IGE -

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)  Descrición
A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA
01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
011 Cultivos non perennes
0111 Cultivo de cereais (agás arroz), leguminosas e sementes oleaxinosas
0112 Cultivo de arroz
0113 Cultivo de hortalizas, raíces e tubérculos
0114 Cultivo de cana de azucre
0115 Cultivo de tabaco
0116 Cultivo de plantas para fibras téxtiles
0119 Outros cultivos non perennes
012 Cultivos perennes
0121 Cultivo da vide
0122 Cultivo de froitos tropicais e subtropicais
0123 Cultivo de cítricos
0124 Cultivo de froitos de carabuña e pebidas
0125 Cultivo doutras árbores e arbustos froiteiros e froitos secos
0126 Cultivo de froitos oleaxinosos
0127 Cultivo de plantas para bebidas
0128 Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinais e farmacéuticas
0129 Outros cultivos perennes
013 Propagación de plantas
0130 Propagación de plantas
014 Produción gandeira
0141 Explotación de gando bovino para a produción de leite
0142 Explotación doutro gando bovino e búfalos
0143 Explotación de cabalos e outros equinos
0144 Explotación de camelos e outros camélidos
0145 Explotación de gando ovino e cabrún
0146 Explotación de gando porcino
0147 Avicultura
0149 Outras explotacións de gando
015 Produción agrícola combinada coa produción gandeira
0150 Produción agrícola combinada coa produción gandeira
016 Actividades de apoio á agricultura, á gandaría e de preparación posterior á colleita
0161 Actividades de apoio á agricultura
0162 Actividades de apoio á gandaría
0163 Actividades de preparación posterior á colleita
0164 Tratamento de sementes para reprodución
017 Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
0170 Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
02 Silvicultura e explotación forestal
021 Silvicultura e outras actividades forestais
0210 Silvicultura e outras actividades forestais
022 Explotación da madeira
0220 Explotación da madeira
023 Recolección de produtos silvestres, agás madeira
0230 Recolección de produtos silvestres, agás madeira
024 Servizos de apoio á silvicultura
0240 Servizos de apoio á silvicultura
03 Pesca e acuicultura
031 Pesca
0311 Pesca mariña
0312 Pesca en auga doce
032 Acuicultura
0321 Acuicultura mariña
0322 Acuicultura en auga doce
B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
05 Extracción de antracita, hulla e lignito
051 Extracción de antracita e hulla
0510 Extracción de antracita e hulla
052 Extracción de lignito
0520 Extracción de lignito
06 Extracción de cru de petróleo e gas natural
061 Extracción de cru de petróleo
0610 Extracción de cru de petróleo
062 Extracción de gas natural
0620 Extracción de gas natural
07 Extracción de minerais metálicos
071 Extracción de minerais de ferro
0710 Extracción de minerais de ferro
072 Extracción de minerais metálicos non férreos
0721 Extracción de minerais de uranio e torio
0729 Extracción doutros minerais metálicos non férreos
08 Outras industrias extractivas
081 Extracción de pedra, area e arxila
0811 Extracción de pedra ornamental e para a construción, pedra calcaria, xeso, creta e lousa
0812 Extracción de grixo e areas; extracción de arxila e caolín
089 Industrias extractivas n.c.n.
0891 Extracción de minerais para produtos químicos e fertilizantes
0892 Extracción de turba
0893 Extracción de sal
0899 Outras industrias extractivas n.c.n.
09 Actividades de apoio ás industrias extractivas
091 Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
0910 Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
099 Actividades de apoio a outras industrias extractivas
0990 Actividades de apoio a outras industrias extractivas
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
10 Industria da alimentación
101 Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos
1011 Procesamento e conservación de carne
1012 Procesamento e conservación de aves
1013 Elaboración de produtos cárnicos e de aves
102 Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
1021 Procesamento de peixes, crustáceos e moluscos
1022 Fabricación de conservas de peixe
103 Procesamento e conservación de froitas e hortalizas
1031 Procesamento e conservación de patacas
1032 Elaboración de zumes de froitas e hortalizas
1039 Outro procesamento e conservación de froitas e hortalizas
104 Fabricación de aceites e graxas vexetais e animais
1042 Fabricación de margarina e graxas comestibles similares
1043 Fabricación de aceite de oliva
1044 Fabricación doutros aceites e graxas
105 Fabricación de produtos lácteos
1052 Elaboración de xeados
1053 Fabricación de queixos
1054 Preparación de leite e outros produtos lácteos
106 Fabricación de produtos da moenda, amidóns e produtos amiláceos
1061 Fabricación de produtos da moenda
1062 Fabricación de amidóns e produtos amiláceos
107 Fabricación de produtos de panadaría e pastas alimenticias
1071 Fabricación de pan e de produtos frescos de panadaría e pastelaría
1072 Fabricación de galletas e produtos de panadaría e pastelaría de longa duración
1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús e produtos similares
108 Fabricación doutros produtos alimenticios
1081 Fabricación de azucre
1082 Fabricación de cacao, chocolate e produtos de confeitaría
1083 Elaboración de café, té e infusións
1084 Elaboración de especias, mollos e condimentos
1085 Elaboración de pratos e comidas preparados
1086 Elaboración de preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos dietéticos
1089 Elaboración doutros produtos alimenticios n.c.n.
109 Fabricación de produtos para a alimentación animal
1091 Fabricación de produtos para a alimentación de animais de granxa
1092 Fabricación de produtos para a alimentación de animais de compañía
11 Fabricación de bebidas
110 Fabricación de bebidas
1101 Destilación, rectificación e mestura de bebidas alcohólicas
1102 Elaboración de viños
1103 Elaboración de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de froitas
1104 Elaboración doutras bebidas non destiladas, procedentes da fermentación
1105 Fabricación de cervexa
1106 Fabricación de malte
1107 Fabricación de bebidas non alcohólicas; produción de augas minerais e outras augas embotelladas
12 Industria do tabaco
120 Industria do tabaco
1200 Industria do tabaco
13 Industria téxtil
131 Preparación e fiadura de fibras téxtiles
1310 Preparación e fiadura de fibras téxtiles
132 Fabricación de tecidos téxtiles
1320 Fabricación de tecidos téxtiles
133 Acabamento de téxtiles
1330 Acabamento de téxtiles
139 Fabricación doutros produtos téxtiles
1391 Fabricación de tecidos de punto
1392 Fabricación de artigos confeccionados con téxtiles, agás roupa de vestir
1393 Fabricación de alfombras e moquetas
1394 Fabricación de cordas, cordeis, breimantes e redes
1395 Fabricación de teas non tecidas e artigos confeccionados con elas, agás roupa de vestir
1396 Fabricación doutros produtos téxtiles de uso técnico e industrial
1399 Fabricación doutros produtos téxtiles n.c.n.
14 Confección de roupa de vestir
141 Confección de roupa de vestir, salvo de peletaría
1411 Confección de roupa de vestir de coiro
1412 Confección de roupa de traballo
1413 Confección doutras pezas de roupa de vestir exteriores
1414 Confección de roupa interior
1419 Confección doutras pezas de roupa de vestir e accesorios
142 Fabricación de artigos de peletaría
1420 Fabricación de artigos de peletaría
143 Confección de roupa de vestir de punto
1431 Confección de calcetaría
1439 Confección doutras pezas de roupa de vestir de punto
15 Industria do coiro e do calzado
151 Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría; preparación e tinxidura de peles
1511 Preparación, curtume e acabamento do coiro; preparación e tinxidura de peles
1512 Fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría
152 Fabricación de calzado
1520 Fabricación de calzado
16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
161 Serradura e cepilladura da madeira
1610 Serradura e cepilladura da madeira
162 Fabricación de produtos de madeira, cortiza, cestaría e espartaría
1621 Fabricación de chapas e taboleiros de madeira
1622 Fabricación de pisos de madeira ensamblados
1623 Fabricación doutras estruturas de madeira e pezas de carpintaría e ebanistaría para a construción
1624 Fabricación de envases e embalaxes de madeira
1629 Fabricación doutros produtos de madeira; artigos de cortiza, cestaría e espartaría
17 Industria do papel
171 Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón
1711 Fabricación de pasta papeleira
1712 Fabricación de papel e cartón
172 Fabricación de artigos de papel e de cartón
1721 Fabricación de papel e cartón ondulados; fabricación de envases e embalaxes de papel e cartón
1722 Fabricación de artigos de papel e cartón para uso doméstico, sanitario e hixiénico
1723 Fabricación de artigos de papelaría
1724 Fabricación de papeis pintados
1729 Fabricación doutros artigos de papel e cartón
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
181 Artes gráficas e servizos relacionados con elas
1811 Impresión de xornais
1812 Outras actividades de impresión e artes gráficas
1813 Servizos de preimpresión e preparación de soportes
1814 Encadernación e servizos relacionados con ela
182 Reprodución de soportes gravados
1820 Reprodución de soportes gravados
19 Coquerías e refinación de petróleo
191 Coquerías
1910 Coquerías
192 Refinación de petróleo
1920 Refinación de petróleo
20 Industria química
201 Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias
2011 Fabricación de gases industriais
2012 Fabricación de corantes e pigmentos
2013 Fabricación doutros produtos básicos de química inorgánica
2014 Fabricación doutros produtos básicos de química orgánica
2015 Fabricación de fertilizantes e compostos nitroxenados
2016 Fabricación de plásticos en formas primarias
2017 Fabricación de caucho sintético en formas primarias
202 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
2020 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
203 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
2030 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
204 Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza abrillantamento; fabricación de perfumes e cosméticos
2041 Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento
2042 Fabricación de perfumes e cosméticos
205 Fabricación doutros produtos químicos
2051 Fabricación de explosivos
2052 Fabricación de colas
2053 Fabricación de aceites esenciais
2059 Fabricación doutros produtos químicos n.c.n.
206 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
2060 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
21 Fabricación de produtos farmacéuticos
211 Fabricación de produtos farmacéuticos de base
2110 Fabricación de produtos farmacéuticos de base
212 Fabricación de especialidades farmacéuticas
2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas
22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos
221 Fabricación de produtos de caucho
2211 Fabricación de pneumáticos e cámaras de caucho; reconstrución e recauchutaxe de pneumáticos
2219 Fabricación doutros produtos de caucho
222 Fabricación de produtos de plástico
2221 Fabricación de placas, follas, tubos e perfís de plástico
2222 Fabricación de envases e embalaxes de plástico
2223 Fabricación de produtos de plástico para a construción
2229 Fabricación doutros produtos de plástico
23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
231 Fabricación de vidro e produtos de vidro
2311 Fabricación de vidro plano
2312 Manipulación e transformación de vidro plano
2313 Fabricación de vidro oco
2314 Fabricación de fibra de vidro
2319 Fabricación e manipulación doutro vidro, incluído o vidro técnico
232 Fabricación de produtos cerámicos refractarios
2320 Fabricación de produtos cerámicos refractarios
233 Fabricación de produtos cerámicos para a construción
2331 Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica
2332 Fabricación de tixolos, tellas e produtos de terras cocidas para a construción
234 Fabricación doutros produtos cerámicos
2341 Fabricación de artigos cerámicos de uso doméstico e ornamental
2342 Fabricación de aparellos sanitarios cerámicos
2343 Fabricación de illadores e pezas illantes de material cerámico
2344 Fabricación doutros produtos cerámicos de uso técnico
2349 Fabricación doutros produtos cerámicos
235 Fabricación de cemento, cal e xeso
2351 Fabricación de cemento
2352 Fabricación de cal e xeso
236 Fabricación de elementos de formigón, cemento e xeso
2361 Fabricación de elementos de formigón para a construción
2362 Fabricación de elementos de xeso para a construción
2363 Fabricación de formigón fresco
2364 Fabricación de argamasa
2365 Fabricación de fibrocemento
2369 Fabricación doutros produtos de formigón, xeso e cemento
237 Corte, entalladura e acabamento da pedra
2370 Corte, entalladura e acabamento da pedra
239 Fabricación de produtos abrasivos e produtos minerais non metálicos n.c.n.
2391 Fabricación de produtos abrasivos
2399 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos n.c.n.
24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
241 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
2410 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
242 Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
2420 Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
243 Fabricación doutros produtos de primeira transformación do aceiro
2431 Estiraxe en frío
2432 Laminación en frío
2433 Produción de perfís en frío por conformación con pregadura
2434 Trefilación en frío
244 Produción de metais preciosos e doutros metais non férreos
2441 Produción de metais preciosos
2442 Produción de aluminio
2443 Produción de chumbo, zinc e estaño
2444 Produción de cobre
2445 Produción doutros metais non férreos
2446 Procesamento de combustibles nucleares
245 Fundición de metais
2451 Fundición de ferro
2452 Fundición de aceiro
2453 Fundición de metais lixeiros
2454 Fundición doutros metais non férreos
25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
251 Fabricación de elementos metálicos para a construción
2511 Fabricación de estruturas metálicas e os seus compoñentes
2512 Fabricación de carpintaría metálica
252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
2521 Fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central
2529 Fabricación doutras cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
253 Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
2530 Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
254 Fabricación de armas e municións
2540 Fabricación de armas e municións
255 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
2550 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
256 Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica por conta de terceiros
2561 Tratamento e revestimento de metais
2562 Enxeñaría mecánica por conta de terceiros
257 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría
2571 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos
2572 Fabricación de fechos e ferraxes
2573 Fabricación de ferramentas
259 Fabricación doutros produtos metálicos
2591 Fabricación de bidóns e toneis de ferro ou aceiro
2592 Fabricación de envases e embalaxes metálicos lixeiros
2593 Fabricación de produtos de arame, cadeas e resortes
2594 Fabricación de porlóns e produtos de parafusaría
2599 Fabricación doutros produtos metálicos n.c.n.
26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
261 Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados
2611 Fabricación de compoñentes electrónicos
2612 Fabricación de circuítos impresos ensamblados
262 Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
2620 Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
263 Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
2630 Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
264 Fabricación de produtos electrónicos de consumo
2640 Fabricación de produtos electrónicos de consumo
265 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación; fabricación de reloxos
2651 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación
2652 Fabricación de reloxos
266 Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
2660 Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
267 Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
2670 Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
268 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
2680 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
27 Fabricación de material e equipamento eléctrico
271 Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de aparellos de distribución e control eléctrico
2711 Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos
2712 Fabricación de aparellos de distribución e control eléctrico
272 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
2720 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
273 Fabricación de cables e dispositivos de cableado
2731 Fabricación de cables de fibra óptica
2732 Fabricación doutros fíos e cables electrónicos e eléctricos
2733 Fabricación de dispositivos de cableado
274 Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
2740 Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
275 Fabricación de aparellos domésticos
2751 Fabricación de electrodomésticos
2752 Fabricación de aparellos domésticos non eléctricos
279 Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
2790 Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
281 Fabricación de maquinaria de uso xeral
2811 Fabricación de motores e turbinas, agás os destinados a aeronaves, vehículos automóbiles e ciclomotores
2812 Fabricación de equipamentos de transmisión hidráulica e pneumática
2813 Fabricación doutras bombas e compresores
2814 Fabricación doutras billas e válvulas
2815 Fabricación de chumaceiras, engrenaxes e órganos mecánicos de transmisión
282 Fabricación doutra maquinaria de uso xeral
2821 Fabricación de fornos e queimadores
2822 Fabricación de maquinaria de elevación e manipulación
2823 Fabricación de máquinas e equipamentos de oficina, agás equipamentos informáticos
2824 Fabricación de ferramentas eléctricas manuais
2825 Fabricación de maquinaria de ventilación e refrixeración non doméstica
2829 Fabricación doutra maquinaria de uso xeral n.c.n.
283 Fabricación de maquinaria agraria e forestal
2830 Fabricación de maquinaria agraria e forestal
284 Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal e outras máquinas ferramenta
2841 Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal
2849 Fabricación doutras máquinas ferramenta
289 Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
2891 Fabricación de maquinaria para a industria metalúrxica
2892 Fabricación de maquinaria para as industrias extractivas e da construción
2893 Fabricación de maquinaria para a industria da alimentación, bebidas e tabaco
2894 Fabricación de maquinaria para as industrias téxtil, da confección e do coiro
2895 Fabricación de maquinaria para a industria do papel e do cartón
2896 Fabricación de maquinaria para as industrias do plástico e do caucho
2899 Fabricación doutra maquinaria para usos específicos n.c.n.
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
291 Fabricación de vehículos de motor
2910 Fabricación de vehículos de motor
292 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
2920 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
293 Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
2931 Fabricación de equipamentos eléctricos e electrónicos para vehículos de motor
2932 Fabricación doutros compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
30 Fabricación doutro material de transporte
301 Construción naval
3011 Construción de barcos e estruturas flutuantes
3012 Construción de embarcacións de lecer e deporte
302 Fabricación de locomotoras e material ferroviario
3020 Fabricación de locomotoras e material ferroviario
303 Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
3030 Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
304 Fabricación de vehículos militares de combate
3040 Fabricación de vehículos militares de combate
309 Fabricación de material de transporte n.c.n.
3091 Fabricación de motocicletas
3092 Fabricación de bicicletas e de vehículos para persoas con discapacidade
3099 Fabricación doutro material de transporte n.c.n.
31 Fabricación de mobles
310 Fabricación de mobles
3101 Fabricación de mobles de oficina e de establecementos comerciais
3102 Fabricación de mobles de cociña
3103 Fabricación de colchóns
3109 Fabricación doutros mobles
32 Outras industrias manufactureiras
321 Fabricación de artigos de xoiaría, bixutería e similares
3211 Fabricación de moedas
3212 Fabricación de artigos de xoiaría e artigos similares
3213 Fabricación de artigos de bixutería e artigos similares
322 Fabricación de instrumentos musicais
3220 Fabricación de instrumentos musicais
323 Fabricación de artigos de deporte
3230 Fabricación de artigos de deporte
324 Fabricación de xogos e brinquedos
3240 Fabricación de xogos e brinquedos
325 Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
3250 Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
329 Industrias manufactureiras n.c.n.
3291 Fabricación de vasoiras, brochas e cepillos
3299 Outras industrias manufactureiras n.c.n.
33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
331 Reparación de produtos metálicos, maquinaria e equipamento
3311 Reparación de produtos metálicos
3312 Reparación de maquinaria
3313 Reparación de equipamentos electrónicos e ópticos
3314 Reparación de equipamentos eléctricos
3315 Reparación e mantemento naval
3316 Reparación e mantemento aeronáutico e espacial
3317 Reparación e mantemento doutro material de transporte
3319 Reparación doutros equipamentos
332 Instalación de máquinas e equipamentos industriais
3320 Instalación de máquinas e equipamentos industriais
D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO
35 Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
351 Produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica
3512 Transporte de enerxía eléctrica
3513 Distribución de enerxía eléctrica
3514 Comercio de enerxía eléctrica
3515 Produción de enerxía hidroeléctrica
3516 Produción de enerxía eléctrica de orixe térmica convencional
3517 Produción de enerxía eléctrica de orixe nuclear
3518 Produción de enerxía eléctrica de orixe eólica
3519 Produción de enerxía eléctrica doutros tipos
352 Produción de gas; distribución por canalización de combustibles gasosos
3521 Produción de gas
3522 Distribución por canalización de combustibles gasosos
3523 Comercio de gas por canalización
353 Fornecemento de vapor e aire acondicionado
3530 Fornecemento de vapor e aire acondicionado
E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN
36 Captación, depuración e distribución de auga
360 Captación, depuración e distribución de auga
3600 Captación, depuración e distribución de auga
37 Recolla e tratamento de augas residuais
370 Recolla e tratamento de augas residuais
3700 Recolla e tratamento de augas residuais
38 Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización
381 Recolla de residuos
3811 Recolla de residuos non perigosos
3812 Recolla de residuos perigosos
382 Tratamento e eliminación de residuos
3821 Tratamento e eliminación de residuos non perigosos
3822 Tratamento e eliminación de residuos perigosos
383 Valorización
3831 Separación e clasificación de materiais
3832 Valorización de materiais xa clasificados
39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
390 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
3900 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
F CONSTRUCIÓN
41 Construción de edificios
411 Promoción inmobiliaria
4110 Promoción inmobiliaria
412 Construción de edificios
4121 Construción de edificios residenciais
4122 Construción de edificios non residenciais
42 Enxeñaría civil
421 Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles
4211 Construción de estradas e autoestradas
4212 Construción de vías férreas de superficie e subterráneas
4213 Construción de pontes e túneles
422 Construción de redes
4221 Construción de redes para fluídos
4222 Construción de redes eléctricas e de telecomunicacións
429 Construción doutros proxectos de enxeñaría civil
4291 Obras hidráulicas
4299 Construción doutros proxectos de enxeñaría civil n.c.n.
43 Actividades de construción especializada
431 Demolición e preparación de terreos
4311 Demolición
4312 Preparación de terreos
4313 Perforacións e sondaxes
432 Instalacións eléctricas, de fontanaría e outras instalacións en obras de construción
4321 Instalacións eléctricas
4322 Fontanaría, instalacións de sistemas de calefacción e aire acondicionado
4329 Outras instalacións en obras de construción
433 Acabamento de edificios
4331 Receba
4332 Instalación de carpintaría
4333 Revestimento de pisos e paredes
4334 Pintura e vidros
4339 Outro acabamento de edificios
439 Outras actividades de construción especializada
4391 Construción de cubertas
4399 Outras actividades de construción especializada n.c.n.
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
451 Venta de vehículos de motor
4511 Venta de automóbiles e vehículos de motor lixeiros
4519 Venta doutros vehículos de motor
452 Mantemento e reparación de vehículos de motor
4520 Mantemento e reparación de vehículos de motor
453 Comercio de recambios e accesorios de vehículos de motor
4531 Comercio por xunto de recambios e accesorios de vehículos de motor
4532 Comercio ao retallo de recambios e accesorios de vehículos de motor
454 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
4540 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
461 Intermediarios do comercio
4611 Intermediarios do comercio de materias primas agrarias, animais vivos, materias primas téxtiles e produtos semielaborados
4612 Intermediarios do comercio de combustibles, minerais, metais e produtos químicos industriais
4613 Intermediarios do comercio da madeira e materiais de construción
4614 Intermediarios do comercio de maquinaria, equipamento industrial, embarcacións e aeronaves
4615 Intermediarios del comercio de mobles, artigos para o lar e ferraxaría
4616 Intermediarios do comercio de téxtiles, roupa de vestir, peletaría, calzado e artigos de coiro
4617 Intermediarios del comercio de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
4618 Intermediarios do comercio especializados na venda doutros produtos específicos
4619 Intermediarios do comercio de produtos diversos
462 Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos
4621 Comercio por xunto de cereais, tabaco en rama, sementes e alimentos para animais
4622 Comercio por xunto de flores e plantas
4623 Comercio por xunto de animais vivos
4624 Comercio por xunto de coiros e peles
463 Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
4631 Comercio por xunto de froitas e hortalizas
4632 Comercio por xunto de carne e produtos cárnicos
4633 Comercio por xunto de produtos lácteos, ovos, aceites e graxas comestibles
4634 Comercio por xunto de bebidas
4635 Comercio por xunto de produtos do tabaco
4636 Comercio por xunto de azucre, chocolate e confeitaría
4637 Comercio por xunto de café, té, cacao e especias
4638 Comercio por xunto de peixe, marisco e outros produtos alimenticios
4639 Comercio por xunto, non especializado, de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
464 Comercio por xunto de artigos de uso doméstico
4641 Comercio por xunto de téxtiles
4642 Comercio por xunto de roupa de vestir e calzado
4643 Comercio por xunto de aparellos electrodomésticos
4644 Comercio por xunto de porcelana, cristalaría e artigos de limpeza
4645 Comercio por xunto de produtos de perfumaría e cosmética
4646 Comercio por xunto de produtos farmacéuticos
4647 Comercio por xunto de mobles, alfombras e aparellos de iluminación
4648 Comercio por xunto de artigos de reloxaría e xoiaría
4649 Comercio por xunto doutros artigos de uso doméstico
465 Comercio por xunto de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións
4651 Comercio por xunto de ordenadores, equipamentos periféricos e programas informáticos
4652 Comercio por xunto de equipamentos electrónicos e de telecomunicacións e os seus compoñentes
466 Comercio por xunto doutra maquinaria, equipamentos e fornecementos
4661 Comercio por xunto de maquinaria, equipamentos e outras fornecementos agrícolas
4662 Comercio por xunto de máquinas ferramenta
4663 Comercio por xunto de maquinaria para a minaría, a construción e a enxeñaría civil
4664 Comercio por xunto de maquinaria para a industria téxtil e de máquinas de coser e facer punto
4665 Comercio por xunto de mobles de oficina
4666 Comercio por xunto doutra maquinaria e equipamento de oficina
4669 Comercio por xunto doutra maquinaria e equipamento
467 Outro comercio por xunto especializado
4671 Comercio por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos, e produtos similares
4672 Comercio por xunto de metais e minerais metálicos
4673 Comercio por xunto de madeira, materiais de construción e aparellos sanitarios
4674 Comercio por xunto de ferraxaría, fontanaría e calefacción
4675 Comercio por xunto de produtos químicos
4676 Comercio por xunto doutros produtos semielaborados
4677 Comercio por xunto de serralla e produtos de refugallo
469 Comercio por xunto non especializado
4690 Comercio por xunto non especializado
47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
471 Comercio a retallo en establecementos non especializados
4711 Comercio a retallo en establecementos non especializados, con predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco
4719 Outro comercio ao retallo en establecementos non especializados
472 Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos especializados
4721 Comercio a retallo de froitas e hortalizas en establecementos especializados
4722 Comercio a retallo de carne e produtos cárnicos en establecementos especializados
4723 Comercio a retallo de peixe e marisco en establecementos especializados
4724 Comercio a retallo de pan e produtos de panadaría, confeitaría e pastelaría en establecementos especializados
4725 Comercio a retallo de bebidas en establecementos especializados
4726 Comercio a retallo de produtos de tabaco en establecementos especializados
4729 Outro comercio a retallo de produtos alimenticios en establecementos especializados
473 Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
4730 Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
474 Comercio a retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións en establecementos especializados
4741 Comercio a retallo de ordenadores, equipamentos periféricos e programas informáticos en establecementos especializados
4742 Comercio a retallo de equipamentos de telecomunicacións en establecementos especializados
4743 Comercio a retallo de equipamentos de audio e vídeo en establecementos especializados
475 Comercio a retallo doutros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
4751 Comercio a retallo de téxtiles en establecementos especializados
4752 Comercio a retallo de ferraxaría, pintura e vidro en establecementos especializados
4753 Comercio a retallo de alfombras, moquetas e revestimentos de paredes e pisos en establecementos especializados
4754 Comercio a retallo de aparellos electrodomésticos en establecementos especializados
4759 Comercio a retallo de mobles, aparellos de iluminación e outros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
476 Comercio a retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados
4761 Comercio a retallo de libros en establecementos especializados
4762 Comercio a retallo de xornais e artigos de papelaría en establecementos especializados
4763 Comercio a retallo de gravacións de música e vídeo en establecementos especializados
4764 Comercio a retallo de artigos deportivos en establecementos especializados
4765 Comercio a retallo de xogos e xoguetes en establecementos especializados
477 Comercio a retallo doutros artigos en establecementos especializados
4771 Comercio a retallo de roupa de vestir en establecementos especializados
4772 Comercio a retallo de calzado e artigos de coiro en establecementos especializados
4773 Comercio a retallo de produtos farmacéuticos en establecementos especializados
4774 Comercio a retallo de artigos médicos e ortopédicos en establecementos especializados
4775 Comercio a retallo de produtos cosméticos e hixiénicos en establecementos especializados
4776 Comercio a retallo de flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de compañía e alimentos para estes en establecementos especializados
4777 Comercio a retallo de artigos de reloxaría e xoiaría en establecementos especializados
4778 Outro comercio a retallo de artigos novos en establecementos especializados
4779 Comercio a retallo de artigos de segunda man en establecementos especializados
478 Comercio a retallo en postos de venda e feiras
4781 Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en postos de venda e feiras
4782 Comercio a retallo de produtos téxtiles, roupa de vestir e calzado en postos de venda e feiras
4789 Comercio a retallo doutros produtos en postos de venda e feiras
479 Comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
4791 Comercio a retallo por correspondencia ou internet
4799 Outro comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO
49 Transporte terrestre e por tubaxe
491 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
4910 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
492 Transporte de mercadorías por ferrocarril
4920 Transporte de mercadorías por ferrocarril
493 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
4931 Transporte terrestre urbano e suburbano de pasaxeiros
4932 Transporte por taxi
4939 Outros tipos de transporte terrestre de pasaxeiros n.c.n.
494 Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza
4941 Transporte de mercadorías por estrada
4942 Servizos de mudanza
495 Transporte por tubaxe
4950 Transporte por tubaxe
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores
501 Transporte marítimo de pasaxeiros
5010 Transporte marítimo de pasaxeiros
502 Transporte marítimo de mercadorías
5020 Transporte marítimo de mercadorías
503 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
5030 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
504 Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
5040 Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
51 Transporte aéreo
511 Transporte aéreo de pasaxeiros
5110 Transporte aéreo de pasaxeiros
512 Transporte aéreo de mercadorías e transporte espacial
5121 Transporte aéreo de mercadorías
5122 Transporte espacial
52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte
521 Depósito e almacenamento
5210 Depósito e almacenamento
522 Actividades anexas ao transporte
5221 Actividades anexas ao transporte terrestre
5222 Actividades anexas ao transporte marítimo e por vías navegables interiores
5223 Actividades anexas ao transporte aéreo
5224 Manipulación de mercadorías
5229 Outras actividades anexas ao transporte
53 Actividades postais e de correos
531 Actividades postais sometidas á obriga do servizo universal
5310 Actividades postais sometidas á obriga del servizo universal
532 Outras actividades postais e de correos
5320 Outras actividades postais e de correos
I HOSTALARÍA
55 Servizos de aloxamento
551 Hoteis e aloxamentos similares
5510 Hoteis e aloxamentos similares
552 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
5520 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de corta estadía
553 Cámpings e aparcadoiros para caravanas
5530 Cámpings e aparcadoiros para caravanas
559 Outros aloxamentos
5590 Outros aloxamentos
56 Servizos de comidas e bebidas
561 Restaurantes e postos de comidas
5610 Restaurantes e postos de comidas
562 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
5621 Provisión de comidas preparadas para eventos
5629 Outros servizos de comidas
563 Establecementos de bebidas
5630 Establecementos de bebidas
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS
58 Edición
581 Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais
5811 Edición de libros
5812 Edición de directorios e guías de enderezos postais
5813 Edición de xornais
5814 Edición de revistas
5819 Outras actividades editoriais
582 Edición de programas informáticos
5821 Edición de videoxogos
5829 Edición doutros programas informáticos
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
591 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión
5912 Actividades de posprodución cinematográfica, de vídeo e de programas de televisión
5914 Actividades de exhibición cinematográfica
5915 Actividades de produción cinematográfica e de vídeo
5916 Actividades de produción de programas de televisión
5917 Actividades de distribución cinematográfica e de vídeo
5918 Actividades de distribución de programas de televisión
592 Actividades de gravación de son e edición musical
5920 Actividades de gravación de son e edición musical
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
601 Actividades de radiodifusión
6010 Actividades de radiodifusión
602 Actividades de programación e emisión de televisión
6020 Actividades de programación e emisión de televisión
61 Telecomunicacións
611 Telecomunicacións por cable
6110 Telecomunicacións por cable
612 Telecomunicacións sen fíos
6120 Telecomunicacións sen fíos
613 Telecomunicacións por satélite
6130 Telecomunicacións por satélite
619 Outras actividades de telecomunicacións
6190 Outras actividades de telecomunicacións
62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
620 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
6201 Actividades de programación informática
6202 Actividades de consultaría informática
6203 Xestión de recursos informáticos
6209 Outros servizos relacionados coas tecnoloxías da información e a informática
63 Servizos de información
631 Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas; portais web
6311 Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas
6312 Portais web
639 Outros servizos de información
6391 Actividades das axencias de noticias
6399 Outros servizos de información n.c.n.
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
641 Intermediación monetaria
6411 Banco central
6419 Outra intermediación monetaria
642 Actividades das sociedades holding
6420 Actividades das sociedades holding
643 Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
6430 Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
649 Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
6491 Arrendamento financeiro
6492 Outras actividades crediticias
6499 Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións n.c.n.
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
651 Seguros
6511 Seguros de vida
6512 Seguros distintos dos seguros de vida
652 Reaseguros
6520 Reaseguros
653 Fondos de pensións
6530 Fondos de pensións
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
661 Actividades auxiliares aos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
6611 Administración de mercados financeiros
6612 Actividades de intermediación en operacións con valores e outros activos
6619 Outras actividades auxiliares dos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
662 Actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
6621 Avaliación de riscos e danos
6622 Actividades de axentes e corretores de seguros
6629 Outras actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
663 Actividades de xestión de fondos
6630 Actividades de xestión de fondos
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
68 Actividades inmobiliarias
681 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
6810 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
682 Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
6820 Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
683 Actividades inmobiliarias por conta de terceiros
6831 Axentes da propiedade inmobiliaria
6832 Xestión e administración da propiedade inmobiliaria
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
69 Actividades xurídicas e de contabilidade
691 Actividades xurídicas
6910 Actividades xurídicas
692 Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
6920 Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
701 Actividades das sedes centrais
7010 Actividades das sedes centrais
702 Actividades de consultoría de xestión empresarial
7021 Relacións públicas e comunicación
7022 Outras actividades de consultoría de xestión empresarial
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
711 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
7111 Servizos técnicos de arquitectura
7112 Servizos técnicos de enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
712 Ensaios e análises técnicas
7120 Ensaios e análises técnicas
72 Investigación e desenvolvemento
721 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
7211 Investigación e desenvolvemento experimental en biotecnoloxía
7219 Outra investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
722 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
7220 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
73 Publicidade e estudos de mercado
731 Publicidade
7311 Axencias de publicidade
7312 Servizos de representación de medios de comunicación
732 Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
7320 Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
741 Actividades de deseño especializado
7410 Actividades de deseño especializado
742 Actividades de fotografía
7420 Actividades de fotografía
743 Actividades de tradución e interpretación
7430 Actividades de tradución e interpretación
749 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
7490 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
75 Actividades veterinarias
750 Actividades veterinarias
7500 Actividades veterinarias
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES
77 Actividades de aluguer
771 Aluguer de vehículos de motor
7711 Aluguer de automóbiles e vehículos de motor lixeiros
7712 Aluguer de camións
772 Aluguer de obxectos persoais e artigos de uso doméstico
7721 Aluguer de artigos de lecer e deportivos
7722 Aluguer de fitas de vídeo e discos
7729 Aluguer doutros obxectos persoais e artigos de uso doméstico
773 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles
7731 Aluguer de maquinaria e equipamento de uso agrícola
7732 Aluguer de maquinaria e equipamento para a construción e enxeñaría civil
7733 Aluguer de maquinaria e equipamento de oficina, incluídos ordenadores
7734 Aluguer de medios de navegación
7735 Aluguer de medios de transporte aéreo
7739 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles n.c.n.
774 Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
7740 Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
78 Actividades relacionadas co emprego
781 Actividades das axencias de colocación
7810 Actividades das axencias de colocación
782 Actividades das empresas de traballo temporal
7820 Actividades das empresas de traballo temporal
783 Outra provisión de recursos humanos
7830 Outra provisión de recursos humanos
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
791 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
7911 Actividades das axencias de viaxes
7912 Actividades dos operadores turísticos
799 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
7990 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
80 Actividades de seguranza e investigación
801 Actividades de seguranza privada
8010 Actividades de seguranza privada
802 Servizos de sistemas de seguranza
8020 Servizos de sistemas de seguranza
803 Actividades de investigación
8030 Actividades de investigación
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría
811 Servizos integrais a edificios e instalacións
8110 Servizos integrais a edificios e instalacións
812 Actividades de limpeza
8121 Limpeza xeral de edificios
8122 Outras actividades de limpeza industrial e de edificios
8129 Outras actividades de limpeza
813 Actividades de xardinaría
8130 Actividades de xardinaría
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
821 Actividades administrativas e auxiliares de oficina
8211 Servizos administrativos combinados
8219 Actividades de fotocopia, preparación de documentos e outras actividades especializadas de oficina
822 Actividades dos centros de chamadas
8220 Actividades dos centros de chamadas
823 Organización de convencións e feiras de mostras
8230 Organización de convencións e feiras de mostras
829 Actividades de apoio ás empresas n.c.n.
8291 Actividades das axencias de cobramentos e de información comercial
8292 Actividades de envase e empaquetamento
8299 Outras actividades de apoio ás empresas n.c.n.
O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA
84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
841 Administración pública e da política económica e social
8411 Actividades xerais da Administración Pública
8412 Regulación das actividades sanitarias, educativas e culturais e outros servizos sociais, agás seguranza social
8413 Regulación da actividade económica e contribución á súa maior eficiencia
842 Prestación de servizos á comunidade en xeral
8421 Asuntos exteriores
8422 Defensa
8423 Xustiza
8424 Orde pública e seguranza
8425 Protección civil
843 Seguranza social obrigatoria
8430 Seguranza social obrigatoria
P EDUCACIÓN
85 Educación
851 Educación preprimaria
8510 Educación preprimaria
852 Educación primaria
8520 Educación primaria
853 Educación secundaria
8531 Educación secundaria xeral
8532 Educación secundaria técnica e profesional
854 Educación postsecundaria
8541 Educación postsecundaria non terciaria
8543 Educación universitaria
8544 Educación terciaria non universitaria
855 Outra educación
8551 Educación deportiva e recreativa
8552 Educación cultural
8553 Actividades das escolas de condución e pilotaxe
8559 Outra educación n.c.n.
856 Actividades auxiliares da educación
8560 Actividades auxiliares da educación
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS
86 Actividades sanitarias
861 Actividades hospitalarias
8610 Actividades hospitalarias
862 Actividades médicas e odontolóxicas
8621 Actividades de medicina xeral
8622 Actividades de medicina especializada
8623 Actividades odontolóxicas
869 Outras actividades sanitarias
8690 Outras actividades sanitarias
87 Asistencia en establecementos residenciais
871 Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
8710 Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
872 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
8720 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
873 Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores e con discapacidade física
8731 Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores
8732 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade física
879 Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
8790 Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
881 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
8811 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores
8812 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
889 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento
8891 Actividades de coidado diúrno de nenos
8899 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento n.c.n.
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
9001 Artes escénicas
9002 Actividades auxiliares das artes escénicas
9003 Creación artística e literaria
9004 Xestión de salas de espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
9102 Actividades de museos
9103 Xestión de lugares e edificios históricos
9104 Actividades dos xardíns botánicos, parques zoolóxicos e reservas naturais
9105 Actividades de bibliotecas
9106 Actividades de arquivos
92 Actividades de xogos de azar e apostas
920 Actividades de xogos de azar e apostas
9200 Actividades de xogos de azar e apostas
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
931 Actividades deportivas
9311 Xestión de instalacións deportivas
9312 Actividades dos clubs deportivos
9313 Actividades dos ximnasios
9319 Outras actividades deportivas
932 Actividades recreativas e de entretemento
9321 Actividades dos parques de atraccións e dos parques temáticos
9329 Outras actividades recreativas e de entretemento
S OUTROS SERVIZOS
94 Actividades asociativas
941 Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais
9411 Actividades de organizacións empresariais e patronais
9412 Actividades de organizacións profesionais
942 Actividades sindicais
9420 Actividades sindicais
949 Outras actividades asociativas
9491 Actividades de organizacións relixiosas
9492 Actividades de organizacións políticas
9499 Outras actividades asociativas n.c.n.
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
951 Reparación de ordenadores e equipamentos de comunicación
9511 Reparación de ordenadores e equipamentos periféricos
9512 Reparación de equipamentos de comunicación
952 Reparación de efectos persoais e artigos de uso doméstico
9521 Reparación de aparellos electrónicos de audio e vídeo de uso doméstico
9522 Reparación de aparellos electrodomésticos e de equipamentos para a casa e o xardín
9523 Reparación de calzado e artigos de coiro
9524 Reparación de mobles e artigos de enxoval
9525 Reparación de reloxos e xoiaría
9529 Reparación doutros efectos persoais e artigos de uso doméstico
96 Outros servizos persoais
960 Outros servizos persoais
9601 Lavado e limpeza de roupa téxtil e de pel
9602 Salón de peiteado e outros tratamentos de beleza
9603 Funerarias e actividades relacionadas
9604 Actividades de mantemento físico
9609 Outros servizos persoais n.c.n.
T ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO;
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO
97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
970 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
9700 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
98 Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
981 Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
9810 Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
982 Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
9820 Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
990 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
9900 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

09-10-2014

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo