Actividade industrial en Galicia


Estatística estrutural de empresas do sector industrial. Resultados por agrupacións de actividade. CNAE-09

Unidade: Persoas, miles euros
  2020
  EspañaGalicia
  Número de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupadoNúmero de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupado
Total industria 191.922 604.087.971 26.037.578 85.217.609 2.292.568 12.661 39.405.437 3.615.237 1.537.113 144.969
   B Industrias extrativas 1.869 3.436.022 315.551 688.465 17.230 244 247.353 49.375 16.761 2.022
   C Industria manufactureira 168.924 497.125.613 20.048.582 74.547.662 2.044.599 11.458 33.950.829 3.224.872 1.148.623 132.783
      Alimentación 24.654 109.442.244 4.019.534 11.791.708 401.190 2.108 8.925.410 644.125 230.758 31.368
      Fabricación de bebidas 4.863 16.911.909 943.409 2.435.715 58.678 496 984.688 85.534 68.072 3.198
      Industria do tabaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Industria téxtil 6.355 5.631.061 200.354 1.169.080 46.498 402 154.389 38.732 9.747 2.610
      Confección de prendas de vestir 8.991 3.833.992 65.356 789.019 39.633 672 1.346.072 175.340 12.648 7.102
      Industria do coiro e do calzado 4.255 3.428.586 58.775 751.895 34.386 . . . . .
      Madeira e cortiza 9.431 7.196.312 366.016 1.361.118 53.270 926 1.187.036 167.553 123.553 8.063
      Industria do papel 1.548 13.070.832 608.350 1.920.012 46.257 45 418.732 54.919 34.366 1.458
      Artes gráficas e soportes gravados 13.608 5.363.227 280.875 1.522.259 59.424 676 216.036 47.903 9.218 2.816
      Coquerías e refino do petróleo .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Industria química 3.600 38.868.889 1.422.712 4.814.756 98.375 129 616.037 48.826 16.378 1.616
      Industria farmaceútica 360 16.503.951 931.324 2.982.430 50.984 15 170.377 29.506 24.483 788
      Caucho e materias plásticas 4.134 19.735.956 1.047.492 3.792.631 99.671 174 769.011 102.951 32.754 4.218
      Produtos minerais non metálicos diversos 7.542 19.973.057 961.294 3.763.562 101.049 722 867.974 138.470 34.032 6.199
      Metalurxia 1.298 26.194.261 1.800.949 2.707.812 59.223 86 3.769.665 140.261 45.421 4.633
      Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 31.367 34.963.772 1.310.885 8.425.306 252.519 2.057 2.039.761 368.273 58.935 15.774
      Fabricación de produtos informaticos, electrónicos e ópticos 2.242 4.798.330 135.794 1.175.796 29.818 93 176.167 32.892 3.389 1.020
      Fabricación de material e equipo eléctrico 1.830 17.268.050 409.083 2.978.539 69.260 74 404.707 33.672 13.634 1.061
      Maquinaria e equipo mecánico 5.725 20.651.762 580.538 5.072.014 117.416 281 618.352 115.042 15.760 4.116
      Vehículos de motor, remolques e semirremolques 1.552 64.506.490 2.120.676 6.986.609 159.436 110 7.957.417 469.632 236.665 16.377
      Material de transporte, agás vehículos de motor 809 14.745.026 315.033 3.015.655 49.995 146 642.204 145.853 12.003 4.363
      Fabricación de mobles 10.814 5.762.417 160.241 1.411.960 61.056 710 270.743 62.638 4.994 3.648
      Outras industrias manufactureiras 9.805 4.367.314 147.671 1.031.226 41.811 531 119.214 22.584 1.785 1.680
      Reparación e instalación de maquinaria e equipo 14.073 9.595.497 237.777 3.434.529 100.023 951 907.616 256.927 15.023 9.688
   D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 14.362 80.772.988 4.482.280 3.192.552 44.858 673 4.308.011 147.228 325.153 2.726
      Subministración de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado 14.362 80.772.988 4.482.280 3.192.552 44.858 673 4.308.011 147.228 325.153 2.726
   E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 6.767 22.753.347 1.191.165 6.788.931 185.881 285 899.244 193.762 46.576 7.438
      Captación, depuración e distribución de auga 3.046 9.308.869 472.005 2.139.985 50.923 47 208.738 41.910 3.604 1.450
      Recollida e tratamento de augas residuais 571 792.986 31.732 246.681 6.619 34 44.482 5.202 256 235
      Recollida, tratamento e elminación de residuos, valoración de residuos 2.813 12.495.569 682.470 4.358.250 126.695 183 643.072 146.131 42.648 5.717
      Actividades de descontaminación e outros servizos de gestión de residuos 337 155.923 4.958 44.014 1.644 21 2.953 519 68 36

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial
Nota: Para España as variables clasifícanse en función da actividade principal da empresa
Para Galicia as variables clasifícanse en función da actividade principal dos establecementos

(..) Dato non dispoñible

26-09-2022
Compartir: