Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO-2011)

  Descrición
1 Directores e xerentes
   A Directores e xerentes
      11 Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración pública e organizacións de interese social; directores executivos
         111 Membros do poder executivo e dos corpos lexislativos; directivos da Administración pública e organizacións de interese social
            1111 Membros do poder executivo (nacional, autonómico e local) e do poder lexislativo
            1112 Persoal directivo da Administración pública
            1113 Directores de organizacións de interese social
         112 Directores xerais e presidentes executivos
            1120 Directores xerais e presidentes executivos
      12 Directores de departamentos administrativos e comerciais
         121 Directores de departamentos administrativos
            1211 Directores financeiros
            1212 Directores de recursos humanos
            1219 Directores de políticas e planificación e doutros departamentos administrativos non clasificados baixo outras epígrafes
         122 Directores comerciais, de publicidade e de relacións públicas e de investigación e desenvolvemento
            1221 Directores comerciais e de vendas
            1222 Directores de publicidade e relacións públicas
            1223 Directores de investigación e desenvolvemento
      13 Directores de produción e operacións
         131 Directores de produción de explotacións agropecuarias, forestais e pesqueiras, e de industrias manufactureiras, de minaría, construción e distribución
            1311 Directores de produción de explotacións agropecuarias e forestais
            1312 Directores de produción de explotacións pesqueiras e acuícolas
            1313 Directores de industrias manufactureiras
            1314 Directores de explotacións mineiras
            1315 Directores de empresas de fornecemento, transporte, distribución e afíns
            1316 Directores de empresas de construción
         132 Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) e de empresas de servizos profesionais
            1321 Directores de servizos de tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
            1322 Directores de servizos sociais para crianzas
            1323 Directores-xerentes de centros sanitarios
            1324 Directores de servizos sociais para persoas de idade
            1325 Directores doutros servizos sociais
            1326 Directores de servizos de educación
            1327 Directores de sucursais de bancos, de servizos financeiros e de seguros
            1329 Directores doutras empresas de servizos profesionais non clasificados baixo outras epígrafes
      14 Directores e xerentes de empresas de aloxamento, restauración e comercio
         141 Directores e xerentes de empresas de aloxamento
            1411 Directores e xerentes de hoteis
            1419 Directores e xerentes doutras empresas de servizos de aloxamento
         142 Directores e xerentes de empresas de restauración
            1421 Directores e xerentes de restaurantes
            1422 Directores e xerentes de bares, cafetarías e similares
            1429 Directores e xerentes de empresas de cátering e outras empresas de restauración
         143 Directores e xerentes de empresas de comercio por xunto e polo miúdo
            1431 Directores e xerentes de empresas de comercio por xunto
            1432 Directores e xerentes de empresas de comercio polo miúdo
      15 Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes
         150 Directores e xerentes doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes
            1501 Directores e xerentes de empresas de actividades recreativas, culturais e deportivas
            1509 Directores e xerentes de empresas de xestión de residuos e doutras empresas de servizos non clasificados baixo outras epígrafes
2 Técnicos e profesionais científicos e intelectuais
   B Técnicos e profesionais científicos e intelectuais da saúde e do ensino
      21 Profesionais da saúde
         211 Médicos
            2111 Médicos de familia
            2112 Outros médicos especialistas
         212 Profesionais de enfermaría e partaría
            2121 Enfermeiros non especializados
            2122 Enfermeiros especializados (salvo matronos)
            2123 Matronos
         213 Veterinarios
            2130 Veterinarios
         214 Farmacéuticos
            2140 Farmacéuticos
         215 Outros profesionais da saúde
            2151 Odontólogos e estomatólogos
            2152 Fisioterapeutas
            2153 Dietistas e nutricionistas
            2154 Logopedas
            2155 Ópticos-optometristas
            2156 Terapeutas ocupacionais
            2157 Podólogos
            2158 Profesionais da saúde e a hixiene laboral e ambiental
            2159 Profesionais da saúde non clasificados baixo outras epígrafes
      22 Profesionais do ensino infantil, primario, secundario e postsecundario
         221 Profesores de universidades e outro ensino superior (salvo formación profesional)
            2210 Profesores de universidades e outro ensino superior (salvo formación profesional)
         222 Profesores de formación profesional (materias específicas)
            2220 Profesores de formación profesional (materias específicas)
         223 Profesores de ensino secundario (salvo materias específicas de formación profesional)
            2230 Profesores de ensino secundario (salvo materias específicas de formación profesional)
         224 Profesores de ensino primario
            2240 Profesores de ensino primario
         225 Mestres e educadores de ensino infantil
            2251 Mestres de educación infantil
            2252 Técnicos en educación infantil
      23 Outros profesionais do ensino
         231 Profesores e técnicos de educación especial
            2311 Profesores de educación especial
            2312 Técnicos educadores de educación especial
         232 Outros profesores e profesionais do ensino
            2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos
            2322 Profesores de ensino non regrado de idiomas
            2323 Profesores de ensino non regrado de música e danza
            2324 Profesores de ensino non regrado de artes
            2325 Instrutores en tecnoloxías da información en ensino non regrado
            2326 Profesionais da educación ambiental
            2329 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras epígrafes
   C Outros técnicos e profesionais científicos e intelectuais
      24 Profesionais das ciencias físicas, químicas, matemáticas e das enxeñarías
         241 Físicos, químicos, matemáticos e afíns
            2411 Físicos e astrónomos
            2412 Meteorólogos
            2413 Químicos
            2414 Xeólogos e xeofísicos
            2415 Matemáticos e actuarios
            2416 Estatísticos
         242 Profesionais en ciencias naturais
            2421 Biólogos, botánicos, zoólogos e afíns
            2422 Enxeñeiros agrónomos
            2423 Enxeñeiros de montes
            2424 Enxeñeiros técnicos agrícolas
            2425 Enxeñeiros técnicos forestais e do medio natural
            2426 Profesionais da protección ambiental
            2427 Enólogos
         243 Enxeñeiros (salvo enxeñeiros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos e TIC)
            2431 Enxeñeiros industriais e de produción
            2432 Enxeñeiros en construción e obra civil
            2433 Enxeñeiros mecánicos
            2434 Enxeñeiros aeronáuticos
            2435 Enxeñeiros químicos
            2436 Enxeñeiros de minas, metalúrxicos e afíns
            2437 Enxeñeiros ambientais
            2439 Enxeñeiros non clasificados baixo outras epígrafes
         244 Enxeñeiros eléctricos, electrónicos e de telecomunicacións
            2441 Enxeñeiros en electricidade
            2442 Enxeñeiros electrónicos
            2443 Enxeñeiros en telecomunicacións
         245 Arquitectos, urbanistas e enxeñeiros xeógrafos
            2451 Arquitectos (salvo arquitectos paisaxistas e urbanistas)
            2452 Arquitectos paisaxistas
            2453 Urbanistas e enxeñeiros de tránsito
            2454 Enxeñeiros xeógrafos e cartógrafos
         246 Enxeñeiros técnicos (salvo agrícolas, forestais, eléctricos, electrónicos e TIC)
            2461 Enxeñeiros técnicos industriais e de produción
            2462 Enxeñeiros técnicos de obras públicas
            2463 Enxeñeiros técnicos mecánicos
            2464 Enxeñeiros técnicos aeronáuticos
            2465 Enxeñeiros técnicos químicos
            2466 Enxeñeiros técnicos de minas, metalúrxicos e afíns
            2469 Enxeñeiros técnicos non clasificados baixo outras epígrafes
         247 Enxeñeiros técnicos en electricidade, electrónica e telecomunicacións
            2471 Enxeñeiros técnicos en electricidade
            2472 Enxeñeiros técnicos en electrónica
            2473 Enxeñeiros técnicos en telecomunicacións
         248 Arquitectos técnicos, topógrafos e deseñadores
            2481 Arquitectos técnicos e técnicos urbanistas
            2482 Deseñadores de produtos e de roupa
            2483 Enxeñeiros técnicos en topografía
            2484 Deseñadores gráficos e multimedia
      25 Profesionais en dereito
         251 Xuíces, maxistrados, avogados e fiscais
            2511 Avogados
            2512 Fiscais
            2513 Xuíces e maxistrados
         259 Outros profesionais do dereito
            2591 Notarios e rexistradores
            2592 Procuradores
            2599 Profesionais do dereito non clasificados baixo outras epígrafes
      26 Especialistas en organización da Administración pública e das empresas e na comercialización
         261 Especialistas en finanzas
            2611 Especialistas en contabilidade
            2612 Asesores financeiros e en investimentos
            2613 Analistas financeiros
         262 Especialistas en organización e administración
            2621 Analistas de xestión e organización
            2622 Especialistas en administración de política de empresas
            2623 Especialistas da Administración pública
            2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns
            2625 Especialistas en formación de persoal
         263 Técnicos de empresas e actividades turísticas
            2630 Técnicos de empresas e actividades turísticas
         264 Profesionais de vendas técnicas e médicas (salvo as TIC)
            2640 Profesionais de vendas técnicas e médicas (salvo as TIC)
         265 Outros profesionais das vendas, a comercialización, a publicidade e as relacións públicas
            2651 Profesionais da publicidade e a comercialización
            2652 Profesionais de relacións públicas
            2653 Profesionais da venda de tecnoloxías da información e as comunicacións
      27 Profesionais das tecnoloxías da información
         271 Analistas e deseñadores de software e multimedia
            2711 Analistas de sistemas
            2712 Analistas e deseñadores de software
            2713 Analistas, programadores e deseñadores web e multimedia
            2719 Analistas e deseñadores de software e multimedia non clasificados baixo outras epígrafes
         272 Especialistas en bases de datos e en redes informáticas
            2721 Deseñadores e administradores de bases de datos
            2722 Administradores de sistemas e redes
            2723 Analistas de redes informáticas
            2729 Especialistas en bases de datos e en redes informáticas non clasificados baixo outras epígrafes
      28 Profesionais en ciencias sociais
         281 Economistas
            2810 Economistas
         282 Sociólogos, historiadores, psicólogos e outros profesionais en ciencias sociais
            2821 Sociólogos, xeógrafos, antropólogos, arqueólogos e afíns
            2822 Filósofos, historiadores e profesionais en ciencias políticas
            2823 Psicólogos
            2824 Profesionais do traballo e a educación social
            2825 Axentes de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
         283 Sacerdotes das distintas relixións
            2830 Sacerdotes das distintas relixións
      29 Profesionais da cultura e o espectáculo
         291 Arquivistas, bibliotecarios, conservadores e afíns
            2911 Arquivistas e conservadores de museos
            2912 Bibliotecarios, documentalistas e afíns
         292 Escritores, xornalistas e lingüistas
            2921 Escritores
            2922 Xornalistas
            2923 Filólogos, intérpretes e tradutores
         293 Artistas creativos e interpretativos
            2931 Artistas de artes plásticas e visuais
            2932 Compositores, músicos e cantantes
            2933 Coreógrafos e bailaríns
            2934 Directores de cine, de teatro e afíns
            2935 Actores
            2936 Locutores de radio, televisión e outros presentadores
            2937 Profesionais de espectáculos taurinos
            2939 Artistas creativos e interpretativos non clasificados baixo outras epígrafes
3 Técnicos; profesionais de apoio
   D Técnicos; profesionais de apoio
      31 Técnicos das ciencias e das enxeñarías
         311 Delineantes e debuxantes técnicos
            3110 Delineantes e debuxantes técnicos
         312 Técnicos das ciencias físicas, químicas, ambientais e das enxeñarías
            3121 Técnicos en ciencias físicas e químicas
            3122 Técnicos en construción
            3123 Técnicos en electricidade
            3124 Técnicos en electrónica (salvo electromedicina)
            3125 Técnicos en electrónica, especialidade en electromedicina
            3126 Técnicos en mecánica
            3127 Técnicos e analistas de laboratorio en química industrial
            3128 Técnicos en metalurxia e minas
            3129 Outros técnicos das ciencias físicas, químicas, ambientais e das enxeñarías
         313 Técnicos en control de procesos
            3131 Técnicos en instalacións de produción de enerxía
            3132 Técnicos en instalacións de tratamento de residuos, de augas e outros operadores en instalacións similares
            3133 Técnicos en control de instalacións de procesamento de produtos químicos
            3134 Técnicos de refinarías de petróleo e gas natural
            3135 Técnicos en control de procesos de produción de metais
            3139 Técnicos en control de procesos non clasificados baixo outras epígrafes
         314 Técnicos das ciencias naturais e profesionais auxiliares afíns
            3141 Técnicos en ciencias biolóxicas (salvo en áreas sanitarias)
            3142 Técnicos agropecuarios
            3143 Técnicos forestais e do medio natural
         315 Profesionais en navegación marítima e aeronáutica
            3151 Xefes e oficiais de máquinas
            3152 Capitáns e oficiais de ponte
            3153 Pilotos de aviación e profesionais afíns
            3154 Controladores de tránsito aéreo
            3155 Técnicos en seguranza aeronáutica
         316 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñarías
            3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñarías
      32 Supervisores en enxeñaría de minas, de industrias manufactureiras e da construción
         320 Supervisores en enxeñaría de minas, de industrias manufactureiras e da construción
            3201 Supervisores en enxeñaría de minas
            3202 Supervisores da construción
            3203 Supervisores de industrias alimentarias e do tabaco
            3204 Supervisores das industrias química e farmacéutica
            3205 Supervisores de industrias de transformación de plásticos, caucho e resinas naturais
            3206 Supervisores de industrias da madeira e pasteiro-papeleiras
            3207 Supervisores da produción en industrias de artes gráficas e na fabricación de produtos de papel
            3209 Supervisores doutras industrias manufactureiras
      33 Técnicos sanitarios e profesionais das terapias alternativas
         331 Técnicos sanitarios de laboratorio, probas diagnósticas e próteses
            3311 Técnicos en radioterapia
            3312 Técnicos en imaxe para o diagnóstico
            3313 Técnicos en anatomía patolóxica e citoloxía
            3314 Técnicos en laboratorio de diagnóstico clínico
            3315 Técnicos en ortopróteses
            3316 Técnicos en próteses dentais
            3317 Técnicos en audiopróteses
         332 Outros técnicos sanitarios
            3321 Técnicos superiores en hixiene bucodental
            3322 Técnicos superiores en documentación sanitaria
            3323 Técnicos superiores en dietética
            3324 Técnicos en optometría
            3325 Axudantes fisioterapeutas
            3326 Técnicos en prevención de riscos laborais e saúde ambiental
            3327 Axudantes de veterinaria
            3329 Técnicos da sanidade non clasificados baixo outras epígrafes
         333 Profesionais das terapias alternativas
            3331 Profesionais da acupuntura, a naturopatía, a homeopatía, a medicina tradicional chinesa e aiurvédica
            3339 Outros profesionais das terapias alternativas
      34 Profesionais de apoio en finanzas e matemáticas
         340 Profesionais de apoio en finanzas e matemáticas
            3401 Profesionais de apoio e intermediarios de troco, bolsa e finanzas
            3402 Comerciais de préstamos e créditos
            3403 Conservadores de libros
            3404 Profesionais de apoio en servizos estatísticos, matemáticos e afíns
            3405 Taxadores
      35 Representantes, axentes comerciais e afíns
         351 Axentes e representantes comerciais
            3510 Axentes e representantes comerciais
         352 Outros axentes comerciais
            3521 Mediadores e axentes de seguros
            3522 Axentes de compras
            3523 Consignatarios
         353 Axentes inmobiliarios e outros axentes
            3531 Representantes de alfándegas
            3532 Organizadores de conferencias e eventos
            3533 Axentes ou intermediarios na contratación da man de obra (salvo representantes de espectáculos)
            3534 Axentes e administradores da propiedade inmobiliaria
            3535 Portavoces e axentes de relacións públicas
            3539 Representantes artísticos e deportivos e outros axentes de servizos comerciais non clasificados baixo outras epígrafes
      36 Profesionais de apoio á xestión administrativa; técnicos das forzas e corpos de seguranza
         361 Asistentes administrativos e especializados
            3611 Supervisores de secretaría
            3612 Asistentes xurídico-legais
            3613 Asistentes de dirección e administrativos
            3614 Secretarios de centros médicos ou clínicas
         362 Axentes de alfándegas, tributos e afíns que traballan en tarefas propias da Administración pública
            3621 Profesionais de apoio da Administración pública de tributos
            3622 Profesionais de apoio da Administración pública de servizos sociais
            3623 Profesionais de apoio da Administración pública de servizos de expedición de licenzas
            3629 Outros profesionais de apoio da Administración pública para tarefas de inspección e control e tarefas similares
         363 Técnicos das forzas e corpos de seguranza
            3631 Técnicos da policía nacional, autonómica e local
            3632 Suboficiais da Garda Civil
      37 Profesionais de apoio de servizos xurídicos, sociais, culturais, deportivos e afíns
         371 Profesionais de apoio de servizos xurídicos e sociais
            3711 Profesionais de apoio de servizos xurídicos e servizos similares
            3712 Detectives privados
            3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social
            3714 Promotores de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
            3715 Animadores comunitarios
            3716 Auxiliares laicos das relixións
         372 Deportistas, adestradores, instrutores de actividades deportivas; monitores de actividades recreativas
            3721 Atletas e deportistas
            3722 Adestradores e árbitros de actividades deportivas
            3723 Instrutores de actividades deportivas
            3724 Monitores de actividades recreativas e de lecer
         373 Técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais, artísticas e culinarias
            3731 Fotógrafos
            3732 Deseñadores e decoradores de interior
            3733 Técnicos en galerías de arte, museos e bibliotecas
            3734 Xefes de cociña
            3739 Outros técnicos e profesionais de apoio de actividades culturais e artísticas
      38 Técnicos das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC)
         381 Técnicos en operacións de tecnoloxías da información e asistencia ao usuario
            3811 Técnicos en operacións de sistemas informáticos
            3812 Técnicos en asistencia ao usuario de tecnoloxías da información
            3813 Técnicos en redes
            3814 Técnicos da web
         382 Programadores informáticos
            3820 Programadores informáticos
         383 Técnicos en gravación audiovisual, radiodifusión e telecomunicacións
            3831 Técnicos de gravación audiovisual
            3832 Técnicos de radiodifusión
            3833 Técnicos de enxeñaría das telecomunicacións
4 Empregados contables, administrativos e outros empregados de oficina
   E Empregados de oficina que non atenden o público
      41 Empregados en servizos contables, financeiros e de servizos de apoio á produción e ao transporte
         411 Empregados contables e financeiros
            4111 Empregados de contabilidade
            4112 Empregados de control de persoal e nóminas
            4113 Empregados de oficina de servizos estatísticos, financeiros e bancarios
         412 Empregados de rexistro de materiais, de servizos de apoio á produción e ao transporte
            4121 Empregados de control de fornecementos e inventario
            4122 Empregados de oficina de servizos de apoio á produción
            4123 Empregados de loxística e transporte de pasaxeiros e mercadorías
      42 Empregados de bibliotecas, servizos de correos e afíns
         421 Empregados de bibliotecas e arquivos
            4210 Empregados de bibliotecas e arquivos
         422 Empregados de servizos de correos, codificadores, correctores e servizos de persoal
            4221 Empregados de servizos de correos (salvo empregados de mostrador)
            4222 Codificadores e correctores de imprenta
            4223 Empregados de servizo de persoal
      43 Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao público
         430 Outros empregados administrativos sen tarefas de atención ao público
            4301 Gravadores de datos
            4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
   F Empregados de oficina que atenden o público
      44 Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas e telefonistas; empregados de portelo e afíns (salvo vendedores de billetes)
         441 Empregados de información e recepcionistas (salvo de hoteis)
            4411 Empregados de información ao usuario
            4412 Recepcionistas (salvo de hoteis)
         442 Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas de hoteis e telefonistas
            4421 Empregados de axencias de viaxes
            4422 Recepcionistas de hoteis
            4423 Telefonistas
            4424 Teleoperadores
         443 Axentes de enquisas
            4430 Axentes de enquisas
         444 Empregados de portelo e afíns (salvo vendedores de billetes)
            4441 Caixeiros de bancos e afíns
            4442 Empregados de venda de apostas
            4443 Empregados de sala de xogos e afíns
            4444 Empregados de casas de peñor e de préstamos
            4445 Cobradores de facturas, débedas e empregados afíns
            4446 Empregados de mostrador de correos
      45 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
         450 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
            4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes
5 Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores
   G Traballadores dos servizos de restauración e comercio
      50 Camareiros e cociñeiros propietarios
         500 Camareiros e cociñeiros propietarios
            5000 Camareiros e cociñeiros propietarios
      51 Traballadores asalariados dos servizos de restauración
         511 Cociñeiros asalariados
            5110 Cociñeiros asalariados
         512 Camareiros asalariados
            5120 Camareiros asalariados
      52 Dependentes en tendas e almacéns
         521 Xefes de sección de tendas e almacéns
            5210 Xefes de sección de tendas e almacéns
         522 Vendedores en tendas e almacéns
            5220 Vendedores en tendas e almacéns
      53 Comerciantes propietarios de tendas
         530 Comerciantes propietarios de tendas
            5300 Comerciantes propietarios de tendas
      54 Vendedores (salvo en tendas e almacéns)
         541 Vendedores en quioscos ou en feiras
            5411 Vendedores en quioscos
            5412 Vendedores en mercados ocasionais e feiras
         542 Operadores de telemercadotecnia
            5420 Operadores de telemercadotecnia
         543 Expendedores de gasolineiras
            5430 Expendedores de gasolineiras
         549 Outros vendedores
            5491 Vendedores a domicilio
            5492 Promotores de venda
            5493 Modelos de moda, arte e publicidade
            5499 Vendedores non clasificados baixo outras epígrafes
      55 Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos)
         550 Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos)
            5500 Caixeiros e vendedores de billetes (salvo bancos)
   H Traballadores dos servizos de saúde e o coidado de persoas
      56 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde
         561 Auxiliares de enfermaría
            5611 Auxiliares de enfermaría hospitalaria
            5612 Auxiliares de enfermaría de atención primaria
         562 Técnicos auxiliares de farmacia e emerxencias sanitarias e outros traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde
            5621 Técnicos auxiliares de farmacia
            5622 Técnicos de emerxencias sanitarias
            5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes
      57 Outros traballadores dos coidados ás persoas
         571 Traballadores dos coidados persoais a domicilio (salvo coidadores de crianzas)
            5710 Traballadores dos coidados persoais a domicilio
         572 Coidadores de crianzas
            5721 Coidadores de crianzas en gardarías e centros educativos
            5722 Coidadores de crianzas en domicilios
      58 Traballadores dos servizos persoais
         581 Peiteadores e especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns
            5811 Peiteadores
            5812 Especialistas en tratamentos de estética, benestar e afíns
         582 Traballadores que atenden viaxeiros, guías turísticos e afíns
            5821 Auxiliares de voo e camareiros de avión, barco e tren
            5822 Revisores e cobradores de transporte terrestre
            5823 Acompañantes turísticos
            5824 Azafatos de terra
            5825 Guías de turismo
         583 Supervisores de mantemento e limpeza de edificios, conserxes e mordomos domésticos
            5831 Supervisores de mantemento e limpeza en oficinas, hoteis e outros establecementos
            5832 Mordomos do servizo doméstico
            5833 Conserxes de edificios
         584 Traballadores propietarios de pequenos aloxamentos
            5840 Traballadores propietarios de pequenos aloxamentos
         589 Outros traballadores de servizos persoais
            5891 Asistentes persoais ou persoas de compañía
            5892 Empregados de funerarias e embalsamadores
            5893 Coidadores de animais e adestradores
            5894 Instrutores de autoescola
            5895 Astrólogos, adiviños e afíns
            5899 Traballadores de servizos persoais non clasificados baixo outras epígrafes
   I Traballadores dos servizos de protección e seguranza
      59 Traballadores dos servizos de protección e seguranza
         591 Gardas civís
            5910 Gardas civís
         592 Policías
            5921 Policías nacionais
            5922 Policías autonómicos
            5923 Policías locais
         593 Bombeiros
            5931 Bombeiros (salvo forestais)
            5932 Bombeiros forestais
         594 Persoal de seguranza privado
            5941 Vixilantes de seguranza e similares habilitados para iren armados
            5942 Auxiliares de vixilante de seguranza e similares non habilitados para iren armados
         599 Outros traballadores dos servizos de protección e seguranza
            5991 Vixilantes de prisións
            5992 Bañistas-socorristas
            5993 Axentes forestais e ambientais
            5999 Traballadores dos servizos de protección e seguranza non clasificados baixo outras epígrafes
6 Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro
   J Traballadores cualificados no sector agrícola, gandeiro, forestal e pesqueiro
      61 Traballadores cualificados en actividades agrícolas
         611 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)
            6110 Traballadores cualificados en actividades agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)
         612 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns
            6120 Traballadores cualificados en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns
      62 Traballadores cualificados en actividades gandeiras (incluídas avícolas, apícolas e similares)
         620 Traballadores cualificados en actividades gandeiras (incluídas avícolas, apícolas e similares)
            6201 Traballadores cualificados en actividades gandeiras de vacún
            6202 Traballadores cualificados en actividades gandeiras de ovino e cabrún
            6203 Traballadores cualificados en actividades gandeiras de porcino
            6204 Traballadores cualificados en apicultura e sericultura
            6205 Traballadores cualificados na avicultura e a cunicultura
            6209 Traballadores cualificados en actividades gandeiras non clasificados baixo outras epígrafes
      63 Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
         630 Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
            6300 Traballadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas
      64 Traballadores cualificados en actividades forestais, pesqueiras e cinexéticas
         641 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural
            6410 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural
         642 Traballadores cualificados en actividades pesqueiras e acuicultura
            6421 Traballadores cualificados na acuicultura
            6422 Pescadores de augas costeiras e augas doces.
            6423 Pescadores de altura
         643 Traballadores cualificados en actividades cinexéticas
            6430 Traballadores cualificados en actividades cinexéticas
7 Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras e a construción (salvo operadores de instalacións e maquinaria)
   K Traballadores cualificados da construción, salvo operadores de máquinas
      71 Traballadores en obras estruturais de construción e afíns
         711 Traballadores en formigón, encofradores, ferrallistas e afíns
            7111 Encofradores e operarios de colocación en obra de formigón
            7112 Montadores de prefabricados estruturais (só formigón)
         712 Albaneis, canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de pedras
            7121 Albaneis
            7122 Canteiros, tronzadores, labrantes e gravadores de pedras
         713 Carpinteiros (salvo ebanistas e montadores de estruturas metálicas)
            7131 Carpinteiros (salvo ebanistas)
            7132 Instaladores de cerramentos metálicos e carpinteiros metálicos (salvo montadores de estruturas metálicas)
         719 Outros traballadores das obras estruturais de construción
            7191 Mantedores de edificios
            7192 Instaladores de fachadas técnicas
            7193 Instaladores de sistemas de impermeabilización en edificios
            7199 Outros traballadores das obras estruturais de construción non clasificados baixo outras epígrafes
      72 Traballadores de acabamento de construcións e instalacións (salvo electricistas), pintores e afíns
         721 Escaiolistas e aplicadores de revestimentos de pasta e masa
            7211 Escaiolistas
            7212 Aplicadores de revestimentos de pasta e masa
         722 Fontaneiros e instaladores de canalizacións
            7221 Fontaneiros
            7222 Montadores-instaladores de gas en edificios
            7223 Instaladores de condutos en obra pública
         723 Pintores, empapeladores e afíns
            7231 Pintores e empapeladores
            7232 Pintores nas industrias manufactureiras
         724 Solladores, colocadores de parqué e afíns
            7240 Solladores, colocadores de parqué e afíns
         725 Mecánicos-instaladores de refrixeración e climatización
            7250 Mecánicos-instaladores de refrixeración e climatización
         729 Outros traballadores de acabamento na construción, instalacións (salvo electricistas) e afíns
            7291 Montadores de cubertas
            7292 Instaladores de material illador térmico e de insonorización
            7293 Colocadores de vidros
            7294 Montadores-instaladores de placas de enerxía solar
            7295 Persoal de limpeza de fachadas de edificios e chemineas
   L Traballadores cualificados das industrias manufactureiras, salvo operadores de instalacións e máquinas
      73 Soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas, ferreiros, elaboradores de ferramentas e afíns
         731 Moldadores, soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas e traballadores afíns
            7311 Moldadores e macheiros
            7312 Soldadores e oxicortadores
            7313 Chapistas e caldeireiros
            7314 Montadores de estruturas metálicas
            7315 Montadores de estruturas cableadas e empatadores de cables
         732 Ferreiros e traballadores da fabricación de ferramentas e afíns
            7321 Ferreiros e forxadores
            7322 Traballadores da fabricación de ferramentas, mecánico-axustadores, modelistas, matriceiros e afíns
            7323 Axustadores e operadores de máquinas-ferramenta
            7324 Pulidores de metais e afiadores de ferramentas
      74 Mecánicos e axustadores de maquinaria
         740 Mecánicos e axustadores de maquinaria
            7401 Mecánicos e axustadores de vehículos de motor
            7402 Mecánicos e axustadores de motores de avión
            7403 Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial
            7404 Mecánicos e axustadores de maquinaria naval e ferroviaria
            7405 Reparadores de bicicletas e afíns
      75 Traballadores especializados en electricidade e electrotecnoloxía
         751 Electricistas da construción e afíns
            7510 Electricistas da construción e afíns
         752 Outros instaladores e reparadores de equipamentos eléctricos
            7521 Mecánicos e reparadores de equipamentos eléctricos
            7522 Instaladores e reparadores de liñas eléctricas
         753 Instaladores e reparadores de equipamentos electrónicos e de telecomunicacións
            7531 Mecánicos e reparadores de equipamentos electrónicos
            7532 Instaladores e reparadores en electromedicina
            7533 Instaladores e reparadores en tecnoloxías da información e as comunicacións
      76 Mecánicos de precisión en metais, ceramistas, vidreiros, artesáns e traballadores de artes gráficas
         761 Mecánicos de precisión en metais, ceramistas, vidreiros e artesáns
            7611 Reloxeiros e mecánicos de instrumentos de precisión
            7612 Fabricantes de instrumentos musicais; afinadores de instrumentos musicais
            7613 Xoieiros, ourives e prateiros
            7614 Traballadores da cerámica, oleiros e afíns
            7615 Sopradores, modeladores, laminadores, cortadores e pulidores de vidro
            7616 Rotulistas, gravadores de vidro, pintores decorativos de artigos diversos
            7617 Artesáns en madeira e materiais similares; cesteiros, bruseiros e traballadores afíns
            7618 Artesáns en tecidos, coiros e materiais similares, preparadores de fibra e teceláns con teares artesáns ou tecidos de calceta e afíns
            7619 Artesáns non clasificados baixo outras epígrafes
         762 Oficiais e operarios das artes gráficas
            7621 Traballadores de procesos de preimpresión
            7622 Traballadores de procesos de impresión
            7623 Traballadores de procesos de encadernación
      77 Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco
         770 Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco
            7701 Matachíns e traballadores das industrias cárnicas
            7702 Traballadores das industrias do peixe
            7703 Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros
            7704 Traballadores do tratamento do leite e elaboración de produtos lácteos (incluídos xeados)
            7705 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e traballadores da elaboración de bebidas non alcohólicas
            7706 Traballadores da elaboración de bebidas alcohólicas distintas do viño
            7707 Traballadores da elaboración do viño
            7708 Preparadores e elaboradores do tabaco e os seus produtos
            7709 Catadores e clasificadores de alimentos e bebidas
      78 Traballadores da madeira, téxtil, confección, pel, coiro, calzado e outros operarios en oficios
         781 Traballadores que tratan a madeira e afíns
            7811 Traballadores do tratamento da madeira
            7812 Axustadores e operadores de máquinas para traballar a madeira
         782 Ebanistas e traballadores afíns
            7820 Ebanistas e traballadores afíns
         783 Traballadores do téxtil, confección, pel, coiro e calzado
            7831 Xastres, modistos, peleteiros e sombreireiros
            7832 Patronistas para produtos en téxtil e pel
            7833 Cortadores de tecidos, coiro, pel e outros materiais
            7834 Costureiros á man, bordadores e afíns
            7835 Tapiceiros, colchoeiros e afíns
            7836 Curtidores e preparadores de peles
            7837 Zapateiros e afíns
         789 Pegadores, mergulladores, probadores de produtos e outros operarios e artesáns diversos
            7891 Mergulladores
            7892 Pegadores
            7893 Clasificadores e probadores de produtos (salvo alimentos, bebidas e tabaco)
            7894 Fumigadores e outros controladores de pestes e malas herbas
            7899 Oficiais, operarios e artesáns doutros oficios non clasificados baixo outras epígrafes
8 Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores
   M Operadores de instalacións e maquinaria fixas, e montadores
      81 Operadores de instalacións e maquinaria fixas
         811 Operadores en instalacións da extracción e explotación de minerais
            8111 Mineiros e outros operadores en instalacións mineiras
            8112 Operadores en instalacións para a preparación de minerais e rochas
            8113 Sondadores e traballadores afíns
            8114 Operadores de maquinaria para fabricar produtos derivados de minerais non metálicos
         812 Operadores en instalacións para o tratamento de metais
            8121 Operadores en instalacións para a obtención e transformación de metais
            8122 Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras e recubridoras de metais
         813 Operadores de instalacións e máquinas de produtos químicos, farmacéuticos e materiais fotosensibles
            8131 Operadores en instalacións industriais químicas
            8132 Operadores de máquinas para fabricar produtos farmacéuticos, cosméticos e afíns
            8133 Operadores de laboratorios fotográficos e afíns
         814 Operadores en instalacións para o tratamento e transformación da madeira, a fabricación de papel, produtos de papel e caucho ou materias plásticas
            8141 Operadores de máquinas para fabricar produtos de caucho e derivados de resinas naturais
            8142 Operadores de máquinas para fabricar produtos de material plástico
            8143 Operadores de máquinas para fabricar produtos de papel e cartón
            8144 Operadores de serradoiros, de máquinas de fabricación de taboleiros e de instalacións afíns para o tratamento da madeira e a cortiza
            8145 Operadores en instalacións para a preparación de pasta de papel e fabricación de papel
         815 Operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles e artigos de pel e de coiro
            8151 Operadores de máquinas para preparar fibras, fiar e debandar
            8152 Operadores de teares e outras máquinas tecedoras
            8153 Operadores de máquinas de coser e bordar
            8154 Operadores de máquinas de branquexar, tinguir, estampar e rematar téxtiles
            8155 Operadores de máquinas para tratar peles e coiro
            8156 Operadores de máquinas para a fabricación do calzado, marroquinaría e luvas de pel
            8159 Operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles non clasificados baixo outras epígrafes
         816 Operadores de máquinas para elaborar e envasar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
            8160 Operadores de máquinas para elaborar e envasar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
         817 Operadores de máquinas de lavandaría e tinturaría
            8170 Operadores de máquinas de lavandaría e tinturaría
         819 Outros operadores de instalacións e maquinaria fixas
            8191 Operadores de fornos e instalacións de vidraría e cerámica
            8192 Operadores de caldeiras e máquinas de vapor
            8193 Operadores de máquinas de embalaxe, embotellamento e etiquetaxe
            8199 Operadores de instalacións e maquinaria fixas non clasificados baixo outras epígrafes
      82 Montadores e ensambladores en fábricas
         820 Montadores e ensambladores en fábricas
            8201 Ensambladores de maquinaria mecánica
            8202 Ensambladores de equipamentos eléctricos e electrónicos
            8209 Montadores e ensambladores non clasificados noutras epígrafes
   N Condutores e operadores de maquinaria móbil
      83 Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola e de equipamentos pesados móbiles, e mariñeiros
         831 Maquinistas de locomotoras e afíns
            8311 Maquinistas de locomotoras
            8312 Axentes de manobras ferroviarias
         832 Operadores de maquinaria agrícola e forestal móbil
            8321 Operadores de maquinaria agrícola móbil
            8322 Operadores de maquinaria forestal móbil
         833 Operadores doutras máquinas móbiles
            8331 Operadores de maquinaria de movementos de terras e equipamentos similares
            8332 Operadores de guindastres, montacargas e de maquinaria similar de movemento de materiais
            8333 Operadores de carretas elevadoras
         834 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns
            8340 Mariñeiros de ponte, mariñeiros de máquinas e afíns
      84 Condutores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada
         841 Condutores de automóbiles, taxis e furgonetas
            8411 Condutores propietarios de automóbiles, taxis e furgonetas
            8412 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas
         842 Condutores de autobuses e tranvías
            8420 Condutores de autobuses e tranvías
         843 Condutores de camións
            8431 Condutores propietarios de camións
            8432 Condutores asalariados de camións
         844 Condutores de motocicletas e ciclomotores
            8440 Condutores de motocicletas e ciclomotores
9 Ocupacións elementais
   O Traballadores non cualificados en servizos (salvo transportes)
      91 Empregados domésticos
         910 Empregados domésticos
            9100 Empregados domésticos
      92 Outro persoal de limpeza
         921 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares
            9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares
         922 Limpadores de vehículos, xanelas e persoal de limpeza á man
            9221 Limpadores en seco á man e afíns
            9222 Limpadores de vehículos
            9223 Limpadores de xanelas
            9229 Outro persoal de limpeza
      93 Axudantes de preparación de alimentos
         931 Axudantes de cociña
            9310 Axudantes de cociña
         932 Preparadores de comidas rápidas
            9320 Preparadores de comidas rápidas
      94 Recolledores de residuos urbanos, vendedores na rúa e outras ocupacións elementais en servizos
         941 Vendedores na rúa
            9410 Vendedores na rúa
         942 Repartidores de publicidade, limpabotas e outros traballadores de oficios na rúa
            9420 Repartidores de publicidade, limpabotas e outros traballadores de oficios na rúa
         943 Ordenanzas, mozos de equipaxe, repartidores a pé e afíns
            9431 Ordenanzas
            9432 Mozos de equipaxe e afíns
            9433 Repartidores, recadeiros e mensaxeiros a pé
            9434 Lectores de contadores e recadadores de máquinas recreativas e expendedoras
         944 Recolledores de residuos, clasificadores de refugallos, varredores e afíns
            9441 Recolledores de residuos
            9442 Clasificadores de refugallos, operarios de punto limpo e recolledores de chatarra
            9443 Varredores e afíns
         949 Outras ocupacións elementais
            9490 Outras ocupacións elementais
   P Peóns da agricultura, pesca, construción, industrias manufactureiras e transportes
      95 Peóns agrarios, forestais e da pesca
         951 Peóns agrícolas
            9511 Peóns agrícolas (salvo en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns)
            9512 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns
         952 Peóns gandeiros
            9520 Peóns gandeiros
         953 Peóns agropecuarios
            9530 Peóns agropecuarios
         954 Peóns da pesca, a acuicultura, forestais e da caza
            9541 Peóns da pesca
            9542 Peóns da acuicultura
            9543 Peóns forestais e da caza
      96 Peóns da construción e da minaría
         960 Peóns da construción e da minaría
            9601 Legoeiros de obras públicas
            9602 Peóns da construción de edificios
            9603 Peóns da minaría, canteiras e outras industrias extractivas
      97 Peóns das industrias manufactureiras
         970 Peóns das industrias manufactureiras
            9700 Peóns das industrias manufactureiras
      98 Peóns do transporte, descargadores e repositores
         981 Peóns do transporte, descargadores e afíns
            9811 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores
            9812 Condutores de vehículos de tracción animal para o transporte de persoas e similares
         982 Repositores
            9820 Repositores
0 Ocupacións militares
   Q Ocupacións militares
      00 Ocupacións militares
         001 Oficiais e suboficiais das forzas armadas
            0011 Oficiais das forzas armadas
            0012 Suboficiais das forzas armadas
         002 Tropa e mariñeiría das forzas armadas
            0020 Tropa e mariñeiría das forzas armadas

29-12-2010

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: