Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo


Persoas entre 16 e 34 anos que cursaron estudos oficiais, segundo realizasen ou non algún traballo remuerado mentres os cursaban ou durante unha interrupción dos mesmos. Módulo 2009

Unidade: Miles de persoas
  Galicia
Total 681,5
Si, só durante a interrupción 16,5
Si, durante os estudos 131,8
Si, durante unha interrupción e mentres cursaba estudos 22,3
Non 507,2
Non sabe 3,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-10-2011
Compartir: