IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
         011 [+] Cultivos non perennes
         012 [+] Cultivos perennes
         013 [+] Propagación de plantas
         014 [+] Produción gandeira
         015 [+] Produción agrícola combinada coa produción gandeira
         016 [+] Actividades de apoio á agricultura, á gandaría e de preparación posterior á colleita
         017 [+] Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
         021 [+] Silvicultura e outras actividades forestais
         022 [+] Explotación da madeira
         023 [+] Recolección de produtos silvestres, agás madeira
         024 [+] Servizos de apoio á silvicultura
         031 [+] Pesca
         032 [+] Acuicultura
         051 [+] Extracción de antracita e hulla
         052 [+] Extracción de lignito
         061 [+] Extracción de cru de petróleo
         062 [+] Extracción de gas natural
         071 [+] Extracción de minerais de ferro
         072 [+] Extracción de minerais metálicos non férreos
         081 [+] Extracción de pedra, area e arxila
         089 [+] Industrias extractivas n.c.n.
         091 [+] Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
         099 [+] Actividades de apoio a outras industrias extractivas
         101 [+] Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos
         102 [+] Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
         103 [+] Procesamento e conservación de froitas e hortalizas
         104 [+] Fabricación de aceites e graxas vexetais e animais
         105 [+] Fabricación de produtos lácteos
         106 [+] Fabricación de produtos da moenda, amidóns e produtos amiláceos
         107 [+] Fabricación de produtos de panadaría e pastas alimenticias
         108 [+] Fabricación doutros produtos alimenticios
         109 [+] Fabricación de produtos para a alimentación animal
         110 [+] Fabricación de bebidas
         120 [+] Industria do tabaco
         131 [+] Preparación e fiadura de fibras téxtiles
         132 [+] Fabricación de tecidos téxtiles
         133 [+] Acabamento de téxtiles
         139 [+] Fabricación doutros produtos téxtiles
         141 [+] Confección de roupa de vestir, salvo de peletaría
         142 [+] Fabricación de artigos de peletaría
         143 [+] Confección de roupa de vestir de punto
         151 [+] Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría; preparación e tinxidura de peles
         152 [+] Fabricación de calzado
         161 [+] Serradura e cepilladura da madeira
         162 [+] Fabricación de produtos de madeira, cortiza, cestaría e espartaría
         171 [+] Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón
         172 [+] Fabricación de artigos de papel e de cartón
         181 [+] Artes gráficas e servizos relacionados con elas
         182 [+] Reprodución de soportes gravados
         191 [+] Coquerías
         192 [+] Refinación de petróleo
         201 [+] Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias
         202 [+] Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
         203 [+] Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
         204 [+] Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza abrillantamento; fabricación de perfumes e cosméticos
         205 [+] Fabricación doutros produtos químicos
         206 [+] Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
         211 [+] Fabricación de produtos farmacéuticos de base
         212 [+] Fabricación de especialidades farmacéuticas
         221 [+] Fabricación de produtos de caucho
         222 [+] Fabricación de produtos de plástico
         231 [+] Fabricación de vidro e produtos de vidro
         232 [+] Fabricación de produtos cerámicos refractarios
         233 [+] Fabricación de produtos cerámicos para a construción
         234 [+] Fabricación doutros produtos cerámicos
         235 [+] Fabricación de cemento, cal e xeso
         236 [+] Fabricación de elementos de formigón, cemento e xeso
         237 [+] Corte, entalladura e acabamento da pedra
         239 [+] Fabricación de produtos abrasivos e produtos minerais non metálicos n.c.n.
         241 [+] Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
         242 [+] Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
         243 [+] Fabricación doutros produtos de primeira transformación do aceiro
         244 [+] Produción de metais preciosos e doutros metais non férreos
         245 [+] Fundición de metais
         251 [+] Fabricación de elementos metálicos para a construción
         252 [+] Fabricación de cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
         253 [+] Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
         254 [+] Fabricación de armas e municións
         255 [+] Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
         256 [+] Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica por conta de terceiros
         257 [+] Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría
         259 [+] Fabricación doutros produtos metálicos
         261 [+] Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados
         262 [+] Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
         263 [+] Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
         264 [+] Fabricación de produtos electrónicos de consumo
         265 [+] Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación; fabricación de reloxos
         266 [+] Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
         267 [+] Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
         268 [+] Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
         271 [+] Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de aparellos de distribución e control eléctrico
         272 [+] Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
         273 [+] Fabricación de cables e dispositivos de cableado
         274 [+] Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
         275 [+] Fabricación de aparellos domésticos
         279 [+] Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
         281 [+] Fabricación de maquinaria de uso xeral
         282 [+] Fabricación doutra maquinaria de uso xeral
         283 [+] Fabricación de maquinaria agraria e forestal
         284 [+] Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal e outras máquinas ferramenta
         289 [+] Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
         291 [+] Fabricación de vehículos de motor
         292 [+] Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
         293 [+] Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
         301 [+] Construción naval
         302 [+] Fabricación de locomotoras e material ferroviario
         303 [+] Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
         304 [+] Fabricación de vehículos militares de combate
         309 [+] Fabricación de material de transporte n.c.n.
         310 [+] Fabricación de mobles
         321 [+] Fabricación de artigos de xoiaría, bixutería e similares
         322 [+] Fabricación de instrumentos musicais
         323 [+] Fabricación de artigos de deporte
         324 [+] Fabricación de xogos e brinquedos
         325 [+] Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
         329 [+] Industrias manufactureiras n.c.n.
         331 [+] Reparación de produtos metálicos, maquinaria e equipamento
         332 [+] Instalación de máquinas e equipamentos industriais
         351 [+] Produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica
         352 [+] Produción de gas; distribución por canalización de combustibles gasosos
         353 [+] Fornecemento de vapor e aire acondicionado
         360 [+] Captación, depuración e distribución de auga
         370 [+] Recolla e tratamento de augas residuais
         381 [+] Recolla de residuos
         382 [+] Tratamento e eliminación de residuos
         383 [+] Valorización
         390 [+] Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
         411 [+] Promoción inmobiliaria
         412 [+] Construción de edificios
         421 [+] Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles
         422 [+] Construción de redes
         429 [+] Construción doutros proxectos de enxeñaría civil
         431 [+] Demolición e preparación de terreos
         432 [+] Instalacións eléctricas, de fontanaría e outras instalacións en obras de construción
         433 [+] Acabamento de edificios
         439 [+] Outras actividades de construción especializada
         451 [+] Venta de vehículos de motor
         452 [+] Mantemento e reparación de vehículos de motor
         453 [+] Comercio de recambios e accesorios de vehículos de motor
         454 [+] Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
         461 [+] Intermediarios do comercio
         462 [+] Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos
         463 [+] Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
         464 [+] Comercio por xunto de artigos de uso doméstico
         465 [+] Comercio por xunto de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións
         466 [+] Comercio por xunto doutra maquinaria, equipamentos e fornecementos
         467 [+] Outro comercio por xunto especializado
         469 [+] Comercio por xunto non especializado
         471 [+] Comercio a retallo en establecementos non especializados
         472 [+] Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos especializados
         473 [+] Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
         474 [+] Comercio a retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións en establecementos especializados
         475 [+] Comercio a retallo doutros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
         476 [+] Comercio a retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados
         477 [+] Comercio a retallo doutros artigos en establecementos especializados
         478 [+] Comercio a retallo en postos de venda e feiras
         479 [+] Comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
         491 [+] Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
         492 [+] Transporte de mercadorías por ferrocarril
         493 [+] Outro transporte terrestre de pasaxeiros
         494 [+] Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza
         495 [+] Transporte por tubaxe
         501 [+] Transporte marítimo de pasaxeiros
         502 [+] Transporte marítimo de mercadorías
         503 [+] Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
         504 [+] Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
         511 [+] Transporte aéreo de pasaxeiros
         512 [+] Transporte aéreo de mercadorías e transporte espacial
         521 [+] Depósito e almacenamento
         522 [+] Actividades anexas ao transporte
         531 [+] Actividades postais sometidas á obriga do servizo universal
         532 [+] Outras actividades postais e de correos
         551 [+] Hoteis e aloxamentos similares
         552 [+] Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
         553 [+] Cámpings e aparcadoiros para caravanas
         559 [+] Outros aloxamentos
         561 [+] Restaurantes e postos de comidas
         562 [+] Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
         563 [+] Establecementos de bebidas
         581 [+] Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais
         582 [+] Edición de programas informáticos
         591 [+] Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión
         592 [+] Actividades de gravación de son e edición musical
         601 [+] Actividades de radiodifusión
         602 [+] Actividades de programación e emisión de televisión
         611 [+] Telecomunicacións por cable
         612 [+] Telecomunicacións sen fíos
         613 [+] Telecomunicacións por satélite
         619 [+] Outras actividades de telecomunicacións
         620 [+] Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
         631 [+] Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas; portais web
         639 [+] Outros servizos de información
         641 [+] Intermediación monetaria
         642 [+] Actividades das sociedades holding
         643 [+] Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
         649 [+] Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
         651 [+] Seguros
         652 [+] Reaseguros
         653 [+] Fondos de pensións
         661 [+] Actividades auxiliares aos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
         662 [+] Actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
         663 [+] Actividades de xestión de fondos
         681 [+] Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
         682 [+] Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
         683 [+] Actividades inmobiliarias por conta de terceiros
         691 [+] Actividades xurídicas
         692 [+] Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
         701 [+] Actividades das sedes centrais
         702 [+] Actividades de consultoría de xestión empresarial
         711 [+] Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
         712 [+] Ensaios e análises técnicas
         721 [+] Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
         722 [+] Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
         731 [+] Publicidade
         732 [+] Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
         741 [+] Actividades de deseño especializado
         742 [+] Actividades de fotografía
         743 [+] Actividades de tradución e interpretación
         749 [+] Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
         750 [+] Actividades veterinarias
         771 [+] Aluguer de vehículos de motor
         772 [+] Aluguer de obxectos persoais e artigos de uso doméstico
         773 [+] Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles
         774 [+] Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
         781 [+] Actividades das axencias de colocación
         782 [+] Actividades das empresas de traballo temporal
         783 [+] Outra provisión de recursos humanos
         791 [+] Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
         799 [+] Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
         801 [+] Actividades de seguranza privada
         802 [+] Servizos de sistemas de seguranza
         803 [+] Actividades de investigación
         811 [+] Servizos integrais a edificios e instalacións
         812 [+] Actividades de limpeza
         813 [+] Actividades de xardinaría
         821 [+] Actividades administrativas e auxiliares de oficina
         822 [+] Actividades dos centros de chamadas
         823 [+] Organización de convencións e feiras de mostras
         829 [+] Actividades de apoio ás empresas n.c.n.
         841 [+] Administración pública e da política económica e social
         842 [+] Prestación de servizos á comunidade en xeral
         843 [+] Seguranza social obrigatoria
         851 [+] Educación preprimaria
         852 [+] Educación primaria
         853 [+] Educación secundaria
         854 [+] Educación postsecundaria
         855 [+] Outra educación
         856 [+] Actividades auxiliares da educación
         861 [+] Actividades hospitalarias
         862 [+] Actividades médicas e odontolóxicas
         869 [+] Outras actividades sanitarias
         871 [+] Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
         872 [+] Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
         873 [+] Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores e con discapacidade física
         879 [+] Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
         881 [+] Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
         889 [+] Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento
         900 [+] Actividades de creación, artísticas e espectáculos
         910 [+] Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
         920 [+] Actividades de xogos de azar e apostas
         931 [+] Actividades deportivas
         932 [+] Actividades recreativas e de entretemento
         941 [+] Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais
         942 [+] Actividades sindicais
         949 [+] Outras actividades asociativas
         951 [+] Reparación de ordenadores e equipamentos de comunicación
         952 [+] Reparación de efectos persoais e artigos de uso doméstico
         960 [+] Outros servizos persoais
         970 [+] Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
         981 [+] Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
         982 [+] Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
         990 [+] Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo