IGE -

Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO-2011)  Descrición
1 Directores e xerentes
A Directores e xerentes
11 Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración pública e organizacións de interese social; directores executivos
111 Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración pública e organizacións de interese social
1111 Membros do poder executivo (nacional, autonómico e local) e do poder lexislativo
1112 Persoal directivo da Administración pública
1113 Directores de organizacións de interese social
112 Directores xerais e presidentes executivos
1120 Directores xerais e presidentes executivos
12 Directores de departamentos administrativos e comerciais
121 Directores de departamentos administrativos
1211 Directores financeiros
1212 Directores de recursos humanos
1219 Directores de políticas e planificación e doutros departamentos administrativos non clasificados baixo outras epígrafes
122 Directores comerciais, de publicidade e de relacións públicas e de investigación e desenvolvemento
1221 Directores comerciais e de vendas
1222 Directores de publicidade e relacións públicas
1223 Directores de investigación e desenvolvemento
13 Directores de produción e operacións
131 Directores de produción de explotacións agropecuarias, forestais e pesqueiras, e de industrias manufactureiras, de minaría, construción e distribución
1311 Directores de produción de explotacións agropecuarias e forestais
1312 Directores de produción de explotacións pesqueiras e acuícolas
1313 Directores de industrias manufactureiras
1314 Directores de explotacións mineiras
1315 Directores de empresas de fornecemento, transporte, distribución e afíns
1316 Directores de empresas de construción
132 Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) e de empresas de servizos profesionais
1321 Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
1322 Directores de servizos sociais para crianzas
1323 Directores-xerentes de centros sanitarios
1324 Directores de servizos sociais para persoas de idade
1325 Directores doutros servizos sociais
1326 Directores de servizos de educación
1327 Directores de sucursais de bancos, de servizos financeiros e de seguros
1329 Directores doutras empresas de servizos profesionais non clasificados baixo outras epígrafes
14 Directores e xerentes de empresas de aloxamento, restauración e comercio
141 Directores e xerentes de empresas de aloxamento
1411 Directores e xerentes de hoteis
1419 Directores e xerentes doutras empresas de servizos de aloxamento
142 Directores e xerentes de empresas de restauración
1421 Directores e xerentes de restaurantes
1422 Directores e xerentes de bares, cafetarías e similares
1429 Directores e xerentes de empresas de cátering e outras empresas de restauración
143 Directores e xerentes de empresas de comercio por xunto e polo miúdo
1431 Directores e xerentes de empresas de comercio por xunto
1432 Directores e xerentes de empresas de comercio polo miúdo
15 Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes
150 Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes
1501 Directores e xerentes de empresas de actividades recreativas, culturais e deportivas
1509 Directores e xerentes de empresas de xestión de residuos e doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes
2 Técnicos e profesionais científicos e intelectuais
B Técnicos e profesionais científicos e intelectuais da saúde e do ensino
21 Profesionais da saúde
211 Médicos
2111 Médicos de familia
2112 Outros médicos especialistas
212 Profesionais de enfermaría e partaría
2121 Enfermeiros non especializados
2122 Enfermeiros especializados (salvo matronos)
2123 Matronos
213 Veterinarios
2130 Veterinarios
214 Farmacéuticos
2140 Farmacéuticos
215 Outros profesionais da saúde
2151 Odontólogos e estomatólogos
2152 Fisioterapeutas
2153 Dietistas e nutricionistas
2154 Logopedas
2155 Ópticos-optometristas
2156 Terapeutas ocupacionais
2157 Podólogos
2158 Profesionais da saúde e a hixiene laboral e ambiental
2159 Profesionais da saúde non clasificados baixo outras epígrafes
22 Profesionais do ensino infantil, primario, secundario e postsecundario
221 Profesores de universidades e outro ensino superior (salvo formación profesional)
2210 Profesores de universidades e outro ensino superior (salvo formación profesional)
222 Profesores de formación profesional (materias específicas)
2220 Profesores de formación profesional (materias específicas)
223 Profesores de ensino secundario (salvo materias específicas de formación profesional)
2230 Profesores de ensino secundario (salvo materias específicas de formación profesional)
224 Profesores de ensino primario
2240 Profesores de ensino primario
225 Mestres e educadores de ensino infantil
2251 Mestres de educación infantil
2252 Técnicos en educación infantil
23 Outros profesionais do ensino
231 Profesores e técnicos de educación especial
2311 Profesores de educación especial
2312 Técnicos educadores de educación especial
232 Outros profesores e profesionais do ensino
2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos
2322 Profesores de ensino non regrado de idiomas
2323 Profesores de ensino non regrado de música e danza
2324 Profesores de ensino non regrado de artes
2325 Instrutores en tecnoloxías da información en ensino non regrado
2326 Profesionais da educación ambiental
2329 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras epígrafes
C Outros técnicos e profesionais científicos e intelectuais
24 Profesionais das ciencias físicas, químicas, matemáticas e das enxeñarías
241 Físicos, químicos, matemáticos e afíns
2411 Físicos e astrónomos
2412 Meteorólogos
2413 Químicos
2414 Xeólogos e xeofísicos
2415 Matemáticos e actuarios
2416 Estatísticos
242 Profesionais en ciencias naturais
2421 Biólogos, botánicos, zoólogos e afíns
2422 Enxeñeiros agrónomos
2423 Enxeñeiros de montes
2424 Enxeñeiros técnicos agrícolas
2425 Enxeñeiros técnicos forestais e do medio natural
2426 Profesionais da protección ambiental
2427 Enólogos
243 Enxeñeiros (salvo enxeñeiros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos e TIC)
2431 Enxeñeiros industriais e de produción
2432 Enxeñeiros en construción e obra civil
2433 Enxeñeiros mecánicos
2434 Enxeñeiros aeronáuticos
2435 Enxeñeiros químicos
2436 Enxeñeiros de minas, metalúrxicos e afíns
2437 Enxeñeiros ambientais
2439 Enxeñeiros non clasificados baixo outras epígrafes
244 Enxeñeiros eléctricos, electrónicos e de telecomunicacións
2441 Enxeñeiros en electricidade
2442 Enxeñeiros electrónicos
2443 Enxeñeiros en telecomunicacións
245 Arquitectos, urbanistas e enxeñeiros xeógrafos
2451 Arquitectos (salvo arquitectos paisaxistas e urbanistas)
2452 Arquitectos paisaxistas
2453 Urbanistas e enxeñeiros de tránsito
2454 Enxeñeiros xeógrafos e cartógrafos
246 Enxeñeiros técnicos (salvo agrícolas, forestais, eléctricos, electrónicos e TIC)
2461 Enxeñeiros técnicos industriais e de produción
2462 Enxeñeiros técnicos de obras públicas
2463 Enxeñeiros técnicos mecánicos
2464 Enxeñeiros técnicos aeronáuticos
2465 Enxeñeiros técnicos químicos
2466 Enxeñeiros técnicos de minas, metalúrxicos e afíns
2469 Enxeñeiros técnicos non clasificados baixo outras epígrafes
247 Enxeñeiros técnicos en electricidade, electrónica e telecomunicacións
2471 Enxeñeiros técnicos en electricidade
2472 Enxeñeiros técnicos en electrónica
2473 Enxeñeiros técnicos en telecomunicacións
248 Arquitectos técnicos, topógrafos e deseñadores
2481 Arquitectos técnicos e técnicos urbanistas
2482 Deseñadores de produtos e de roupa
2483 Enxeñeiros técnicos en topografía
2484 Deseñadores gráficos e multimedia
25 Profesionais en dereito
251 Xuíces, maxistrados, avogados e fiscais
2511 Avogados
2512 Fiscais
2513 Xuíces e maxistrados
259 Outros profesionais do dereito
2591 Notarios e rexistradores
2592 Procuradores
2599 Profesionais do dereito non clasificados baixo outras epígrafes
26 Especialistas en organización da Administración pública e das empresas e na comercialización
261 Especialistas en finanzas
2611 Especialistas en contabilidade
2612 Asesores financeiros e en investimentos
2613 Analistas financeiros
262 Especialistas en organización e administración
2621 Analistas de xestión e organización
2622 Especialistas en administración de política de empresas
2623 Especialistas da Administración pública
2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns
2625 Especialistas en formación de persoal
263 Técnicos de empresas e actividades turísticas
2630 Técnicos de empresas e actividades turísticas
264 Profesionais de vendas técnicas e médicas (salvo as TIC)
2640 Profesionais de vendas técnicas e médicas (salvo as TIC)
265 Outros profesionais das vendas, a comercialización, a publicidade e as relacións públicas
2651 Profesionais da publicidade e a comercialización
2652 Profesionais de relacións públicas
2653 Profesionais da venda de tecnoloxías da información e as comunicacións
27 Profesionais das tecnoloxías da información
271 Analistas e deseñadores de software e multimedia
2711 Analistas de sistemas
2712 Analistas e deseñadores de software
2713 Analistas, programadores e deseñadores web e multimedia
2719 Analistas e deseñadores de software e multimedia non clasificados baixo outras epígrafes
272 Especialistas en bases de datos e en redes informáticas
2721 Deseñadores e administradores de bases de datos
2722 Administradores de sistemas e redes
2723 Analistas de redes informáticas
2729 Especialistas en bases de datos e en redes informáticas non clasificados baixo outras epígrafes
28 Profesionais en ciencias sociais
281 Economistas
2810 Economistas
282 Sociólogos, historiadores, psicólogos e outros profesionais en ciencias sociais
2821 Sociólogos, xeógrafos, antropólogos, arqueólogos e afíns
2822 Filósofos, historiadores e profesionais en ciencias políticas
2823 Psicólogos
2824 Profesionais do traballo e a educación social
2825 Axentes de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
283 Sacerdotes das distintas relixións
2830 Sacerdotes das distintas relixións
29 Profesionais da cultura e o espectáculo
291 Arquivistas, bibliotecarios, conservadores e afíns
2911 Arquivistas e conservadores de museos
2912 Bibliotecarios, documentalistas e afíns
292 Escritores, xornalistas e lingüistas
2921 Escritores
2922 Xornalistas
2923 Filólogos, intérpretes e tradutores
293 Artistas creativos e interpretativos
2931 Artistas de artes plásticas e visuais
2932 Compositores, músicos e cantantes
2933 Coreógrafos e bailaríns
2934 Directores de cine, de teatro e afíns
2935 Actores
2936 Locutores de radio, televisión e outros presentadores
2937 Profesionais de espectáculos taurinos
2939 Artistas creativos e interpretativos non clasificados baixo outras epígrafes
3 Técnicos; profesionais de apoio
D Técnicos; profesionais de apoio
31 Técnicos das ciencias e das enxeñarías
311 Delineantes e debuxantes técnicos
3110 Delineantes e debuxantes técnicos
312 Técnicos das ciencias físicas, químicas, ambientais e das enxeñarías
3121 Técnicos en ciencias físicas e químicas
3122 Técnicos en construción
3123 Técnicos en electricidade
3124 Técnicos en electrónica (salvo electromedicina)
3125 Técnicos en electrónica, especialidade en electromedicina
3126 Técnicos en mecánica
3127 Técnicos e analistas de laboratorio en química industrial
3128 Técnicos en metalurxia e minas
3129 Outros técnicos das ciencias físicas, químicas, ambientais e das enxeñarías
313 Técnicos en control de procesos
3131 Técnicos en instalacións de produción de enerxía
3132 Técnicos en instalacións de tratamento de residuos, de augas e outros operadores en instalacións similares
3133 Técnicos en control de instalacións de procesamento de produtos químicos
3134 Técnicos de refinarías de petróleo e gas natural
3135 Técnicos en control de procesos de produción de metais
3139 Técnicos en control de procesos non clasificados baixo outras epígrafes
314 Técnicos das ciencias naturais e profesionais auxiliares afíns
3141 Técnicos en ciencias biolóxicas (salvo en áreas sanitarias)
3142 Técnicos agropecuarios
3143 Técnicos forestais e do medio natural
315 Profesionais en navegación marítima e aeronáutica
3151 Xefes e oficiais de máquinas
3152 Capitáns e oficiais de ponte
3153 Pilotos de aviación e profesionais afíns
3154 Controladores de tránsito aéreo
3155 Técnicos en seguranza aeronáutica
316 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñarías
3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñarías
32 Supervisores en enxeñaría de minas, de industrias manufactureiras e da construción
320 Supervisores en enxeñaría de minas, de industrias manufactureiras e da construción
3201 Supervisores en enxeñaría de minas
3202 Supervisores da construción
3203 Supervisores de industrias alimentarias e do tabaco
3204 Supervisores das industrias química e farmacéutica
3205 Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho e resinas naturais
3206 Supervisores de industrias da madeira e pasteiro-papeleiras
3207 Supervisores da produción en industrias de artes gráficas e na fabricación de produtos de papel
3209 Supervisores doutras industrias manufactureiras
33 Técnicos sanitarios e profesionais das terapias alternativas
331 Técnicos sanitarios de laboratorio, probas diagnósticas e próteses
3311 Técnicos en radioterapia
3312 Técnicos en imaxe para o diagnóstico
3313 Técnicos en anatomía patolóxica e citoloxía
3314 Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico
3315 Técnicos en ortopróteses
3316 Técnicos en próteses dentais
3317 Técnicos en audiopróteses
332 Outros técnicos sanitarios
3321 Técnicos superiores en hixiene bucodental
3322 Técnicos superiores en documentación sanitaria
3323 Técnicos superiores en dietética
3324 Técnicos en optometría
3325 Axudantes fisioterapeutas
3326 Técnicos en prevención de riscos laborais e saúde ambiental
3327 Axudantes de veterinaria
3329 Técnicos da sanidade non clasificados baixo outras epígrafes
333 Profesionais das terapias alternativas
3331 Profesionais da acupuntura, a naturopatía, a homeopatía, a medicina tradicional chinesa e aiurvédica
3339 Outros profesionais das terapias alternativas
34 Profesionais de apoio en finanzas e matemáticas
340 Profesionais de apoio en finanzas e matemáticas
3401 Profesionais de apoio e intermediarios de troco, bolsa e finanzas
3402 Comerciais de préstamos e créditos
3403 Conservadores de libros
3404 Profesionais de apoio en servizos estatísticos, matemáticos e afíns
3405 Taxadores
35 Representantes, axentes comerciais e afíns
351 Axentes e representantes comerciais
3510 Axentes e representantes comerciais
352 Outros axentes comerciais
3521 Mediadores e axentes de seguros
3522 Axentes de compras
3523 Consignatarios
353 Axentes inmobiliarios e outros axentes
3531 Representantes de alfándegas
3532 Organizadores de conferencias e eventos
3533 Axentes ou intermediarios na contratación da man de obra (salvo representantes de espectáculos)
3534 Axentes e administradores da propiedade inmobiliaria
3535 Portavoces e axentes de relacións públicas
3539 Representantes artísticos e deportivos e outros axentes de servizos comerciais non clasificados baixo outras epígrafes
36 Profesionais de apoio á xestión administrativa; técnicos das forzas e corpos de seguranza
361 Asistentes administrativos e especializados
3611 Supervisores de secretaría
3612 Asistentes xurídico-legais
3613 Asistentes de dirección e administrativos
3614 Secretarios de centros médicos ou clínicas
362 Axentes de alfándegas, tributos e afíns que traballan en tarefas propias da Administración pública
3621 Profesionais de apoio da Administración pública de tributos
3622 Profesionais de apoio da Administración pública de servizos sociais
3623 Profesionais de apoio da Administración pública de servizos de expedición de licenzas
3629 Outros profesionais de apoio da Administración pública para tarefas de inspección e control e tarefas similares
363 Técnicos das forzas e corpos de seguranza
3631 Técnicos da policía nacional, autonómica e local
3632 Suboficiais da Garda Civil
37 Profesionais de apoio de servizos xurídicos, sociais, culturais, deportivos e afíns
371 Profesionais de apoio de servizos xurídicos e sociais
3711 Profesionais de apoio de servizos xurídicos e servizos similares
3712 Detectives privados
3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social
3714 Promotores de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
3715 Animadores comunitarios
3716 Auxiliares laicos das relixións
372 Deportistas, adestradores, instrutores de actividades deportivas; monitores de actividades recreativas
3721 Atletas e deportistas
3722 Adestradores e árbitros de actividades deportivas
3723 Instrutores de actividades deportivas
3724 Monitores de actividades recreativas e de lecer
373 Técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais, artísticas e culinarias
3731 Fotógrafos
3732 Deseñadores e decoradores de interior
3733 Técnicos en galerías de arte, museos e bibliotecas
3734 Xefes de cociña
3739 Outros técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais e artísticas
38 Técnicos das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
381 Técnicos en operacións de tecnoloxías da información e asistencia ao usuario
3811 Técnicos en operacións de sistemas informáticos
3812 Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información
3813 Técnicos en redes
3814 Técnicos da web
382 Programadores informáticos
3820 Programadores informáticos
383 Técnicos en gravación audiovisual, radiodifusión e telecomunicacións
3831 Técnicos de gravación audiovisual
3832 Técnicos de radiodifusión
3833 Técnicos de enxeñaría das telecomunicacións
4 Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina
E Empregados de oficina que non atenden o público
41 Empregados en servizos contables, financeiros e de servizos de apoio á produción e ao transporte
411 Empregados contables e financeiros
4111 Empregados de contabilidade
4112 Empregados de control de persoal e nóminas
4113 Empregados de oficina de servizos estatísticos, financeiros e bancarios
412 Empregados de rexistro de materiais, de servizos de apoio á produción e ao transporte
4121 Empregados de control de fornecementos e inventario
4122 Empregados de oficina de servizos de apoio á produción
4123 Empregados de loxística e transporte de pasaxeiros e mercadorías
42 Empregados de bibliotecas, servizos de correos e afíns
421 Empregados de bibliotecas e arquivos
4210 Empregados de bibliotecas e arquivos
422 Empregados de servizos de correos, codificadores, correctores e servizos de persoal
4221 Empregados de servizos de correos (salvo empregados de mostrador)
4222 Codificadores e correctores de imprenta
4223 Empregados de servizo de persoal
43 Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao público
430 Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao público
4301 Gravadores de datos
4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
F Empregados de oficina que atenden o público
44 Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas e telefonistas; empregados de portelo e afíns (salvo vendedores de billetes)
441 Empregados de información e recepcionistas (salvo de hoteis)
4411 Empregados de información ao usuario
4412 Recepcionistas (salvo de hoteis)
442 Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas de hoteis e telefonistas
4421 Empregados de axencias de viaxes
4422 Recepcionistas de hoteis
4423 Telefonistas
4424 Teleoperadores
443 Axentes de enquisas
4430 Axentes de enquisas
444 Empregados de portelo e afíns (salvo vendedores de billetes)
4441 Caixeiros de bancos e afíns
4442 Empregados de venda de apostas
4443 Empregados de sala de xogos e afíns
4444 Empregados de casas de peñor e de préstamos
4445 Cobradores de facturas, débedas e empregados afíns
4446 Empregados de mostrador de correos
45 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
450 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
5 Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores
G Traballadores dos servizos de restauración e comercio
50 Camareiros e cociñeiros propietarios
500 Camareiros e cociñeiros propietarios
5000 Camareiros e cociñeiros propietarios
51 Traballadores asalariados dos servizos de restauración
511 Cociñeiros asalariados
5110 Cociñeiros asalariados
512 Camareiros asalariados
5120 Camareiros asalariados
52 Dependentes en tendas e almacéns
521 Xefes de sección de tendas e almacéns
5210 Xefes de sección de tendas e almacéns
522 Vendedores en tendas e almacéns
5220 Vendedores en tendas e almacéns
53 Comerciantes propietarios de tendas
530 Comerciantes propietarios de tendas
5300 Comerciantes propietarios de tendas
54 Vendedores (salvo en tendas e almacéns)
541 Vendedores en quioscos ou en feiras
5411 Vendedores en quioscos
5412 Vendedores en mercados ocasionais e feiras
542 Operadores de telemercadotecnia
5420 Operadores de telemercadotecnia
543 Expendedores de gasolineiras
5430 Expendedores de gasolineiras
549 Outros vendedores
5491 Vendedores a domicilio
5492 Promotores de venda
5493 Modelos de moda, arte e publicidade
5499 Vendedores non clasificados baixo outras epígrafes
55 Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos)
550 Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos)
5500 Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos)
H Traballadores dos servizos de saúde e o coidado de persoas
56 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde
561 Auxiliares de enfermaría
5611 Auxiliares de enfermaría hospitalaria
5612 Auxiliares de enfermaría de atención primaria
562 Técnicos auxiliares de farmacia e emerxencias sanitarias e outros traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde
5621 Técnicos auxiliares de farmacia
5622 Técnicos de emerxencias sanitarias
5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes
57 Outros traballadores dos coidados ás persoas
571 Traballadores dos coidados persoais a domicilio (salvo coidadores de crianzas)
5710 Traballadores dos coidados persoais a domicilio
572 Coidadores de crianzas
5721 Coidadores de crianzas en gardarías e centros educativos
5722 Coidadores de crianzas en domicilios
58 Traballadores dos servizos persoais
581 Peiteadores e especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns
5811 Peiteadores
5812 Especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns
582 Traballadores que atenden viaxeiros, guías turísticos e afíns
5821 Auxiliares de voo e camareiros de avión, barco e tren
5822 Revisores e cobradores de transporte terrestre
5823 Acompañantes turísticos
5824 Azafatos de terra
5825 Guías de turismo
583 Supervisores de mantemento e limpeza de edificios, conserxes e mordomos domésticos
5831 Supervisores de mantemento e limpeza en oficinas, hoteis e outros establecementos
5832 Mordomos do servizo doméstico
5833 Conserxes de edificios
584 Traballadores propietarios de pequenos aloxamentos
5840 Traballadores propietarios de pequenos aloxamentos
589 Outros traballadores de servizos persoais
5891 Asistentes persoais ou persoas de compañía
5892 Empregados de funerarias e embalsamadores
5893 Coidadores de animais e adestradores
5894 Instrutores de autoescola
5895 Astrólogos, adiviños e afíns
5899 Traballadores de servizos persoais non clasificados baixo outras epígrafes
I Traballadores dos servizos de protección e seguranza
59 Traballadores dos servizos de protección e seguranza
591 Gardas civís
5910 Gardas civís
592 Policías
5921 Policías nacionais
5922 Policías autonómicos
5923 Policías locais
593 Bombeiros
5931 Bombeiros (salvo forestais)
5932 Bombeiros forestais
594 Persoal de seguranza privado
5941 Vixilantes de seguranza e similares habilitados para iren armados
5942 Auxiliares de vixilante de seguranza e similares non habilitados para iren armados
599 Outros traballadores dos servizos de protección e seguranza
5991 Vixilantes de prisións
5992 Bañistas-socorristas
5993 Axentes forestais e ambientais
5999 Traballadores dos servizos de protección e seguranza non clasificados baixo outras epígrafes
6 Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro
J Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro
61 Traballadores cualificados en actividades agrícolas
611 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)
6110 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)
612 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns
6120 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns
62 Traballadores cualificados en actividades gandeiras (incluídas avícolas, apícolas e similares)
620 Traballadores cualificados en actividades gandeiras (incluídas avícolas, apícolas e similares)
6201 Traballadores cualificados en actividades gandeiras de vacún
6202 Traballadores cualificados en actividades gandeiras de ovino e cabrún
6203 Traballadores cualificados en actividades gandeiras de porcino
6204 Traballadores cualificados en apicultura e sericultura
6205 Traballadores cualificados na avicultura e a cunicultura
6209 Traballadores cualificados en actividades gandeiras non clasificados baixo outras epígrafes
63 Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
630 Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
6300 Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
64 Traballadores cualificados en actividades forestais, pesqueiras e cinexéticas
641 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural
6410 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural
642 Traballadores cualificados en actividades pesqueiras e acuicultura
6421 Traballadores cualificados na acuicultura
6422 Pescadores de augas costeiras e augas doces.
6423 Pescadores de altura
643 Traballadores cualificados en actividades cinexéticas
6430 Traballadores cualificados en actividades cinexéticas
7 Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (salvo operadores de instalacións e maquinaria)
K Traballadores cualificados da construción, salvo operadores de máquinas
71 Traballadores en obras estruturais de construción e afíns
711 Traballadores en formigón, encofradores, ferrallistas e afíns
7111 Encofradores e operarios de colocación en obra de formigón
7112 Montadores de prefabricados estruturais (só formigón)
712 Albaneis, canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de pedras
7121 Albaneis
7122 Canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de pedras
713 Carpinteiros (salvo ebanistas e montadores de estruturas metálicas)
7131 Carpinteiros (salvo ebanistas)
7132 Instaladores de cerramentos metálicos e carpinteiros metálicos (salvo montadores de estruturas metálicas)
719 Outros traballadores das obras estruturais de construción
7191 Mantedores de edificios
7192 Instaladores de fachadas técnicas
7193 Instaladores de sistemas de impermeabilización en edificios
7199 Outros traballadores das obras estruturais de construción non clasificados baixo outras epígrafes
72 Traballadores de acabamento de construcións e instalacións (salvo electricistas), pintores e afíns
721 Escaiolistas e aplicadores de revestimentos de pasta e masa
7211 Escaiolistas
7212 Aplicadores de revestimentos de pasta e masa
722 Fontaneiros e instaladores de canalizacións
7221 Fontaneiros
7222 Montadores-instaladores de gas en edificios
7223 Instaladores de condutos en obra pública
723 Pintores, empapeladores e afíns
7231 Pintores e empapeladores
7232 Pintores nas industrias manufactureiras
724 Solladores, colocadores de parqué e afíns
7240 Solladores, colocadores de parqué e afíns
725 Mecánicos-instaladores de refrixeración e climatización
7250 Mecánicos-instaladores de refrixeración e climatización
729 Outros traballadores de acabamento na construción, instalacións (salvo electricistas) e afíns
7291 Montadores de cubertas
7292 Instaladores de material illador térmico e de insonorización
7293 Colocadores de vidros
7294 Montadores-instaladores de placas de enerxía solar
7295 Persoal de limpeza de fachadas de edificios e chemineas
L Traballadores cualificados das industrias manufactureiras, salvo operadores de instalacións e máquinas
73 Soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas, ferreiros, elaboradores de ferramentas e afíns
731 Moldadores, soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas e traballadores afíns
7311 Moldadores e macheiros
7312 Soldadores e oxicortadores
7313 Chapistas e caldeireiros
7314 Montadores de estruturas metálicas
7315 Montadores de estruturas cableadas e empatadores de cables
732 Ferreiros e traballadores da fabricación de ferramentas e afíns
7321 Ferreiros e forxadores
7322 Traballadores da fabricación de ferramentas, mecánico-axustadores, modelistas, matriceiros e afíns
7323 Axustadores e operadores de máquinas-ferramenta
7324 Pulidores de metais e afiadores de ferramentas
74 Mecánicos e axustadores de maquinaria
740 Mecánicos e axustadores de maquinaria
7401 Mecánicos e axustadores de vehículos de motor
7402 Mecánicos e axustadores de motores de avión
7403 Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial
7404 Mecánicos e axustadores de maquinaria naval e ferroviaria
7405 Reparadores de bicicletas e afíns
75 Traballadores especializados en electricidade e electrotecnoloxía
751 Electricistas da construción e afíns
7510 Electricistas da construción e afíns
752 Outros instaladores e reparadores de equipamentos eléctricos
7521 Mecánicos e reparadores de equipamentos eléctricos
7522 Instaladores e reparadores de liñas eléctricas
753 Instaladores e reparadores de equipamentos electrónicos e de telecomunicacións
7531 Mecánicos e reparadores de equipamentos electrónicos
7532 Instaladores e reparadores en electromedicina
7533 Instaladores e reparadores en tecnoloxías da información e as comunicacións
76 Mecánicos de precisión en metais, ceramistas, vidreiros, artesáns e traballadores de artes gráficas
761 Mecánicos de precisión en metais, ceramistas, vidreiros e artesáns
7611 Reloxeiros e mecánicos de instrumentos de precisión
7612 Fabricantes de instrumentos musicais; afinadores de instrumentos musicais
7613 Xoieiros, ourives e prateiros
7614 Traballadores da cerámica, oleiros e afíns
7615 Sopradores, modeladores, laminadores, cortadores e pulidores de vidro
7616 Rotulistas, gravadores de vidro, pintores decorativos de artigos diversos
7617 Artesáns en madeira e materiais similares; cesteiros, bruseiros e traballadores afíns
7618 Artesáns en tecidos, coiros e materiais similares, preparadores de fibra e teceláns con teares artesáns ou tecidos de calceta e afíns
7619 Artesáns non clasificados baixo outras epígrafes
762 Oficiais e operarios das artes gráficas
7621 Traballadores de procesos de preimpresión
7622 Traballadores de procesos de impresión
7623 Traballadores de procesos de encadernación
77 Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco
770 Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco
7701 Matachíns e traballadores das industrias cárnicas
7702 Traballadores das industrias do peixe
7703 Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros
7704 Traballadores do tratamento do leite e elaboración de produtos lácteos (incluídos xeados)
7705 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e traballadores da elaboración de bebidas non alcohólicas
7706 Traballadores da elaboración de bebidas alcohólicas distintas do viño
7707 Traballadores da elaboración do viño
7708 Preparadores e elaboradores do tabaco e os seus produtos
7709 Catadores e clasificadores de alimentos e bebidas
78 Traballadores da madeira, téxtil, confección, pel, coiro, calzado e outros operarios en oficios
781 Traballadores que tratan a madeira e afíns
7811 Traballadores do tratamento da madeira
7812 Axustadores e operadores de máquinas para traballar a madeira
782 Ebanistas e traballadores afíns
7820 Ebanistas e traballadores afíns
783 Traballadores do téxtil, confección, pel, coiro e calzado
7831 Xastres, modistos, peleteiros e sombreireiros
7832 Patronistas para produtos en téxtil e pel
7833 Cortadores de tecidos, coiro, pel e outros materiais
7834 Costureiros á man, bordadores e afíns
7835 Tapiceiros, colchoeiros e afíns
7836 Curtidores e preparadores de peles
7837 Zapateiros e afíns
789 Pegadores, mergulladores, probadores de produtos e outros operarios e artesáns diversos
7891 Mergulladores
7892 Pegadores
7893 Clasificadores e probadores de produtos (salvo alimentos, bebidas e tabaco)
7894 Fumigadores e outros controladores de pestes e malas herbas
7899 Oficiais, operarios e artesáns doutros oficios non clasificados baixo outras epígrafes
8 Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores
M Operadores de instalacións e maquinaria fixas, e montadores
81 Operadores de instalacións e maquinaria fixas
811 Operadores en instalacións da extracción e explotación de minerais
8111 Mineiros e outros operadores en instalacións mineiras
8112 Operadores en instalacións para a preparación de minerais e rochas
8113 Sondadores e traballadores afíns
8114 Operadores de maquinaria para fabricar produtos derivados de minerais non metálicos
812 Operadores en instalacións para o tratamento de metais
8121 Operadores en instalacións para a obtención e transformación de metais
8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras e recubridoras de metais
813 Operadores de instalacións e máquinas de produtos químicos, farmacéuticos e materiais fotosensibles
8131 Operadores en instalacións industriais químicas
8132 Operadores de máquinas para fabricar produtos farmacéuticos, cosméticos e afíns
8133 Operadores de laboratorios fotográficos e afíns
814 Operadores en instalacións para o tratamento e transformación da madeira, a fabricación de papel, produtos de papel e caucho ou materias plásticas
8141 Operadores de máquinas para fabricar produtos de caucho e derivados de resinas naturais
8142 Operadores de máquinas para fabricar produtos de material plástico
8143 Operadores de máquinas para fabricar produtos de papel e cartón
8144 Operadores de serradoiros, de máquinas de fabricación de taboleiros e de instalacións afíns para o tratamento da madeira e a cortiza
8145 Operadores en instalacións para a preparación de pasta de papel e fabricación de papel
815 Operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles e artigos de pel e de coiro
8151 Operadores de máquinas para preparar fibras, fiar e debandar
8152 Operadores de teares e outras máquinas tecedoras
8153 Operadores de máquinas de coser e bordar
8154 Operadores de máquinas de branquexar, tinguir, estampar e rematar téxtiles
8155 Operadores de máquinas para tratar peles e coiro
8156 Operadores de máquinas para a fabricación do calzado, marroquinaría e luvas de pel
8159 Operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles non clasificados baixo outras epígrafes
816 Operadores de máquinas para elaborar e envasar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
8160 Operadores de máquinas para elaborar e envasar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
817 Operadores de máquinas de lavandaría e tinturaría
8170 Operadores de máquinas de lavandaría e tinturaría
819 Outros operadores de instalacións e maquinaria fixas
8191 Operadores de fornos e instalacións de vidraría e cerámica
8192 Operadores de caldeiras e máquinas de vapor
8193 Operadores de máquinas de embalaxe, embotellamento e etiquetaxe
8199 Operadores de instalacións e maquinaria fixas non clasificados baixo outras epígrafes
82 Montadores e ensambladores en fábricas
820 Montadores e ensambladores en fábricas
8201 Ensambladores de maquinaria mecánica
8202 Ensambladores de equipamentos eléctricos e electrónicos
8209 Montadores e ensambladores non clasificados noutras epígrafes
N Condutores e operadores de maquinaria móbil
83 Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola e de equipamentos pesados móbiles, e mariñeiros
831 Maquinistas de locomotoras e afíns
8311 Maquinistas de locomotoras
8312 Axentes de manobras ferroviarias
832 Operadores de maquinaria agrícola e forestal móbil
8321 Operadores de maquinaria agrícola móbil
8322 Operadores de maquinaria forestal móbil
833 Operadores doutras máquinas móbiles
8331 Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipamentos similares
8332 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria similar de movemento de materiais
8333 Operadores de carretas elevadoras
834 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns
8340 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns
84 Condutores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada
841 Condutores de automóbiles, taxis e furgonetas
8411 Condutores propietarios de automóbiles, taxis e furgonetas
8412 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas
842 Condutores de autobuses e tranvías
8420 Condutores de autobuses e tranvías
843 Condutores de camións
8431 Condutores propietarios de camións
8432 Condutores asalariados de camións
844 Condutores de motocicletas e ciclomotores
8440 Condutores de motocicletas e ciclomotores
9 Ocupacións elementais
O Traballadores non cualificados en servizos (salvo transportes)
91 Empregados domésticos
910 Empregados domésticos
9100 Empregados domésticos
92 Outro persoal de limpeza
921 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares
9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares
922 Limpadores de vehículos, xanelas e persoal de limpeza á man
9221 Limpadores en seco á man e afíns
9222 Limpadores de vehículos
9223 Limpadores de xanelas
9229 Outro persoal de limpeza
93 Axudantes de preparación de alimentos
931 Axudantes de cociña
9310 Axudantes de cociña
932 Preparadores de comidas rápidas
9320 Preparadores de comidas rápidas
94 Recolledores de residuos urbanos, vendedores na rúa e outras ocupacións elementais en servizos
941 Vendedores na rúa
9410 Vendedores na rúa
942 Repartidores de publicidade, limpabotas e outros traballadores de oficios na rúa
9420 Repartidores de publicidade, limpabotas e outros traballadores de oficios na rúa
943 Ordenanzas, mozos de equipaxe, repartidores a pé e afíns
9431 Ordenanzas
9432 Mozos de equipaxe e afíns
9433 Repartidores, recadeiros e mensaxeiros a pé
9434 Lectores de contadores e recadadores de máquinas recreativas e expendedoras
944 Recolledores de residuos, clasificadores de refugallos, varredores e afíns
9441 Recolledores de residuos
9442 Clasificadores de refugallos, operarios de punto limpo e recolledores de chatarra
9443 Varredores e afíns
949 Outras ocupacións elementais
9490 Outras ocupacións elementais
P Peóns da agricultura, pesca, construción, industrias manufactureiras e transportes
95 Peóns agrarios, forestais e da pesca
951 Peóns agrícolas
9511 Peóns agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)
9512 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns
952 Peóns gandeiros
9520 Peóns gandeiros
953 Peóns agropecuarios
9530 Peóns agropecuarios
954 Peóns da pesca, a acuicultura, forestais e da caza
9541 Peóns da pesca
9542 Peóns da acuicultura
9543 Peóns forestais e da caza
96 Peóns da construción e da minaría
960 Peóns da construción e da minaría
9601 Legoeiros de obras públicas
9602 Peóns da construción de edificios
9603 Peóns da minaría, canteiras e outras industrias extractivas
97 Peóns das industrias manufactureiras
970 Peóns das industrias manufactureiras
9700 Peóns das industrias manufactureiras
98 Peóns do transporte, descargadores e repositores
981 Peóns do transporte, descargadores e afíns
9811 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores
9812 Condutores de vehículos de tracción animal para o transporte de persoas e similares
982 Repositores
9820 Repositores
0 Ocupacións militares
Q Ocupacións militares
00 Ocupacións militares
001 Oficiais e suboficiais das forzas armadas
0011 Oficiais das forzas armadas
0012 Suboficiais das forzas armadas
002 Tropa e mariñeiría das forzas armadas
0020 Tropa e mariñeiría das forzas armadas

29-12-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo