Enquisa de poboación activa. Módulo sobre transición da escola ao traballo


Persoas entre 16 e 34 anos com emprego por conta allea despois de finalizar os estudos oficiais ou no momento de rematalos, segundo a duración do contrato en dito emprego e segundo o emprego coincida ou non co actual. Módulo 2009

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  TotalIndefinidaTemporal
Empregos que non coinciden co actual 280,5 58,4 222,1
Empregos que coinciden co actual 129,8 92 37,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
28-10-2011
Compartir: