IGE -

Vocabulario estatístico. Inglés - galego  Galego
A  
absolutely continuous absolutamente continua
account conta
account balance saldo dunha conta
accuracy acuracia
additive aditivo
allocation asignación
almost sure case certa, case segura
analysis of variance (ANOVA) análise da varianza (AdaVa)
anchorage ancoraxe
aggregative index índice agregado
approach achegamento
association asociación
asymptotic asintótico
average medio
axis eixo
B  
backcasting retropolación
backfitting retroaxustamento
balanced equilibrado
bandwidth largura de banda
baseline liña basal, (liña) base
bias nesgo
birth and death process proceso de nacemento e morte
blinding cegamento
block bloque
branching process proceso de ramificación
breakdown crise; desagregación
bound límite
boundary fronteiro
box-and-whiskers plot diagrama de caixa e patillas
budget orzamento
C  
call-back revisita, rechamada, reintento
canonical link ligazón canónica
Central Limit Theorem Teorema central do límite
censor, to censurar
censored sample mostra censurada
central term termo central
chart gráfico; carta, mapa
Chebyshev Chebixef
chi-square qui cadrado, chi cadrado
class mark centro da clase, marca da clase
coding codificación
coefficient coeficiente
combine, to combinar
combined (sample, estimator) (mostra, estimador) combinado
complete completa
complete sufficient suficiente completo
completeness completeza
composite (indicator) (indicador) composto
conditional (expectation, distribution...) condicionada (esperanza, distribución...)
confidence confianza
conjunctural conxuntural
consumption consumo
contingency table táboa de/das contixencias
continuous continuo
convergence converxencia
co-sample comostra
cost custo
cost function función de custos
count contaxe
countable additivity aditividade enumerable
covariance covariancia
covariate pattern pauta ou patrón das covariables
cross-section transversal
cross-validation validación cruzada
cumulative acumulado, acumulativo
cumulative polygon polígono acumulado
cut-off corte, cerceamento, rabenamento
D  
data-driven (methods) (técnicas ou métodos) conducidos polos datos
decile decil
decomposability descompoñibilidade
decompose, to descompor, descompoñer
demand demanda
dendrogram dendrograma
deviance desviación
deviation desvío
deflate, to deflatar
deflation deflación
degrees of freedom graos de liberdade
design deseño
dimensionless adimensional
directory directorio
discrete discreta
disjoint disxunto
domain dominio
dummy variable variable muda, ficticia, auxiliar...
dwelling vivenda, morada
dychotomous dicotómico
dychotomy dicotomía
E  
editing depuración
eigenvalue autovalor
eigenvector autovector
elasticity elasticidade
elementary elemental
endogenous endóxeno
estimable estimable
estimate estimativa
estimating estimante
estimation estimación
event acontecemento, suceso
exact exacto
exchange troco
exchange rate tipo de troco
exhaustive exhaustivo
exhaustivity exhaustividade
exhaustiveness exhaustividade
exogenous exóxeno
expectation esperanza
expense gasto
explained variation variación explicada
F  
factor analysis análise factorial
factor loading carga do factor
false negative negativo falso
false positive positivo falso
false negative/positive rate fracción de negativos/positivos falsos
field álxebra; campo
fit, to axustar
fit axustamento
fitted axustado
fitting axustamento
forecasting extrapolación, prognóstico
frame marco, moldura
framework estrutura, conxuntura, marco
frequency frecuencia
G  
gap fenda
generalized variance function función de/das varianzas xeneralizadas
goodness-of-fit bondade do axustamento
gross domestic product GDP produto interno bruto PIB
grouping agrupamento
H  
hat matrix matriz circunflexo
hazard rate taxa de fallo
homogeneity homoxeneidade
hierarchical xerárquico
hierarchy xerarquía
histogram histograma
hit rate taxa de acerto
household lar, fogar
hypothesis hipótese
I  
identification identificación
income renda, ingreso
independence independencia
independent independente
index number número índice
inequality desigualdade, inecuación
information theory teoría da información
interaction interacción
intercept intersecto
interval intervalo
interval boundary estrema de intervalo, estrema de clase
invariance invariancia
J  
J-shaped a xeito de iota, con forma de iota
joint distribution distribución conxunta
jump chouto, salto
K  
kernel cerna, núcleo
kurtosis curtose
L  
labelling etiquetaxe
labour man de obra, factor traballo
least squares cadrados mínimos, mínimos cadrados
lemma lema
level nivel
leverage apancamento, influencia
likely verosemellante
likelihood verosemellanza
likelihood ratio test contraste da razón (do cociente) de verosemellanzas
linear linear
link ligazón
logistic loxística
loss perda
M  
marginal marxinal
mean media, medio
measure medida
measurement medición, medida
median mediana
mode moda
modelization modelaxe
monotone monótono
moment momento
mutually exclusive excluentes mutuamente, mutuamente excluentes
N  
nested aniñado
noise ruído
non-central excéntrica, descentrada
O  
odds vantaxe, disparidade
one-sided unilateral
one-tail unha aba, unilateral
one-way clasificación simple, dun factor
outcome resultado
outlier aberrante, discrepante, atípico, anómalo
overlapping solapamento, superposición, imbricación
P  
p-value valor-p
pairwise por pares, dous a dous
parameter parámetro
parsimonious parco
pattern pauta, patrón, forma
payment pagamento
percentile percentil, centil
pie chart diagrama de sectores
piecewise fragmentariamente
plug in, to substituír
plug-in (estimator) por analoxía, por substitución (estimador)
politomous policotómico
polytomy policotomía
posteriori, a posterior, final, a posteriori
prediction predición
predictor preditor
principal component compoñente principal
principal component analysis análise das compoñentes principais
prior inicial, anterior, previo, a priori
probability probabilidade
profile perfil
proportion fracción, proporción
purchase power standard (PPS) paridade do poder adquisitivo (PPA)
Q  
quadratic cuadrático, -a
quantile cuantil
quartile cuartil
R  
range percorrido, amplitude
rank posto, rango
ranking ordenación
rate taxa, tipo, fracción
ratio razón
regression regresión
reject, to rexeitar
rejection rexeitamento
reliability fiabilidade
restriction restrición
robustness robustez
rule regra
runs test contraste de refachos, contraste de racheiras
S  
σ-additivity aditividade-σ
σ-field álxebra-σ
saddle sela
sample mostra
sampling mostraxe, mostral
scale escala
scaling escalamento
score punto, tanto
scoring puntuación, puntuar
scree plot gráfico de beiril
seasonal estacional
seed semente
sensitivity sensibilidade
sequential secuencial
series serie
set conxunto
share quiñón, parte; acción
shrink, to ensumirse
significance significancia, significación
significant significante, significativo
size tamaño
skewness asimetría, torcedura
slope declive, pendente
smooth liso, suave
smoother alisador
smoothing alisamento, suavización
smoothness lisura, suavidade
sorting clasificación
space espazo
spider diagram diagrama de arañeira
spline doela, spline
standard deviation desvío tipo
statistic estatística, estatístico
statistician estatístico
statistics estatísticas, estatística
stem-and-leaf diagram diagrama de caule e follas
stepwise por pasos, paso a paso
stochastic process proceso estocástico
stock existencias, reservas; valores; nivel
stratified sampling mostraxe estratificada
strong forte
sufficient suficiente
sum-of-squares suma de/dos cadrados
supply oferta
symmetric simétrico
synergy sinerxía, sinerxismo
systematic sampling mostraxe sistemática
T  
tail aba
target population poboación albo ou obxectivo
test contraste
test statistic estatística de contraste
theorem teorema
threshold limiar
trend tendencia
trial proba
trial and error, by tenteando
trim, to recortar
trimmed mean media recortada
tricotomous tricotómico
trichotomy tricotomía
truncate, to truncar
truncated (sample, distribution...) (mostra, distribution...) truncada
two-sided bilateral
two-tail de dúas abas, bilateral
two-way entrada dupla, (clasificación) dupla, de dous factores
2-by-2 table táboa de dúas por dúas
type I, type II error erro tipo I e II
U  
U-shaped a xeito de u, con forma de u
ultimate cluster conglomerado derradeiro
unexplained variation variación inexplicada
unique único
utility utilidade
V  
validation validación
variability variabilidade
variance variancia
variate variable, variante
variation variación
W  
weak fraco, débil
weight ponderador, peso
weighting ponderación
Z  
z-score punto-z

25-03-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo