IGE -

Definicións. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil


Ampliación de capital

É unha operación societaria que consiste no aumento dos fondos propios da sociedade.

Capital desembolsado

É o importe do capital subscrito efectivamente desembolsado.

Capital social

O capital social determínase na escritura de constitución da sociedade, sendo necesaria a súa achega como garantía real para os acredores. No momento da inscrición da sociedade debe estar a cifra de capital social determinada nos estatutos da sociedade, sendo como mínimo o establecido pola Lei para determinadas sociedades.

Capital subscrito

É o capital social que figura na escritura de constitución da sociedade mercantil.

CNAE-09 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

É a Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante do proceso internacional de revisión denominado Operación 2007. Foi elaborada segundo as condicións recollidas no Regulamento de aprobación da NACE Rev.2. O obxectivo desta clasificación é establecer un conxunto xerarquizado de actividades económicas que poida ser empregado para:

 • Favorecer a implementación de estatísticas nacionais que poidan ser diferenciadas de acordo coas actividades establecidas
 • Clasificar as unidades estatísticas e entidades segundo a actividade económica exercida
Acceso á Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)

Comunidade de bens

É unha asociación de persoas naturais que son titulares dun dereito ou dun ben común que lles serve de obxecto para realizar un traballo. O número mínimo de persoas é de dúas, que serán copropietarias, debendo aportar cada unha o seu traballo e capital de forma mancomunada.

Concurso de acredores

Denomínase desta maneira ao procedemento legal que se orixina cando unha persoa física ou xurídica se atopa nunha situación de insolvencia na que non pode facer fronte á totalidade dos pagos que adebeda. Trátase, fundamentalmente, de organizar as finanzas do concursado para conseguir que o maior número de acredores cobre o máximo posible.

Cooperativa

É unha sociedade con capital variable e con estrutura e xestión democráticas que asocia, en réxime de libre adhesión e baixa voluntaria, a persoas con intereses e necesidades socioeconómicas comúns. Esta sociedade desenvolve actividades profesionais ao servizo da comunidade para satisfacer estes intereses e necesidades comúns, imputándose aos socios,unha vez atendidos os fondos comunitarios, os resultados económicos en función da actividade cooperativizada.

Disolución

Defínese coma o momento inicial do período extintivo da sociedade; produce como efecto inmediato que a sociedade entre en período de liquidación como paso previo e necesario para proceder a súa extinción, que ten lugar coa cancelación dos seus asentos no Rexistro Mercantil.

Dividendos pasivos

É o crédito que ostenta a sociedade mercantil fronte aos socios que non desembolsaron a totalidade do valor do capital subscrito no momento da constitución ou ampliación de capital. Na lexislación española esta posibilidade só está contemplada para as sociedades anónimas. Mentres subsiste a falta de pagamento dos dividendos pasivos no prazo establecido, o accionista está privado do dereito ao voto nas xuntas da compañía, a percibir dividendos e do dereito á subscrición preferente de novas accións.

Escisión

É unha operación cuxa finalidade é, polo xeral, a contraria á pretendida coa fusión: mentres que esta persegue a concentración de empresas, a escisión tende a súa disgregación.

Extinción

Operación mediante a cal se procede á cancelación dos asentos da sociedade, e a depositar no Rexistro Mercantil os libros de comercio e documentos relativos ao seu tráfico, quedando extinguida a personalidade xurídica da sociedade dende o mesmo momento da cancelación.

Fusión

É un procedemento en virtude do cal dúas ou máis sociedades, previa extinción sen liquidación dalgunhas ou de todas elas, confunden os seus patrimonios e agrupan aos seus respectivos socios nunha soa sociedade.

Liquidación

Unha vez disolta a sociedade, abrirase o período de liquidación, excepto nos supostos de fusión ou escisión total ou calquera outro de cesión global do activo e do pasivo, conservando a sociedade durante ese tempo a súa personalidade xurídica e engadindo ao seu nome a frase "en liquidación".

Redución de capital

É unha operación societaria que consiste na diminución dos fondos propios da sociedade. Existen dúas causas principais polas que se realizan este tipo de operacións:

 • Que o capital da empresa exceda das necesidades da mesma.
 • Que a empresa se atope nunha situación de debilidade económico-financeira e necesite axustar os seus niveis de fondos propios e ratios financeiros.

Sociedade anónima

Neste tipo de sociedade, o capital, que está dividido en accións, intégrase polas achegas dos socios, os cales non responden persoalmente das débedas sociais. O capital social non pode ser inferior a 60.101 euros.

Sociedade civil

É o contrato polo que dúas ou máis persoas se agrupan, obrigándose a aportar bens, cartos ou traballo nunha actividade económica lucrativa, para repartir entre si as ganancias.

Sociedade colectiva

É unha sociedade na que os socios, en nome colectivo e baixo unha razón social, comprométense a participar, na proporción que establezan, dos mesmos dereitos e obrigas, respondendo subsidiaria, persoal, solidaria e ilimitadamente con todos os seus bens das resultas das operacións sociais. Para a súa constitución é preciso a escritura pública, inscrición no Rexistro Mercantil, declaración censual e obtención do CIF. Con respecto ao capital non existe nin máximo nin mínimo legal.

Sociedade comanditaria

É unha sociedade formada por dúas clases de socios: colectivos e comanditarios. Os socios comanditarios responden limitadamente nas débedas sociais só co importe que puxeron na sociedade; os socios colectivos responden, persoal e ilimitadamente, co seu propio patrimonio fronte ás débedas sociais.

Sociedade de responsabilidade limitada

Neste tipo de sociedade, o capital, que está dividido en participacións sociais, intégrase polas achegas de todos os socios, os cales non responden persoalmente das débedas sociais. O capital non poderá ser inferior a 3.005 euros e dende a súa orixe está totalmente desembolsado.

Sociedade mercantil

O contrato de compañía, polo cal dúas ou máis persoas se obrigan a poñer en fondo común bens ou industria para obter lucro, será mercantil, calquera que fose a súa clase, sempre que se constituíse segundo as disposicións do Código de Comercio. Unha vez constituída a compañía mercantil, terá personalidade xurídica en todos os seus actos. Por norma xeral as sociedades mercantís constitúense adoptando algunha das formas seguintes:

 • Sociedade regular colectiva
 • Sociedade comanditaria, simple ou por accións
 • Comunidade de bens
 • Sociedade cooperativa
 • Sociedade civil
 • Sociedade anónima
 • Sociedade de responsabilidade limitada

Sociedades constituídas

Considérase sociedades constituídas a aquelas inscritas nos rexistros mercantís, no mes de referencia da información, independentemente da data na que comezaron a realizar operacións comerciais.

Transformación de sociedade

Consiste no cambio dun tipo social a outro dos recoñecidos pola Lei sen que se produza unha alteración na personalidade xurídica da sociedade transformada, que continúa subsistindo baixa a nova forma social adoptada. Polo tanto, para que exista transformación é necesario que o cambio producido afecte ao tipo social, sen que isto supoña a súa disolución e a constitución doutra sociedade de distinta forma.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo