IGE -

Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal (grupos CNAE 2009) e estrato de asalariados. Ano 2018


Unidade: Número de empresas

Estrato de asalariados = Todos


  EspañaGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total 4.359 247.631 101.520 37.405 27.120 81.586
01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 20 28.777 10.136 11.231 3.090 4.320
02 Silvicultura e explotación forestal 10 1.700 735 447 174 344
03 Pesca e acuicultura 5 10.756 4.687 239 5 5.825
05 Extracción de antracita, hulla e lignito 1 2 0 1 0 1
06 Extracción de cru de petróleo e gas natural 0 0 0 0 0 0
07 Extracción de minerais metálicos 2 8 7 1 0 0
08 Outras industrias extractivas 11 265 40 60 76 89
09 Actividades de apoio ás industrias extractivas 0 0 0 0 0 0
10 Industria da alimentación 35 2.385 907 405 364 709
11 Fabricación de bebidas 23 639 62 94 240 243
12 Industria do tabaco 0 0 0 0 0 0
13 Industria téxtil 5 324 116 19 30 159
14 Confección de roupa de vestir 10 906 465 48 99 294
15 Industria do coiro e do calzado 0 58 29 6 9 14
16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 5 1.156 392 171 218 375
17 Industria do papel 4 49 30 6 1 12
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 5 895 422 95 67 311
19 Coquerías e refinación de petróleo 1 0 0 0 0 0
20 Industria química 10 164 71 13 19 61
21 Fabricación de produtos farmacéuticos 0 15 6 1 0 8
22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos 7 183 63 13 25 82
23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 28 836 283 109 161 283
24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 10 63 17 5 13 28
25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 24 2.384 905 335 324 820
26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 0 116 56 7 11 42
27 Fabricación de material e equipamento eléctrico 5 84 31 9 13 31
28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 7 269 84 34 11 140
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 9 116 31 18 16 51
30 Fabricación doutro material de transporte 5 121 34 8 3 76
31 Fabricación de mobles 2 1.002 463 131 145 263
32 Outras industrias manufactureiras 3 616 273 55 72 216
33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 62 1.334 594 103 73 564
35 Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 42 430 185 90 58 97
36 Captación, depuración e distribución de auga 8 42 19 2 3 18
37 Recolla e tratamento de augas residuais 8 25 10 0 6 9
38 Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización 28 186 87 20 26 53
39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 3 39 13 6 5 15
41 Construción de edificios 128 10.100 4.126 1.227 1.284 3.463
42 Enxeñaría civil 66 572 262 60 102 148
43 Actividades de construción especializada 159 20.678 8.461 2.849 2.794 6.574
45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 75 6.079 2.299 926 772 2.082
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 726 15.717 5.975 1.841 1.524 6.377
47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 609 30.021 11.836 3.757 3.583 10.845
49 Transporte terrestre e por tubaxe 69 9.948 3.890 1.779 1.069 3.210
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores 4 45 13 2 2 28
51 Transporte aéreo 4 4 3 0 0 1
52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte 154 875 337 94 65 379
53 Actividades postais e de correos 11 700 393 51 56 200
55 Servizos de aloxamento 93 2.129 854 383 223 669
56 Servizos de comidas e bebidas 124 18.559 7.738 2.239 2.405 6.177
58 Edición 12 369 201 17 22 129
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 13 407 228 24 26 129
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión 7 68 34 5 10 19
61 Telecomunicacións 24 137 62 13 14 48
62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática 107 1.710 845 115 134 616
63 Servizos de información 5 154 75 16 9 54
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 43 159 68 12 11 68
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria 58 28 14 4 1 9
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 60 4.646 1.940 537 544 1.625
68 Actividades inmobiliarias 106 7.058 3.092 770 731 2.465
69 Actividades xurídicas e de contabilidade 98 9.819 4.361 1.039 1.068 3.351
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 41 709 334 27 65 283
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 186 6.721 3.119 745 606 2.251
72 Investigación e desenvolvemento 12 408 209 33 46 120
73 Publicidade e estudos de mercado 65 1.653 783 141 122 607
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 37 2.759 1.283 259 218 999
75 Actividades veterinarias 3 912 363 257 83 209
77 Actividades de aluguer 46 841 349 123 78 291
78 Actividades relacionadas co emprego 49 120 60 9 8 43
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes 32 572 259 62 47 204
80 Actividades de seguranza e investigación 47 142 71 11 18 42
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría 145 2.731 1.217 333 358 823
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 112 2.045 974 154 143 774
84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 37 421 146 80 111 84
85 Educación 83 6.970 3.043 797 716 2.414
86 Actividades sanitarias 75 7.537 3.415 806 813 2.503
87 Asistencia en establecementos residenciais 23 262 84 45 61 72
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento 49 694 311 76 97 210
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos 4 2.158 1.040 206 154 758
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 3 214 108 23 13 70
92 Actividades de xogos de azar e apostas 10 537 225 69 79 164
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 28 2.212 959 265 194 794
94 Actividades asociativas 63 1.584 770 175 156 483
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 12 1.343 575 165 150 453
96 Outros servizos persoais 44 8.159 3.463 1.002 978 2.716

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
O estrato de asalariados constrúese a partir da información da Seguridade Social. Non se inclúen os asalariados de MUFACE, MUGEJU, ISFAS e outras mutuas
29-12-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo