Orzamentos e liquidacións


Resumen anual do orzamento dos Organismos autónomos. Clasficación económica. Ano 2022

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Servizo Galego de SaúdeEscola Galega de Administración PúblicaInstituto Galego de EstatísticaAcademia Galega de Seguridade PúblicaInstituto Galego da Vivenda e SoloInstituto Galego do Consumo e da CompetenciaFondo Galego de Garantía AgrariaInstituto Galego de Seguridade e Saúde LaboralInstituto de Estudos do Territorio
Ingresos 4.494.942 4.183 4.677 3.229 123.581 6.803 65.129 6.616 5.597
   3 Taxas, prezos e outros ingresos 61.490 20 1 87 1.225 2.625 12 0 1
   4 Transferencias correntes 4.106.775 3.527 3.476 2.910 20.956 3.494 5.230 6.175 2.370
   5 Ingresos patrimoniais 100 1 0 3 4.165 0 0 0 0
   6 Alleamento investimentos reais 0 0 0 0 8.200 0 0 0 0
   7 Transferencias de capital 325.927 635 1.200 228 88.996 684 59.886 442 3.226
   8 Activos financeiros 650 0 0 0 40 0 0 0 0
   9 Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 4.494.942 4.183 4.677 3.229 123.581 6.803 65.129 6.616 5.597
   1 Gastos de persoal 1.906.799 1.325 3.143 862 10.098 5.277 4.781 5.535 2.269
   2 Gastos en bens correntes e servizos 1.339.904 1.641 334 2.138 4.531 677 459 640 64
   3 Gastos financeiros 0 0 0 0 0 0 3 0 0
   4 Transferencias correntes 889.745 582 0 0 11.717 165 0 0 38
   5 Fondo de continxencia 31.917 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 Investimentos reais 323.082 635 1.200 228 34.663 660 1.846 442 905
   7 Transferencias de capital 2.845 0 0 0 62.033 24 58.040 0 2.321
   8 Activos financeiros 650 0 0 0 540 0 0 0 0

Fonte: Consellería de Facenda e Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Os datos fan referencia aos Organismos autónomos vixentes na actualidade
12-01-2022
Compartir: