Resumo de resultados


Clasificación Nacional de Ocupacións (CNO-94)
0Forzas armadas
UForzas armadas
00Forzas armadas
001Escala superior
0010Escala superior
002Escala media
0020Escala media
003Escala básica
0030Escala básica
1Dirección das empresas e das administracións públicas
ADirección das administracións públicas e das empresas de 10 ou máis asalariados
10Poder executivo e lexislativo e dirección das administracións públicas; dirección de organizacións de interese
101Poder executivo e lexislativo e consello xeral do poder xudicial
1011Poder executivo
1012Poder lexislativo
1013Consello xeral do poder xudicial
102Persoal directivo das administracións públicas
1020Persoal directivo das administracións públicas
103Goberno local
1031Alcaldías e concellerías das capitais de provincia
1032Alcaldías e concellerías doutros concellos
104Dirección de organizacións de interese
1041Dirección de partidos políticos
1042Dirección de organizacións empresariais, de sindicatos de traballadores e outras organizacións de interese socioeconómico
1043Dirección de organizacións humanitarias e outras organizacións de interese
11Dirección de empresas de 10 ou máis asalariados
111Dirección xeral e presidencia executiva
1110Dirección xeral e presidencia executiva
112Dirección de departamento de produción
1121Dirección de departamento de produción en explotacións agrarias, de caza, forestais e pesqueiras
1122Dirección de departamento de produción en empresas industriais
1123Dirección de departamento de produción en empresas de construción
1124Dirección de departamento de operacións en empresas de comercio
1125Dirección de departamento de operacións en empresas de hostalería
1126Dirección de departamento de operacións en empresas de transporte, almacenamento e comunicacións
1127Dirección de departamento de operacións en empresas de intermediación e servizos a outras empresas
1128Dirección de departamento de operacións en empresas de servizos persoais, limpeza e similares
1129Dirección de departamento de produción e operacións doutras empresas non clasificadas anteriormente
113Dirección de áreas e departamentos especializados
1131Dirección de departamentos de administración e finanzas
1132Dirección de departamentos de relacións laborais e de recursos humanos
1133Dirección de departamentos de comercialización e vendas
1134Dirección de departamentos de publicidade e relacións públicas
1135Dirección de departamentos de abastecemento e distribución
1136Dirección de departamentos de servizos informáticos
1137Dirección de departamentos de investigación e desenvolvemento
1138Dirección de departamentos de servizos médicos
1139Dirección doutros departamentos especializados non mencionados anteriormente
BXerencia de empresas con menos de 10 asalariados
12Xerencia de empresas de comercio con menos de 10 asalariados
121Xerencia de empresas de comercio por xunto con menos de 10 asalariados
1210Xerencia de empresas de comercio por xunto con menos de 10 asalariados
122Xerencia de empresas de comercio polo miúdo con menos de 10 asalariados
1220Xerencia de empresas de comercio polo miúdo con menos de 10 asalariados
13Xerencia de empresas de hostalería e restauración con menos de 10 asalariados
131Xerencia de empresas de hospedaxe con menos de 10 asalariados
1311Xerencia de hoteis con menos de 10 asalariados
1312Xerencia de pensións con menos de 10 asalariados
1319Xerencia doutras empresas de hospedaxe con menos de 10 asalariados
132Xerencia de empresas de restauración con menos de 10 asalariados
1320Xerencia de empresas de restauración con menos de 10 asalariados
14Xerencia doutras empresas con menos de 10 asalariados
140Xerencia doutras empresas con menos de 10 asalariados
1401Xerencia de explotacións agrarias, de caza, de pesca e de silvicultura con menos de 10 asalariados
1402Xerencia de empresas industriais con menos de 10 asalariados
1403Xerencia de empresas de construción con menos de 10 asalariados
1404Xerencia de empresas de transporte, almacenamento e comunicacións con menos de 10 asalariados
1405Xerencia de empresas de intermediación e servizos a outras empresas con menos de 10 asalariados
1406Xerencia de empresas de servizos de coidados persoais, de limpeza e similares con menos de 10 asalariados
1409Xerencia doutras empresas con menos de 10 asalariados, non incluídas anteriormente
CXerencia de empresas sen asalariados
15Xerencia de empresas de comercio sen asalariados
151Xerencia de empresas de comercio por xunto sen asalariados
1510Xerencia de empresas de comercio por xunto sen asalariados
152Xerencia de empresas de comercio polo miúdo sen asalariados
1520Xerencia de empresas de comercio polo miúdo sen asalariados
16Xerencia de empresas de hostalería sen asalariados
161Xerencia de empresas de hospedaxe sen asalariados
1611Xerencia de hoteis sen asalariados
1612Xerencia de pensións sen asalariados
1619Xerencia doutras empresas de hospedaxe sen asalariados
162Xerencia de empresas de restauración sen asalariados
1620Xerencia de empresas de restauración sen asalariados
17Xerencia doutras empresas sen asalariados
170Xerencia doutras empresas sen asalariados
1701Xerencia de explotacións agrarias, de caza, de pesca e de silvicultura sen asalariados
1702Xerencia de empresas industriais sen asalariados
1703Xerencia de empresas de construción sen asalariados
1704Xerencia de empresas de transporte, almacenamento e comunicacións sen asalariados
1705Xerencia de empresas de intermediación e servizos a outras empresas sen asalariados
1706Xerencia de empresas de servizos de coidados persoais, de limpeza e similares sen asalariados
1709Xerencia doutras empresas sen asalariados
2Técnicos e profesionais científicos e intelectuais
DProfesións asociadas a titulacións de 2� e 3� ciclo universitario e afíns
20Profesións asociadas a titulacións de 2� e 3� ciclo universitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas e enxeñería
201Físicos, químicos e asimilados
2011Físicos e astrónomos
2012Meteorólogos
2013Químicos
2014Xeólogos e xeofísicos
202Matemáticos, actuarios, estatísticos e asimilados
2021Matemáticos e actuarios
2022Estatísticos
203Profesionais da informática de nivel superior
2031Analistas de sistemas e asimilados
2039Outros profesionais de nivel superior de informática
204Arquitectos, urbanistas e enxeñeiros planificadores de tráfico
2040Arquitectos, urbanistas e enxeñeiros planificadores de tráfico
205Enxeñeiros superiores
2051Enxeñeiros en construción e obra civil
2052Enxeñeiros en electricidade
2053Enxeñeiros en electrónica e telecomunicacións
2054Enxeñeiros mecánicos
2055Enxeñeiros químicos
2056Enxeñeiros de minas
2057Enxeñeiros en metalurxia
2058Enxeñeiros xeógrafos
2059Outros enxeñeiros superiores (excepto agropecuarios)
21Profesións asociadas a titulacións de 2� e 3� ciclo universitario en ciencias naturais e sanidade
211Profesionais en ciencias naturais
2111Biólogos, botánicos, zoólogos e asimilados
2112Patólogos, farmacólogos e asimilados
2113Agrónomos e asimilados
212Médicos e odontólogos
2121Médicos
2122Odontólogos
213Veterinarios
2130Veterinarios
214Farmacéuticos
2140Farmacéuticos
219Outros profesionais de nivel superior da sanidade
2190Outros profesionais de nivel superior da sanidade
22Profesións asociadas a titulacións de 2� e 3� ciclo universitario no ensino
221Profesores de universidades e outros centros de ensino superior
2210Profesores de universidades e outros centros de ensino superior
222Profesores de ensino secundario
2220Profesores de ensino secundario
223Outros profesionais do ensino
2231Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos
2232Inspectores de ensino
2239Outros profesionais diversos do ensino
23Profesionais do dereito
231Avogados e fiscais
2311Avogados
2312Fiscais
232Xuíces e maxistrados
2320Xuíces e maxistrados
239Outros profesionais do dereito
2391Notarios
2392Rexistradores
2393Procuradores
2399Outros profesionais diversos do dereito
24Profesionais en organizacións de empresas, profesionais nas ciencias sociais e humanas asociadas a titulacións de 2� e 3� ciclo universitario
241Profesionais en organización e administración de empresas
2411Profesionais en contabilidade
2412Profesionais en recursos humanos
2413Profesionais da publicidade e das relacións públicas
2419Outros profesionais en organización e administración de empresas
242Economistas
2420Economistas
243Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, psicólogos e asimilados
2431Sociólogos, antropólogos e asimilados
2432Filósofos, historiadores e profesionais en ciencias políticas
2433Filólogos, intérpretes e traductores
2434Psicólogos
25Escritores, artistas e outras profesións asociadas a titulacións de 2� e 3� ciclo universitario e afíns
251Escritores e artistas da creación ou da interpretación
2511Escritores, xornalistas e asimilados
2512Escultores, pintores e asimilados
2513Compositores, músicos e cantantes
2514Coreógrafos e bailaríns
2515Actores e directores de cine, radio, televisión e de teatro e asimilados
252Arquiveiros, bibliotecarios e profesionais asimilados
2521Arquiveiros e conservadores de museos
2522Bibliotecarios, documentalistas e asimilados
253Diversos profesionais das administracións públicas que non poden ser clasificados en apartados anteriores
2530Diversos profesionais das administracións públicas que non poden ser clasificados en apartados anteriores
EProfesións asociadas a unha titulación de 1� ciclo universitario e afíns
26Profesións asociadas a unha titulación de 1� ciclo universitario en ciencias físicas, químicas, matemáticas, enxeñería e asimilados
261Profesionais asociados a unha titulación de 1� ciclo universitario en ciencias físicas, químicas e asimilados
2611Profesionais en ciencias físicas
2612Profesionais en meteoroloxía
2613Profesionais en ciencias químicas
2614Profesionais en ciencias xeolóxicas
262Profesionais asociados a unha titulación de 1� ciclo universitario en matemáticas, estatística e asimilados
2621Profesionais en ciencias matemáticas
2622Profesionais en estatística e asimilados
263Profesionais de nivel medio de informática
2631Analistas de aplicacións e programadores informáticos de nivel medio
2639Outros profesionais de nivel medio de informática
264Arquitectos técnicos
2640Arquitectos técnicos
265Enxeñeiros técnicos
2651Enxeñeiros técnicos en construción e obra civil
2652Enxeñeiros técnicos en electricidade
2653Enxeñeiros técnicos en electrónica e telecomunicacións
2654Enxeñeiros técnicos mecánicos
2655Enxeñeiros técnicos químicos
2656Enxeñeiros técnicos de minas e metalurxia
2657Enxeñeiros técnicos en topografía
2659Outros enxeñeiros técnicos (excepto en especialidades agrícolas e forestais)
27Profesións asociadas a unha titulación de 1� ciclo universitario en ciencias naturais e sanidade, excepto ópticos, fisioterapeutas e asimilados
271Profesionais asociados a unha titulación de 1� ciclo universitario en ciencias naturais
2711Profesionais en ciencias biolóxicas e asimilados
2712Enxeñeiros técnicos en especialidades agrícolas e forestais
272Enfermeiros
2720Enfermeiros
28Profesións asociadas a unha titulación de 1� ciclo universitario no ensino
281Profesores de ensino primario e infantil
2811Profesores de ensino primario
2812Profesores de ensino infantil
282Profesores de educación especial
2820Profesores de educación especial
283Profesorado técnico de formación profesional
2831Mestre de taller de artes plásticas e deseño
2839Outro profesorado técnico de formación profesional
29Outras profesións asociadas a unha titulación de 1� ciclo universitaria
291Diplomados en contabilidade e graduados sociais e técnicos de empresas e actividades turísticas
2911Diplomados en contabilidade
2912Graduados sociais e asimilados
2913Técnicos de empresas e actividades turísticas
292Axudantes de arquivo, biblioteca e asimilados
2921Axudantes de arquivo e de museo
2922Axudantes de biblioteca e asimilados
293Diplomados en traballo social
2931Diplomados en educación social
2939Axentes de igualdade de oportunidades para a muller e outros diplomados en traballo social
294Sacerdotes das distintas relixións
2940Sacerdotes das distintas relixións
295Outros profesionais das administracións públicas que non poden ser clasificados en apartados anteriores
2950Outros profesionais das administracións públicas que non poden ser clasificados en apartados anteriores
3Técnicos e profesionais de apoio
FTécnicos e profesionais de apoio
30Técnicos das ciencias físicas, químicas e enxeñerías
301Deliñantes e deseñadores técnicos
3010Deliñantes e deseñadores técnicos
302Técnicos das ciencias físicas, químicas e das enxeñerías
3021Técnicos en ciencias físicas e químicas
3022Técnicos en enxeñería civil
3023Técnicos en electricidade
3024Técnicos en electrónica e telecomunicacións
3025Técnicos en mecánica
3026Técnicos en química industrial
3027Técnicos en metalurxia e minas
3029Outros técnicos en ciencias físicas, químicas e enxeñerías
303Profesionais técnicos da informática
3031Programadores de aplicacións informáticas e controladores de equipos informáticos
3032Controladores de robots industriais
304Operadores de equipos ópticos e electrónicos
3041Fotógrafos e operadores de equipos de gravación de imaxe e son
3042Operadores de equipos de radio e televisión e de telecomunicación
3043Operadores de equipo de diagnóstico e tratamento médico
3049Outros operadores de equipos ópticos e electrónicos
305Profesionais en navegación marítima
3051Oficiais maquinistas
3052Capitáns e oficiais de ponte
306Profesionais en navegación aeronáutica
3061Pilotos de aviación e profesionais asimilados
3062Controladores de tráfico aéreo
3063Técnicos en seguridade aeronáutica
307Técnicos en edificación, seguridade no traballo e control de calidade
3071Técnicos en edificación, prevención e investigación de incendios
3072Técnicos de seguridade no traballo
3073Técnicos no control de calidade
31Técnicos das ciencias naturais e da sanidade
311Técnicos das ciencias naturais e profesionais auxiliares asimilados
3111Técnicos en ciencias biolóxicas
3112Técnicos agrónomos, zootécnicos e forestais
3113Asesores agrícolas e forestais
312Técnicos de sanidade
3121Técnicos de laboratorio sanitario
3122Axudantes de veterinaria
3123Hixienistas
3124Axudantes de odontoloxía
3125Axudantes farmacéuticos
3129Outros técnicos diversos en sanidade, incluídos os de medicina tradicional
313Técnicos diversos de sanidade non clasificados en rúbricas anteriores
3131Profesionais en dietética e nutrición
3132Ópticos e optometristas
3133Fisioterapeutas
3134Terapeutas ocupacionais
3135Logopedas
3136Podólogos
32Técnicos en educación infantil, instructores de voo, navegación e conducción de vehículos
321Técnicos en educación infantil e educación especial
3211Técnicos en educación infantil
3212Técnicos educadores de educación especial
322Instructores de voo, navegación e conducción de vehículos
3220Instructores de voo, navegación e conducción de vehículos
33Profesionais de apoio en operacións financeiras e comerciais
331Profesionais de apoio en operacións financeiras e algunhas operacións comerciais
3311Intermediarios de cambio, bolsa e finanzas
3312Axentes de seguros
3313Axentes inmobiliarios
3314Axentes de viaxe
3315Taxadores e poxadores
3316Axentes de compras
3319Outros profesionais de apoio en operacións financeiras
332Representantes de comercio e técnicos de venda
3320Representantes de comercio e técnicos de venda
34Profesionais de apoio á xestión administrativa
341Profesionais de apoio da xestión administrativa, con tarefas administrativas xerais
3411Secretarios administrativos e asimilados
3412Profesionais de apoio de servizos xurídicos e servizos similares
3413Asentador de contas
3414Profesionais de apoio en servizos estatísticos, matemáticos e afíns
342Profesionais de carácter administrativo de aduanas, de tributos e asimilados que traballan en tarefas propias das administracións públicas
3421Axentes de aduanas e fronteiras
3422Profesionais de apoio das administracións públicas de tributos
3423Profesionais de apoio das administracións públicas de servizos sociais
3424Profesionais de apoio das administracións públicas de servizos de expedición de licencias
3429Outros profesionais de apoio das administracións públicas para tarefas de inspección e control e tarefas similares
35Outros técnicos e profesionais de apoio
351Consignatarios e axentes na contratación de man de obra
3511Consignatarios
3512Xestores de aduanas
3513Axentes ou intermediarios na contratación da man de obra (excepto representantes de espectáculos)
3519Representantes de artistas, axentes de venda de espacios publicitarios e outros similares
352Técnicos especialistas das forzas de seguridade e detectives privados
3521Técnicos especialistas da policía
3522Suboficiais da garda civil
3523Detectives privados
353Profesionais de apoio de promoción social
3531Educadores sociais
3532Animadores comunitarios
3539Promotores de igualdade de oportunidades para a muller e outros profesionais de apoio á promoción social
354Profesionais do mundo artístico, do espectáculo e dos deportes
3541Decoradores
3542Locutores de radio, televisión e outros presentadores
3543Músicos, cantantes e bailaríns de espectáculos en cabarés e similares
3544Pallasos, prestidixitadores, acróbatas e profesionais similares
3545Deportistas e profesionais similares
3546Profesionais de espectáculos taurinos
355Auxiliares laicos das relixións
3550Auxiliares laicos das relixións
4Empregados de tipo administrativo
GEmpregados de tipo administrativo
40Empregados en servizos contables, financeiros, e de servizos de apoio á produción e ó transporte
401Auxiliares contables e financeiros
4011Empregados de contabilidade e cálculo de nóminas e salarios
4012Empregados de oficina de servizos estatísticos, financeiros e bancarios
402Empregados de rexistro de materiais, de servizos de apoio á produción e ó transporte
4021Empregados de control de abastecementos e inventario
4022Empregados de oficina de servizos de produción
4023Empregados de oficina de servizos de transportes
41Empregados de bibliotecas, servizos de correos e asimilados
410Empregados de bibliotecas, servizos de correos e asimilados
4101Empregados de bibliotecas e arquivos
4102Empregados de servizos de correos (excepto empregados de portelo)
4103Axentes de enquisas
4104Codificadores de datos
4105Correctores de imprenta e asimilados
42Operadores de máquinas de oficina
421Taquígrafos e mecanógrafos
4210Taquígrafos e mecanógrafos
422Gravadores de datos
4220Gravadores de datos
43Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ó publico non clasificados anteriormente
430Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente
4300Auxiliares administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente
44Auxiliares administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente
440Auxiliares administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente
4400Auxiliares administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados anteriormente
45Empregados de trato directo co público en axencias de viaxes, recepcionistas e telefonistas
451Empregados de información e recepcionistas en oficinas
4510Empregados de información e recepcionistas en oficinas
452Empregados de axencias de viaxes, recepcionistas en establecementos distintos de oficinas e telefonistas
4521Empregados de axencias de viaxes
4522Recepcionistas en establecementos distintos de oficinas
4523Telefonistas
46Caixeiros, despachadores de billetes e outros empregados asimilados en trato directo co público
460Caixeiros, despachadores de billetes e outros empregados asimilados en trato directo co público
4601Caixeiros, despachadores de billetes (excepto bancos e correos)
4602Empregados de portelo de bancos e de correos
4603Croupiers e outros empregados de salas de xogo e apostas
4604Empregados de casas de empeño e de préstamos
4605Cobradores de facturas, débedas e empregados asimilados
5Traballadores dos servizos de restauración, persoais, protección e vendedores dos comercios
HTraballadores dos servizos de restauración e de servizos persoais
50Traballadores dos servizos de restauración
501Cociñeiros e outros preparadores de comidas
5010Cociñeiros e outros preparadores de comidas
502Camareiros, barmáns e asimilados
5020Camareiros, barmáns e asimilados
503Xefes de cociñeiros, de camareiros e asimilados
5030Xefes de cociñeiros, de camareiros e asimilados
51Traballadores dos servizos persoais
511Auxiliares de enfermería e asimilados
5111Auxiliares de enfermería hospitalaria
5112Auxiliares de enfermería de atención primaria
5113Asistentes domiciliarios
512Traballadores que se dedican ó coidado de persoas e asimilados (excepto auxiliares de enfermería)
5121Empregados para o coidado dos nenos
5129Outros empregados no coidado de persoas e asimilados
513Peiteadores, especialistas en tratamento de beleza e traballadores asimilados
5130Peiteadores, especialistas en tratamento de beleza e traballadores asimilados
514Traballadores que atenden a viaxeiros e asimilados
5141Azafatas ou camareiros de avión e de barco
5142Revisores, controladores de coches-cama e cobradores dos transportes
5143Guías e azafatas de terra
515Mordomos, ecónomos e asimilados
5150Mordomos, ecónomos e asimilados
519Outros traballadores de servizos persoais
5191Axudas de cámara e asimilados
5192Empregados de pompas fúnebres e embalsamadores
5199Outros traballadores diversos de servizos persoais
JTraballadores dos servizos de protección e seguridade
52Traballadores dos servizos de protección e seguridade
521Gardas civís
5210Gardas civís
522Policías
5221Policías nacionais
5222Policías autonómicos
5223Policías locais
523Bombeiros
5230Bombeiros
524Funcionario de prisións
5240Funcionario de prisións
525Gardas xurados e persoal de seguridade privado
5250Gardas xurados e persoal de seguridade privado
529Outros traballadores dos servizos de protección e seguridade
5291Bañista-socorrista
5299Outros traballadores diversos dos servizos de protección e seguridade
KDependentes de comercio e asimilados
53Dependentes de comercio e asimilados
531Modelos de moda, arte e publicidade
5310Modelos de moda, arte e publicidade
532Encargado de sección dentro dun comercio e asimilados
5320Encargado de sección dentro dun comercio e asimilados
533Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados
5330Dependentes e exhibidores en tendas, almacéns, quioscos e mercados
6Traballadores cualificados na agricultura e na pesca
LTraballadores cualificados na agricultura e na pesca
60Traballadores cualificados en actividades agrícolas
601Traballadores cualificados por conta propia en actividades agrícolas
6011Traballadores cualificados por conta propia en actividades agrícolas, excepto en hortas, viveiros e xardíns
6012Traballadores cualificados por conta propia en hortas, viveiros e xardíns
602Traballadores cualificados por conta allea en actividades agrícolas
6021Traballadores cualificados por conta allea en actividades agrícolas, excepto en hortas, viveiros e xardíns
6022Traballadores cualificados por conta allea en hortas, viveiros e xardíns
61Traballadores cualificados en actividades gandeiras
611Traballadores cualificados por conta propia en actividades gandeiras
6111Traballadores cualificados por conta propia en actividades gandeiras, incluídas as de animais de compañía e animais domésticos de pel valiosa
6112Traballadores cualificados por conta propia en actividades avícolas
6119Outros traballadores cualificados por conta propia en actividades gandeiras
612Traballadores cualificados por conta allea en actividades gandeiras
6121Traballadores cualificados por conta allea en actividades gandeiras, incluídas as de animais de compañía e animais domésticos de pel valiosa
6122Traballadores cualificados por conta allea en actividades avícolas
6129Outros traballadores cualificados por conta allea en actividades gandeiras
62Traballadores cualificados noutras actividades agrarias
621Traballadores cualificados por conta propia en actividades agropecuarias
6210Traballadores cualificados por conta propia en actividades agropecuarias
622Traballadores cualificados por conta propia en actividades forestais e asimilados
6220Traballadores cualificados por conta propia en actividades forestais e asimilados
623Traballadores cualificados por conta allea en actividades agropecuarias
6230Traballadores cualificados por conta allea en actividades agropecuarias
624Traballadores cualificados por conta allea en actividades forestais e asimilados
6241Taladores, tronzadores e outros traballadores forestais
6242Carboeiros de carbón vexetal e asimilados
63Pescadores e traballadores cualificados en actividades piscícolas
631Pescadores e traballadores cualificados por conta propia en actividades piscícolas
6311Traballadores cualificados por conta propia na cría de especies acuáticas
6312Pescador por conta propia de auga doce e de augas costeiras
6313Pescador por conta propia de altura
6314Cazador por conta propia
632Pescadores e traballadores cualificados por conta allea en actividades piscícolas
6321Traballadores cualificados por conta allea na cría de especies acuáticas
6322Pescador por conta allea de auga doce e de augas costeiras
6323Pescador por conta allea de altura
6324Cazador por conta allea
7Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, a construción, e a minería, excepto os operadores de instalacións e maquinaria
MTraballadores cualificados da construción, excepto os operadores de maquinaria
70Encargados de obra e outros encargados na construción
701Encargados e xefes de equipo en obras estruturais da construción
7010Encargados e xefes de equipo en obras estruturais da construción
702Xefes de taller e encargados de traballadores de acabado de edificios
7020Xefes de taller e encargados de traballadores de acabado de edificios
703Encargados de pintores, empapeladores e asimilados
7030Encargados de pintores, empapeladores e asimilados
71Traballadores en obras estruturais de construción e asimilados
711Albaneis e cachoteiros
7110Albaneis e cachoteiros
712Traballadores en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas e asimilados
7120Traballadores en formigón armado, enfuscadores, ferrallistas e asimilados
713Carpinteiros (excepto carpinteiros de estruturas metálicas)
7130Carpinteiros (excepto carpinteiros de estruturas metálicas)
714Outros traballadores das obras estruturais de construción
7140Outros traballadores das obras estruturais de construción
72Traballadores de acabado de construcións e asimilados; pintores e outros asimilados
721Revocadores, escaiolistas e estucadores
7210Revocadores, escaiolistas e estucadores
722Fontaneiros e instaladores de tubos
7220Fontaneiros e instaladores de tubos
723Electricista de construción e asimilados
7230Electricista de construción e asimilados
724Pintores, vernizadores, empapeladores e asimilados
7240Pintores, vernizadores, empapeladores e asimilados
725Persoal de limpeza de fachadas de edificios e desenfeluxadores
7250Persoal de limpeza de fachadas de edificios e desenfeluxadores
729Outros traballadores de acabado de construción e asimilados
7291Teitadores
7292Parqueteiros, soldadores e asimilados
7293Instaladores de material illante térmico e de insononrización
7294Cristaleiros
7299Outros traballadores diversos de acabado de construcións
NTraballadores cualificados das industrias extractivas, da metalurxia, da construción de maquinaria e asimilados
73Encargados na metalurxia e xefes de talleres mecánicos
731Xefes de taller e encargados de moldeadores, soldadores montadores de estruturas metálicas e afíns
7310Xefes de taller e encargados de moldeadores, soldadores, montadores de estruturas metálicas e afíns
732Xefes de taller de vehículos de motor
7320Xefes de taller de vehículos de motor
733Xefes de taller de máquinas agrícolas e industriais e motores de avión
7331Xefes de taller de máquinas agrícolas e industriais
7332Xefes de taller de motores de avión
734Xefes de equipos de mecánicos e axustadores de equipos eléctricos e electrónicos
7340Xefes de equipos de mecánicos e axustadores de equipos eléctricos e electrónicos
74Traballadores das industrias extractivas
741Encargados e capataces da minería
7410Encargados e capataces da minería
742Mineiros, canteiros, pegadores e persoas que labran as pedras
7421Mineiros, canteiros e asimilados
7422Pegadores
7423Tronzadores, labradores e gravadores de pedras
75Soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas, ferreiros, elaboradores de ferramentas e asimilados
751Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estruturas metálicas e traballadores asimilados
7511Moldeadores e macheiros
7512Soldadores e oxicortadores
7513Chapistas e caldeireiros
7514Montadores de estruturas metálicas
7515Montadores e empalmadores de cables
7516Buzos
752Ferreiros, elaboradores de ferramentas e asimilados
7521Ferreiros e forxadores
7522Traballadores da fabricación de ferramentas, mecánicos e axustadores, modelistas, matriceiros e asimilados
7523Axustadores operadores de máquinas-ferramenta
7524Pulidores de metais e afiadores de ferramentas
76Mecánicos e axustadores de maquinaria e equipos eléctricos e electrónicos
761Mecánicos e axustadores de maquinaria
7611Mecánicos e axustadores de vehículos de motor
7612Mecánicos e axustadores de motores de avión
7613Mecánicos e axustadores de maquinaria agrícola e industrial
762Mecánicos e axustadores de equipos eléctricos e electrónicos
7621Mecánicos e reparadores de equipos eléctricos
7622Axustadores e reparadores de equipos electrónicos
7623Instaladores e reparadores de equipos telefónicos e telegráficos
7624Instaladores e reparadores de liñas eléctricas
PTraballadores cualificados de industrias de artes gráficas, téxtil e da confección, da elaboración de alimentos, ebanistas, artesáns e outros asimilados
77Mecánicos de precisión en metais, traballadores de artes gráficas, ceramistas, vidreiros e artesáns da madeira, téxtil e do coiro
771Mecánicos de precisión en metais e materiais similares
7711Reloxeiros e mecánicos de instrumentos de precisión
7712Constructores e afinadores de instrumentos musicais
7713Xoieiros, orfebres e prateiros
772Traballadores de artes gráficas e asimilados
7721Caixistas, monotipistas e asimilados
7722Estereotipadores e galvanotipistas
7723Gravadores de imprenta e traballadores asimilados
7724Traballadores dos laboratorios fotográficos e asimilados
7725Encadernadores e asimilados
7726Impresores de serigrafía e estampadores en prancha e en téxtiles
773Ceramistas, vidreiros e asimilados
7731Traballadores da cerámica, oleiros e asimilados
7732Sopradores, modeladores, laminadores, cortadores e pulidores de vidro
7733Gravadores de vidro
7734Pintores decoradores en vidro, cerámica e outros materiais
774Artesáns da madeira, de téxtiles, do coiro e materiais similares
7741Artesáns en madeira e materiais similares
7742Artesáns en tecidos, coiros e materiais similares
78Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco
780Traballadores da industria da alimentación, bebidas e tabaco
7801Matachíns e traballadores das industrias cárnicas e do peixe
7802Panadeiros, pasteleiros e confeiteiros
7803Traballadores do tratamento do leite e elaboración de produtos lácteos; fabricante de xeados
7804Traballadores conserveiros de froitas e verduras
7805Catadores e clasificadores de alimentos e bebidas
7806Preparadores e elaboradores do tabaco e os seus produtos
79Traballadores que tratan a madeira, ebanistas, traballadores da industria téxtil, confección pel, coiro, calzado e asimilados
791Traballadores que tratan a madeira e asimilados
7911Traballadores do tratamento da madeira
7912Axustadores de máquinas de labrar madeira
7913Cesteiros, fabricantes de cepillos e traballadores asimilados
792Ebanistas e traballadores asimilados
7920Ebanistas e traballadores asimilados
793Traballadores da industria téxtil, a confección e asimilados
7931Preparadores de fibra
7932Tecedores con teares artesáns ou de tecidos de punto e asimilados
7933Xastres, modistos e sombreireiros
7934Peleteiros e traballadores asimilados
7935Patronistas e cortadores de tea, coiro e pel
7936Costureiros a man, bordadores e asimilados
7937Tapiceiros, colchoeiros e asimilados
794Traballadores da industria da pel, do coiro e do calzado
7941Curtidores e preparadores de peles
7942Zapateiros e asimilados
8Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores
QOperadores de instalacións industriais, de maquinaria fixa; montadores e ensambladores
80Xefes de equipo e encargados en instalacións industriais fixas
801Encargados en instalacións mineiras
8010Encargados en instalacións mineiras
802Encargados en instalacións de procesamento de metais
8020Encargados en instalacións de procesamento de metais
803Encargados de taller de vidrería, cerámica e asimilados
8030Encargados de taller de vidrería, cerámica e asimilados
804Encargados de taller de madeira e xefes de equipo na fabricación de papel
8040Encargados de taller de madeira e xefes de equipo na fabricación de papel
805Xefes de equipo en instalacións de tratamento químico
8050Xefes de equipo en instalacións de tratamento químico
806Xefes de equipo en instalacións de produción de enerxía e asimilados
8060Xefes de equipo en instalacións de produción de enerxía e asimilados
807Xefes de equipo de operadores de robots industriais
8070Xefes de equipo de operadores de robots industriais
81Operadores de instalacións industriais fixas e asimilados
811Operadores en instalacións da extracción e explotación de minerais
8111Operadores en instalacións mineiras
8112Operadores en instalacións para a preparación de minerais e rochas
8113Sondistas e traballadores asimilados
812Operadores en instalacións para a obtención e transformación de metais
8121Operadores en fornos de minerais e en fornos de primeira fusión de metais
8122Operadores en fornos de segunda fusión, máquinas de colar e moldear metais; operadores de trens de laminación
8123Operadores en instalacións de tratamento térmico de metais
8124Operadores de máquinas trefiladoras e estiradoras de metais
813Operadores en instalacións para a obtención, transformación e manipulado do vidro e a cerámica e asimilados
8131Operadores de fornos de vidrería e cerámica e de máquinas similares
8139Outros operadores en instalacións para vidrería e cerámica
814Operadores en instalacións para o traballo da madeira e a fabricación de papel
8141Operadores de serradoiros, de máquinas de contrachapado e en instalacións conexas para o tratamento da madeira
8142Operadores en instalacións para a fabricación de pasta de papel
8143Operadores en instalacións para a fabricación de papel
815Operadores en plantas industriais químicas
8151Operadores de máquinas quebrantadoras, trituradoras e mesturadoras de substancias químicas
8152Operadores en instalacións de tratamento químico térmico
8153Operadores de equipos de filtración e separación de substancias químicas
8154Operadores de equipos de destilación e reacción química (excepto tratamento do petróleo e gas natural)
8155Operadores de refinerías de petróleo e gas natural
8159Outros operadores de instalacións de tratamento de produtos químicos
816Operadores en plantas para produción de enerxía e similares
8161Operadores en instalacións de produción de enerxía eléctrica
8162Operadores de caldeiras e máquinas de vapor
8163Operadores en instalacións de incineración, de tratamento de augas e outros operadores en plantas similares
817Operadores de robots industriais
8170Operadores de robots industriais
82Encargado de operadores de máquinas fixas
821Encargado de operadores de máquinas para traballar metais
8210Encargado de operadores de máquinas para traballar metais
822Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos químicos
8220Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos químicos
823Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos de caucho e de material plástico
8230Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos de caucho e de material plástico
824Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos de madeira
8240Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos de madeira
825Xefes de taller de imprenta, encadernación e fabricación de produtos de papel
8250Xefes de taller de imprenta, encadernación e fabricación de produtos de papel
826Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles e artigos de pel e coiro
8260Encargado de operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles e artigos de pel e coiro
827Encargado de operadores de máquinas para elaborar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
8270Encargado de operadores de máquinas para elaborar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
828Encargado de montadores
8280Encargado de montadores
83Operadores de máquinas fixas
831Operadores de máquinas para traballar metais e outros produtos minerais
8311Operadores de máquinas-ferramenta
8312Operadores de maquinaria para fabricar produtos derivados de minerais non metálicos
832Operadores de máquinas para fabricar produtos químicos
8321Operadores de máquinas para fabricar produtos farmacéuticos e cosméticos
8322Operadores de máquinas para fabricar municións e explosivos
8323Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras e recubridoras de metais
8324Operadores de máquinas para fabricar accesorios fotográficos
8329Outros operadores de máquinas para fabricar produtos químicos
833Operadores de máquinas para fabricar produtos de caucho e plástico
8331Operadores de máquinas para fabricar produtos de caucho
8332Operadores de máquinas para fabricar produtos de materias plásticas
834Operadores de máquinas para fabricar produtos de madeira
8340Operadores de máquinas para fabricar produtos de madeira
835Operadores de máquinas para imprimir, encadernar e para fabricar produtos de papel e cartón
8351Operadores de máquinas para imprimir
8352Operadores de máquinas para encadernar
8353Operadores de máquinas para fabricar produtos de papel e cartón
836Operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles artigos de pel e de coiro
8361Operadores de máquinas de preparar fibras, fiar e devanar
8362Operadores de telares e otras máquinas tecedoras
8363Operadores de máquinas de coser e bordar
8364Operadores de maquinas para branquear, tinguir, limpar e tintar
8365Operadores de máquinas para tratar peles e coiro
8366Operadores de máquinas para a fabricación do calzado
8369Outros operadores de máquinas para fabricar produtos téxtiles e artigos de pel e coiro
837Operadores de máquinas para elaborar produtos alimenticios, bebidas e tabaco
8371Operadores de máquinas para elaborar produtos derivados de carne, peixe e marisco
8372Operadores de máquinas para trata-lo leite e elaborar produtos lácteos e de xeadería
8373Operadores de máquinas para molturar cereais e especias
8374Operadores de máquinas para elaborar produtos de panadería, repostería, artigos de chocolate e produtos a base de cereais
8375Operadores de máquinas para elaborar produtos derivados de froitas, verduras e froitos secos
8376Operadores de máquinas para refinar e fabricar azucre
8377Operadores de máquinas para elaborar té, café e cacao
8378Operadores de máquinas para elaborar bebidas alcohólicas e non alcohólicas, excepto zumes de froitas
8379Operadores de máquinas para elaborar produtos do tabaco
84Montadores e emsambladores
841Montadores e ensambladores
8411Montadores de maquinaria mecánica
8412Montadores de maquinaria eléctrica
8413Montadores de equipos electrónicos
8414Ensambladores de produtos metálicos, de caucho e de plástico
8415Montadores ensambladores de produtos de madeira e de materiais similares
8416Montadores de produtos de cartón, téxtiles e materiais similares
8417Montadores ensambladores de produtos mixtos
849Outros montadores e ensambladores
8490Outros montadores e ensambladores
RConductores e operadores de maquinaria móbil
85Maquinista de locomotora, operador de maquinaria agrícola e de equipos pesados móbiles, e mariñeiros
851Maquinistas de locomotoras e asimilados
8511Maquinistas de locomotoras
8512Axentes de manobras ferroviarias
852Encargado de operadores de maquinaria de movemento de terras e de materiais
8520Encargado de operadores de maquinaria de movemento de terras e de materiais
853Operadores de maquinaria agrícola móbil
8530Operadores de maquinaria agrícola móbil
854Operadores doutras máquinas móbiles
8541Conductores de maquinaria de movementos de terras e equipos similares
8542Operadores de guindastres, camións montacargas e de maquinaria similar de movemento de materiais
8543Operadores de carretillas elevadoras
855Mariñeiros de cuberta de barco e asimilados
8550Mariñeiros de cuberta de barco e asimilados
86Conductores de vehículos para o transporte urbano ou por estrada
861Taxistas e conductores de automóbiles e furgonetas
8610Taxistas e conductores de automóbiles e furgonetas
862Conductores de autobuses
8620Conductores de autobuses
863Conductores de camións
8630Conductores de camións
864Conductores de motocicletas e ciclomotores
8640Conductores de motocicletas e ciclomotores
9Traballadores non cualificados
STraballadores non cualificados en servizos (excepto transportes)
90Traballadores non cualificados no comercio
900Vendedores ambulantes e asimilados
9001Vendedores ambulantes
9002Vendedores a domicilio e por teléfono
91Empregados domésticos e outro persoal de limpeza de interior de edificios
911Empregados do fogar
9110Empregados do fogar
912Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros traballadores asimilados
9121Persoal de limpeza de oficinas, hoteis (camareiras de piso) e outros establecementos similares
9122Lavandeiros, pasadores do ferro e asimilados
92Conserxe de edificios, limpacristais e vixilantes
921Conserxes de edificios, limpacristais e asimilados
9211Conserxes de edificios
9212Limpacristais, lavacoches e asimilados
922Vixilantes, gardiáns e asimilados
9220Vixilantes, gardiáns e asimilados
93Outros traballadores non cualificados noutros servizos
931Limpabotas e outros traballadores de oficios na rúa
9310Limpabotas e outros traballadores de oficios na rúa
932Ordenanzas
9320Ordenanzas
933Mozos de equipaxe e asimilados
9330Mozos de equipaxe e asimilados
934Lectores de contadores (auga...) e recolectores de cartos de máquinas expendedoras
9340Lectores de contadores (auga...) e recolectores de cartos de máquinas expendedoras
935Recolledores de lixo e obreiros asimilados
9351Recolledores de lixo e obreiros asimilados
9352Varredores e asimilados
TPeóns da agricultura, pesca, construción, industrias manufactureiras e transportes
94Peóns agropecuarios e da pesca
941Peóns agrícolas
9410Peóns agrícolas
942Peóns gandeiros
9420Peóns gandeiros
943Peóns agropecuarios
9430Peóns agropecuarios
944Peóns forestais
9440Peóns forestais
945Peóns da pesca
9450Peóns da pesca
95Peóns da minería
950Peóns da minería
9500Peóns da minería
96Peóns da construción
960Peóns da construción
9601Peóns de obras públicas e mantemento de estradas, presas e construcións similares
9602Peóns da construción de edificios
97Peóns das industrias manufactureiras
970Peóns de industrias manufactureiras
9700Peóns de industrias manufactureiras
98Peóns do transporte e descargadores
980Peóns do transporte e descargadores
9800Peóns do transporte e descargadores

20-5-2003

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo