Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)

Variables en filas:  Código da CNAE 2009
Variables en columnas:  Descrición

  Descrición 
   01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
   02 Silvicultura e explotación forestal
   03 Pesca e acuicultura
   05 Extracción de antracita, hulla e lignito
   06 Extracción de cru de petróleo e gas natural
   07 Extracción de minerais metálicos
   08 Outras industrias extractivas
   09 Actividades de apoio ás industrias extractivas
   10 Industria da alimentación
   11 Fabricación de bebidas
   12 Industria do tabaco
   13 Industria téxtil
   14 Confección de roupa de vestir
   15 Industria do coiro e do calzado
   16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
   17 Industria do papel
   18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
   19 Coquerías e refinación de petróleo
   20 Industria química
   21 Fabricación de produtos farmacéuticos
   22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos
   23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
   24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
   25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
   26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
   27 Fabricación de material e equipamento eléctrico
   28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
   29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
   30 Fabricación doutro material de transporte
   31 Fabricación de mobles
   32 Outras industrias manufactureiras
   33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
   35 Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
   36 Captación, depuración e distribución de auga
   37 Recolla e tratamento de augas residuais
   38 Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización
   39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
   41 Construción de edificios
   42 Enxeñaría civil
   43 Actividades de construción especializada
   45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
   46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
   47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
   49 Transporte terrestre e por tubaxe
   50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores
   51 Transporte aéreo
   52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte
   53 Actividades postais e de correos
   55 Servizos de aloxamento
   56 Servizos de comidas e bebidas
   58 Edición
   59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
   60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
   61 Telecomunicacións
   62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
   63 Servizos de información
   64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
   65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
   66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
   68 Actividades inmobiliarias
   69 Actividades xurídicas e de contabilidade
   70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
   71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
   72 Investigación e desenvolvemento
   73 Publicidade e estudos de mercado
   74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
   75 Actividades veterinarias
   77 Actividades de aluguer
   78 Actividades relacionadas co emprego
   79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
   80 Actividades de seguranza e investigación
   81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría
   82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
   84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
   85 Educación
   86 Actividades sanitarias
   87 Asistencia en establecementos residenciais
   88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
   90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
   91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
   92 Actividades de xogos de azar e apostas
   93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
   94 Actividades asociativas
   95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
   96 Outros servizos persoais
   97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
   98 Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
   99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: