Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo


Persoas entre 16 e 34 anos, segundo o país de nacemento do pai e da nai sexa estranxeiro ou non. Módulo 2009

Unidade: Miles de persoas
  Galicia
Total 682,6
Ambos españois 597,6
Un español e outro estranxeiro 27,6
Ambos estranxeiros 57,4

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-10-2011
Compartir: