Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo


Persoas entre 16 e 34 anos que traballaron por conta allea despois de finalizar os estudos oficiais ou no momento de rematalos, segundo o tipo de xornada en dito emprego. Módulo 2009

Unidade: Miles de persoas
  Galicia
Total 410,3
Completa 357,2
Parcial 53,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-10-2011
Compartir: