IGE -

Definicións. Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a transición da vida laboral á xubilación


Pensión (Módulo sobre a transición da vida laboral á xubilación)

No Módulo sobre a transición da vida laboral á xubilación da EPA téñense en conta todo tipo de pensións, é dicir, tanto as públicas como as privadas; as obrigatorias ou as voluntarias; as baseadas nos ingresos dos beneficiarios ou as pensións mínimas e, por último, tanto as contributivas (definidas en función dos anos de traballo, o salario percibido e as contribucións feitas para as pensións) como as non contributivas. En concreto, as pensións sobre as que se indaga no módulo son as seguintes:

 • Pensións de xubilación
 • Pensións de prexubilación
 • Pensións distintas das de xubilación e prexubilación
Dentro das pensións de xubilación inclúense as seguintes categorías:
 • Pensións do Sistema Público: as incluídas na categoría A:
  • Pensións contributivas de xubilación de calquera dos Réximes do Sistema da Seguridade Social (Réxime Xeral, Réxime Especial, Réxime Comunitario da Seguridade Social ou Convenios bilaterais coa Seguridade Social)
  • Pensión de vellez do Seguro Obrigatorio de Vellez e Invalidez (SOVI)
  • Pensión de xubilación de Clases Pasivas
  • Pensión non contributiva de xubilación do Sistema da Seguridade Social
  • Pensión de xubilación derivada da Guerra Civil a Ex-combatentes e Forzas e Institutos Armados da República
  • Pensións de xubilación derivadas de Actos de Terrorismo
  • Pensións de xubilación anticipada de calquera dos Réximes do Sistema da Seguridade Social
  • Pensión de xubilación anticipada de Clases Pasivas
  • Pensión de xubilación parcial do Sistema da Seguridade Social
 • Pensións de Sistemas Ocupacionais: as incluídas na categoría B:
  • Pensión de xubilación de calquera das Mutualidades de Previsión Social
  • Pensión de xubilación procedente de Plans de Pensións de Emprego
 • Pensións de Sistemas Privados: as incluídas na categoría C, é dicir, pensións de xubilación procedentes de plans individuais de emprego
Tamén se considerarán pensións de xubilación as denominadas pensións de xubilación flexibles, que se caracterizan por ser pagos periódicos da parte proporcional da pensión total de xubilación aos traballadores maiores que compatibilizan a pensión de xubilación, unha vez causada, cun contrato a tempo parcial. Aplícase a todos os Réximes da Seguridade Social, excepto aos Réximes especiais de Funcionarios Civís do Estado, das Forzas Armadas e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

No contexto do módulo considérase prexubilación á situación na que o traballador cumpre as tres condicións seguintes:
 • Cesou a súa actividade laboral por razóns do mercado laboral
 • Está percibindo unha asignación económica non considerada pensión de xubilación
 • Aínda non alcanzou a idade legal para acceder a unha pensión de xubilación
Nesta categoría inclúense as axudas previas á xubilación ordinaria a traballadores afectados por procesos de reestruturación de empresas (prexubilacións propiamente ditas ou expedientes de regulación de emprego).

Dentro das pensións distintas ás de xubilación inclúense os seguintes grupos:
 • Pensións por discapacidade ou invalidez: e dentro destas, e ao igual que no caso das pensións de xubilación, inclúense distintos tipos de pensións do Sistema Público, de Sistemas Ocupacionais e de Sistemas Privados
 • Pensións de supervivencia: e dentro destas, e ao igual que no caso das pensións de xubilación, inclúense distintos tipos de pensións do Sistema Público, de Sistemas Ocupacionais e de Sistemas Privados

Poboación inactiva

Abrangue todas as persoas de 16 e máis anos non clasificadas como ocupadas ou paradas.
Os inactivos clasifícanse segundo a súa situación persoal nas seguintes categorías funcionais:

 • Persoas que se ocupan do seu fogar.
 • Estudantes.
 • Xubilados ou prexubilados.
 • Persoas que perciben unha pensión distinta á de xubilación ou prexubilación.
 • Persoas que realizan sen remuneración traballos sociais, actividades de tipo benéfico...
 • Incapacitados para traballar.
 • Outra situación. Persoas que, sen exercer ningunha actividade económica, reciben axuda pública ou privada e todas aquelas que non están incluidas en ningunha das categorías anteriores.

Poboación ocupada

Persoas de 16 anos ou máis que durante a semana de referencia tiveron un traballo por conta allea ou exerceron unha actividade por conta propia, nalgunha das seguintes situacións:

 • traballando polo menos unha hora por un soldo, salario ou beneficio empresarial ou ganancia familiar en metálico ou en especie
 • con emprego pero sen traballar por razóns de enfermidade ou accidente, vacacións, festas, mal tempo ou razóns análogas. Tamén se consideran dentro desta categoría as persoas que, estando suspendidas ou separadas do seu emprego como consecuencia dunha regulación de emprego, esperan reincorporarse a súa empresa.

Poboación parada

Persoas de 16 anos ou máis que durante a semana de referencia estiveron sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando emprego. Son parados tamén os que atoparon un traballo e están esperando incorporarse, sempre que se verifiquen as dúas primeiras condicións.
Segundo o Regulamento 1897/2000 da Comisión Europea, os únicos métodos de busca de emprego considerados activos son:

 • Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de atopar traballo, calquera que sexa a parte que tomase a iniciativa (a renovación da inscrición por razóns puramente administrativas non constitúe unha postura activa).
 • Estar en contacto cunha oficina privada (oficina de emprego temporal, empresa especializada en contratación...) coa fin de atopar traballo.
 • Enviar unha candidatura directamente aos empregadores.
 • Indagar a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos, ...
 • Anunciarse ou responder a anuncios de periódicos.
 • Estudar as ofertas de emprego.
 • Participar nunha proba, concurso ou entrevista, no marco dun procedemento de contratación.
 • Buscar terreos, locais ou material.
 • Realizar xestións para obter permisos, licenzas ou recursos financeiros.

Xubilación anticipada

A xubilación anticipada prodúcese cando o traballador se retira do seu emprego remunerado antes de cumprir os 65 anos, recibindo a cambio un pago periódico que intenta manter os seus ingresos. Isto pode ou non levar consigo unha redución da pensión normal. A xubilación anticipada pode solicitarse atendendo a varios motivos:

 • Por razón do grupo profesional: a idade ordinaria de xubilación pode ser rebaixada ou anticipada naqueles grupos ou actividades profesionais cuxos traballos sexan de natureza excepcionalmente penosa, perigosa, tóxica ou insalubre e teñan elevados índices de morbilidade ou mortalidade; é o caso dos traballadores incluídos no Estatuto Mineiro, o persoal de voo de traballos aéreos, os traballadores ferroviarios, entre outros.
 • Por discapacidade: a idade ordinaria de xubilación pode verse reducida no caso de traballadores con discapacidade igual ou superior ao 65%, ou tamén cunha discapacidade igual ou superior ao 45% sempre que, neste último caso, se trate de discapacidades regulamentariamente determinadas que poden determinar unha redución apreciable da esperanza de vida desas persoas.
 • Por ter a condición de mutualista: poderán ter dereito á pensión contributiva de xubilación a partir dos 60 anos (ou a unha parte dela) os traballadores afiliados en alta ou en situación asimilada á alta que reúnan os requisitos xerais esixidos (período mínimo de cotización e feito causante) e se atopen nun dos seguintes grupos:
  • Os traballadores que cotizasen nalgunha das Mutualidades Laborais de traballadores por conta allea con anterioridade ao 1/01/1967.
  • Os traballadores ingresados na Rede Nacional de Ferrocarrís Españois (RENFE), con anterioridade ao 14/07/1967.
  • Os traballadores pertencentes a Ferrocarrís Españois de Vía Estreita (FEVE), ás Compañías Concesionarias de Ferrocarrís de uso público e á empresa Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anónima (SA), con anterioridade ao 19/12/1969.
  • Quen estivera comprendido no campo de aplicación do Réxime Especial da Minería do Carbón o día 1/04/1969 e fose cotizante dalgunha das Mutualidades Laborais do Carbón o 31/01/1969 ou con anterioridade.
  • Os traballadores comprendidos no campo de aplicación do Réxime Especial dos Traballadores do Mar o día 1/08/1970.
 • Sen ter a condición de mutualista, sempre e cando reúnan os seguintes requisitos:
  • Ter 61 anos de idade.
  • Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 30 anos; ademais, do período total de cotización, ao menos 2 anos deberán estar comprendidos dentro dos 15 inmediatamente anteriores ao momento de causar o dereito.
 • Xubilacións anticipadas dende o 1/01/2004 por expediente de regulación de emprego: todas as xubilacións causadas dende o 1/01/2014, motivadas por cese na relación laboral en virtude de expedientes de regulación de emprego, e sempre que a persoa cumprira os 61 anos ou gozase da condición de mutualista, serán consideradas xubilacións anticipadas.
Tamén se considerará que están cobrando unha xubilación anticipada os traballadores con xubilación a tempo parcial (persoas que continúan traballando pero reducen as súas horas de traballo mediante un contrato parcial e, á vez, reciben un pago periódico por unha parte da pensión total de xubilación).


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo