.180 77.720 59.503 18.217 3.767 82.693
R18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 200.663 127.853 72.810 72.810 65.093 51.426 13.667 -2.580 10.297
R19 Coquerías e refino de petróleo 2.493.135 2.377.294 115.841 115.841 79.582 58.812 20.770 16.082 20.177
R20_21 Industria química e fabricación de produtos farmacéuticos 1.313.534 1.008.269 305.265 305.265 113.948 82.744 31.204 14.857 176.460
R22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 965.827 719.215 246.612 246.612 132.582 102.607 29.975 1.429 112.601
R23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 1.107.784 802.294 305.490 305.490 217.805 164.976 52.829 5.022 82.663
R24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 2.829.811 2.400.459 429.352 429.352 204.756 149.578 55.178 14.027 210.569
R25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 2.397.460 1.583.228 814.232 814.232 535.807 405.309 130.498 19.168 259.257
R26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 198.288 119.586 78.702 78.702 44.890 34.710 10.180 9.582 24.230
R27 Fabricación de material e equipamento eléctrico 426.683 374.236 52.447 52.447 52.769 39.686 13.083 2.658 -2.980
R28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 904.434 610.981 293.453 293.453 186.995 145.079 41.916 2.732 103.726
R29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 8.923.735 7.694.806 1.228.929 1.228.929 655.304 492.785 162.519 8.875 564.750
R30 Fabricación doutro material de transporte 799.769 619.666 180.103 180.103 173.111 126.815 46.296 -7.903 14.895
R31 Fabricación de mobles 545.873 382.860 163.013 163.013 141.448 109.883 31.565 683 20.882
R32 Outras industrias manufactureiras 163.889 97.932 65.957 65.957 45.720 35.993 9.727 423 19.814
R33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 1.191.271 661.067 530.204 530.204 419.427 319.029 100.398 4.786 105.991
D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 6.549.067 4.335.198 2.213.869 2.213.869 160.505 131.135 29.370 101.702 1.951.662
R35 Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 6.549.067 4.335.198 2.213.869 2.213.869 160.505 131.135 29.370 101.702 1.951.662
E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 1.676.409 1.112.898 563.511 563.511 319.129 240.163 78.966 7.041 237.341
R36_39M Suministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación de mercado 1.311.524 791.551 519.973 519.973 288.794 216.849 71.945 6.812 224.367
R37_38NM Actividades de saneamento e xestión de residuos de non mercado 364.885 321.347 43.538 43.538 30.335 23.314 7.021 229 12.974
F Construción 7.633.297 3.812.543 3.820.754 3.820.754 2.199.508 1.579.391 620.117 33.428 1.587.818
R41_43 Construción 7.633.297 3.812.543 3.820.754 3.820.754 2.199.508 1.579.391 620.117 33.428 1.587.818
G Comercio e reparación de vehículos 14.944.659 7.498.009 7.446.650 7.446.650 3.997.255 3.117.156 880.099 34.765 3.414.630
R45 Venda e reparación de vehículos de motor 2.000.023 1.190.140 809.883 809.883 519.003 406.569 112.434 8.455 282.425
R46 Comercio polo xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor 8.139.673 4.563.457 3.576.216 3.576.216 1.744.741 1.429.360 315.381 -587 1.832.062
R47 Comercio polo miúdo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 4.804.963 1.744.412 3.060.551 3.060.551 1.733.511 1.281.227 452.284 26.897 1.300.143
H Transporte e almacenamento 8.093.063 5.515.866 2.577.197 2.577.197 1.374.404 1.049.579 324.825 -47.377 1.250.170
R49 Transporte terrestre e por tubaxe 3.597.981 2.326.643 1.271.338 1.271.338 669.359 520.737 148.622 -83.778 685.757
R50_51 Transporte marítimo e por vías navegables interiores; transporte aéreo 149.949 125.361 24.588 24.588 18.911 13.788 5.123 -371 6.048
R52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 4.019.602 2.930.371 1.089.231 1.089.231 569.327 424.094 145.233 36.744 483.160
R53 Actividades postais e de correo 325.531 133.491 192.040 192.040 116.807 90.960 25.847 28 75.205
I Hostalaría 5.677.587 2.761.354 2.916.233 2.916.233 1.134.552 883.411 251.141 -39.424 1.821.105
R55 Servizos de aloxamento 728.821 285.301 443.520 443.520 115.376 87.764 27.612 1.451 326.693
R56 Servizos de comidas e bebidas 4.948.766 2.476.053 2.472.713 2.472.713 1.019.176 795.647 223.529 -40.875 1.494.412
J Información e comunicacións 3.575.962 1.721.716 1.854.246 1.854.246 908.738 712.675 196.063 7.212 938.296
R58 Edición 215.899 108.635 107.264 107.264 73.112 55.219 17.893 -2.877 37.029
R59_60 Actividades cinematográficas de video e televisión, gravación de son e edición musical; actividades de programación e emisión de radio e televisión 271.835 120.863 150.972 150.972 112.921 87.155 25.766 -5.242 43.293
R61 Telecomunicacións 1.902.117 1.064.909 837.208 837.208 223.113 180.072 43.041 19.626 594.469
R62_63 Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática; servizos de información 1.186.111 427.309 758.802 758.802 499.592 390.229 109.363 -4.295 263.505
K Actividades financeiras e de seguros 4.044.856 1.852.014 2.192.842 2.192.842 633.311 446.031 187.280 99.374 1.460.157
R64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 2.296.958 780.388 1.516.570 1.516.570 498.953 347.340 151.613 97.743 919.874
R65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións agás Seguridade Social obrigatoria 894.552 569.807 324.745 324.745 75.962 55.742 20.220 -48 248.831
R66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 853.346 501.819 351.527 351.527 58.396 42.949 15.447 1.679 291.452
L Actividades inmobiliarias 7.429.935 639.702 6.790.233 6.790.233 107.259 85.765 21.494 293.203 6.389.771
R68 Actividades inmobiliarias 7.429.935 639.702 6.790.233 6.790.233 107.259 85.765 21.494 293.203 6.389.771
M Actividades profesionais, científicas e técnicas 4.220.698 1.588.105 2.632.593 2.632.593 1.348.099 1.067.455 280.644 -24.526 1.309.020
R69_70 Actividades xurídicas e de contabilidade; actividades das sedes centrais; actividades de consultoría e de xestión empresarial 1.518.567 553.823 964.744 964.744 568.695 449.383 119.312 -1.357 397.406
R71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análise técnica 1.154.957 562.862 592.095 592.095 329.276 253.648 75.628 3.156 259.663
R72 Investigación e desenvolvemento 304.929 91.388 213.541 213.541 180.500 147.721 32.779 -24.442 57.483
R73 Publicidade e estudos de mercado 220.045 125.808 94.237 94.237 50.322 40.111 10.211 -1.368 45.283
R74_75 Outras actividades profesionais, científicas, técnicas e veterinarias 1.022.200 254.224 767.976 767.976 219.306 176.592 42.714 -515 549.185
N Actividades administrativas e servizos auxiliares 2.364.284 795.311 1.568.973 1.568.973 1.305.061 968.541 336.520 -36.736 300.648
R77 Actividades de alugueiro 300.891 161.704 139.187 139.187 51.842 40.158 11.684 -353 87.698
R78 Actividades relacionadas co emprego 349.312 21.606 327.706 327.706 315.688 236.357 79.331 -570 12.588
R79 Actividades das axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas 132.959 101.284 31.675 31.675 31.867 21.769 10.098 -21.327 21.135
R80_82 Actividades de seguridade e investigación; servizos a edificios e actividades de xardinería; actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares das empresas 1.581.122 510.717 1.070.405 1.070.405 905.664 670.257 235.407 -14.486 179.227
O Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria 5.126.214 1.275.550 3.850.664 3.850.664 2.797.487 2.147.238 650.249 24.000 1.029.177
R84 Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria 5.126.214 1.275.550 3.850.664 3.850.664 2.797.487 2.147.238 650.249 24.000 1.029.177
P Educación 3.804.951 382.311 3.422.640 3.422.640 2.915.099 2.238.903 676.196 -7.729 515.270
R85M Educación de mercado 913.352 135.823 777.529 777.529 554.068 411.025 143.043 -8.727 232.188
R85NM Educación de non mercado 2.891.599 246.488 2.645.111 2.645.111 2.361.031 1.827.878 533.153 998 283.082
Q Actividades sanitarias e de servizos sociais 7.150.287 2.759.401 4.390.886 4.390.886 3.579.759 2.886.171 693.588 -5.062 816.189
R86_88M Actividades sanitarias e de servizos sociais de mercado 2.731.685 1.070.695 1.660.990 1.660.990 1.127.353 872.557 254.796 -10.046 543.683
R86_88NM Actividades sanitarias e de servizos sociais de non mercado 4.418.602 1.688.706 2.729.896 2.729.896 2.452.406 2.013.614 438.792 4.984 272.506
R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 1.776.420 755.903 1.020.517 1.020.517 501.994 389.658 112.336 -106.970 625.493
R90_93M Actividades artísticas, recreativas e de entretemento de mercado 1.312.143 543.233 768.910 768.910 326.209 253.327 72.882 -107.505 550.206
R90_93NM Actividades artísticas, recreativas e de entretemento de non mercado 464.277 212.670 251.607 251.607 175.785 136.331 39.454 535 75.287
S Outros servizos 1.446.756 642.225 804.531 804.531 400.427 300.989 99.438 -4.807 408.911
R94 Actividades asociativas 503.942 222.726 281.216 281.216 206.338 151.698 54.640 1.437 73.441
R95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 108.273 59.239 49.034 49.034 26.832 21.428 5.404 -359 22.561
R96 Outros servizos persoais 834.541 360.260 474.281 474.281 167.257 127.863 39.394 -5.885 312.909
T Actividades dos fogares como empregadores de personal doméstico 512.413 0 512.413 512.413 512.413 431.114 81.299 0 0
R97 Actividades dos fogares como empregadores de personal doméstico 512.413 0 512.413 512.413 512.413 431.114 81.299 0 0
TOTAL 131.142.389 72.000.601 59.141.788 59.141.788 29.567.685 22.789.013 6.778.672 215.146 29.358.957

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos de 2021 son provisionais
05-01-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo