IGE -

Definicións. Sen clasificar


Actividade económica

É a creación de valor engadido mediante a produción de bens e servizos, intervindo o traballo, o capital e as materias primas

Actividade principal

É aquela que xera maior valor engadido. Se non se dispón desta información, considérase aquela que proporcione o maior valor de produción, ou no seu defecto, a que empregue un maior número de persoas ocupadas.

Alleamento de investimentos reais

Comprende os ingresos derivados da venda de bens de capital.

Aloxamento

É a vivenda familiar que presenta a particularidade de ser móbil, semipermanente ou improvisada, ou ben que non foi concibida nun principio con fins residenciais pero, non obstante, constitúe a residencia dunha ou máis persoas. Os aloxamentos non están situados en edificios polo que non forman parte dos inmobles.

Asesoría empresarial

Abrangue:

 • Os servizos de asesoramento, orientación e asistencia operativa prestados ás empresas para levar a cabo a súa planificación, estruturación e control global.
 • Os servizos de asesoramento, orientación e asistencia operativa prestados ás empresas para levar a cabo a súa política e estratexia, fusións e adquisicións.

Asesoría en relacións públicas

Inclúe os servizos de asesoramento, orientación e asistencia operativa prestados ás empresas ou persoas para mellorar a súa imaxe e as súas relacións co exterior

Asesoría financeira

Refírese aos servizos de asesoramento, orientación e asistencia operativa prestados ás empresas, relativos ás áreas de decisión e cuestións financeiras. Entre outros poden ser: xestión do capital e da liquidez; determinación da estrutura do capital; asesoramento e proxectos de investimentos financeiros; colaboración na procura de financiamento; operacións de leasing e renting; análise e desenvolvemento de propostas contables e controis orzamentarios; valoración de empresas; realización de estudos económico – financeiros e de viabilidade

Asesoría fiscal

Abrangue:

 • Os servizos de asesoramento ás empresas e particulares co fin de minimizar os seus impostos.
 • Os servizos de elaboración e xustificación de estados financeiros ou documentos en respostas ós requirimentos das autoridades fiscais.
 • Os servizos de asistencia ás empresas na planificación e control dos impostos e na preparación da documentación que require a lexislación.

Asesoría informática

Abarca estudos do equipamento necesario nas empresas; a implantación de redes informáticas; asesoramento na adquisición de hardware e software; deseño e aloxamento de páxinas web; subministro de software

Asesoría inmobiliaria, administración de fincas

Inclúe a captación de fincas; a compra e/ou arrendamento de pisos, fincas, locais e terreos; a xestión da propiedade horizontal; estudo e valoración de permutas; asesoramento e tramitación de hipotecas; taxacións e peritaxes; proxectos e dirección de obras

Asesoría laboral

Recolle os servizos de asesoramento, orientación e asistencia operativa prestados a unha organización sobre administración de recursos humanos, control das funcións e desenvolvemento dos recursos humanos

Asesoría xurídica

Refírese á constitución e legalización de sociedades; redacción e modificación de estatutos; xestión de comunidades de bens; contratos societarios; fusións e escisións; xestión de quebras e embargos; disolución de sociedades; herdanzas e testamentos; doazóns, arrendamentos e suspensión de pagos, entre outras

Auditoría

Refírese aos servizos de exame de libros e rexistros contables e outros documentos dunha organización co fin de determinar se o balance da mesma reflexa con claridade e exactitude a súa situación patrimonial nunha data determinada, e si os resultados das súas operacións durante o exercicio que remata en dita data foran rexistrados segundo os criterios de contabilidade xeralmente admitidos. É dicir, abarca a verificación e legalización das contas anuais

Censo de poboación

É o conxunto de operacións que consisten en recompilar, resumir, valorar, analizar e publicar todos os datos de carácter demográfico, cultural, económico e social de todos os habitantes do país e das súas divisións político-administrativas, referidos a un momento ou período dado e a todas as persoas que residen en vivendas, xa sexan familiares ou colectivas.

Censo de vivendas

Conxunto de operacións que consisten en recompilar, resumir, valorar, analizar e publicar os datos relativos a todos os lugares destinados a habitación humana que foron concibidos como tales (vivendas familiares) e a enumerar aqueles que non sendo concibidos para este fin teñen, sen embargo, ese uso (aloxamentos).

Cifra de negocios

Comprende os importes facturados pola empresa durante o ano/mes de referencia en concepto de venda de bens e prestación de servizos que son obxecto do tráfico da empresa, tanto no exercicio da súa actividade principal, como de calquera actividade secundaria que realice a empresa. As vendas contabilízanse sen incluír o IVE repercutido ao cliente, e en termos netos, deducindo as devolucións de vendas, así como os rappels sobre as vendas. Non se deducen os descontos de caixa nin os descontos sobre as vendas por pronto pago. Comprende todos os importes facturados pola empresa durante o período de referencia, o que comprende todas as vendas comerciais de bens e servizos subministrados a terceiros que son obxecto de tráfico da empresa.

CNAE-09 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

É a Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante do proceso internacional de revisión denominado Operación 2007. Foi elaborada segundo as condicións recollidas no Regulamento de aprobación da NACE Rev.2. O obxectivo desta clasificación é establecer un conxunto xerarquizado de actividades económicas que poida ser empregado para:

 • Favorecer a implementación de estatísticas nacionais que poidan ser diferenciadas de acordo coas actividades establecidas
 • Clasificar as unidades estatísticas e entidades segundo a actividade económica exercida
Acceso á Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)

CNAE-93 Rev.1 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

É a Clasificación Nacional de Actividades Económicas elaborada segundo as condicións recollidas no Regulamento de implantación da NACE Rev. 1.1. O obxectivo desta clasificación é establecer un conxunto xerarquizado de actividades económicas que poida ser empregado para:

 • Favorecer a implementación de estatísticas nacionais que poidan ser diferenciadas de acordo coas actividades establecidas
 • Clasificar as unidades estatísticas e entidades segundo a actividade económica exercida

CNED-A

É a clasificación de referencia para recoller información sobre o nivel de formación, e considera tanto os programas vixentes como non vixentes, mais só aqueles que son educación formal

CNED-F

Clasificación de programas, titulacións e certificacións por sectores de estudo

CNED-P

É a clasificación de referencia para recoller información sobre os estudos en curso e, por tanto, o seu ámbito abrangue os programas vixentes, tanto relativos a educación formal como non formal

Comercio especializado

Clasifícanse dentro do comercio especializado as unidades que cumpren as seguintes condicións:

 • Empresas nas que o volume de facturación dun só tipo de produto, considerando como tal aos que están incluídos nunha única clase da CNAE-93 (4 díxitos), é superior ao 50%.
 • Empresas que comercializan menos de cinco tipos de produtos, tomando como actividade principal a correspondente ao produto de maior volume de facturación.

Comercio exterior

Comprende as relacións comerciais da Comunidade Autónoma de Galicia con todos aqueles países que non pertencen á UE. As relacións comerciais de intercambio denominaranse "importacións" para as adquisicións e "exportacións" para as entregas. Para a recollida de información estatística, mantense a obriga de presentar a correspondente declaración DUA ante Aduanas.

Comercio intracomunitario

Comprende as operacións comerciais entre a Comunidade Autónoma de Galicia e os países membros da Unión Europea (excluíndo o resto de España). As adquisicións intracomunitarias chamaranse "introducións" e as entregas intracomunitarias "expedicións". A recollida de información estatística réxese polo Sistema Intrastat.

Comercio non especializado

Son os establecementos que venden máis de cinco tipos de produtos, considerando como tal aos que están incluídos nunha única clase da CNAE-93 (4 díxitos), e ningún deles con facturación superior ao 50%.

Contabilidade e teneduría de libros contables

Refírese a:

 • Os servizos de verificación de balances anuais, intermedios e doutra documentación contable cun alcance máis restrinxido que o da auditoría.
 • Os servizos de compilación de estados financeiros a partir da información subministrada polo cliente, sen a verificación nin garantía particular.
 • Os servizos de preparación da declaración do imposto de sociedades, cando se efectúa conxuntamente coa compilación de estados financeiros a cambio dunha soa retribución.
 • Os servizos de certificacións, taxacións, preparación de documentos pro forma e outros servizos de contabilidade.
 • Os servizos de rexistro de libros consistentes na clasificación e rexistro nos libros de contabilidade das operacións dunha empresa expresadas en termos monetarios ou noutra unidade de medida.

Densidade de poboación

É o cociente entre a poboación dun territorio e a súa extensión superficial, é dicir, o número de habitantes por cada quilómetro cadrado de superficie.

Dereitos recoñecidos

Son dereitos efectivamente ingresados ou que están pendentes de cobrar que xorden como consecuencia de acontecementos pasados, en virtude dos que o debedor queda obrigado a satisfacer á entidade unha determinada cantidade de diñeiro, nun momento concreto coas condicións que se derivan do seu soporte documental; son netos cando non inclúen os dereitos cancelados ou anulados.

Edificio

Construción permanente, fixa sobre o terreo, separada e independente, concibida para ser utilizada con fins residenciais e/ou para o desenvolvemento dunha actividade

Establecemento de turismo rural

Considéranse establecementos de turismo rural, aqueles establecementos ou vivendas destinadas ao aloxamento turístico mediante prezo, con ou sen outros servizos complementarios e que estean inscritos no correspondente Rexistro de Aloxamentos Turísticos de cada Comunidade Autónoma. Estes establecementos adoitan presentar unhas características determinadas:

 • están situados nun medio rural,
 • son edificacións cunha tipoloxía arquitectónica propia da zona ou están situados en terreos que manteñen activas explotacións agropecuarias (agroturismo), e
 • ofrecen un número de prazas e cuartos para o aloxamento de hóspedes limitado, ademais de reunir certos requisitos de infraestrutura e dotacións básicas.
Os aloxamentos de turismo rural poden adoptar unha destas dúas modalidades de aluguer ou ambas as dúas:
 • defínese modalidade de aluguer de uso completo como a contratación íntegra do inmoble para uso exclusivo do contratante,
 • defínese modalidade de aluguer de uso compartido como a contratación individualizada de cuartos dentro da propia vivenda familiar.

Establecemento hoteleiro

Son establecementos hoteleiros aqueles establecementos que prestan servizos de aloxamento colectivo mediante prezo con ou sen outros servizos complementarios (hotel, hotel-apartamento ou apartahotel, motel, hostal, pensión, etc.).

Estadía media

Esta variable é unha aproximación ao número de días que, por termo medio, os viaxeiros permanecen nos establecementos e calcúlase como cociente entre as noites e o número de viaxeiros.

Expedicións (comercio intracomunitario)

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido aos países da UE, excluíndo o resto de España.

Exportacións (comercio exterior)

Comprenden todas aquelas operacións a través das cales un produto con orixe en Galicia é vendido a países que non forman parte da UE.

Familia

É o grupo de persoas que, residindo na mesma vivenda familiar (polo tanto formando parte dun fogar), comparten algúns gastos comúns e están vinculadas por lazos de parentesco, xa sexan de sangue ou políticos, e independentemente do seu grao. As diferenzas entre fogar e familia son que o fogar pode ser unipersoal e que os membros dun fogar multipersoal non teñen necesariamente que estar emparentados.
Nos Censos de Poboación de 2001 exclúese a condición de compartir algúns gastos en común.

Fogar

É o conxunto de persoas que, residindo na mesma vivenda, comparten gastos comúns ocasionados pola utilización da vivenda e/ou gastos de alimentación.
Nos Censos de 2001 exclúese a condición de que compartan gastos comúns.

Grande superficie

Calquera establecemento que dispón dunha superficie de venda igual ou superior a 2.500 metros cadrados. No cálculo dos índices específicos (Índice de comercio polo miúdo) que se elaboran para o comercio en grandes superficies non especializadas entran a formar parte calquera empresa dedicada a esa actividade que posuía algún establecemento cumprindo a anterior condición.

Grao de ocupación por prazas

Relación, en porcentaxe, entre o total das noites e o produto das prazas, incluíndo as camas supletorias, polos días a que se refiren as noites. Enténdense por camas supletorias todas aquelas que non teñan carácter fixo e que non estean nas prazas declaradas oficialmente polo establecemento e que constan no directorio.

Grupo empresarial

Conxunto de sociedades xuridicamente independentes que axustan as súas actuacións ás normas e ditados dunha dirección común

Habitación

No Censo de vivendas de 2001 considéranse, ademais dos dormitorios, todas as pezas que teñan catro metros cadrados ou máis, incluíndo a cociña pero sen incluír os cuartos de baño, os vestíbulos, os corredores nin as terrazas abertas.

No módulo Vivendas familiares: características e medio da Enquisa de condicións de vida das familias defínese como o espazo situado nunha vivenda familiar que cumpre:

 • Está pechado por paredes e dispón dunha superficie mínima de catro metros cadrados e dous metros de altura sobre a maior parte da súa superficie.
 • Utilízase ou pode utilizarse para fins residenciais.
A definición anterior inclúe os dormitorios, salas de estar, comedores, salóns, despachos, salóns de xogo, cuartos destinados ao servizo doméstico, salóns-cociña, así como as cociñas cando teñan catro metros cadrados ou máis. Non se inclúen os trasteiros, cuartos de baño e aseo, sotos e faiados, terrazas, corredores, vestíbulos, vestidores, despensas e lavadoiros, nin as cociñas cando teñan menos de catro metros cadrados. Tamén se exclúen as habitacións do fogar destinadas exclusivamente a fins profesionais.
Realizouse un cambio na definición de habitación no módulo de vivendas familiares da edición de 2010 con respecto aos anos 1999 e 2005. Nestas dúas edicións considéranse habitacións os espazos da vivenda dedicados a dormitorios, comedores, salón, cuartos de estar, salas de xogos, estudos e despachos (non destinados exclusivamente a fins profesionais).

IGACE

Indicador sintético elaborado a partir do promedio de saldos ponderados de preguntas.

Importacións (comercio exterior)

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercancía elaborada ou orixinal de países que non forman parte da UE é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia.

Imposto

Son tributos esixidos sen contraprestación, nos que o feito impoñible está constituído por negocios, actos ou feitos de natureza xurídica ou económica, que poñen de manifesto a capacidade contributiva do suxeito pasivo, como consecuencia da posesión dun patrimonio, a circulación de bens ou a adquisición ou gasto da renda.

Imposto sobre o patrimonio

É un tributo de carácter directo e persoal que grava o patrimonio neto das persoas físicas, isto é, o conxunto de bens e dereitos de contido económico dos que sexa titular, con dedución das cargas e gravames que diminúan o seu valor, así como as débedas e obrigas persoais das que deba responder. O imposto sobre o patrimonio aplícase en todo o territorio, sen prexuízo das especificidades normativas das que gozan o País Vasco e Navarra en base aos seus réximes tributarios especiais.
O rendemento do imposto xerado no territorio galego está cedido na súa totalidade á nosa comunidade autónoma. Ademais, disponse de competencias normativas no que a mínimo exento, tipo de gravame, deducións e bonificacións sobre a cota se refire.

Impostos directos

Son aqueles impostos que gravan a posesión dun patrimonio ou a obtención dunha renda, en canto reflictan directamente a capacidade económica do individuo.

Impostos indirectos

Os impostos indirectos someten a tributación manifestacións mediatas ou indirectas da capacidade económica, como ocorre coa circulación ou o consumo da riqueza.

Ingresos patrimoniais

Recollen os rendementos do patrimonio da entidade, xa sexan intereses provenientes de títulos, valores, depósitos ou préstamos concedidos e aqueles provenientes de rendas da propiedade.

Introducións (comercio intracomunitario)

Comprenden todas aquelas operacións nas que unha mercancía elaborada ou orixinal dun país membro da UE (excluíndo o resto de España) é comprada para ser consumida ou transformada en Galicia.

Local

Parte dun edificio estruturalmente separada na que se leva ou se pode levar a cabo unha actividade económica independente da do resto do edificio.

Migración

É o cambio de residencia dun concello a outro. Se o cambio de residencia se realiza entre os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia denomínase migración interior. Cando o movemento é cara ou dende o resto de España ou o estranxeiro fálase de migración exterior.

Noites ou prazas ocupadas

Enténdese por noite cada noite que un viaxeiro se aloxa no establecemento.

Obrigas recoñecidas

Son débedas que supoñen pasivos para a parte debedora que proveñen de transaccións, acordos ou acontecementos de natureza orzamentaria ou non orzamentaria acontecidos en tempo pasado, en virtude dos que a entidade se comprometeu a realizar, ao vencemento da mesma, unha prestación avaliada economicamente; son netas cando non inclúen as obrigas canceladas ou anuladas.

Ocupados (Enquisa de servizos ás empresas)

Neste caso o persoal ocupado comprende a todas as persoas que contribúen, mediante o seu traballo, á produción de bens e servizos, ou que realizan actividades auxiliares na empresa. Inclúense como persoal ocupado as persoas con licenza por un período de curta duración, persoal en folga e as persoas que traballan fóra da empresa pero que forman parte da mesma e son pagadas por ela

Persoal a xornada completa

É o persoal ocupado que traballa un número de horas á semana considerado normal no sector ou tipo de empresa estudado

Persoal a xornada parcial

Está formado polas persoas que traballan un número de horas menor que as consideradas normais no sector ou na empresa

Persoal asalariado ou remunerado

Conxunto de persoas que traballan na empresa cun contrato de traballo de carácter fixo (contrato ou vinculación indefinida) ou eventual (contrato de duración determinada) e que percibe por iso unha remuneración fixa ou periódica en forma de soldo, salario, comisión ou pago en especie

Persoal empregado

Defínese como o conxunto de persoas, remuneradas e non remuneradas, que contribúen mediante a achega do seu traballo, á produción de bens e servizos no establecemento durante o mes que inclúe o período de referencia da enquisa, aínda que traballen fóra dos locais deste.

Persoal externo dunha empresa

Conxunto de persoas que non figura en nómina e que produce gastos debidos a unha contratación de servizos

Persoal non asalariado

Está formado polas persoas que participan activamente nos traballos da empresa sen percibir unha remuneración fixa de ningún tipo. Inclúense os propietarios, socios autónomos que exercen unha actividade na empresa e as axudas familiares. Non están incluídos os socios exclusivamente capitalistas nin os familiares do propietario que non participen activamente na empresa

Poboación activa

Son as persoas que, nun período de referencia dado, subministran man de obra para a produción de bens e servizos económicos ou que están dispoñibles e fan xestións para incorporarse a dita produción. Comprende a todas as persoas de 16 ou máis anos que cumpren as condicións necesarias para a súa inclusión entre as persoas ocupadas ou paradas.

Poboación ocupada

Persoas de 16 anos ou máis que durante a semana de referencia tiveron un traballo por conta allea ou exerceron unha actividade por conta propia, nalgunha das seguintes situacións:

 • traballando polo menos unha hora por un soldo, salario ou beneficio empresarial ou ganancia familiar en metálico ou en especie
 • con emprego pero sen traballar por razóns de enfermidade ou accidente, vacacións, festas, mal tempo ou razóns análogas. Tamén se consideran dentro desta categoría as persoas que, estando suspendidas ou separadas do seu emprego como consecuencia dunha regulación de emprego, esperan reincorporarse a súa empresa.

Poboación parada

Persoas de 16 anos ou máis que durante a semana de referencia estiveron sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando emprego. Son parados tamén os que atoparon un traballo e están esperando incorporarse, sempre que se verifiquen as dúas primeiras condicións.
Segundo o Regulamento 1897/2000 da Comisión Europea, os únicos métodos de busca de emprego considerados activos son:

 • Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de atopar traballo, calquera que sexa a parte que tomase a iniciativa (a renovación da inscrición por razóns puramente administrativas non constitúe unha postura activa).
 • Estar en contacto cunha oficina privada (oficina de emprego temporal, empresa especializada en contratación...) coa fin de atopar traballo.
 • Enviar unha candidatura directamente aos empregadores.
 • Indagar a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos, ...
 • Anunciarse ou responder a anuncios de periódicos.
 • Estudar as ofertas de emprego.
 • Participar nunha proba, concurso ou entrevista, no marco dun procedemento de contratación.
 • Buscar terreos, locais ou material.
 • Realizar xestións para obter permisos, licenzas ou recursos financeiros.

Prazas estimadas

O número de prazas equivale ao número de camas fixas do establecemento. Non se inclúen, polo tanto, as supletorias, e as de matrimonio dan lugar a dúas prazas. (Hoteis e Turismo rural)
En cámpings o número de prazas corresponde á súa capacidade autorizada en persoas. (Campamentos turísticos)

Residente

Considérase residente a toda persoa física que ten a súa residencia habitual nun dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia

Responsable da empresa

É a persoa que dirixe e administra os negocios tendo a suficiente autonomía para a toma cotiá do maior número de decisións necesarias; ademais, é a que leva a firma nunha empresa

Resultado neto de explotación

Diferenza entre ingresos e gastos (unha vez considerados os impostos) orixinados polo desenvolvemento da actividade que constitúe o obxecto principal da empresa, e aquelas outras que se realizan regularmente, de modo secundario ou accesorio a aquela.

Réxime de tenza

Hai tres tipos principais: en propiedade, en aluguer e outras formas. No primeiro tipo clasifícanse por compra, (á súa vez, totalmente pagada ou con pagamentos pendentes) e por herdanza ou doazón.

Saldo ponderado

Diferencia entre respostas de tipo "aumenta" e respostas de tipo "diminúe" a unha pregunta, debidamente ponderadas segundo a importancia da empresa que dá a resposta.

Superficie de venda (comercio)

Aquela superficie que é accesible ao público e onde se efectúan operacións de venda, incluído escaparates, vitrinas, estantes e corredores de circulación dentro do establecemento

Superficie útil da vivenda

É a superficie comprendida dentro dos muros exteriores da vivenda que é habitable. Inclúe, polo tanto, non só a superficie destinada a habitacións, senón tamén a superficie dos corredores, vestíbulos, cuartos de baño e outros espazos. Non inclúe os muros, tabiques, terrazas abertas, xardíns, así como sotos e trasteiros... que non sexan habitables.

Taxa de actividade

Porcentaxe do número total de activos sobre a poboación total (poboación de 16 ou máis anos).

Taxa de analfabetismo

Porcentaxe de poboación de 16 e máis anos que non sabe ler nin escribir sobre o total da poboación de 16 e máis anos.

Taxa de asalariados

Porcentaxe do número medio de asalariados fronte ao número medio de ocupados totais ao longo do período considerado.

Taxa de estabilidade no emprego

Proporción do número de asalariados con contrato fixo a unha data determinada sobre o número total de asalariados na mesma data

Taxa de externalidade no emprego

Porcentaxe que supón o persoal externo medio no ano sobre o persoal total (externo máis ocupado) medio no ano

Taxa de ocupación

Porcentaxe de ocupados sobre a poboación de 16 ou máis anos

Taxa de paro

Porcentaxe de parados sobre o total de activos.

Taxa de participación feminina

Porcentaxe do número de mulleres ocupadas a unha data determinada fronte ao número total de ocupados na mesma data

Taxas tributarias

Son aqueles tributos, nos que o feito impoñible consiste na utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público, a prestación de servizos ou a realización de actividades en réxime de dereito público que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular ao suxeito pasivo, cando se produza calquera das circunstancias seguintes:

 • Que os servizos ou actividades non sexan de solicitude voluntaria para os administrados.
 • Que non se presten ou realicen polo sector privado, estea ou non establecida a súa reserva a favor do sector público conforme a normativa vixente.

Traballador autónomo

Defínense como os propietarios ou copropietarios das empresas non constituídas en sociedades na que traballan.

Transferencias correntes

Operacións, en diñeiro ou en especie, sen contrapartida directa por parte dos axentes receptores, destinados a financiar operacións correntes.

Transferencias de capital

Operacións sen contrapartida directa por parte dos axentes receptores destinados a financiar operacións de capital.

Unión Europea (UE)

A Unión Europea (UE) é unha organización internacional que xorde en 1951 como a Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro, pola que se creou un mercado común limitado á industria do carbón e do aceiro; a esta institución, precursora da actual UE, pertencían Francia, Alemaña Occidental, Italia, Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo. Este mercado común inténtase ampliar a outras materias económicas e ao sector da enerxía nuclear e así se constitúen a Comunidade Económica Europea e a Comunidade Europea da Enerxía Atómica en 1957. En 1973 únense a estes países Reino Unido, Dinamarca e Irlanda; en 1981 Grecia e en 1986 España e Portugal. En 1992, segundo o Tratado de Maastricht, conságrase a Unión Europea, conferíndolle novos poderes e responsabilidades ás institucións comunitarias e introducindo novas formas de cooperación entre os gobernos dos Estados Membros. En 1995 creouse a Europa dos 15 coa incorporación de Austria, Finlandia e Suecia e en maio de 2004 incorporáronse Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia e a República Checa, conformando a Europa dos 25. A partir de xaneiro de 2007, coas novas incorporacións de Bulgaria e Romanía, a UE consta de 27 membros. En xullo de 2013 Croacia convértese no país número 28 da UE. O 31 de xaneiro de 2020 o Reino Unido saíu da Unión Europea

Viaxeiros entrados

Todas aquelas persoas que realizan unha ou máis noites seguidas no mesmo aloxamento.

Vivenda

É o recinto estruturalmente separado e independente que, pola forma en que foi construído, reconstruído, transformado ou adaptado, está concibido para ser habitado por persoas e está dotado de acceso desde a vía pública ou desde recintos comúns privados. Hai dous tipos de vivendas: vivendas colectivas e vivendas familiares.
No Censo de poboación e vivendas considéranse tamén vivendas aqueles recintos que aínda que non estivesen concibidos para ser habitados por persoas constitúen a residencia habitual de alguén no momento censual. Non se consideran vivendas os recintos que, a pesar de estar concibidos inicialmente para a habitación humana, no momento censual están dedicados totalmente a outros fins.

Vivenda colectiva

É a vivenda destinada a ser habitada por un colectivo, é dicir, por un grupo de persoas sometidas a unha autoridade ou réxime común non baseados en lazos familiares nin de convivencia, como por exemplo: residencias de persoas maiores, cuarteis, conventos, institucións para persoas con discapacidade, cárceres, etc. Pode ocupar só parcialmente un edificio, ou máis frecuentemente, a totalidade do mesmo.

Vivenda familiar

É a vivenda destinada a ser habitada por unha ou varias persoas, xeral pero non necesariamente unidas por parentesco, e que non constitúen un colectivo. A pesar de non cumprir estritamente a definición, tamén se consideran vivendas familiares os aloxamentos.

As vivendas familiares inclúense no Censo de Vivendas, con independencia de que estean ocupadas ou non no momento censual.

Vivenda familiar principal

Vivenda familiar que se utiliza toda ou a maior parte do ano como residencia habitual dunha ou máis persoas.

Xestión administrativa e laboral

Inclúe, entre outros, os seguintes conceptos: tramitación de subvencións, expedientes e certificacións; redacción de memorias e proxectos; elaboración e confección de nóminas; xestión de multas e sancións; tramitación de marcas, nomes comerciais, patentes e rótulos; tramitación de licenzas de obras; licenzas de caza e pesca; intervención de armas; matriculación, certificacións, transferencias e baixas de vehículos; permisos e renovacións; alta de establecementos de hostalería

Zona densamente poboada (ZDP)

Conxunto contiguo de áreas locais de densidade superior a 500 hab./Km2 e unha poboación total para a zona de alomenos 50.000 habitantes

Zonas intermedias (ZIP)

Son o conxunto de áreas locais que non pertencen a unha zona densamente poboada onde cada unha delas conta cunha densidade superior a 100 hab./ Km2 e, ou ben a poboación total da zona é superior a 50.000 habitantes, ou ben é adxacente a una zona poboada densamente

Zonas pouco poboadas (ZPP)

Son os grupos de áreas locais que non pertencen a zonas densamente poboadas ou a zonas intermedias


 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo