IGE -

Vocabulario estatístico. Galego - inglés  Inglés
A  
a xeito de iota J-shaped
a xeito de u U-shaped
aba tail
aberrante outlier
absolutamente continua absolutely continuous
acción (valor) share
achegamento approach
acontecemento event
acumulado cumulative
acuracia accuracy
adimensional dimensionless
aditividade enumerable countable additivity
aditividade-σ σ-additivity
aditivo additive
agrupamento grouping
alisador smoother
alisamento smoothing
álxebra field
álxebra-σ σ-field
amplitude range
análise da variancia (AdaVa) analysis of variance (ANOVA)
análise das compoñentes principais principal component analysis
análise factorial factor analysis
ancoraxe anchorage
aniñado nested
apancamento leverage
asignación (da mostra) allocation
asimetría skewness
asintótico asymptotic
asociación association
autovalor eigenvalue
autovector eigenvector
axustado fitted
axustamento fit, fitting
axustar fit, to
B  
bilateral two-sided
bilateral (contraste) two-tail test
bloque block
bondade do axustamento goodness-of-fit
C  
cadrados mínimos least squares
carga do factor factor loading
case certa almost sure
cegamento blinding
censurar censor, to
centil percentile
centro da clase class mark
cerna kernel
Chebixef Chebyshev
chouto jump
clasificación sorting
codificación coding
coeficiente coefficient
combinado (mostra, estimador) combined (sample, estimator)
combinar combine, to
comostra co-sample
completa complete
completeza completeness
compoñente principal principal component
composto (indicador) composite (indicator)
condicionada (esperanza, distribución...) conditional (expectation, distribution...)
confianza confidence
conglomerado derradeiro ultimate cluster
consumo consumption
conta account
contaxe count
contraste test
contraste da razón (do cociente) de verosemellanzas likelihood ratio test
continua, -o contunuous
converxencia convergence
conxunto set
conxuntural conjunctural
corte (punto de) cut-off
covariancia covariance
crise breakdown
cuadrático, -a quadratic
cuantil quantile
cuartil quartile
curtose kurtosis
custo cost
D  
dúas abas (contraste de) two-tail test
débil weak
decil decile
declive slope
deflación deflation
deflatar deflate, to
demanda demand
dendrograma dendrogram
depuración editing
desagregación breakdown
descentrada non-central
descompoñibilidade decomposability
descompor decompose, to
deseño design
desigualdade inequality
desviación deviance
desvío deviation
desvío padrón standard deviation
desvío tipo standard deviation
diagrama de arañeira spider diagram
diagrama de caixa e patillas box-and-whiskers plot
diagrama de caule e follas stem-and-leaf diagram
diagrama de sectores pie chart
dicotomía dychotomy
dicotómico dychotomous
directorio directory
discreta discrete
disparidade odds
distribución conxunta joint distribution
disxunto disjoint
doela spline
dominio domain
dupla (clasificación, entrada) two-way
E  
eixo axis
elasticidade elasticity
elemental elementary
endóxeno endogenous
ensumirse shrink, to
equilibrado balanced
erro tipo I e II type I, type II error
escala scale
escalamento scaling
espazo space
esperanza expectation
estacional seasonal
estatística statistic
estatística statistics
estatística de contraste test statistic
estatístico statistician
estimable estimable
estimación estimation
estimador por analoxía plug-in estimator
estimador por substitución plug-in estimator
estimante estimating
estimativa estimate
estrema de clase interval boundary
etiquetaxe labelling
exacto exact
excéntrica non-central
excluentes mutuamente mutually exclusive
exhaustividade exhaustivity, exhaustiveness
exhaustivo exhaustive
existencias stock
exóxeno exogenous
extrapolación forecasting
F  
fenda gap
fiabilidade reliability
fogar household
forte strong
fracción proportion
fracción de negativos/positivos falsos false negative/positive rate
fraco weak
fragmentariamente piecewise
frecuencia frequency
fronteiro boundary
función de/das varianzas xeneralizadas generalized variance function
función de custos cost function
G  
gasto expense
gráfico chart, plot
gráfico de beiril scree plot
graos de liberdade degrees of freedom
H  
hipótese hypothesis
histograma histogram
homoxeneidade homogeneity
I  
identificación identification
imbricación overlapping
independencia independence
independente independent
índice agregado aggregative index
inecuación inequality
ingreso income
interacción interaction
intersecto intercept
intervalo interval
invariancia invariance
L  
lar household
largura de banda bandwidth
lema lemma
ligazón link
ligazón canónica canonical link
limiar threshold
límite bound
linear linear
liña basal baseline
liso smooth
lisura smoothness
loxística logistic
M  
man de obra labour
marxinal marginal
matriz circunflexo hat matrix
media recortada trimmed mean
media mean
mediana median
medición measurement
medida measure
medio mean; average
moda mode
modelaxe modelization
momento moment
monótono monotone
morada dwelling
mostra sample
mostra censurada censored sample
mostral sampling
mostraxe sampling
mostraxe estratificada stratified sampling
mostraxe sistemática systematic sampling
N  
negativo falso false negative
nesgo bias
nivel level
nivel (variable) stock
número índice index number
O  
oferta supply
ordenación ranking
orzamento budget
P  
pagamento payment
parámetro parameter
parco parsimonious
pares, por pairwise
paridade do poder adquisitivo (PPA) purchase power standard (PPS)
pasos, por stepwise
pauta pattern
pauta das covariables covariate pattern
percentil percentile
percorrido range
perda loss
perfil profile
poboación albo target population
poboación obxectivo target population
policotomía polytomy
policotómico politomous
polígono acumulado cumulative polygon
ponderación weighting
ponderador weight
positivo falso false positive
posto (rango) rank
predición prediction
preditor predictor
proba (nunha experiencia) trial
probabilidade probability
proceso de nacemento e morte birth and death process
proceso de ramificación branching process
proceso estocástico stochastic process
produto interno bruto PIB gross domestic product GDP
prognóstico forecasting
punto-z z-score
puntuación scoring
Q  
qui cadrado chi-square
quiñón share
R  
rabenamento cut-off
racheiras runs
rango (posto) rank
razón ratio
rechamada call-back
recoñecemento de formas pattern recognition
recortar trim, to
refachos runs
regra rule
regresión regression
renda income
reservas stock
restrición restriction
resultado outcome
retroaxustamento backfitting
retropolación backcasting
revisita call-back
rexeitamento rejection
rexeitar reject, to
robustez robustness
ruído noise
S  
saldo dunha conta account balance
secuencial sequential
sela saddle
semente seed
sensibilidade sensitivity
serie series
significancia significance
significante significant
significativo significant
simétrico symmetric
simple (clasificación) one-way
sinerxía synergy
solapamento overlapping
suave smooth
suavidade smoothness
suavización smoothing
substituír plug in, to
suficiente sufficient
suficiente completo complete sufficient
suma dos/de cadrados sum-of-squares
T  
táboa de dúas por dúas 2-by-2 table
táboa de/das contixencias contingency table
tamaño size
tanto (punto) score
taxa rate
taxa de acerto hit rate
taxa de fallo hazard rate
técnicas conducidas polos datos data-driven methods
tendencia trend
tenteando trial and error, by
teorema theorem
Teorema central do límite Central Limit Theorem
teoría da información information theory
termo central central term
tipo rate
tipo de troco exchange rate
traballo (factor) labour
transversal cross-section
tricotomía trichotomy
tricotómico tricotomous
troco exchange
truncada (mostra, distribution...) truncated (sample, distribution...)
truncar truncate, to
U  
unha aba (contraste de) one-tail (test)
único unique
unilateral one-sided
unilateral (contraste) one-tail (test)
utilidade utility
V  
validación validation
validación cruzada cross-validation
valores (títulos) stocks
valor-p p-value
vantaxe odds
variabilidade variability
variable variate
variable muda dummy variable
variación variation
variación explicada explained variation
variación inexplicada unexplained variation
variancia variance
variante variate
verosemellante likely
verosemellanza likelihood
vivenda dwelling
X  
xerarquía hierarchy
xerárquico hierarchical

25-03-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo