IGE -

Definicións. Enquisa de presupostos familiares


Aluguer imputado

Considérase como tal o aluguer que sería pagado polo fogar por unha vivenda como a que ocupa, se fose inquilino da mesma. Esta valoración imputada do consumo da vivenda afecta tanto á vivenda familiar habitada polo fogar propietario, como ao uso da vivenda cedida gratuíta ou semigratuitamente ao fogar, por outros fogares, organismos ou institucións.

Autoconsumo

Por autoconsumo enténdense os bens (principalmente alimenticios) producidos na propia explotación agraria, fábrica ou taller, por algún dos membros do fogar, que son consumidos ou regalados polo fogar. Valóranse a prezos de mercado local polo miúdo (prezos de adquisición).

Autosuministración

Comprende os bens retirados (sen abono do seu importe) do propio comercio por algún dos membros do fogar propietario, que os consume no período de referencia. Valóranse a prezos de mercado local polo miúdo (prezos de adquisición).

Clasificación de bens e servizos (COICOP)

 • GRUPO 01: ALIMENTOS E BEBIDAS NON ALCOHÓLICAS
  • 01.1 PRODUTOS ALIMENTICIOS
    01.1.1 Pan e cereais.
   • 01.1.2 Carne.
   • 01.1.3 Peixe.
   • 01.1.4 Leite, queixo e ovos.
   • 01.1.5 Aceites e graxas.
   • 01.1.6 Froitas.
   • 01.1.7 Hortalizas incluíndo patacas e outros tubérculos.
   • 01.1.8 Azucre, confeituras, mel, chocolate e confeitaría.
   • 01.1.9 Produtos alimenticios non comprendidos anteriormente.
  • 01.2 BEBIDAS NON ALCOHÓLICAS.
   • 01.2.1 Café, té, cacao.
   • 01.2.2 Augas minerais, bebidas gasosas e zumes.
  • 01.3 GRANDE COMPRA.
   • 01.3.1 Grande compra.
  • 01.4 GASTOS NON SEPARABLES EN ALIMENTOS, E BEBIDAS NON ALCOHÓLICAS.
   • 01.4.1 Gastos non separables en alimentos, e bebidas non alcohólicas.
 • GRUPO 2: BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO E NARCÓTICOS
  • 02.1 BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
   • 02.1.1 Espirituosos e licores.
   • 02.1.2 Viños.
   • 02.1.3 Cervexa.
   • 02.2 TABACO.
    • 02.2.1 Tabaco.
   • 02.3 NARCÓTICOS.
    • 02.3.1 Narcóticos.
   • 02.4 GASTOS NON SEPARABLES EN BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO E NARCÓTICOS.
    • 02.4.1 Gastos non separables en bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos.
  • GRUPO 03: ARTIGOS DE VESTIR E CALZADO
   • 03.1 ARTIGOS DE VESTIR.
    • 03.1.1 Telas.
    • 03.1.2 Prendas de vestir.
    • 03.1.3 Outros artigos e accesorios de vestir.
    • 03.1.4 Reparación e aluguer de roupa.
   • 03.2 CALZADO.
    • 03.2.1 Zapatos e outro tipo de calzado.
    • 03.2.2 Reparación e aluguer de calzado.
   • 03.3 GASTOS NON SEPARABLES EN VESTIDO E CALZADO.
    • 03.3.1 Gastos non separables en vestido e calzado.
  • GRUPO 04: VIVENDA, AUGA, ELECTRICIDADE, GAS E OUTROS COMBUSTIBLES
   • 04.1 ALUGUEIROS REAIS.
    • 04.1.1 Alugueiros reais.
    • 04.1.2 Alugueiro o realuguer (vivenda secundaria).
    • 04.1.3 Outros alugueiros.
   • 04.2 ALUGUEIROS IMPUTADOS.
    • 04.2.1 Alugueiros imputados á vivenda en propiedade.
    • 04.2.2 Outros alugueiros imputados.
   • 04.3 GASTOS CORRENTES DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DA VIVENDA.
    • 04.3.1 Materiais para o mantemento e as reparacións correntes da vivenda cando a reparación realízaa o propio fogar.
    • 04.3.2 Servizos de mantemento e reparacións correntes da vivenda.
   • 04.4 OUTROS SERVIZOS RELACIONADOS COA VIVENDA.
    • 04.4.1 Servizos de recollida de lixo.
    • 04.4.2 Servizos da rede de sumidoiros.
    • 04.4.3 Distribución de auga.
    • 04.4.4 Outros servizos relativos á vivenda non incluídos anteriormente.
   • 04.5 ELECTRICIDADE, GAS E OUTROS COMBUSTIBLES.
    • 04.5.1 Electricidade.
    • 04.5.2 Gas.
    • 04.5.3 Combustibles líquidos.
    • 04.5.4 Combustibles sólidos.
    • 04.5.5 Calefacción, auga quente central, vapor e xeo.
   • 04.6 GASTOS NON SEPARABLES EN VIVENDA, AUGA, ELECTRICIDADE, GAS E OUTROS COMBUSTIBLES.
    • 04.6.1 Gastos non separables en vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles.
  • GRUPO 05: MOBILIARIO, EQUIPAMENTO DO FOGAR E GASTOS CORRENTES DE CONSERVACIÓN DA VIVENDA
   • 05.1 MOBLES, ARTIGOS DE AMOBLAMENTO, ALFOMBRAS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA CHANS E AS SÚAS REPARACIÓNS.
    • 05.1.1 Mobles, artigos de amoblamento.
    • 05.1.2 Alfombras e outros revestimentos de chans.
    • 05.1.3 Reparación de mobles, artigos de amoblamento e revestimento de chan.
   • 05.2 ARTIGOS TÉXTILES PARA O FOGAR E REPARACIÓNS.
    • 05.2.1 Artigos téxtiles para o fogar e as súas reparacións.
   • 05.3 APARATOS DE CALEFACCIÓN E DE COCIÑA, NEVEIRAS, LAVADORAS E OUTROS GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS, ACCESORIOS E AS SÚAS REPARACIÓNS.
    • 05.3.1 Grandes electrodomésticos eléctricos ou non.
    • 05.3.2 Pequenos aparatos electrodomésticos.
    • 05.3.3 Reparación e accesorios de todos os aparatos do fogar.
   • 05.4 CRISTALERÍA, VAIXELA, UTENSILIOS DO FOGAR E REPARACIÓNS.
    • 05.4.1 Cristalería, vaixela, utensilios do fogar e reparacións.
   • 05.5 FERRAMENTAS PARA CASA E XARDÍN.
    • 05.5.1 Grandes ferramentas e as súas reparacións.
    • 05.5.2 Pequenas ferramentas e accesorios diversos e as súas reparacións.
   • 05.6 BENS E SERVIZOS PARA O MANTEMENTO CORRENTE DO FOGAR
    • 05.6.1 Artigos non duradeiros para o fogar.
    • 05.6.2 Servizos domésticos e outros servizos para a vivenda.
   • 05.7 GASTOS NON SEPARABLES EN MOBILIARIO, EQUIPAMENTO DO FOGAR E GASTOS CORRENTES DE CONSERVACIÓN DA VIVENDA.
    • 05.7.1 Gastos non separables en mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda.
  • GRUPO 06: SAÚDE
   • 06.1 MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS FARMACÉUTICOS, APARELLOS E MATERIAL TERAPÉUTICO.
    • 06.1.1 Produtos, aparello e equipos médicos.
   • 06.2 SERVIZOS MÉDICOS E PARAMÉDICOS EXTRA-HOSPITALARIOS.
    • 06.2.1 Servizos médicos.
    • 06.2.2 Servizos de dentistas.
    • 06.2.3 Servizos paramédicos non hospitalarios.
   • 06.3 SERVIZOS HOSPITALARIOS.
    • 06.3.1 Servizos hospitalarios.
   • 06.4 GASTOS NON SEPARABLES EN SAÚDE.
    • 06.4.1 Gastos non separables en saúde.
  • GRUPO 07: TRANSPORTES
   • 07.1 COMPRA DE VEHÍCULOS.
    • 07.1.1 Automóbiles.
    • 07.1.2 Motos.
    • 07.1.3 Bicicletas.
   • 07.2 UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS PERSOAIS.
    • 07.2.1 Compra de pezas de reposto e accesorios de vehículos persoais para reparacións realizadas polos membros do fogar.
    • 07.2.2 Carburantes y lubricantes.
    • 07.2.3 Mantemento e reparacións.
    • 07.2.4 Outros servizos relativos aos vehículos persoais.
   • 07.3 SERVIZO DE TRANSPORTE.
    • 07.3.1 Transportes por ferrocarril (tren, metro, tranvía,... urbano, interurbano e de larga distancia).
    • 07.3.2 Transportes por estrada (local e longa distancia).
    • 07.3.3 Transporte aéreo.
    • 07.3.4 Transporte de viaxeiros por mar e vías navegables interiores.
    • 07.3.5 Outros servizos de transporte.
   • 07.4 GASTOS NON SEPARABLES EN TRANSPORTES.
    • 07.4.1 Gastos non separables en transportes.
  • GRUPO 08: COMUNICACIÓNS
   • 08.1 COMUNICACIÓNS.
    • 08.1.1 Servizos postais.
    • 08.1.2 Equipos de teléfono e fax.
    • 08.1.3 Servizos de teléfono, telégrafo e fax.
   • 08.2 GASTOS NON SEPARABLES EN COMUNICACIÓNS.
    • 08.2.1 Gastos non separables en comunicacións.
  • GRUPO 09: OCIO, ESPECTÁCULOS E CULTURA
   • 09.1 EQUIPOS E ACCESORIOS AUDIO-VISUAIS, FOTOGRÁFICOS E DE PROCESAMENTO DE INFORMACIÓN, INCLUÍNDO AS SÚAS REPARACIÓNS.
    • 09.1.1 Aparellos receptores, rexistradores e reprodutores de son e de imaxe.
    • 09.1.2 Equipo fotográfico e cinematográfico, instrumentos ópticos.
    • 09.1.3 Material de tratamento da información.
    • 09.1.4 Soporte para o rexistro de imaxe e son.
    • 09.1.5 Reparación de equipos y accesorios audiovisuais, fotográficos e de procesamento da información.
   • 09.2 OUTROS BENS DURADEIROS IMPORTANTES PARA O OCIO E A CULTURA.
    • 09.2.1 Outros bens duradeiros importantes para o ocio e a cultura.
    • 09.2.2 Reparación de outros bens duradeiros importantes para o ocio e la cultura.
   • 09.3 OUTROS ARTIGOS E EQUIPAMENTO RECREATIVOS; FLORES, XARDINERÍA E MASCOTAS.
    • 09.3.1 Xogos, xoguetes e afeccións, equipo para deporte e entretemento ao aire libre.
    • 09.3.2 Xardinería e flores.
    • 09.3.3 Animais domésticos.
   • 09.4 SERVIZOS RECREATIVOS E CULTURAIS.
    • 09.4.1 Servizos recreativos e deportivos.
    • 09.4.2 Servizos culturais.
    • 09.4.3 Xogos de azar.
   • 09.5 PRENSA, LIBRERÍA E PAPELERÍA.
    • 09.5.1 Libros.
    • 09.5.2 Prensa.
    • 09.5.3 Impresos diversos.
    • 09.5.4 Materiais de papelería e pintura.
   • 09.6 VACACIÓNS TODO INCLUÍDO.
    • 09.6.1 Vacacións todo incluído.
   • 09.7 GASTOS NON SEPARABLES EN OCIO, ESPECTÁCULOS E CULTURA.
    • 09.7.1 Gastos non separables en ocio, espectáculos e cultura.
  • GRUPO 10: ENSINO
   • 10.1 SERVIZOS DE ENSINO.
    • 10.1.1 Educación infantil, educación preescolar e educación primaria.
    • 10.1.2 Ensino secundario.
    • 10.1.3 Ensino superior.
    • 10.1.4 Ensino non definido polo grao.
   • 10.2 GASTOS NON SEPARABLES EN ENSINO.
    • 10.2.1 Gastos non separables por ensino.
  • GRUPO 11: HOTEIS, CAFÉS E RESTAURANTES
   • 11.1 RESTAURANTES E COMIDAS FÓRA DO FOGAR.
    • 11.1.1 Restaurantes e cafés.
    • 11.1.2 Cantinas e comedores.
   • 11.2 SERVIZOS DE ALOXAMENTO.
    • 11.2.1 Servizos de aloxamento.
   • 11.3 GASTOS NON SEPARABLES EN HOTEIS, CAFÉS E RESTAURANTES.
    • 11.3.1 Gastos non separables en hoteis, cafés e restaurantes.
  • GRUPO 12: OUTROS BENS E SERVIZOS
   • 12.1 COIDADOS PERSOAIS.
    • 12.1.1 Perruquería e estética persoal.
    • 12.1.2 Aparellos, artigos e produtos para os coidados persoais.
    • 12.1.3 Outros servizos para os coidados persoais n.c.o.p.
   • 12.2 EFECTOS PERSOAIS NON DECLARADOS ANTERIORMENTE.
    • 12.2.1 Xoiaría, bixutería e reloxería.
    • 12.2.2 Outros efectos persoais.
   • 12.3 PROTECCIÓN SOCIAL.
    • 12.3.1 Servizos de protección social.
   • 12.4 SERVIZOS DE SEGURO.
    • 12.4.2 Seguros ligados á vivenda.
    • 12.4.3 Seguros ligados á sanidade. Seguros de enfermidade e accidente.
    • 12.4.4 Seguros ligados ao transporte.
    • 12.4.5 Outros seguros.
   • 12.5 SERVIZOS FINANCEIROS NON DECLARADOS EN OUTRA PARTE.
    • 12.5.1 Servizos financeiros non declarados en outra parte.
   • 12.6 OUTROS SERVIZOS NON DECLARADOS ANTERIORMENTE.
    • 12.6.1 Outros servizos non declarados anteriormente.
   • 12.7 CARTOS DE PETO A MENORES RESIDENTES NO FOGAR.
    • 12.7.1 Cartos de peto a menores residentes no fogar.
   • 12.8 REMESAS A MEMBROS DO FOGAR NON RESIDENTES NA VIVENDA.
    • 12.8.1 Remesas a membros do fogar non residentes na vivenda.
   • 12.9 GASTOS NON SEPARABLES NOUTROS BENS E SERVIZOS.
    • 12.9.1 Gastos non separables noutros bens e servizos.

Gasto en consumo final

Nas operacións do Sistema de contas económicas consiste no gasto realizado polas unidades institucionais residentes en bens e servizos que se utilizan para satisfacer directamente as necesidades individuais, ou as necesidades colectivas dos membros da comunidade. Este gasto pode realizarse no territorio económico ou no resto do mundo (SEC-2010, 3.94 e seguintes).

Na Conta Satélite de Produción Doméstica a función produtiva dos fogares amplíase, o que dá orixe a que parte do consumo final deste sector se reclasifique en consumo intermedio ou formación bruta de capital. Deste xeito, a partida incluída nesta operación como consumo final do sector fogares non se corresponde necesariamente coa incluídas nas restantes operacións do Sistema de contas de Galicia. Máis información na metodoloxía da operación.

Na Enquisa de orzamentos familiares, o gasto en consumo final dos fogares corresponde ao gasto efectuado polos fogares co fin de consumir bens e servizos. Comprende:

 • As compras efectuadas de xeito monetario.
 • O valor estimado de certos bens e servizos, tales como:
  • O valor dos produtos procedentes do autoconsumo (tanto se son consumidos polo fogar como se son regalados a outros fogares).
  • O valor de produtos procedentes da autosubministración (cando os consume o fogar).
  • As remuneracións en especie dos empregadores aos seus asalariados.
  • Os alugueiros imputados aos propietarios de vivendas ou aos que as utilizan de forma gratuíta ou semigratuíta.
  • Comidas ou ceas gratuítas ou bonificadas no lugar de traballo ou no establecemento de hostalaría propiedade do fogar.

Salario en especie

O salario en especie comprende a parte dos bens e servizos subministrados gratuitamente ou a prezo reducido a algún dos membros do fogar a título de remuneración en especie, e que é consumida ou regalada polo fogar.


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo