Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)

  Descrición
A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA
   01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
      011 Cultivos non perennes
         0111 Cultivo de cereais (agás arroz), leguminosas e sementes oleaxinosas
         0112 Cultivo de arroz
         0113 Cultivo de hortalizas, raíces e tubérculos
         0114 Cultivo de cana de azucre
         0115 Cultivo de tabaco
         0116 Cultivo de plantas para fibras téxtiles
         0119 Outros cultivos non perennes
      012 Cultivos perennes
         0121 Cultivo da vide
         0122 Cultivo de froitos tropicais e subtropicais
         0123 Cultivo de cítricos
         0124 Cultivo de froitos de carabuña e pebidas
         0125 Cultivo doutras árbores e arbustos froiteiros e froitos secos
         0126 Cultivo de froitos oleaxinosos
         0127 Cultivo de plantas para bebidas
         0128 Cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinais e farmacéuticas
         0129 Outros cultivos perennes
      013 Propagación de plantas
         0130 Propagación de plantas
      014 Produción gandeira
         0141 Explotación de gando bovino para a produción de leite
         0142 Explotación doutro gando bovino e búfalos
         0143 Explotación de cabalos e outros equinos
         0144 Explotación de camelos e outros camélidos
         0145 Explotación de gando ovino e cabrún
         0146 Explotación de gando porcino
         0147 Avicultura
         0149 Outras explotacións de gando
      015 Produción agrícola combinada coa produción gandeira
         0150 Produción agrícola combinada coa produción gandeira
      016 Actividades de apoio á agricultura, á gandaría e de preparación posterior á colleita
         0161 Actividades de apoio á agricultura
         0162 Actividades de apoio á gandaría
         0163 Actividades de preparación posterior á colleita
         0164 Tratamento de sementes para reprodución
      017 Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
         0170 Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
   02 Silvicultura e explotación forestal
      021 Silvicultura e outras actividades forestais
         0210 Silvicultura e outras actividades forestais
      022 Explotación da madeira
         0220 Explotación da madeira
      023 Recolección de produtos silvestres, agás madeira
         0230 Recolección de produtos silvestres, agás madeira
      024 Servizos de apoio á silvicultura
         0240 Servizos de apoio á silvicultura
   03 Pesca e acuicultura
      031 Pesca
         0311 Pesca mariña
         0312 Pesca en auga doce
      032 Acuicultura
         0321 Acuicultura mariña
         0322 Acuicultura en auga doce
B INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
   05 Extracción de antracita, hulla e lignito
      051 Extracción de antracita e hulla
         0510 Extracción de antracita e hulla
      052 Extracción de lignito
         0520 Extracción de lignito
   06 Extracción de cru de petróleo e gas natural
      061 Extracción de cru de petróleo
         0610 Extracción de cru de petróleo
      062 Extracción de gas natural
         0620 Extracción de gas natural
   07 Extracción de minerais metálicos
      071 Extracción de minerais de ferro
         0710 Extracción de minerais de ferro
      072 Extracción de minerais metálicos non férreos
         0721 Extracción de minerais de uranio e torio
         0729 Extracción doutros minerais metálicos non férreos
   08 Outras industrias extractivas
      081 Extracción de pedra, area e arxila
         0811 Extracción de pedra ornamental e para a construción, pedra calcaria, xeso, creta e lousa
         0812 Extracción de grixo e areas; extracción de arxila e caolín
      089 Industrias extractivas n.c.n.
         0891 Extracción de minerais para produtos químicos e fertilizantes
         0892 Extracción de turba
         0893 Extracción de sal
         0899 Outras industrias extractivas n.c.n.
   09 Actividades de apoio ás industrias extractivas
      091 Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
         0910 Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
      099 Actividades de apoio a outras industrias extractivas
         0990 Actividades de apoio a outras industrias extractivas
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
   10 Industria da alimentación
      101 Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos
         1011 Procesamento e conservación de carne
         1012 Procesamento e conservación de aves
         1013 Elaboración de produtos cárnicos e de aves
      102 Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
         1021 Procesamento de peixes, crustáceos e moluscos
         1022 Fabricación de conservas de peixe
      103 Procesamento e conservación de froitas e hortalizas
         1031 Procesamento e conservación de patacas
         1032 Elaboración de zumes de froitas e hortalizas
         1039 Outro procesamento e conservación de froitas e hortalizas
      104 Fabricación de aceites e graxas vexetais e animais
         1042 Fabricación de margarina e graxas comestibles similares
         1043 Fabricación de aceite de oliva
         1044 Fabricación doutros aceites e graxas
      105 Fabricación de produtos lácteos
         1052 Elaboración de xeados
         1053 Fabricación de queixos
         1054 Preparación de leite e outros produtos lácteos
      106 Fabricación de produtos da moenda, amidóns e produtos amiláceos
         1061 Fabricación de produtos da moenda
         1062 Fabricación de amidóns e produtos amiláceos
      107 Fabricación de produtos de panadaría e pastas alimenticias
         1071 Fabricación de pan e de produtos frescos de panadaría e pastelaría
         1072 Fabricación de galletas e produtos de panadaría e pastelaría de longa duración
         1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús e produtos similares
      108 Fabricación doutros produtos alimenticios
         1081 Fabricación de azucre
         1082 Fabricación de cacao, chocolate e produtos de confeitaría
         1083 Elaboración de café, té e infusións
         1084 Elaboración de especias, mollos e condimentos
         1085 Elaboración de pratos e comidas preparados
         1086 Elaboración de preparados alimenticios homoxeneizados e alimentos dietéticos
         1089 Elaboración doutros produtos alimenticios n.c.n.
      109 Fabricación de produtos para a alimentación animal
         1091 Fabricación de produtos para a alimentación de animais de granxa
         1092 Fabricación de produtos para a alimentación de animais de compañía
   11 Fabricación de bebidas
      110 Fabricación de bebidas
         1101 Destilación, rectificación e mestura de bebidas alcohólicas
         1102 Elaboración de viños
         1103 Elaboración de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de froitas
         1104 Elaboración doutras bebidas non destiladas, procedentes da fermentación
         1105 Fabricación de cervexa
         1106 Fabricación de malte
         1107 Fabricación de bebidas non alcohólicas; produción de augas minerais e outras augas embotelladas
   12 Industria do tabaco
      120 Industria do tabaco
         1200 Industria do tabaco
   13 Industria téxtil
      131 Preparación e fiadura de fibras téxtiles
         1310 Preparación e fiadura de fibras téxtiles
      132 Fabricación de tecidos téxtiles
         1320 Fabricación de tecidos téxtiles
      133 Acabamento de téxtiles
         1330 Acabamento de téxtiles
      139 Fabricación doutros produtos téxtiles
         1391 Fabricación de tecidos de punto
         1392 Fabricación de artigos confeccionados con téxtiles, agás roupa de vestir
         1393 Fabricación de alfombras e moquetas
         1394 Fabricación de cordas, cordeis, breimantes e redes
         1395 Fabricación de teas non tecidas e artigos confeccionados con elas, agás roupa de vestir
         1396 Fabricación doutros produtos téxtiles de uso técnico e industrial
         1399 Fabricación doutros produtos téxtiles n.c.n.
   14 Confección de roupa de vestir
      141 Confección de roupa de vestir, salvo de peletaría
         1411 Confección de roupa de vestir de coiro
         1412 Confección de roupa de traballo
         1413 Confección doutras pezas de roupa de vestir exteriores
         1414 Confección de roupa interior
         1419 Confección doutras pezas de roupa de vestir e accesorios
      142 Fabricación de artigos de peletaría
         1420 Fabricación de artigos de peletaría
      143 Confección de roupa de vestir de punto
         1431 Confección de calcetaría
         1439 Confección doutras pezas de roupa de vestir de punto
   15 Industria do coiro e do calzado
      151 Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría; preparación e tinxidura de peles
         1511 Preparación, curtume e acabamento do coiro; preparación e tinxidura de peles
         1512 Fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría
      152 Fabricación de calzado
         1520 Fabricación de calzado
   16 Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
      161 Serradura e cepilladura da madeira
         1610 Serradura e cepilladura da madeira
      162 Fabricación de produtos de madeira, cortiza, cestaría e espartaría
         1621 Fabricación de chapas e taboleiros de madeira
         1622 Fabricación de pisos de madeira ensamblados
         1623 Fabricación doutras estruturas de madeira e pezas de carpintaría e ebanistaría para a construción
         1624 Fabricación de envases e embalaxes de madeira
         1629 Fabricación doutros produtos de madeira; artigos de cortiza, cestaría e espartaría
   17 Industria do papel
      171 Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón
         1711 Fabricación de pasta papeleira
         1712 Fabricación de papel e cartón
      172 Fabricación de artigos de papel e de cartón
         1721 Fabricación de papel e cartón ondulados; fabricación de envases e embalaxes de papel e cartón
         1722 Fabricación de artigos de papel e cartón para uso doméstico, sanitario e hixiénico
         1723 Fabricación de artigos de papelaría
         1724 Fabricación de papeis pintados
         1729 Fabricación doutros artigos de papel e cartón
   18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
      181 Artes gráficas e servizos relacionados con elas
         1811 Impresión de xornais
         1812 Outras actividades de impresión e artes gráficas
         1813 Servizos de preimpresión e preparación de soportes
         1814 Encadernación e servizos relacionados con ela
      182 Reprodución de soportes gravados
         1820 Reprodución de soportes gravados
   19 Coquerías e refinación de petróleo
      191 Coquerías
         1910 Coquerías
      192 Refinación de petróleo
         1920 Refinación de petróleo
   20 Industria química
      201 Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias
         2011 Fabricación de gases industriais
         2012 Fabricación de corantes e pigmentos
         2013 Fabricación doutros produtos básicos de química inorgánica
         2014 Fabricación doutros produtos básicos de química orgánica
         2015 Fabricación de fertilizantes e compostos nitroxenados
         2016 Fabricación de plásticos en formas primarias
         2017 Fabricación de caucho sintético en formas primarias
      202 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
         2020 Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
      203 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
         2030 Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
      204 Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza abrillantamento; fabricación de perfumes e cosméticos
         2041 Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento
         2042 Fabricación de perfumes e cosméticos
      205 Fabricación doutros produtos químicos
         2051 Fabricación de explosivos
         2052 Fabricación de colas
         2053 Fabricación de aceites esenciais
         2059 Fabricación doutros produtos químicos n.c.n.
      206 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
         2060 Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
   21 Fabricación de produtos farmacéuticos
      211 Fabricación de produtos farmacéuticos de base
         2110 Fabricación de produtos farmacéuticos de base
      212 Fabricación de especialidades farmacéuticas
         2120 Fabricación de especialidades farmacéuticas
   22 Fabricación de produtos de caucho e plásticos
      221 Fabricación de produtos de caucho
         2211 Fabricación de pneumáticos e cámaras de caucho; reconstrución e recauchutaxe de pneumáticos
         2219 Fabricación doutros produtos de caucho
      222 Fabricación de produtos de plástico
         2221 Fabricación de placas, follas, tubos e perfís de plástico
         2222 Fabricación de envases e embalaxes de plástico
         2223 Fabricación de produtos de plástico para a construción
         2229 Fabricación doutros produtos de plástico
   23 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
      231 Fabricación de vidro e produtos de vidro
         2311 Fabricación de vidro plano
         2312 Manipulación e transformación de vidro plano
         2313 Fabricación de vidro oco
         2314 Fabricación de fibra de vidro
         2319 Fabricación e manipulación doutro vidro, incluído o vidro técnico
      232 Fabricación de produtos cerámicos refractarios
         2320 Fabricación de produtos cerámicos refractarios
      233 Fabricación de produtos cerámicos para a construción
         2331 Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica
         2332 Fabricación de tixolos, tellas e produtos de terras cocidas para a construción
      234 Fabricación doutros produtos cerámicos
         2341 Fabricación de artigos cerámicos de uso doméstico e ornamental
         2342 Fabricación de aparellos sanitarios cerámicos
         2343 Fabricación de illadores e pezas illantes de material cerámico
         2344 Fabricación doutros produtos cerámicos de uso técnico
         2349 Fabricación doutros produtos cerámicos
      235 Fabricación de cemento, cal e xeso
         2351 Fabricación de cemento
         2352 Fabricación de cal e xeso
      236 Fabricación de elementos de formigón, cemento e xeso
         2361 Fabricación de elementos de formigón para a construción
         2362 Fabricación de elementos de xeso para a construción
         2363 Fabricación de formigón fresco
         2364 Fabricación de argamasa
         2365 Fabricación de fibrocemento
         2369 Fabricación doutros produtos de formigón, xeso e cemento
      237 Corte, entalladura e acabamento da pedra
         2370 Corte, entalladura e acabamento da pedra
      239 Fabricación de produtos abrasivos e produtos minerais non metálicos n.c.n.
         2391 Fabricación de produtos abrasivos
         2399 Fabricación doutros produtos minerais non metálicos n.c.n.
   24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
      241 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
         2410 Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
      242 Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
         2420 Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
      243 Fabricación doutros produtos de primeira transformación do aceiro
         2431 Estiraxe en frío
         2432 Laminación en frío
         2433 Produción de perfís en frío por conformación con pregadura
         2434 Trefilación en frío
      244 Produción de metais preciosos e doutros metais non férreos
         2441 Produción de metais preciosos
         2442 Produción de aluminio
         2443 Produción de chumbo, zinc e estaño
         2444 Produción de cobre
         2445 Produción doutros metais non férreos
         2446 Procesamento de combustibles nucleares
      245 Fundición de metais
         2451 Fundición de ferro
         2452 Fundición de aceiro
         2453 Fundición de metais lixeiros
         2454 Fundición doutros metais non férreos
   25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
      251 Fabricación de elementos metálicos para a construción
         2511 Fabricación de estruturas metálicas e os seus compoñentes
         2512 Fabricación de carpintaría metálica
      252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
         2521 Fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central
         2529 Fabricación doutras cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
      253 Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
         2530 Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
      254 Fabricación de armas e municións
         2540 Fabricación de armas e municións
      255 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
         2550 Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
      256 Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica por conta de terceiros
         2561 Tratamento e revestimento de metais
         2562 Enxeñaría mecánica por conta de terceiros
      257 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría
         2571 Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos
         2572 Fabricación de fechos e ferraxes
         2573 Fabricación de ferramentas
      259 Fabricación doutros produtos metálicos
         2591 Fabricación de bidóns e toneis de ferro ou aceiro
         2592 Fabricación de envases e embalaxes metálicos lixeiros
         2593 Fabricación de produtos de arame, cadeas e resortes
         2594 Fabricación de porlóns e produtos de parafusaría
         2599 Fabricación doutros produtos metálicos n.c.n.
   26 Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
      261 Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados
         2611 Fabricación de compoñentes electrónicos
         2612 Fabricación de circuítos impresos ensamblados
      262 Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
         2620 Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
      263 Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
         2630 Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
      264 Fabricación de produtos electrónicos de consumo
         2640 Fabricación de produtos electrónicos de consumo
      265 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación; fabricación de reloxos
         2651 Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación
         2652 Fabricación de reloxos
      266 Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
         2660 Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
      267 Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
         2670 Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
      268 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
         2680 Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
   27 Fabricación de material e equipamento eléctrico
      271 Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de aparellos de distribución e control eléctrico
         2711 Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos
         2712 Fabricación de aparellos de distribución e control eléctrico
      272 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
         2720 Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
      273 Fabricación de cables e dispositivos de cableado
         2731 Fabricación de cables de fibra óptica
         2732 Fabricación doutros fíos e cables electrónicos e eléctricos
         2733 Fabricación de dispositivos de cableado
      274 Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
         2740 Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
      275 Fabricación de aparellos domésticos
         2751 Fabricación de electrodomésticos
         2752 Fabricación de aparellos domésticos non eléctricos
      279 Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
         2790 Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
   28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
      281 Fabricación de maquinaria de uso xeral
         2811 Fabricación de motores e turbinas, agás os destinados a aeronaves, vehículos automóbiles e ciclomotores
         2812 Fabricación de equipamentos de transmisión hidráulica e pneumática
         2813 Fabricación doutras bombas e compresores
         2814 Fabricación doutras billas e válvulas
         2815 Fabricación de chumaceiras, engrenaxes e órganos mecánicos de transmisión
      282 Fabricación doutra maquinaria de uso xeral
         2821 Fabricación de fornos e queimadores
         2822 Fabricación de maquinaria de elevación e manipulación
         2823 Fabricación de máquinas e equipamentos de oficina, agás equipamentos informáticos
         2824 Fabricación de ferramentas eléctricas manuais
         2825 Fabricación de maquinaria de ventilación e refrixeración non doméstica
         2829 Fabricación doutra maquinaria de uso xeral n.c.n.
      283 Fabricación de maquinaria agraria e forestal
         2830 Fabricación de maquinaria agraria e forestal
      284 Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal e outras máquinas ferramenta
         2841 Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal
         2849 Fabricación doutras máquinas ferramenta
      289 Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
         2891 Fabricación de maquinaria para a industria metalúrxica
         2892 Fabricación de maquinaria para as industrias extractivas e da construción
         2893 Fabricación de maquinaria para a industria da alimentación, bebidas e tabaco
         2894 Fabricación de maquinaria para as industrias téxtil, da confección e do coiro
         2895 Fabricación de maquinaria para a industria do papel e do cartón
         2896 Fabricación de maquinaria para as industrias do plástico e do caucho
         2899 Fabricación doutra maquinaria para usos específicos n.c.n.
   29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
      291 Fabricación de vehículos de motor
         2910 Fabricación de vehículos de motor
      292 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
         2920 Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
      293 Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
         2931 Fabricación de equipamentos eléctricos e electrónicos para vehículos de motor
         2932 Fabricación doutros compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
   30 Fabricación doutro material de transporte
      301 Construción naval
         3011 Construción de barcos e estruturas flutuantes
         3012 Construción de embarcacións de lecer e deporte
      302 Fabricación de locomotoras e material ferroviario
         3020 Fabricación de locomotoras e material ferroviario
      303 Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
         3030 Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
      304 Fabricación de vehículos militares de combate
         3040 Fabricación de vehículos militares de combate
      309 Fabricación de material de transporte n.c.n.
         3091 Fabricación de motocicletas
         3092 Fabricación de bicicletas e de vehículos para persoas con discapacidade
         3099 Fabricación doutro material de transporte n.c.n.
   31 Fabricación de mobles
      310 Fabricación de mobles
         3101 Fabricación de mobles de oficina e de establecementos comerciais
         3102 Fabricación de mobles de cociña
         3103 Fabricación de colchóns
         3109 Fabricación doutros mobles
   32 Outras industrias manufactureiras
      321 Fabricación de artigos de xoiaría, bixutería e similares
         3211 Fabricación de moedas
         3212 Fabricación de artigos de xoiaría e artigos similares
         3213 Fabricación de artigos de bixutería e artigos similares
      322 Fabricación de instrumentos musicais
         3220 Fabricación de instrumentos musicais
      323 Fabricación de artigos de deporte
         3230 Fabricación de artigos de deporte
      324 Fabricación de xogos e brinquedos
         3240 Fabricación de xogos e brinquedos
      325 Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
         3250 Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
      329 Industrias manufactureiras n.c.n.
         3291 Fabricación de vasoiras, brochas e cepillos
         3299 Outras industrias manufactureiras n.c.n.
   33 Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
      331 Reparación de produtos metálicos, maquinaria e equipamento
         3311 Reparación de produtos metálicos
         3312 Reparación de maquinaria
         3313 Reparación de equipamentos electrónicos e ópticos
         3314 Reparación de equipamentos eléctricos
         3315 Reparación e mantemento naval
         3316 Reparación e mantemento aeronáutico e espacial
         3317 Reparación e mantemento doutro material de transporte
         3319 Reparación doutros equipamentos
      332 Instalación de máquinas e equipamentos industriais
         3320 Instalación de máquinas e equipamentos industriais
D FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO
   35 Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
      351 Produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica
         3512 Transporte de enerxía eléctrica
         3513 Distribución de enerxía eléctrica
         3514 Comercio de enerxía eléctrica
         3515 Produción de enerxía hidroeléctrica
         3516 Produción de enerxía eléctrica de orixe térmica convencional
         3517 Produción de enerxía eléctrica de orixe nuclear
         3518 Produción de enerxía eléctrica de orixe eólica
         3519 Produción de enerxía eléctrica doutros tipos
      352 Produción de gas; distribución por canalización de combustibles gasosos
         3521 Produción de gas
         3522 Distribución por canalización de combustibles gasosos
         3523 Comercio de gas por canalización
      353 Fornecemento de vapor e aire acondicionado
         3530 Fornecemento de vapor e aire acondicionado
E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN
   36 Captación, depuración e distribución de auga
      360 Captación, depuración e distribución de auga
         3600 Captación, depuración e distribución de auga
   37 Recolla e tratamento de augas residuais
      370 Recolla e tratamento de augas residuais
         3700 Recolla e tratamento de augas residuais
   38 Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización
      381 Recolla de residuos
         3811 Recolla de residuos non perigosos
         3812 Recolla de residuos perigosos
      382 Tratamento e eliminación de residuos
         3821 Tratamento e eliminación de residuos non perigosos
         3822 Tratamento e eliminación de residuos perigosos
      383 Valorización
         3831 Separación e clasificación de materiais
         3832 Valorización de materiais xa clasificados
   39 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
      390 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
         3900 Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
F CONSTRUCIÓN
   41 Construción de edificios
      411 Promoción inmobiliaria
         4110 Promoción inmobiliaria
      412 Construción de edificios
         4121 Construción de edificios residenciais
         4122 Construción de edificios non residenciais
   42 Enxeñaría civil
      421 Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles
         4211 Construción de estradas e autoestradas
         4212 Construción de vías férreas de superficie e subterráneas
         4213 Construción de pontes e túneles
      422 Construción de redes
         4221 Construción de redes para fluídos
         4222 Construción de redes eléctricas e de telecomunicacións
      429 Construción doutros proxectos de enxeñaría civil
         4291 Obras hidráulicas
         4299 Construción doutros proxectos de enxeñaría civil n.c.n.
   43 Actividades de construción especializada
      431 Demolición e preparación de terreos
         4311 Demolición
         4312 Preparación de terreos
         4313 Perforacións e sondaxes
      432 Instalacións eléctricas, de fontanaría e outras instalacións en obras de construción
         4321 Instalacións eléctricas
         4322 Fontanaría, instalacións de sistemas de calefacción e aire acondicionado
         4329 Outras instalacións en obras de construción
      433 Acabamento de edificios
         4331 Receba
         4332 Instalación de carpintaría
         4333 Revestimento de pisos e paredes
         4334 Pintura e vidros
         4339 Outro acabamento de edificios
      439 Outras actividades de construción especializada
         4391 Construción de cubertas
         4399 Outras actividades de construción especializada n.c.n.
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
   45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
      451 Venta de vehículos de motor
         4511 Venta de automóbiles e vehículos de motor lixeiros
         4519 Venta doutros vehículos de motor
      452 Mantemento e reparación de vehículos de motor
         4520 Mantemento e reparación de vehículos de motor
      453 Comercio de recambios e accesorios de vehículos de motor
         4531 Comercio por xunto de recambios e accesorios de vehículos de motor
         4532 Comercio ao retallo de recambios e accesorios de vehículos de motor
      454 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
         4540 Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
   46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
      461 Intermediarios do comercio
         4611 Intermediarios do comercio de materias primas agrarias, animais vivos, materias primas téxtiles e produtos semielaborados
         4612 Intermediarios do comercio de combustibles, minerais, metais e produtos químicos industriais
         4613 Intermediarios do comercio da madeira e materiais de construción
         4614 Intermediarios do comercio de maquinaria, equipamento industrial, embarcacións e aeronaves
         4615 Intermediarios del comercio de mobles, artigos para o lar e ferraxaría
         4616 Intermediarios do comercio de téxtiles, roupa de vestir, peletaría, calzado e artigos de coiro
         4617 Intermediarios del comercio de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
         4618 Intermediarios do comercio especializados na venda doutros produtos específicos
         4619 Intermediarios do comercio de produtos diversos
      462 Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos
         4621 Comercio por xunto de cereais, tabaco en rama, sementes e alimentos para animais
         4622 Comercio por xunto de flores e plantas
         4623 Comercio por xunto de animais vivos
         4624 Comercio por xunto de coiros e peles
      463 Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
         4631 Comercio por xunto de froitas e hortalizas
         4632 Comercio por xunto de carne e produtos cárnicos
         4633 Comercio por xunto de produtos lácteos, ovos, aceites e graxas comestibles
         4634 Comercio por xunto de bebidas
         4635 Comercio por xunto de produtos do tabaco
         4636 Comercio por xunto de azucre, chocolate e confeitaría
         4637 Comercio por xunto de café, té, cacao e especias
         4638 Comercio por xunto de peixe, marisco e outros produtos alimenticios
         4639 Comercio por xunto, non especializado, de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
      464 Comercio por xunto de artigos de uso doméstico
         4641 Comercio por xunto de téxtiles
         4642 Comercio por xunto de roupa de vestir e calzado
         4643 Comercio por xunto de aparellos electrodomésticos
         4644 Comercio por xunto de porcelana, cristalaría e artigos de limpeza
         4645 Comercio por xunto de produtos de perfumaría e cosmética
         4646 Comercio por xunto de produtos farmacéuticos
         4647 Comercio por xunto de mobles, alfombras e aparellos de iluminación
         4648 Comercio por xunto de artigos de reloxaría e xoiaría
         4649 Comercio por xunto doutros artigos de uso doméstico
      465 Comercio por xunto de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións
         4651 Comercio por xunto de ordenadores, equipamentos periféricos e programas informáticos
         4652 Comercio por xunto de equipamentos electrónicos e de telecomunicacións e os seus compoñentes
      466 Comercio por xunto doutra maquinaria, equipamentos e fornecementos
         4661 Comercio por xunto de maquinaria, equipamentos e outras fornecementos agrícolas
         4662 Comercio por xunto de máquinas ferramenta
         4663 Comercio por xunto de maquinaria para a minaría, a construción e a enxeñaría civil
         4664 Comercio por xunto de maquinaria para a industria téxtil e de máquinas de coser e facer punto
         4665 Comercio por xunto de mobles de oficina
         4666 Comercio por xunto doutra maquinaria e equipamento de oficina
         4669 Comercio por xunto doutra maquinaria e equipamento
      467 Outro comercio por xunto especializado
         4671 Comercio por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos, e produtos similares
         4672 Comercio por xunto de metais e minerais metálicos
         4673 Comercio por xunto de madeira, materiais de construción e aparellos sanitarios
         4674 Comercio por xunto de ferraxaría, fontanaría e calefacción
         4675 Comercio por xunto de produtos químicos
         4676 Comercio por xunto doutros produtos semielaborados
         4677 Comercio por xunto de serralla e produtos de refugallo
      469 Comercio por xunto non especializado
         4690 Comercio por xunto non especializado
   47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
      471 Comercio a retallo en establecementos non especializados
         4711 Comercio a retallo en establecementos non especializados, con predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco
         4719 Outro comercio ao retallo en establecementos non especializados
      472 Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos especializados
         4721 Comercio a retallo de froitas e hortalizas en establecementos especializados
         4722 Comercio a retallo de carne e produtos cárnicos en establecementos especializados
         4723 Comercio a retallo de peixe e marisco en establecementos especializados
         4724 Comercio a retallo de pan e produtos de panadaría, confeitaría e pastelaría en establecementos especializados
         4725 Comercio a retallo de bebidas en establecementos especializados
         4726 Comercio a retallo de produtos de tabaco en establecementos especializados
         4729 Outro comercio a retallo de produtos alimenticios en establecementos especializados
      473 Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
         4730 Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
      474 Comercio a retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións en establecementos especializados
         4741 Comercio a retallo de ordenadores, equipamentos periféricos e programas informáticos en establecementos especializados
         4742 Comercio a retallo de equipamentos de telecomunicacións en establecementos especializados
         4743 Comercio a retallo de equipamentos de audio e vídeo en establecementos especializados
      475 Comercio a retallo doutros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
         4751 Comercio a retallo de téxtiles en establecementos especializados
         4752 Comercio a retallo de ferraxaría, pintura e vidro en establecementos especializados
         4753 Comercio a retallo de alfombras, moquetas e revestimentos de paredes e pisos en establecementos especializados
         4754 Comercio a retallo de aparellos electrodomésticos en establecementos especializados
         4759 Comercio a retallo de mobles, aparellos de iluminación e outros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
      476 Comercio a retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados
         4761 Comercio a retallo de libros en establecementos especializados
         4762 Comercio a retallo de xornais e artigos de papelaría en establecementos especializados
         4763 Comercio a retallo de gravacións de música e vídeo en establecementos especializados
         4764 Comercio a retallo de artigos deportivos en establecementos especializados
         4765 Comercio a retallo de xogos e xoguetes en establecementos especializados
      477 Comercio a retallo doutros artigos en establecementos especializados
         4771 Comercio a retallo de roupa de vestir en establecementos especializados
         4772 Comercio a retallo de calzado e artigos de coiro en establecementos especializados
         4773 Comercio a retallo de produtos farmacéuticos en establecementos especializados
         4774 Comercio a retallo de artigos médicos e ortopédicos en establecementos especializados
         4775 Comercio a retallo de produtos cosméticos e hixiénicos en establecementos especializados
         4776 Comercio a retallo de flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de compañía e alimentos para estes en establecementos especializados
         4777 Comercio a retallo de artigos de reloxaría e xoiaría en establecementos especializados
         4778 Outro comercio a retallo de artigos novos en establecementos especializados
         4779 Comercio a retallo de artigos de segunda man en establecementos especializados
      478 Comercio a retallo en postos de venda e feiras
         4781 Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en postos de venda e feiras
         4782 Comercio a retallo de produtos téxtiles, roupa de vestir e calzado en postos de venda e feiras
         4789 Comercio a retallo doutros produtos en postos de venda e feiras
      479 Comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
         4791 Comercio a retallo por correspondencia ou internet
         4799 Outro comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO
   49 Transporte terrestre e por tubaxe
      491 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
         4910 Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
      492 Transporte de mercadorías por ferrocarril
         4920 Transporte de mercadorías por ferrocarril
      493 Outro transporte terrestre de pasaxeiros
         4931 Transporte terrestre urbano e suburbano de pasaxeiros
         4932 Transporte por taxi
         4939 Outros tipos de transporte terrestre de pasaxeiros n.c.n.
      494 Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza
         4941 Transporte de mercadorías por estrada
         4942 Servizos de mudanza
      495 Transporte por tubaxe
         4950 Transporte por tubaxe
   50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores
      501 Transporte marítimo de pasaxeiros
         5010 Transporte marítimo de pasaxeiros
      502 Transporte marítimo de mercadorías
         5020 Transporte marítimo de mercadorías
      503 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
         5030 Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
      504 Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
         5040 Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
   51 Transporte aéreo
      511 Transporte aéreo de pasaxeiros
         5110 Transporte aéreo de pasaxeiros
      512 Transporte aéreo de mercadorías e transporte espacial
         5121 Transporte aéreo de mercadorías
         5122 Transporte espacial
   52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte
      521 Depósito e almacenamento
         5210 Depósito e almacenamento
      522 Actividades anexas ao transporte
         5221 Actividades anexas ao transporte terrestre
         5222 Actividades anexas ao transporte marítimo e por vías navegables interiores
         5223 Actividades anexas ao transporte aéreo
         5224 Manipulación de mercadorías
         5229 Outras actividades anexas ao transporte
   53 Actividades postais e de correos
      531 Actividades postais sometidas á obriga do servizo universal
         5310 Actividades postais sometidas á obriga del servizo universal
      532 Outras actividades postais e de correos
         5320 Outras actividades postais e de correos
I HOSTALARÍA
   55 Servizos de aloxamento
      551 Hoteis e aloxamentos similares
         5510 Hoteis e aloxamentos similares
      552 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
         5520 Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de corta estadía
      553 Cámpings e aparcadoiros para caravanas
         5530 Cámpings e aparcadoiros para caravanas
      559 Outros aloxamentos
         5590 Outros aloxamentos
   56 Servizos de comidas e bebidas
      561 Restaurantes e postos de comidas
         5610 Restaurantes e postos de comidas
      562 Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
         5621 Provisión de comidas preparadas para eventos
         5629 Outros servizos de comidas
      563 Establecementos de bebidas
         5630 Establecementos de bebidas
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS
   58 Edición
      581 Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais
         5811 Edición de libros
         5812 Edición de directorios e guías de enderezos postais
         5813 Edición de xornais
         5814 Edición de revistas
         5819 Outras actividades editoriais
      582 Edición de programas informáticos
         5821 Edición de videoxogos
         5829 Edición doutros programas informáticos
   59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
      591 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión
         5912 Actividades de posprodución cinematográfica, de vídeo e de programas de televisión
         5914 Actividades de exhibición cinematográfica
         5915 Actividades de produción cinematográfica e de vídeo
         5916 Actividades de produción de programas de televisión
         5917 Actividades de distribución cinematográfica e de vídeo
         5918 Actividades de distribución de programas de televisión
      592 Actividades de gravación de son e edición musical
         5920 Actividades de gravación de son e edición musical
   60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
      601 Actividades de radiodifusión
         6010 Actividades de radiodifusión
      602 Actividades de programación e emisión de televisión
         6020 Actividades de programación e emisión de televisión
   61 Telecomunicacións
      611 Telecomunicacións por cable
         6110 Telecomunicacións por cable
      612 Telecomunicacións sen fíos
         6120 Telecomunicacións sen fíos
      613 Telecomunicacións por satélite
         6130 Telecomunicacións por satélite
      619 Outras actividades de telecomunicacións
         6190 Outras actividades de telecomunicacións
   62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
      620 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
         6201 Actividades de programación informática
         6202 Actividades de consultaría informática
         6203 Xestión de recursos informáticos
         6209 Outros servizos relacionados coas tecnoloxías da información e a informática
   63 Servizos de información
      631 Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas; portais web
         6311 Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas
         6312 Portais web
      639 Outros servizos de información
         6391 Actividades das axencias de noticias
         6399 Outros servizos de información n.c.n.
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS
   64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
      641 Intermediación monetaria
         6411 Banco central
         6419 Outra intermediación monetaria
      642 Actividades das sociedades holding
         6420 Actividades das sociedades holding
      643 Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
         6430 Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
      649 Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
         6491 Arrendamento financeiro
         6492 Outras actividades crediticias
         6499 Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións n.c.n.
   65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
      651 Seguros
         6511 Seguros de vida
         6512 Seguros distintos dos seguros de vida
      652 Reaseguros
         6520 Reaseguros
      653 Fondos de pensións
         6530 Fondos de pensións
   66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
      661 Actividades auxiliares aos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
         6611 Administración de mercados financeiros
         6612 Actividades de intermediación en operacións con valores e outros activos
         6619 Outras actividades auxiliares dos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
      662 Actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
         6621 Avaliación de riscos e danos
         6622 Actividades de axentes e corretores de seguros
         6629 Outras actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
      663 Actividades de xestión de fondos
         6630 Actividades de xestión de fondos
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
   68 Actividades inmobiliarias
      681 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
         6810 Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
      682 Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
         6820 Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
      683 Actividades inmobiliarias por conta de terceiros
         6831 Axentes da propiedade inmobiliaria
         6832 Xestión e administración da propiedade inmobiliaria
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
   69 Actividades xurídicas e de contabilidade
      691 Actividades xurídicas
         6910 Actividades xurídicas
      692 Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
         6920 Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
   70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
      701 Actividades das sedes centrais
         7010 Actividades das sedes centrais
      702 Actividades de consultoría de xestión empresarial
         7021 Relacións públicas e comunicación
         7022 Outras actividades de consultoría de xestión empresarial
   71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
      711 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
         7111 Servizos técnicos de arquitectura
         7112 Servizos técnicos de enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
      712 Ensaios e análises técnicas
         7120 Ensaios e análises técnicas
   72 Investigación e desenvolvemento
      721 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
         7211 Investigación e desenvolvemento experimental en biotecnoloxía
         7219 Outra investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
      722 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
         7220 Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
   73 Publicidade e estudos de mercado
      731 Publicidade
         7311 Axencias de publicidade
         7312 Servizos de representación de medios de comunicación
      732 Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
         7320 Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
   74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
      741 Actividades de deseño especializado
         7410 Actividades de deseño especializado
      742 Actividades de fotografía
         7420 Actividades de fotografía
      743 Actividades de tradución e interpretación
         7430 Actividades de tradución e interpretación
      749 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
         7490 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
   75 Actividades veterinarias
      750 Actividades veterinarias
         7500 Actividades veterinarias
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES
   77 Actividades de aluguer
      771 Aluguer de vehículos de motor
         7711 Aluguer de automóbiles e vehículos de motor lixeiros
         7712 Aluguer de camións
      772 Aluguer de obxectos persoais e artigos de uso doméstico
         7721 Aluguer de artigos de lecer e deportivos
         7722 Aluguer de fitas de vídeo e discos
         7729 Aluguer doutros obxectos persoais e artigos de uso doméstico
      773 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles
         7731 Aluguer de maquinaria e equipamento de uso agrícola
         7732 Aluguer de maquinaria e equipamento para a construción e enxeñaría civil
         7733 Aluguer de maquinaria e equipamento de oficina, incluídos ordenadores
         7734 Aluguer de medios de navegación
         7735 Aluguer de medios de transporte aéreo
         7739 Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles n.c.n.
      774 Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
         7740 Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
   78 Actividades relacionadas co emprego
      781 Actividades das axencias de colocación
         7810 Actividades das axencias de colocación
      782 Actividades das empresas de traballo temporal
         7820 Actividades das empresas de traballo temporal
      783 Outra provisión de recursos humanos
         7830 Outra provisión de recursos humanos
   79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
      791 Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
         7911 Actividades das axencias de viaxes
         7912 Actividades dos operadores turísticos
      799 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
         7990 Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
   80 Actividades de seguranza e investigación
      801 Actividades de seguranza privada
         8010 Actividades de seguranza privada
      802 Servizos de sistemas de seguranza
         8020 Servizos de sistemas de seguranza
      803 Actividades de investigación
         8030 Actividades de investigación
   81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría
      811 Servizos integrais a edificios e instalacións
         8110 Servizos integrais a edificios e instalacións
      812 Actividades de limpeza
         8121 Limpeza xeral de edificios
         8122 Outras actividades de limpeza industrial e de edificios
         8129 Outras actividades de limpeza
      813 Actividades de xardinaría
         8130 Actividades de xardinaría
   82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
      821 Actividades administrativas e auxiliares de oficina
         8211 Servizos administrativos combinados
         8219 Actividades de fotocopia, preparación de documentos e outras actividades especializadas de oficina
      822 Actividades dos centros de chamadas
         8220 Actividades dos centros de chamadas
      823 Organización de convencións e feiras de mostras
         8230 Organización de convencións e feiras de mostras
      829 Actividades de apoio ás empresas n.c.n.
         8291 Actividades das axencias de cobramentos e de información comercial
         8292 Actividades de envase e empaquetamento
         8299 Outras actividades de apoio ás empresas n.c.n.
O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA
   84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
      841 Administración pública e da política económica e social
         8411 Actividades xerais da Administración Pública
         8412 Regulación das actividades sanitarias, educativas e culturais e outros servizos sociais, agás seguranza social
         8413 Regulación da actividade económica e contribución á súa maior eficiencia
      842 Prestación de servizos á comunidade en xeral
         8421 Asuntos exteriores
         8422 Defensa
         8423 Xustiza
         8424 Orde pública e seguranza
         8425 Protección civil
      843 Seguranza social obrigatoria
         8430 Seguranza social obrigatoria
P EDUCACIÓN
   85 Educación
      851 Educación preprimaria
         8510 Educación preprimaria
      852 Educación primaria
         8520 Educación primaria
      853 Educación secundaria
         8531 Educación secundaria xeral
         8532 Educación secundaria técnica e profesional
      854 Educación postsecundaria
         8541 Educación postsecundaria non terciaria
         8543 Educación universitaria
         8544 Educación terciaria non universitaria
      855 Outra educación
         8551 Educación deportiva e recreativa
         8552 Educación cultural
         8553 Actividades das escolas de condución e pilotaxe
         8559 Outra educación n.c.n.
      856 Actividades auxiliares da educación
         8560 Actividades auxiliares da educación
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS
   86 Actividades sanitarias
      861 Actividades hospitalarias
         8610 Actividades hospitalarias
      862 Actividades médicas e odontolóxicas
         8621 Actividades de medicina xeral
         8622 Actividades de medicina especializada
         8623 Actividades odontolóxicas
      869 Outras actividades sanitarias
         8690 Outras actividades sanitarias
   87 Asistencia en establecementos residenciais
      871 Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
         8710 Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
      872 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
         8720 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
      873 Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores e con discapacidade física
         8731 Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores
         8732 Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade física
      879 Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
         8790 Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
   88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
      881 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
         8811 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores
         8812 Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
      889 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento
         8891 Actividades de coidado diúrno de nenos
         8899 Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento n.c.n.
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
   90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
      900 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
         9001 Artes escénicas
         9002 Actividades auxiliares das artes escénicas
         9003 Creación artística e literaria
         9004 Xestión de salas de espectáculos
   91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
      910 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
         9102 Actividades de museos
         9103 Xestión de lugares e edificios históricos
         9104 Actividades dos xardíns botánicos, parques zoolóxicos e reservas naturais
         9105 Actividades de bibliotecas
         9106 Actividades de arquivos
   92 Actividades de xogos de azar e apostas
      920 Actividades de xogos de azar e apostas
         9200 Actividades de xogos de azar e apostas
   93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
      931 Actividades deportivas
         9311 Xestión de instalacións deportivas
         9312 Actividades dos clubs deportivos
         9313 Actividades dos ximnasios
         9319 Outras actividades deportivas
      932 Actividades recreativas e de entretemento
         9321 Actividades dos parques de atraccións e dos parques temáticos
         9329 Outras actividades recreativas e de entretemento
S OUTROS SERVIZOS
   94 Actividades asociativas
      941 Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais
         9411 Actividades de organizacións empresariais e patronais
         9412 Actividades de organizacións profesionais
      942 Actividades sindicais
         9420 Actividades sindicais
      949 Outras actividades asociativas
         9491 Actividades de organizacións relixiosas
         9492 Actividades de organizacións políticas
         9499 Outras actividades asociativas n.c.n.
   95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
      951 Reparación de ordenadores e equipamentos de comunicación
         9511 Reparación de ordenadores e equipamentos periféricos
         9512 Reparación de equipamentos de comunicación
      952 Reparación de efectos persoais e artigos de uso doméstico
         9521 Reparación de aparellos electrónicos de audio e vídeo de uso doméstico
         9522 Reparación de aparellos electrodomésticos e de equipamentos para a casa e o xardín
         9523 Reparación de calzado e artigos de coiro
         9524 Reparación de mobles e artigos de enxoval
         9525 Reparación de reloxos e xoiaría
         9529 Reparación doutros efectos persoais e artigos de uso doméstico
   96 Outros servizos persoais
      960 Outros servizos persoais
         9601 Lavado e limpeza de roupa téxtil e de pel
         9602 Salón de peiteado e outros tratamentos de beleza
         9603 Funerarias e actividades relacionadas
         9604 Actividades de mantemento físico
         9609 Outros servizos persoais n.c.n.
T ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO;
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO
   97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
      970 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
         9700 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
   98 Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
      981 Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
         9810 Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
      982 Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
         9820 Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
   99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
      990 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
         9900 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

09-10-2014

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: