Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  202020212021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
PIBpm 58.705.921 63.247.504 16.040.947 16.379.016 16.666.891 17.124.819 17.271.138
   Demanda              
      Gasto en consumo final 48.207.773 51.188.910 12.962.426 13.156.399 13.453.857 13.560.914 13.632.840
         Gasto dos fogares e ISFLSF 34.413.953 36.743.892 9.310.698 9.580.856 9.811.608 9.954.727 9.992.683
         Gastos das AA.PP. 13.793.820 14.445.018 3.651.728 3.575.543 3.642.249 3.606.187 3.640.157
      Formación bruta de capital 9.484.714 9.742.208 2.433.052 2.442.288 2.475.892 2.523.897 2.566.352
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 57.692.487 60.931.118 15.395.478 15.598.687 15.929.748 16.084.812 16.199.192
      Exportación de bens e servizos 31.508.321 37.177.862 9.232.259 10.052.365 10.426.529 11.263.469 11.471.495
      Importación de bens e servizos 30.494.887 34.861.476 8.586.790 9.272.036 9.689.387 10.223.462 10.399.549
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.744.774 2.763.003 689.222 693.966 682.316 737.576 740.236
      VEB. Industria 8.621.240 9.602.585 2.429.437 2.523.081 2.563.252 2.684.719 2.740.547
         VEB. Industria manufactureira 6.450.932 7.058.117 1.784.228 1.840.595 1.864.334 1.898.192 1.913.188
      VEB. Construción 3.852.693 3.831.380 952.541 943.584 936.738 937.434 929.966
      VEB. Servizos 38.458.439 41.297.366 10.492.400 10.711.015 10.969.932 11.211.282 11.310.521
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 10.807.602 12.660.187 3.309.522 3.492.605 3.693.481 3.851.486 3.890.581
         VEB. Información e comunicacións 1.822.985 1.847.246 464.347 484.766 501.831 518.202 521.516
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 2.085.582 2.095.248 528.272 548.400 548.587 567.269 572.331
         VEB. Actividades inmobiliarias 6.651.978 6.691.115 1.673.852 1.678.362 1.681.257 1.692.585 1.700.969
         VEB. Actividades profesionais 3.783.842 4.056.777 1.019.191 1.017.393 1.024.034 1.033.939 1.030.447
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 11.179.855 11.596.557 2.908.180 2.895.200 2.922.339 2.937.549 2.963.232
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.126.595 2.350.235 589.037 594.289 598.405 610.252 631.445
      Impostos netos sobre os produtos 5.028.775 5.753.170 1.477.346 1.507.369 1.514.652 1.553.808 1.549.867
      VEB. Servizos non de mercado 9.648.360 10.036.849 2.513.003 2.511.849 2.526.969 2.536.383 2.560.594
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 27.781.422 29.240.311 7.202.410 7.320.806 7.459.717 7.554.572 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 25.987.885 28.383.342 7.409.449 7.583.218 7.688.289 7.977.306 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 4.936.614 5.623.852 1.429.087 1.474.992 1.518.885 1.592.941 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

25-11-2022
Compartir: