Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)

Variables en filas:  Código da CNAE 2009
Variables en columnas:  Descrición

  Descrición 
      011 Cultivos non perennes
      012 Cultivos perennes
      013 Propagación de plantas
      014 Produción gandeira
      015 Produción agrícola combinada coa produción gandeira
      016 Actividades de apoio á agricultura, á gandaría e de preparación posterior á colleita
      017 Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
      021 Silvicultura e outras actividades forestais
      022 Explotación da madeira
      023 Recolección de produtos silvestres, agás madeira
      024 Servizos de apoio á silvicultura
      031 Pesca
      032 Acuicultura
      051 Extracción de antracita e hulla
      052 Extracción de lignito
      061 Extracción de cru de petróleo
      062 Extracción de gas natural
      071 Extracción de minerais de ferro
      072 Extracción de minerais metálicos non férreos
      081 Extracción de pedra, area e arxila
      089 Industrias extractivas n.c.n.
      091 Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
      099 Actividades de apoio a outras industrias extractivas
      101 Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos
      102 Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
      103 Procesamento e conservación de froitas e hortalizas
      104 Fabricación de aceites e graxas vexetais e animais
      105 Fabricación de produtos lácteos
      106 Fabricación de produtos da moenda, amidóns e produtos amiláceos
      107 Fabricación de produtos de panadaría e pastas alimenticias
      108 Fabricación doutros produtos alimenticios
      109 Fabricación de produtos para a alimentación animal
      110 Fabricación de bebidas
      120 Industria do tabaco
      131 Preparación e fiadura de fibras téxtiles
      132 Fabricación de tecidos téxtiles
      133 Acabamento de téxtiles
      139 Fabricación doutros produtos téxtiles
      141 Confección de roupa de vestir, salvo de peletaría
      142 Fabricación de artigos de peletaría
      143 Confección de roupa de vestir de punto
      151 Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría; preparación e tinxidura de peles
      152 Fabricación de calzado
      161 Serradura e cepilladura da madeira
      162 Fabricación de produtos de madeira, cortiza, cestaría e espartaría
      171 Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón
      172 Fabricación de artigos de papel e de cartón
      181 Artes gráficas e servizos relacionados con elas
      182 Reprodución de soportes gravados
      191 Coquerías
      192 Refinación de petróleo
      201 Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias
      202 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
      203 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
      204 Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza abrillantamento; fabricación de perfumes e cosméticos
      205 Fabricación doutros produtos químicos
      206 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
      211 Fabricación de produtos farmacéuticos de base
      212 Fabricación de especialidades farmacéuticas
      221 Fabricación de produtos de caucho
      222 Fabricación de produtos de plástico
      231 Fabricación de vidro e produtos de vidro
      232 Fabricación de produtos cerámicos refractarios
      233 Fabricación de produtos cerámicos para a construción
      234 Fabricación doutros produtos cerámicos
      235 Fabricación de cemento, cal e xeso
      236 Fabricación de elementos de formigón, cemento e xeso
      237 Corte, entalladura e acabamento da pedra
      239 Fabricación de produtos abrasivos e produtos minerais non metálicos n.c.n.
      241 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
      242 Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
      243 Fabricación doutros produtos de primeira transformación do aceiro
      244 Produción de metais preciosos e doutros metais non férreos
      245 Fundición de metais
      251 Fabricación de elementos metálicos para a construción
      252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
      253 Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
      254 Fabricación de armas e municións
      255 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
      256 Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica por conta de terceiros
      257 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría
      259 Fabricación doutros produtos metálicos
      261 Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados
      262 Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
      263 Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
      264 Fabricación de produtos electrónicos de consumo
      265 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación; fabricación de reloxos
      266 Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
      267 Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
      268 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
      271 Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de aparellos de distribución e control eléctrico
      272 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
      273 Fabricación de cables e dispositivos de cableado
      274 Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
      275 Fabricación de aparellos domésticos
      279 Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
      281 Fabricación de maquinaria de uso xeral
      282 Fabricación doutra maquinaria de uso xeral
      283 Fabricación de maquinaria agraria e forestal
      284 Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal e outras máquinas ferramenta
      289 Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
      291 Fabricación de vehículos de motor
      292 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
      293 Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
      301 Construción naval
      302 Fabricación de locomotoras e material ferroviario
      303 Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
      304 Fabricación de vehículos militares de combate
      309 Fabricación de material de transporte n.c.n.
      310 Fabricación de mobles
      321 Fabricación de artigos de xoiaría, bixutería e similares
      322 Fabricación de instrumentos musicais
      323 Fabricación de artigos de deporte
      324 Fabricación de xogos e brinquedos
      325 Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
      329 Industrias manufactureiras n.c.n.
      331 Reparación de produtos metálicos, maquinaria e equipamento
      332 Instalación de máquinas e equipamentos industriais
      351 Produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica
      352 Produción de gas; distribución por canalización de combustibles gasosos
      353 Fornecemento de vapor e aire acondicionado
      360 Captación, depuración e distribución de auga
      370 Recolla e tratamento de augas residuais
      381 Recolla de residuos
      382 Tratamento e eliminación de residuos
      383 Valorización
      390 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
      411 Promoción inmobiliaria
      412 Construción de edificios
      421 Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles
      422 Construción de redes
      429 Construción doutros proxectos de enxeñaría civil
      431 Demolición e preparación de terreos
      432 Instalacións eléctricas, de fontanaría e outras instalacións en obras de construción
      433 Acabamento de edificios
      439 Outras actividades de construción especializada
      451 Venta de vehículos de motor
      452 Mantemento e reparación de vehículos de motor
      453 Comercio de recambios e accesorios de vehículos de motor
      454 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
      461 Intermediarios do comercio
      462 Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos
      463 Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
      464 Comercio por xunto de artigos de uso doméstico
      465 Comercio por xunto de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións
      466 Comercio por xunto doutra maquinaria, equipamentos e fornecementos
      467 Outro comercio por xunto especializado
      469 Comercio por xunto non especializado
      471 Comercio a retallo en establecementos non especializados
      472 Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos especializados
      473 Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
      474 Comercio a retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións en establecementos especializados
      475 Comercio a retallo doutros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
      476 Comercio a retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados
      477 Comercio a retallo doutros artigos en establecementos especializados
      478 Comercio a retallo en postos de venda e feiras
      479 Comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
      491 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
      492 Transporte de mercadorías por ferrocarril
      493 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
      494 Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza
      495 Transporte por tubaxe
      501 Transporte marítimo de pasaxeiros
      502 Transporte marítimo de mercadorías
      503 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
      504 Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
      511 Transporte aéreo de pasaxeiros
      512 Transporte aéreo de mercadorías e transporte espacial
      521 Depósito e almacenamento
      522 Actividades anexas ao transporte
      531 Actividades postais sometidas á obriga do servizo universal
      532 Outras actividades postais e de correos
      551 Hoteis e aloxamentos similares
      552 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
      553 Cámpings e aparcadoiros para caravanas
      559 Outros aloxamentos
      561 Restaurantes e postos de comidas
      562 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
      563 Establecementos de bebidas
      581 Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais
      582 Edición de programas informáticos
      591 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión
      592 Actividades de gravación de son e edición musical
      601 Actividades de radiodifusión
      602 Actividades de programación e emisión de televisión
      611 Telecomunicacións por cable
      612 Telecomunicacións sen fíos
      613 Telecomunicacións por satélite
      619 Outras actividades de telecomunicacións
      620 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
      631 Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas; portais web
      639 Outros servizos de información
      641 Intermediación monetaria
      642 Actividades das sociedades holding
      643 Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
      649 Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
      651 Seguros
      652 Reaseguros
      653 Fondos de pensións
      661 Actividades auxiliares aos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
      662 Actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
      663 Actividades de xestión de fondos
      681 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
      682 Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
      683 Actividades inmobiliarias por conta de terceiros
      691 Actividades xurídicas
      692 Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
      701 Actividades das sedes centrais
      702 Actividades de consultoría de xestión empresarial
      711 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
      712 Ensaios e análises técnicas
      721 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
      722 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
      731 Publicidade
      732 Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
      741 Actividades de deseño especializado
      742 Actividades de fotografía
      743 Actividades de tradución e interpretación
      749 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
      750 Actividades veterinarias
      771 Aluguer de vehículos de motor
      772 Aluguer de obxectos persoais e artigos de uso doméstico
      773 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles
      774 Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
      781 Actividades das axencias de colocación
      782 Actividades das empresas de traballo temporal
      783 Outra provisión de recursos humanos
      791 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
      799 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
      801 Actividades de seguranza privada
      802 Servizos de sistemas de seguranza
      803 Actividades de investigación
      811 Servizos integrais a edificios e instalacións
      812 Actividades de limpeza
      813 Actividades de xardinaría
      821 Actividades administrativas e auxiliares de oficina
      822 Actividades dos centros de chamadas
      823 Organización de convencións e feiras de mostras
      829 Actividades de apoio ás empresas n.c.n.
      841 Administración pública e da política económica e social
      842 Prestación de servizos á comunidade en xeral
      843 Seguranza social obrigatoria
      851 Educación preprimaria
      852 Educación primaria
      853 Educación secundaria
      854 Educación postsecundaria
      855 Outra educación
      856 Actividades auxiliares da educación
      861 Actividades hospitalarias
      862 Actividades médicas e odontolóxicas
      869 Outras actividades sanitarias
      871 Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
      872 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
      873 Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores e con discapacidade física
      879 Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
      881 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
      889 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento
      900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
      910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
      920 Actividades de xogos de azar e apostas
      931 Actividades deportivas
      932 Actividades recreativas e de entretemento
      941 Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais
      942 Actividades sindicais
      949 Outras actividades asociativas
      951 Reparación de ordenadores e equipamentos de comunicación
      952 Reparación de efectos persoais e artigos de uso doméstico
      960 Outros servizos persoais
      970 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
      981 Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
      982 Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
      990 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: