IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
011 Cultivos non perennes
012 Cultivos perennes
013 Propagación de plantas
014 Produción gandeira
015 Produción agrícola combinada coa produción gandeira
016 Actividades de apoio á agricultura, á gandaría e de preparación posterior á colleita
017 Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
021 Silvicultura e outras actividades forestais
022 Explotación da madeira
023 Recolección de produtos silvestres, agás madeira
024 Servizos de apoio á silvicultura
031 Pesca
032 Acuicultura
051 Extracción de antracita e hulla
052 Extracción de lignito
061 Extracción de cru de petróleo
062 Extracción de gas natural
071 Extracción de minerais de ferro
072 Extracción de minerais metálicos non férreos
081 Extracción de pedra, area e arxila
089 Industrias extractivas n.c.n.
091 Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
099 Actividades de apoio a outras industrias extractivas
101 Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos
102 Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
103 Procesamento e conservación de froitas e hortalizas
104 Fabricación de aceites e graxas vexetais e animais
105 Fabricación de produtos lácteos
106 Fabricación de produtos da moenda, amidóns e produtos amiláceos
107 Fabricación de produtos de panadaría e pastas alimenticias
108 Fabricación doutros produtos alimenticios
109 Fabricación de produtos para a alimentación animal
110 Fabricación de bebidas
120 Industria do tabaco
131 Preparación e fiadura de fibras téxtiles
132 Fabricación de tecidos téxtiles
133 Acabamento de téxtiles
139 Fabricación doutros produtos téxtiles
141 Confección de roupa de vestir, salvo de peletaría
142 Fabricación de artigos de peletaría
143 Confección de roupa de vestir de punto
151 Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría; preparación e tinxidura de peles
152 Fabricación de calzado
161 Serradura e cepilladura da madeira
162 Fabricación de produtos de madeira, cortiza, cestaría e espartaría
171 Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón
172 Fabricación de artigos de papel e de cartón
181 Artes gráficas e servizos relacionados con elas
182 Reprodución de soportes gravados
191 Coquerías
192 Refinación de petróleo
201 Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias
202 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
203 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
204 Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza abrillantamento; fabricación de perfumes e cosméticos
205 Fabricación doutros produtos químicos
206 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
211 Fabricación de produtos farmacéuticos de base
212 Fabricación de especialidades farmacéuticas
221 Fabricación de produtos de caucho
222 Fabricación de produtos de plástico
231 Fabricación de vidro e produtos de vidro
232 Fabricación de produtos cerámicos refractarios
233 Fabricación de produtos cerámicos para a construción
234 Fabricación doutros produtos cerámicos
235 Fabricación de cemento, cal e xeso
236 Fabricación de elementos de formigón, cemento e xeso
237 Corte, entalladura e acabamento da pedra
239 Fabricación de produtos abrasivos e produtos minerais non metálicos n.c.n.
241 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
242 Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
243 Fabricación doutros produtos de primeira transformación do aceiro
244 Produción de metais preciosos e doutros metais non férreos
245 Fundición de metais
251 Fabricación de elementos metálicos para a construción
252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
253 Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
254 Fabricación de armas e municións
255 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
256 Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica por conta de terceiros
257 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría
259 Fabricación doutros produtos metálicos
261 Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados
262 Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
263 Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
264 Fabricación de produtos electrónicos de consumo
265 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación; fabricación de reloxos
266 Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
267 Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
268 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
271 Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de aparellos de distribución e control eléctrico
272 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
273 Fabricación de cables e dispositivos de cableado
274 Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
275 Fabricación de aparellos domésticos
279 Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
281 Fabricación de maquinaria de uso xeral
282 Fabricación doutra maquinaria de uso xeral
283 Fabricación de maquinaria agraria e forestal
284 Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal e outras máquinas ferramenta
289 Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
291 Fabricación de vehículos de motor
292 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
293 Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
301 Construción naval
302 Fabricación de locomotoras e material ferroviario
303 Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
304 Fabricación de vehículos militares de combate
309 Fabricación de material de transporte n.c.n.
310 Fabricación de mobles
321 Fabricación de artigos de xoiaría, bixutería e similares
322 Fabricación de instrumentos musicais
323 Fabricación de artigos de deporte
324 Fabricación de xogos e brinquedos
325 Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
329 Industrias manufactureiras n.c.n.
331 Reparación de produtos metálicos, maquinaria e equipamento
332 Instalación de máquinas e equipamentos industriais
351 Produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica
352 Produción de gas; distribución por canalización de combustibles gasosos
353 Fornecemento de vapor e aire acondicionado
360 Captación, depuración e distribución de auga
370 Recolla e tratamento de augas residuais
381 Recolla de residuos
382 Tratamento e eliminación de residuos
383 Valorización
390 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
411 Promoción inmobiliaria
412 Construción de edificios
421 Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles
422 Construción de redes
429 Construción doutros proxectos de enxeñaría civil
431 Demolición e preparación de terreos
432 Instalacións eléctricas, de fontanaría e outras instalacións en obras de construción
433 Acabamento de edificios
439 Outras actividades de construción especializada
451 Venta de vehículos de motor
452 Mantemento e reparación de vehículos de motor
453 Comercio de recambios e accesorios de vehículos de motor
454 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
461 Intermediarios do comercio
462 Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos
463 Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
464 Comercio por xunto de artigos de uso doméstico
465 Comercio por xunto de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións
466 Comercio por xunto doutra maquinaria, equipamentos e fornecementos
467 Outro comercio por xunto especializado
469 Comercio por xunto non especializado
471 Comercio a retallo en establecementos non especializados
472 Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos especializados
473 Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
474 Comercio a retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións en establecementos especializados
475 Comercio a retallo doutros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
476 Comercio a retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados
477 Comercio a retallo doutros artigos en establecementos especializados
478 Comercio a retallo en postos de venda e feiras
479 Comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
491 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
492 Transporte de mercadorías por ferrocarril
493 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
494 Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza
495 Transporte por tubaxe
501 Transporte marítimo de pasaxeiros
502 Transporte marítimo de mercadorías
503 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
504 Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
511 Transporte aéreo de pasaxeiros
512 Transporte aéreo de mercadorías e transporte espacial
521 Depósito e almacenamento
522 Actividades anexas ao transporte
531 Actividades postais sometidas á obriga do servizo universal
532 Outras actividades postais e de correos
551 Hoteis e aloxamentos similares
552 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
553 Cámpings e aparcadoiros para caravanas
559 Outros aloxamentos
561 Restaurantes e postos de comidas
562 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
563 Establecementos de bebidas
581 Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais
582 Edición de programas informáticos
591 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión
592 Actividades de gravación de son e edición musical
601 Actividades de radiodifusión
602 Actividades de programación e emisión de televisión
611 Telecomunicacións por cable
612 Telecomunicacións sen fíos
613 Telecomunicacións por satélite
619 Outras actividades de telecomunicacións
620 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
631 Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas; portais web
639 Outros servizos de información
641 Intermediación monetaria
642 Actividades das sociedades holding
643 Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
649 Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
651 Seguros
652 Reaseguros
653 Fondos de pensións
661 Actividades auxiliares aos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
662 Actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
663 Actividades de xestión de fondos
681 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
682 Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
683 Actividades inmobiliarias por conta de terceiros
691 Actividades xurídicas
692 Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
701 Actividades das sedes centrais
702 Actividades de consultoría de xestión empresarial
711 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
712 Ensaios e análises técnicas
721 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
722 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
731 Publicidade
732 Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
741 Actividades de deseño especializado
742 Actividades de fotografía
743 Actividades de tradución e interpretación
749 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
750 Actividades veterinarias
771 Aluguer de vehículos de motor
772 Aluguer de obxectos persoais e artigos de uso doméstico
773 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles
774 Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
781 Actividades das axencias de colocación
782 Actividades das empresas de traballo temporal
783 Outra provisión de recursos humanos
791 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
799 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
801 Actividades de seguranza privada
802 Servizos de sistemas de seguranza
803 Actividades de investigación
811 Servizos integrais a edificios e instalacións
812 Actividades de limpeza
813 Actividades de xardinaría
821 Actividades administrativas e auxiliares de oficina
822 Actividades dos centros de chamadas
823 Organización de convencións e feiras de mostras
829 Actividades de apoio ás empresas n.c.n.
841 Administración pública e da política económica e social
842 Prestación de servizos á comunidade en xeral
843 Seguranza social obrigatoria
851 Educación preprimaria
852 Educación primaria
853 Educación secundaria
854 Educación postsecundaria
855 Outra educación
856 Actividades auxiliares da educación
861 Actividades hospitalarias
862 Actividades médicas e odontolóxicas
869 Outras actividades sanitarias
871 Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
872 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
873 Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores e con discapacidade física
879 Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
881 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
889 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento
900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
920 Actividades de xogos de azar e apostas
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas e de entretemento
941 Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais
942 Actividades sindicais
949 Outras actividades asociativas
951 Reparación de ordenadores e equipamentos de comunicación
952 Reparación de efectos persoais e artigos de uso doméstico
960 Outros servizos persoais
970 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
981 Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
982 Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
990 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo