Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Estrutura Espazo=Galicia
  202020212021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
PIBpm 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   Demanda              
      Gasto en consumo final 82,1 80,9 80,8 80,3 80,7 79,2 78,9
         Gasto dos fogares e ISFLSF 58,6 58,1 58,0 58,5 58,9 58,1 57,9
         Gastos das AA.PP. 23,5 22,8 22,8 21,8 21,9 21,1 21,1
      Formación bruta de capital 16,2 15,4 15,2 14,9 14,9 14,7 14,9
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 98,3 96,3 96,0 95,2 95,6 93,9 93,8
      Exportación de bens e servizos 53,7 58,8 57,6 61,4 62,6 65,8 66,4
      Importación de bens e servizos 51,9 55,1 53,5 56,6 58,1 59,7 60,2
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,7 4,4 4,3 4,2 4,1 4,3 4,3
      VEB. Industria 14,7 15,2 15,1 15,4 15,4 15,7 15,9
         VEB. Industria manufactureira 11,0 11,2 11,1 11,2 11,2 11,1 11,1
      VEB. Construción 6,6 6,1 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4
      VEB. Servizos 65,5 65,3 65,4 65,4 65,8 65,5 65,5
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 18,4 20,0 20,6 21,3 22,2 22,5 22,5
         VEB. Información e comunicacións 3,1 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
         VEB. Actividades inmobiliarias 11,3 10,6 10,4 10,2 10,1 9,9 9,8
         VEB. Actividades profesionais 6,4 6,4 6,4 6,2 6,1 6,0 6,0
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 19,0 18,3 18,1 17,7 17,5 17,2 17,2
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,7
      Impostos netos sobre os produtos 8,6 9,1 9,2 9,2 9,1 9,1 9,0
      VEB. Servizos non de mercado 16,4 15,9 15,7 15,3 15,2 14,8 14,8
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 47,3 46,2 44,9 44,7 44,8 44,1 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 44,3 44,9 46,2 46,3 46,1 46,6 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 8,4 8,9 8,9 9,0 9,1 9,3 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

25-11-2022
Compartir: