IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
      01 [+] Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
      02 [+] Silvicultura e explotación forestal
      03 [+] Pesca e acuicultura
      05 [+] Extracción de antracita, hulla e lignito
      06 [+] Extracción de cru de petróleo e gas natural
      07 [+] Extracción de minerais metálicos
      08 [+] Outras industrias extractivas
      09 [+] Actividades de apoio ás industrias extractivas
      10 [+] Industria da alimentación
      11 [+] Fabricación de bebidas
      12 [+] Industria do tabaco
      13 [+] Industria téxtil
      14 [+] Confección de roupa de vestir
      15 [+] Industria do coiro e do calzado
      16 [+] Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
      17 [+] Industria do papel
      18 [+] Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
      19 [+] Coquerías e refinación de petróleo
      20 [+] Industria química
      21 [+] Fabricación de produtos farmacéuticos
      22 [+] Fabricación de produtos de caucho e plásticos
      23 [+] Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
      24 [+] Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
      25 [+] Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
      26 [+] Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
      27 [+] Fabricación de material e equipamento eléctrico
      28 [+] Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
      29 [+] Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
      30 [+] Fabricación doutro material de transporte
      31 [+] Fabricación de mobles
      32 [+] Outras industrias manufactureiras
      33 [+] Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
      35 [+] Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
      36 [+] Captación, depuración e distribución de auga
      37 [+] Recolla e tratamento de augas residuais
      38 [+] Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización
      39 [+] Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
      41 [+] Construción de edificios
      42 [+] Enxeñaría civil
      43 [+] Actividades de construción especializada
      45 [+] Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
      46 [+] Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
      47 [+] Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
      49 [+] Transporte terrestre e por tubaxe
      50 [+] Transporte marítimo e por vías navegables interiores
      51 [+] Transporte aéreo
      52 [+] Almacenamento e actividades anexas ao transporte
      53 [+] Actividades postais e de correos
      55 [+] Servizos de aloxamento
      56 [+] Servizos de comidas e bebidas
      58 [+] Edición
      59 [+] Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
      60 [+] Actividades de programación e emisión de radio e televisión
      61 [+] Telecomunicacións
      62 [+] Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
      63 [+] Servizos de información
      64 [+] Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
      65 [+] Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
      66 [+] Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
      68 [+] Actividades inmobiliarias
      69 [+] Actividades xurídicas e de contabilidade
      70 [+] Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
      71 [+] Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
      72 [+] Investigación e desenvolvemento
      73 [+] Publicidade e estudos de mercado
      74 [+] Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
      75 [+] Actividades veterinarias
      77 [+] Actividades de aluguer
      78 [+] Actividades relacionadas co emprego
      79 [+] Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
      80 [+] Actividades de seguranza e investigación
      81 [+] Servizos a edificios e actividades de xardinaría
      82 [+] Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
      84 [+] Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
      85 [+] Educación
      86 [+] Actividades sanitarias
      87 [+] Asistencia en establecementos residenciais
      88 [+] Actividades de servizos sociais sen aloxamento
      90 [+] Actividades de creación, artísticas e espectáculos
      91 [+] Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
      92 [+] Actividades de xogos de azar e apostas
      93 [+] Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
      94 [+] Actividades asociativas
      95 [+] Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
      96 [+] Outros servizos persoais
      97 [+] Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
      98 [+] Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
      99 [+] Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo