IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
02 Silvicultura e explotación forestal
03 Pesca e acuicultura
05 Extracción de antracita, hulla e lignito
06 Extracción de cru de petróleo e gas natural
07 Extracción de minerais metálicos
08 Outras industrias extractivas
09 Actividades de apoio ás industrias extractivas
10 Industria da alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria do tabaco
13 Industria téxtil
14 Confección de roupa de vestir
15 Industria do coiro e do calzado
16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
17 Industria do papel
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
19 Coquerías e refinación de petróleo
20 Industria química
21 Fabricación de produtos farmacéuticos
22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos
23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
27 Fabricación de material e equipamento eléctrico
28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
30 Fabricación doutro material de transporte
31 Fabricación de mobles
32 Outras industrias manufactureiras
33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
35 Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
36 Captación, depuración e distribución de auga
37 Recolla e tratamento de augas residuais
38 Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización
39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
41 Construción de edificios
42 Enxeñaría civil
43 Actividades de construción especializada
45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
49 Transporte terrestre e por tubaxe
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores
51 Transporte aéreo
52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte
53 Actividades postais e de correos
55 Servizos de aloxamento
56 Servizos de comidas e bebidas
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
61 Telecomunicacións
62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
63 Servizos de información
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
68 Actividades inmobiliarias
69 Actividades xurídicas e de contabilidade
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
72 Investigación e desenvolvemento
73 Publicidade e estudos de mercado
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
75 Actividades veterinarias
77 Actividades de aluguer
78 Actividades relacionadas co emprego
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
80 Actividades de seguranza e investigación
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
85 Educación
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecementos residenciais
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
92 Actividades de xogos de azar e apostas
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
96 Outros servizos persoais
97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
98 Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo