Orzamentos e liquidacións


Evolución das liquidacións dos presupostos das Universidades. Resumo por capítulos

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Universidade da CoruñaUniversidade de Santiago de CompostelaUniversidade de Vigo
  201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020
Ingresos 122.811 132.818 135.264 138.499 144.683 256.139 242.727 248.338 254.971 246.526 153.760 158.340 161.338 165.050 167.406
   3 Taxas, prezos e outros ingresos 15.185 15.032 16.863 15.740 14.407 42.013 38.557 38.204 37.131 32.184 17.139 .. .. .. ..
   4 Transferencias correntes 87.363 90.832 93.513 95.168 95.157 139.031 140.675 140.124 145.128 151.137 118.407 .. .. .. ..
   5 Ingresos patrimoniais 310 326 310 338 184 639 1.728 650 620 348 270 .. .. .. ..
   6 Alleamento investimentos reais 0 0 0 0 0 0 6.116 0 1.079 0 0 .. .. .. ..
   7 Transferencias de capital 19.804 26.628 24.577 27.114 34.935 69.741 54.772 60.825 65.994 62.547 17.869 .. .. .. ..
   8 Activos financeiros 150 0 0 140 0 0 0 0 0 0 75 74 68 55 150
   9 Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 4.716 879 8.535 5.018 310 0 .. .. .. ..
Gastos 124.457 128.075 132.724 136.808 141.485 246.385 247.590 246.560 250.634 248.371 149.969 157.065 164.127 169.721 170.681
   1 Gastos de persoal 88.568 91.497 93.036 96.516 100.975 142.641 144.223 147.199 149.460 152.797 96.073 .. .. .. ..
   2 Gastos en bens correntes e servizos 15.359 13.469 15.473 15.988 15.034 31.176 28.358 28.188 30.570 28.097 24.578 .. .. .. ..
   3 Gastos financeiros 20 28 32 24 20 738 936 439 417 496 324 .. .. .. ..
   4 Transferencias correntes 2.888 2.818 4.871 4.544 3.820 6.554 4.988 3.688 3.657 2.700 5.754 .. .. .. ..
   5 Fondo de continxencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. .. .. ..
   6 Investimentos reais 16.884 19.326 18.311 18.607 20.859 48.786 56.760 62.651 63.702 60.278 20.413 .. .. .. ..
   7 Transferencias de capital 0 393 511 547 557 213 200 0 0 0 0 .. .. .. ..
   8 Activos financeiros 41 .. 0 0 0 0 500 0 0 0 67 74 50 71 41
   9 Pasivos financeiros 696 545 489 581 219 16.277 11.624 4.395 2.828 4.004 2.759 1.786 1.647 1.507 785

Fonte: Universidade da Coruña. Memoria económica. Universidade de Santiago de Compostela. Memoria económica. Universidade de Vigo. Memoria económica
(..) Dato non dispoñible

05-04-2022
Compartir: