Resumo de resultados


Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). Rev 1
AAGRICULTURA, GANDERÍA, CAZA E SILVICULTURA
01AGRICULTURA, GANDERÍA, CAZA E ACTIVIDADES DOS SERVIZOS RELACIONADOS CON ELAS
01.1Produción agrícola
01.11Cultivo de cereais e outros cultivos
01.110Cultivo de cereais e outros cultivos
01.12Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura e produtos de viveiro
01.121Cultivo de hortalizas
01.122Cultivo de flores e plantas ornamentais
01.13Cultivo de froitas, froitos secos, especias e cultivos para bebidas
01.131Cultivo da vide
01.132Cultivo de cítricos
01.133Cultivo da oliveira
01.134Cultivo doutras froitas, froitos secos, especias e cultivos para bebidas
01.2Produción gandeira
01.21Explotación de gando bovino e produción de leite cru
01.210Explotación de gando bovino e produción de leite cru
01.22Explotación de gando ovino, caprino e equino
01.221Explotación de gando ovino e caprino
01.222Explotación de gando equino
01.23Explotación de gando porcino
01.231Explotación de gando porcino intensivo
01.232Explotación de gando porcino extensivo
01.24Avicultura
01.240Avicultura
01.25Outras explotacións de gando
01.250Outras explotacións de gando
01.3Produción agraria combinada coa produción gandeira
01.30Produción agraria combinada coa produción gandeira
01.300Produción agraria combinada coa produción gandeira
01.4Actividades de servizos relacionados coa agricultura e gandería, 
agás actividades veterinarias; mantemento de xardíns
01.41Actividades de servizos relacionados coa agricultura; mantemento de xardíns
01.410Actividades de servizos relacionados coa agricultura; mantemento de xardíns
01.42Actividades de servizos relacionados coa gandería, agás actividades veterinarias
01.420Actividades de servizos relacionados coa gandería, agás actividades veterinarias
01.5Caza, captura de animais e repoboación cinexética, 
incluídas as actividades dos servizos relacionados con elas
01.50Caza, captura de animais e repoboación cinexética, 
incluídas as actividades dos servizos relacionados con elas
01.501Caza e captura de animais
01.502Repoboación cinexética
01.503Actividades dos servizos relacionados coa caza
02SILVICULTURA, EXPLOTACIÓN FORESTAL E ACTIVIDADES DOS SERVIZOS RELACIONADOS CON ELAS
02.0Silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacionados en elas
02.01Silvicultura e explotación forestal
02.011Silvicultura
02.012Explotación forestal
02.02Actividades dos servizos relacionados coa silvicultura e explotación forestal
02.020Actividades dos servizos relacionados coa silvicultura e explotación forestal
BPESCA
05PESCA, ACUICULTURA E ACTIVIDADES DOS SERVIZOS RELACIONADOS CON ELAS
05.0Pesca, acuicultura e actividades dos servizos relacionados con elas
05.01Pesca
05.010Pesca
05.02Acuicultura
05.021Acuicultura de augas continentais
05.022Acuicultura de augas mariñas
CINDUSTRIAS EXTRACTIVAS
CAEXTRACCIÓN DE PRODUTOS ENERXÉTICOS
10EXTRACCIÓN E AGLOMERACIÓN DE ANTRACITA, HULLA, LIGNITO E TURBA
10.1Extracción e aglomeración de antracita e hulla
10.10Extracción e aglomeración de antracita e hulla
10.101Extracción e aglomeración de antracita
10.102Extracción e aglomeración de hulla
10.103Extracción e aglomeración de hulla subituminosa
10.2Extracción e aglomeración de lignito pardo
10.20Extracción e aglomeración de lignito pardo
10.200Extracción e aglomeración de lignito pardo
10.3Extracción e aglomeración de turba
10.30Extracción e aglomeración de turba
10.300Extracción e aglomeración de turba
11EXTRACCIÓN DE CRUS DE PETRÓLEO E GAS NATURAL; 
ACTIVIDADES DOS SERVIZOS RELACIONADOS COAS EXPLOTACIÓNS PETROLÍFERAS E DE GAS, 
AGÁS ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN
11.1Extracción de crus de petróleo e gas natural
11.10Extracción de crus de petróleo e gas natural
11.100Extracción de crus de petróleo e gas natural
11.2Actividades dos servizos relacionados coas explotacións petrolíferas e de gas, 
agás actividades de prospección
11.20Actividades dos servizos relacionados coas explotacións petrolíferas e de gas, 
agás actividades de prospección
11.200Actividades dos servizos relacionados coas explotacións petrolíferas e de gas, 
agás actividades de prospección
12EXTRACCIÓN DE MINERAIS DE URANIO E TORIO
12.0Extracción de minerais de uranio e torio
12.00Extracción de minerais de uranio e torio
12.000Extracción de minerais de uranio e torio
CBEXTRACCIÓN DOUTROS MINERAIS AGÁS PRODUTOS ENERXÉTICOS
13EXTRACCIÓN DE MINERAIS METÁLICOS
13.1Extracción de minerais de ferro
13.10Extracción de minerais de ferro
13.100Extracción de minerais de ferro
13.2Extracción de minerais metálicos non férreos, agás minerais de uranio e torio
13.20Extracción de minerais metálicos non férreos, agás minerais de uranio e torio
13.201Extracción de cobre, chumbo e cinc
13.202Extracción de metais preciosos
13.203Extracción doutros minerais metálicos non férreos
14EXTRACCIÓN DE MINERAIS NON METÁLICOS NIN ENERXÉTICOS
14.1Extracción de pedra
14.11Extracción de pedra ornamental e para a construción
14.111Extracción de mármore
14.112Extracción de granito
14.113Extracción doutros tipos de pedra ornamental e para a construción
14.12Extracción de pedra caliza, xeso e creta
14.121Extracción de xeso
14.122Extracción de creta
14.123Extracción doutras pedras
14.13 Extracción de lousas
14.130Extracción de lousas
14.2Extracción de areas e arxilas
14.21Extracción de gravas e areas
14.210Extracción de gravas e areas
14.22Extracción de arxila e caolín
14.221Extracción de caolín
14.222Extracción de arxila
14.3Extracción de minerais para fertilizantes e produtos químicos
14.30Extracción de minerais para fertilizantes e produtos químicos
14.301Extracción de fosfatos e nitratos
14.302Extracción de sales potásicos
14.303Extracción de piritas e xofre
14.304Extracción de fluorita
14.305Extracción doutros minerais para fertilizantes e produtos químicos
14.4Produción de sal
14.40Produción de sal
14.401Extracción de sal mariño
14.402Extracción de sal manancial e sal xema
14.5Extracción doutros minerais non metálicos nin enerxéticos
14.50Extracción doutros minerais non metálicos nin enerxéticos
14.501Extracción de feldespatos
14.502Extracción doutros minerais
DINDUSTRIA MANUFACTUREIRA
DAINDUSTRIA DA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS E TABACO
15INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS
15.1Industria cárnica
15.11Sacrificio de gando e conservación de carne
15.110Sacrificio de gando e conservación de carne
15.12Sacrificio e conservación de volatería
15.120Sacrificio e conservación de volatería
15.13Fabricación de produtos cárnicos
15.130Fabricación de produtos cárnicos
15.2Elaboración e conservación de peixes e produtos a base de peixe
15.20Elaboración e conservación de peixes e produtos a base de peixe
15.201Elaboración de produtos conxelados ou refrixerados de peixes e outros produtos mariños
15.202Fabricación de conservas de peixe
15.203Elaboración de produtos da pesca afumados
15.3Preparación e conservación de froitas e hortalizas
15.31Preparación e conservación de patacas
15.310Preparación e conservación de patacas
15.32Fabricación de zumes de froitas e hortalizas
15.321Fabricación de zume de uva
15.322Fabricación doutros zumes de froitas e hortalizas
15.33Fabricación de conservas de froitas e hortalizas
15.331Preparación de hortalizas conxeladas
15.332Preparación e conservación de hortalizas non conxeladas
15.333Preparación e conservación de olivas
15.334Fabricación de conservas de froitas
15.4Fabricación de graxas e aceites (vexetais e animais)
15.41Fabricación de aceites e graxas sen refinar
15.411Obtención de aceite de oliva sin refinar
15.412Obtención doutras graxas e aceites vexetais sen refinar
15.413Obtención doutras graxas e aceites animais non comestibles
15.42Fabricación de aceites e graxas refinadas
15.420Fabricación de aceites e graxas refinadas
15.43Fabricación de margarina e graxas comestibles similares
15.430Fabricación de margarina e graxas comestibles similares
15.5Industrias lácteas
15.51Fabricación de produtos lácteos
15.511Preparación de leite, fabricación de manteiga e outros produtos lácteos
15.512Fabricación de queixos
15.52Elaboración de xelados
15.520Elaboración de xelados
15.6Fabricación de produtos de muíño, amidóns e produtos amiláceos
15.61Fabricación de produtos de muíño
15.611Molturación de trigo
15.612Molturación doutros grans
15.613Fabricacion doutros produtos de muíño
15.62Fabricación de amidóns e produtos amiláceos
15.620Fabricación de amidóns e produtos amiláceos
15.7Fabricación de produtos para a alimentación animal
15.71Fabricación de produtos para a alimentación de animais de granxa
15.710Fabricación de produtos para a alimentación de animais de granxa
15.72Fabricación de produtos para a alimentación de animais de compañía
15.720Fabricación de produtos para a alimentación de animais de compañía
15.8Fabricación doutros produtos alimenticios
15.81Fabricación de pan e produtos de panadería e pastelería frescos
15.811Fabricación de pan e outros produtos de panadería frescos
15.812Fabricación de produtos de pastelería
15.82Fabricación de galletas e de produtos de panadería e pastelería de longa duración
15.821Fabricación de galletas
15.822Fabricación de produtos de panadería e pastelería de longa duración
15.83Industria do azucre
15.830Industria do azucre
15.84Industria do cacao, chocolate e confeitería
15.841Fabricación de cacao e chocolate
15.842Fabricación de produtos de confeitería
15.85Fabricación de pastas alimenticias
15.850Fabricación de pastas alimenticias
15.86Elaboración de café, té e infusións
15.860Elaboración de café, té e infusións
15.87Elaboración de especias, salsas e condimentos
15.870Elaboración de especias, salsas e condimentos
15.88Elaboración de preparados para a alimentación infantil e preparados dietéticos
15.881Elaboración de preparados para a alimentación infantil
15.882Elaboración doutros preparados dietéticos
15.89Elaboración doutros produtos alimenticios
15.890Elaboración doutros produtos alimenticios
15.9Elaboración de bebidas
15.91Destilación de bebidas alcohólicas
15.911Obtención de augardentes naturais
15.912Obtención doutras bebidas alcohólicas destiladas
15.92 Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación
15.920Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación
15.93Elaboración de viños
15.931Elaboración de cavas e viños espumosos naturais
15.932Elaboración e crianza de viños
15.94Elaboración de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de froita
15.940Elaboración de sidra e outras bebidas fermentadas a partir de froita
15.95Elaboración doutras bebidas non destiladas, procedentes de fermentación
15.950Elaboración doutras bebidas non destiladas, procedentes de fermentación
15.96Fabricación de cervexa
15.960Fabricación de cervexa
15.97Fabricación de malta
15.970Fabricación de malta
15.98Produción de augas minerais e bebidas analcohólicas
15.981Envasado de auga mineral natural, de manancial e potable preparada
15.982Produción de bebidas refrescantes sen alcohol
16INDUSTRIA DO TABACO
16.0Industria do tabaco
16.00Industria do tabaco
16.000Industria do tabaco
DBINDUSTRIA TÉXTIL E DA CONFECCIÓN
17INDUSTRIA TÉXTIL
17.1Preparación e fiado de fibras téxtiles
17.11Preparación e fiado de fibras de algodón e as súas mesturas
17.110Preparación e fiado de fibras de algodón e as súas mesturas
17.12Preparación e fiado de fibras de la cardada e as súas mesturas
17.120Preparación e fiado de fibras de la cardada e as súas mesturas
17.13Preparación e fiado de fibras de la peiteada e as súas mesturas
17.130Preparación e fiado de fibras de la peiteada e as súas mesturas
17.14Preparación e fiado de fibras de liño e as súas mesturas
17.140Preparación e fiado de fibras de liño e as súas mesturas
17.15 Torcido e preparación da seda; torcido e textura de filamentos sintéticos e artificiais
17.150Torcido e preparación da seda; torcido e textura de filamentos sintéticos e artificiais
17.16Fabricación de fío de coser
17.160Fabricación de fío de coser
17.17Preparación e fiado doutras fibras téxtiles
17.170Preparación e fiado doutras fibras téxtiles
17.2Fabricación de tecidos téxtiles
17.21Fabricación de tecidos de algodón e as súas mesturas
17.210Fabricación de tecidos de algodón e as súas mesturas
17.22Fabricación de tecidos de la cardada e as súas mesturas
17.220Fabricación de tecidos de la cardada e as súas mesturas
17.23Fabricación de tecidos de la peiteada e as súas mesturas
17.230Fabricación de tecidos de la peiteada e as súas mesturas
17.24Fabricación de tecidos de seda
17.240Fabricación de tecidos de seda
17.25Fabricación doutros tecidos téxtiles
17.250Fabricación doutros tecidos téxtiles
17.3Acabado de téxtiles
17.30Acabado de téxtiles
17.301Tinguidura de téxtiles
17.302Estampación de téxtiles
17.303Outros acabados de téxtiles
17.4Fabricación doutros artigos confeccionados con téxtiles, agás pezas de vestir
17.40Fabricación doutros artigos confeccionados con téxtiles, agás pezas de vestir
17.400Fabricación doutros artigos confeccionados con téxtiles, agás pezas de vestir
17.5Outras industrias téxtiles
17.51Fabricación de alfombras e moquetas
17.510Fabricación de alfombras e moquetas
17.52Fabricación de cordas, cordeis, bramantes e redes
17.520Fabricación de cordas, cordeis, bramantes e redes
17.53Fabricación de teas non tecidas e artigos confeccionados con estas agás pezas de vestir
17.530Fabricación de teas non tecidas e artigos confeccionados con estas agás pezas de vestir
17.54Fabricación doutros artigos téxtiles
17.541Fabricación de tecidos estreitos
17.542Fabricación de tecidos impregnados, endurecidos ou recubertos en materias plásticas
17.543Fabricación doutros artigos téxtiles
17.6Fabricación de tecidos de punto
17.60Fabricación de tecidos de punto
17.600Fabricación de tecidos de punto
17.7Fabricación de artigos en tecidos de punto
17.71Fabricación de calcetería
17.710Fabricación de calcetería
17.72Fabricación doutros artigos en tecidos de punto
17.720Fabricación doutros artigos en tecidos de punto
18INDUSTRIA DA CONFECCIÓN E DA PELETERÍA
18.1Confección de pezas de vestir de coiro
18.10Confección de pezas de vestir de coiro
18.100Confección de pezas de vestir de coiro
18.2Confección de pezas de vestir en téxtiles e accesorios
18.21Confección de roupa de traballo
18.210Confección de roupa de traballo
18.22Confección doutras pezas de vestir exteriores
18.221Confección industrial
18.222Confección á medida
18.23Confección de roupa interior
18.231Confección de roupa interior masculina
18.232Confección de roupa interior feminina
18.24Confección doutras pezas de vestir e accesorios
18.241Confección de roupa para bebé e primeira infancia
18.242Confección de roupa deportiva
18.243Confección doutras pezas de vestir e accesorios
18.3Preparación e tinguidura de peles de peletería; fabricación de artigos de peletería
18.30Preparación e tinguidura de peles de peletería; fabricación de artigos de peletería
18.301Preparación, curtido e tinguidura de peles de peletería
18.302Fabricación de artigos de peletería
DCINDUSTRIA DO COIRO E DO CALZADO
19PREPARACIÓN, CURTIDO E ACABADO DO COIRO; 
FABRICACIÓN DE ARTIGOS DE MARROQUINERÍA E VIAXE; 
ARTIGOS DE ALBARDERÍA, TALABARTERÍA E ZAPATERÍA
19.1Preparación, curtido e acabado do coiro
19.10Preparación, curtido e acabado do coiro
19.100Preparación, curtido e acabado do coiro
19.2Fabricación de artigos de marroquinería e viaxe, artigos de albardería e talabartería
19.20Fabricación de artigos de marroquinería e viaxe, artigos de albardería e talabartería
19.201Fabricación de artigos de marroquinería e viaxe
19.202Fabricación doutros artigos de pel
19.3Fabricación de calzado
19.30Fabricación de calzado
19.300Fabricación de calzado
DDINDUSTRIA DA MADEIRA E DA CORTIZA
20INDUSTRIA DA MADEIRA E DA CORTIZA, AGÁS MOBLES; CESTERÍA E ESPARTERÍA
20.1Serrado e cepillado da madeira; preparación industrial da madeira
20.10Serrado e cepillado da madeira; preparación industrial da madeira
20.101Serrado e cepillado da madeira
20.102Preparación industrial da madeira
20.2Fabricación de chapas, taboleiros contrachapados, alistonados, 
de partículas aglomeradas, de fibras e outros taboleiros e paneis
20.20Fabricación de chapas, taboleiros contrachapados, alistonados, 
de partículas aglomeradas, de fibras e outros taboleiros e paneis
20.200Fabricación de chapas, taboleiros contrachapados, alistonados, 
de partículas aglomeradas, de fibras e outros taboleiros e paneis
20.3Fabricación de estruturas de madeira e pezas de carpintería e ebanistería para a construción
20.30Fabricación de estruturas de madeira e pezas de carpintería e ebanistería para a construción
20.301Fabricación de pezas de carpintería e ebanistería para a construción
20.302Fabricación de estruturas de madeira
20.4Fabricación de envases e embalaxes de madeira
20.40Fabricación de envases e embalaxes de madeira
20.400Fabricación de envases e embalaxes de madeira
20.5Fabricación doutros produtos de madeira. Fabricación de produtos da cortiza, cestería e espartería
20.51Fabricación doutros produtos de madeira
20.510Fabricación doutros produtos de madeira
20.52Fabricación de produtos de cortiza, cestería e espartería
20.521Tratamento da cortiza bruta e fabricación de produtos de cortiza
20.522Fabricación de artigos de cestería e espartería
DEINDUSTRIA DO PAPEL; EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS E REPRODUCI�N DE SOPORTES GRAVADOS
21INDUSTRIA DO PAPEL
21.1Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón
21.11Fabricación de pasta papeleira
21.111Fabricación de pasta papeleira a partir de fibra virxe
21.112Fabricación de pasta papeleira a partir de fibra rexenerada
21.12Fabricación de papel e cartón
21.120Fabricación de papel e cartón
21.2Fabricación de artigos de papel e cartón
21.21Fabricación de papel e cartón ondulados; fabricación de envases e embalaxes de papel e cartón
21.210Fabricación de papel e cartón ondulados; fabricación de envases e embalaxes de papel e cartón
21.22Fabricación de artigos de papel e cartón para uso doméstico e sanitario
21.220Fabricación de artigos de papel e cartón para uso doméstico e sanitario
21.23Fabricación de artigos de papelería
21.230Fabricación de artigos de papelería
21.24Fabricación de papeis pintados
21.240Fabricación de papeis pintados
21.25Fabricación doutros artigos de papel e cartón
21.250Fabricación doutros artigos de papel e cartón
22EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS E REPRODUCI�N DE SOPORTES GRAVADOS
22.1Edición
22.11Edición de libros
22.110Edición de libros
22.12Edición de periódicos
22.120Edición de periódicos
22.13Edición de revistas
22.130Edición de revistas
22.14Edición de soportes de son gravado
22.140Edición de soportes de son gravado
22.15Outras actividades de edición
22.150Outras actividades de edición
22.2Artes gráficas e actividades dos servizos relacionados con elas
22.21Impresión de periódicos
22.210Impresión de periódicos
22.22Outras actividades de impresión
22.220Outras actividades de impresión
22.23Encadernación
22.230Encadernación
22.24Actividades de preimpresión
22.240Actividades de preimpresión
22.25Actividades auxiliares relacionadas coa impresión
22.250Actividades auxiliares relacionadas coa impresión
22.3Reprodución de soportes gravados
22.31Reprodución de soportes de son gravado
22.310Reprodución de soportes de son gravado
22.32Reprodución de soportes de vídeo gravado
22.320Reprodución de soportes de vídeo gravado
22.33Reprodución de soportes de informática gravados
22.330Reprodución de soportes de informática gravados
DFREFINADO DE PETRÓLEO E TRATAMENTO DE COMBUSTIBLES NUCLEARES
23COQUERÍAS, REFINADO DE PETRÓLEO E TRATAMENTO DE COMBUSTIBLES NUCLEARES
23.1Coquerías
23.10Coquerías
23.100Coquerías
23.2Refinado de petróleo
23.20Refinado de petróleo
23.200Refinado de petróleo
23.3Tratamento de combustibles nucleares e residuos radiactivos
23.30Tratamento de combustibles nucleares e residuos radiactivos
23.301Produción de combustibles nucleares e isótopos radiactivos
23.302Procesado de combustibles nucleares e xestión de residuos radiactivos
DG INDUSTRIA QUÍMICA
24INDUSTRIA QUÍMICA
24.1Fabricación de produtos químicos básicos
24.11Fabricación de gases industriais
24.110Fabricación de gases industriais
24.12Fabricación de colorantes e pigmentos
24.120Fabricación de colorantes e pigmentos
24.13Fabricación de produtos básicos de química inorgánica
24.130Fabricación de produtos básicos de química inorgánica
24.14Fabricación de produtos básicos de química orgánica
24.141Fabricación de produtos químicos orgánicos de orixe petroquímica
24.142Fabricación doutros produtos básicos de orixe orgánica
24.15Fabricación de fertilizantes e compostos nitroxenados fertilizantes
24.150Fabricación de fertilizantes e compostos nitroxenados fertilizantes
24.16Fabricación de primeiras materias plásticas
24.160Fabricación de primeiras materias plásticas
24.17Fabricación de caucho sintético en forma primaria
24.170Fabricación de caucho sintético en forma primaria
24.2Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
24.20Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
24.200Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
24.3Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
24.30Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
24.301Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares
24.302Fabricación de tintas de imprenta
24.4Fabricación de produtos farmacéuticos
24.41Fabricación de produtos farmacéuticos de base
24.410Fabricación de produtos farmacéuticos de base
24.42Fabricación de preparacións farmacéuticas e outros produtos farmacéuticos de uso medicinal
24.421Fabricación de especialidades farmaceúticas
24.422Fabricación doutros produtos de farmacia
24.5Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento
24.51Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento
24.510Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza e abrillantamento
24.52Fabricación de perfumes e produtos de beleza e hixiene
24.520Fabricación de perfumes e produtos de beleza e hixiene
24.6Fabricación doutros produtos químicos
24.61Fabricación de explosivos e artigos pirotécnicos
24.611Fabricación de explosivos
24.612Fabricación de artigos pirotécnicos
24.62Fabricación de colas e xelatinas
24.620Fabricación de colas e xelatinas
24.63Fabricación de aceites esenciais
24.630Fabricación de aceites esenciais
24.64Fabricación de material fotográfico virxe e preparados químicos para fotografía
24.640Fabricación de material fotográfico virxe e preparados químicos para fotografía
24.65Fabricación de soportes virxes para gravación
24.650Fabricación de soportes virxes para gravación
24.66Fabricación doutros produtos químicos
24.661Tratamentos de aceites e graxas para usos industriais
24.662Fabricación doutros produtos químicos
24.7Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
24.70Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
24.700Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
DHINDUSTRIA DA TRANSFORMACIÓN DO CAUCHO E MATERIAS PLÁSTICAS
25FABRICACIÓN DE PRODUTOS DE CAUCHO E MATERIAS PLÁSTICAS
25.1Fabricación de produtos de caucho
25.11Fabricación de pneumáticos e cámaras de caucho
25.110Fabricación de pneumáticos e cámaras de caucho
25.12Reconstrución e recauchutado de pneumáticos
25.120Reconstrución e recauchutado de pneumáticos
25.13Fabricación doutros produtos de caucho
25.130Fabricación doutros produtos de caucho
25.2Fabricación de produtos de materias plásticas
25.21Fabricación de placas, follas, tubos e perfís de materias plásticas
25.210Fabricación de placas, follas, tubos e perfís de materias plásticas
25.22Fabricación de envases e embalaxes de materias plásticas
25.220Fabricación de envases e embalaxes de materias plásticas
25.23Fabricación de produtos de materias plásticas para a construción
25.230Fabricación de produtos de materias plásticas para a construción
25.24Fabricación doutros produtos de materias plásticas
25.241Fabricación de produtos diversos en materias plásticas
25.242Fabricación de pezas técnicas en materias plásticas
DIINDUSTRIAS DOUTROS PRODUTOS MINERAIS NON METÁLICOS
26FABRICACIÓN DOUTROS PRODUTOS MINERAIS NON METÁLICOS
26.1Fabricación de vidro e produtos de vidro
26.11Fabricación de vidro plano
26.110Fabricación de vidro plano
26.12Manipulado e transformación de vidro plano
26.120Manipulado e transformación de vidro plano
26.13Fabricación de vidro oco
26.130Fabricación de vidro oco
26.14Fabricación de fibra de vidro
26.140Fabricación de fibra de vidro
26.15Fabricación e manipulado doutro vidro (incluído o vidro técnico)
26.150Fabricación e manipulado doutro vidro (incluído o vidro técnico)
26.2Fabricación de produtos cerámicos non refractarios agás os destinados á construción; 
fabricación de produtos cerámicos refractarios
26.21Fabricación de artigos cerámicos de uso doméstico e ornamental
26.210Fabricación de artigos cerámicos de uso doméstico e ornamental
26.22Fabricación de aparellos sanitarios cerámicos
26.220Fabricación de aparellos sanitarios cerámicos
26.23 Fabricación de illadores e pezas illantes de material cerámico
26.230Fabricación de illadores e pezas illantes de material cerámico
26.24Fabricación doutros produtos cerámicos de uso técnico
26.240Fabricación doutros produtos cerámicos de uso técnico
26.25Fabricación doutros produtos cerámicos
26.250Fabricación doutros produtos cerámicos
26.26Fabricación de produtos cerámicos refractarios
26.260Fabricación de produtos cerámicos refractarios
26.3Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica
26.30Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica
26.300Fabricación de azulexos e baldosas de cerámica
26.4Fabricación de ladrillos, tellas e produtos de terras cocidas para construción
26.40Fabricación de ladrillos, tellas e produtos de terras cocidas para construción
26.400Fabricación de ladrillos, tellas e produtos de terras cocidas para construción
26.5Fabricación de cemento, cal e xeso
26.51Fabricación de cemento
26.510Fabricación de cemento
26.52Fabricación de cal
26.520Fabricación de cal
26.53Fabricación de xeso
26.530Fabricación de xeso
26.6Fabricación de elementos de formigón, xeso e cemento
26.61Fabricación de elementos de formigón para a construción
26.610Fabricación de elementos de formigón para a construción
26.62Fabricación de elementos de xeso para a construción
26.620Fabricación de elementos de xeso para a construción
26.63Fabricación de formigón fresco
26.630Fabricación de formigón fresco
26.64Fabricación de argamasa
26.640Fabricación de argamasa
26.65Fabricación de fibrocemento
26.650Fabricación de fibrocemento
26.66Fabricación doutros produtos de formigón, xeso e cemento
26.660Fabricación doutros produtos de formigón, xeso e cemento
26.7Industria da pedra ornamental e para a construción
26.70Industria da pedra ornamental e para a construción
26.701Corte, tallado e acabado da pedra
26.702Fabricación de pedras artificiais con ligantes sintéticos
26.8Fabricación de produtos minerais non metálicos diversos
26.81Fabricación de produtos abrasivos
26.810Fabricación de produtos abrasivos
26.82Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
26.820Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
DJMETALURXIA E FABRICACIÓN DE PRODUTOS METÁLICOS
27METALURXIA
27.1Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
27.10Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
27.100Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
27.2Fabricación de tubos
27.21Fabricación de tubos de ferro
27.211Produción de tubos de ferro
27.212Produción de accesorios de tubos de ferro
27.22Fabricación de tubos de aceiro
27.221Produción de tubos de aceiro
27.222Produción de accesorios de tubos de aceiro
27.3Outros procesos de primeira transformación do ferro e do aceiro
27.31Estirado en frío
27.310Estirado en frío
27.32Laminación en frío
27.320Laminación en frío
27.33Produción de perfís en frío por conformación con pregado
27.330Produción de perfís en frío por conformación con pregado
27.34Trefilado en frío
27.340Trefilado en frío
27.4Produción e primeira transformación de metais preciosos e de metais non férreos
27.41Produción e primeira transformación de metais preciosos
27.410Produción e primeira transformación de metais preciosos
27.42Produción e primeira transformación de aluminio
27.420Produción e primeira transformación de aluminio
27.43Produción e primeira transformación de chumbo, cinc e estaño
27.431Produción e primeira transformación do chumbo
27.432Produción e primeira transformación de cinc
27.433Produción e primeira transformación de estaño
27.44Produción e primeira transformación de cobre
27.440Produción e primeira transformación de cobre
27.45Produción e primeira transformación doutros metais non férreos
27.450Produción e primeira transformación doutros metais non férreos
27.5Fundición de metais
27.51Fundición de ferro
27.510Fundición de ferro
27.52Fundición de aceiro
27.520Fundición de aceiro
27.53Fundición de metais lixeiros
27.530Fundición de metais lixeiros
27.54Fundición doutros metais non férreos
27.540Fundición doutros metais non férreos
28FABRICACIÓN DE PRODUTOS METÁLICOS, AGÁS MAQUINARIA E EQUIPO
28.1Fabricación de elementos metálicos para a construción
28.11Fabricación de estruturas metálicas e as súas partes
28.110Fabricación de estruturas metálicas e as súas partes
28.12Fabricación de carpintería metálica
28.120Fabricación de carpintería metálica
28.2Fabricación de cisternas, grandes depósitos e contedores de metal; 
fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central
28.21Fabricación de cisternas, grandes depósitos e contedores de metal
28.210Fabricación de cisternas, grandes depósitos e contedores de metal
28.22Fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central
28.220Fabricación de radiadores e caldeiras para calefacción central
28.3Fabricación de xeradores de vapor
28.30Fabricación de xeradores de vapor
28.300Fabricación de xeradores de vapor
28.4Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
28.40Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
28.401Forxa e estampación de metais
28.402Troquelado e embutición de metais
28.403Metalurxia de pos
28.5Tratamento e revestimento de metais. Enxeñería mecánica xeral por conta de terceiros
28.51 Tratamento e revestimento de metais
28.510Tratamento e revestimento de metais
28.52Enxeñería mecánica xeral por conta de terceiros
28.520Enxeñería mecánica xeral por conta de terceiros
28.6Fabricación de artigos de coitelería e cubertería, ferramentas e ferraxería
28.61Fabricación de artigos de coitelería e cubertería
28.610Fabricación de artigos de coitelería e cubertería
28.62Fabricación de ferramentas e de útiles intercambiables para máquinas ferramenta
28.621Fabricación de ferramentas manuais
28.622Fabricación de ferramentas mecánicas
28.63Fabricación de pechaduras e ferraxes
28.630Fabricación de pechaduras e ferraxes
28.7Fabricación de produtos metálicos diversos, agás mobles
28.71Fabricación de bidóns e toneis de ferro ou aceiro
28.710Fabricación de bidóns e toneis de ferro ou aceiro
28.72Fabricación de envases e embalaxes lixeiros, en metal
28.720Fabricación de envases e embalaxes lixeiros, en metal
28.73Fabricación de produtos de arame
28.730Fabricación de produtos de arame
28.74Fabricación de gonzos, parafusos, cadeas e resortes
28.740Fabricación de gonzos, parafusos, cadeas e resortes
28.75Fabricación doutros produtos metálicos
28.751Fabricación de artigos metálicos de enxoval doméstico
28.752Fabricación de caixas fortes e portas de seguridade
28.753Fabricación doutros produtos metálicos diversos
DK INDUSTRIA DA CONSTRUCIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO
29 INDUSTRIA DA CONSTRUCIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO
29.1Fabricación de máquinas, equipo e material mecánico
29.11Fabricación de motores e turbinas, agás os destinados a aeronaves, vehículos automóbiles e ciclomotores
29.110Fabricación de motores e turbinas, agás os destinados a aeronaves, vehículos automóbiles e ciclomotores
29.12Fabricación de bombas, compresores e sistemas hidráulicos
29.121Fabricación de bombas
29.122Fabricación de compresores
29.123Fabricación de transmisións hidraúlicas e pneumáticas
29.13Fabricación de válvulas e billas
29.130Fabricación de válvulas e billas
29.14Fabricación de chumaceiras, engrenaxes e órganos mecánicos de transmisión
29.141Fabricación de rolamentos
29.142Fabricación de órganos mecánicos de transmisión
29.2Fabricación doutra maquinaria, equipo e material mecánico de uso xeral
29.21Fabricación de fornos e queimadores
29.210Fabricación de fornos e queimadores
29.22Fabricación de maquinaria de elevación e manipulación
29.221Fabricación de ascensores, montacargas, escaleiras mecánicas e similares
29.222Fabricación doutro material de elevación e manipulación
29.23Fabricación de maquinaria de ventilación e refrixeración non doméstica
29.230Fabricación de maquinaria de ventilación e refrixeración non doméstica
29.24Fabricación doutra maquinaria de uso xeral
29.241Fabricación de maquinaria e equipo de embalaxe e acondicionamento
29.242Fabricación de material para pesar
29.243Fabricación doutra maquinaria de uso xeral para a industria
29.3Fabricación de maquinaria agraria
29.31Fabricación de tractores agrícolas
29.310Fabricación de tractores agrícolas
29.32Fabricación doutra maquinaria agraria
29.321Produción doutra maquinaria agraria
29.322Reparación de maquinaria e material agrario
29.4Fabricación de máquinas-ferramenta
29.41Fabricación de máquinas-ferramenta eléctricas portátiles
29.410Fabricacion de máquinas-ferramenta eléctricas portátiles
29.42Fabricación de máquinas-ferramenta para metais
29.420Fabricación de máquinas-ferramenta para metais
29.43Fabricación doutras máquinas-ferramenta
29.430Fabricación doutras máquinas-ferramenta
29.5Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos
29.51Fabricación de maquinaria para a industria metalúrxica
29.510Fabricación de maquinaria para a industria metalúrxica
29.52Fabricación de maquinaria para as industrias extractivas e da construción
29.520Fabricación de maquinaria para as industrias extractivas e da construción
29.53Fabricación de maquinaria para a industria da alimentación, bebidas e tabaco
29.530Fabricación de maquinaria para a industria da alimentación, bebidas e tabaco
29.54Fabricación de maquinaria para a industria téxtil, da confección e do coiro
29.541Fabricación de maquinaria para a industria téxtil e da confección
29.542Fabricación de maquinaria de lavado e limpeza en seco
29.543Fabricación de maquinaria para a industria do coiro e do calzado
29.55Fabricación de maquinaria para a industria do papel e do cartón
29.550Fabricación de maquinaria para a industria do papel e do cartón
29.56Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
29.561Fabricación de maquinaria e equipamento para artes gráficas
29.562Fabricación de máquinas para traballa-lo caucho e materias plásticas
29.563Fabricación de moldes
29.564Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
29.6Fabricación de armas e municións
29.60Fabricación de armas e municións
29.601Fabricación de armamento pesado
29.602Fabricación de armas lixeiras
29.7Fabricación de aparellos domésticos
29.71Fabricación de aparellos electrodomésticos
29.710Fabricación de aparellos electrodomésticos
29.72Fabricación de aparellos domésticos non eléctricos
29.720Fabricación de aparellos domésticos non eléctricos
DLINDUSTRIA DE MATERIAL E EQUIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO E ÓPTICO
30FABRICACIÓN DE MÁQUINAS DE OFICINA E EQUIPOS INFORMÁTICOS
30.0Fabricación de máquinas de oficina e equipos informáticos
30.01Fabricación de máquinas de oficina
30.010Fabricación de máquinas de oficina
30.02Fabricación de ordenadores e outro equipo informático
30.020Fabricación de ordenadores e outro equipo informático
31FABRICACIÓN DE MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO
31.1Fabricación de motores eléctricos, transformadores e xeradores
31.10Fabricación de motores eléctricos, transformadores e xeradores
31.100Fabricación de motores eléctricos, transformadores e xeradores
31.2Fabricación de aparellos de distribución e control eléctricos
31.20Fabricación de aparellos de distribución e control eléctricos
31.200Fabricación de aparellos de distribución e control eléctricos
31.3Fabricación de fíos e cables eléctricos illados
31.30Fabricación de fíos e cables eléctricos illados
31.300Fabricación de fíos e cables eléctricos illados
31.4Fabricación de acumuladores e pilas eléctricas
31.40Fabricación de acumuladores e pilas eléctricas
31.400Fabricación de acumuladores e pilas eléctricas
31.5Fabricación de lámpadas eléctricas e aparellos de iluminación
31.50Fabricación de lámpadas eléctricas e aparellos de iluminación
31.501Fabricación de lámpadas e tubos eléctricos
31.502Fabricación de aparellos de iluminación
31.6Fabricación doutro equipo eléctrico
31.61Fabricación de material e equipo eléctrico para motores e vehículos
31.611Fabricación de aparellos e dispositivos eléctricos para motores de combustión interna
31.612Fabricación de aparellos eléctricos de iluminación e sinalización para material de transporte
31.62Fabricación doutro equipo e material eléctrico
31.620Fabricación doutro equipo e material eléctrico
32FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRÓNICO; 
FABRICACIÓN DE EQUIPO E APARELLOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS
32.1Fabricación de válvulas, tubos e outros compoñentes electrónicos
32.10Fabricación de válvulas, tubos e outros compoñentes electrónicos
32.100Fabricación de válvulas, tubos e outros compoñentes electrónicos
32.2Fabricación de transmisores de radiodifusión e televisión 
e de aparellos para a radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos
32.20Fabricación de transmisores de radiodifusión e televisión 
e de aparellos para a radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos
32.201Fabricación de equipos de emisión de radio e televisión
32.202Fabricación de aparellos para a radiotelefonía e radiotelegrafía con fíos
32.3Fabricación de aparellos de recepción, gravación e reprodución de son e imaxe
32.30Fabricación de aparellos de recepción, gravación e reprodución de son e imaxe
32.300Fabricación de aparellos de recepción, gravación e reprodución de son e imaxe
33FABRICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-CIRÚRXICOS, 
DE PRECISIÓN, ÓPTICA E RELOXERÍA
33.1Fabricación de equipos e instrumentos médico-cirúrxicos e de aparellos ortopédicos
33.10Fabricación de equipos e instrumentos médico-cirúrxicos e de aparellos ortopédicos
33.100Fabricación de equipos e instrumentos médico-cirúrxicos e de aparellos ortopédicos
33.2Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación, control, navegación e outros fins, 
excepto equipos de control para procesos industriais
33.20Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación, control, navegación e outros fins, 
excepto equipos de control para procesos industriais
33.200Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación, control, navegación e outros fins, 
excepto equipos de control para procesos industriais
33.3Fabricación de equipo de control de procesos industriais
33.30Fabricación de equipo de control de procesos industriais
33.300Fabricación de equipo de control de procesos industriais
33.4Fabricación de instrumentos de óptica e de equipo fotográfico
33.40Fabricación de instrumentos de óptica e de equipo fotográfico
33.401Fabricación de lentes correctoras da visión
33.402Fabricación de instrumentos fotográficos e ópticos
33.5Fabricación de reloxos
33.50Fabricación de reloxos
33.500Fabricación de reloxos
DMFABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
34FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES E SEMIRREMOLQUES
34.1Fabricación de vehículos de motor
34.10Fabricación de vehículos de motor
34.100Fabricación de vehículos de motor
34.2Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques e semirremolques
34.20Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques e semirremolques
34.200Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques e semirremolques
34.3Fabricación de partes, pezas e accesorios non eléctricos para vehículos de motor e os seus motores
34.30Fabricación de partes, pezas e accesorios non eléctricos para vehículos de motor e os seus motores
34.300Fabricación de partes, pezas e accesorios non eléctricos para vehículos de motor e os seus motores
35FABRICACIÓN DOUTRO MATERIAL DE TRANSPORTE
35.1Construción e reparación naval
35.11Construción e reparación de barcos (excepto de recreo e deporte)
35.111Construción e reparación de barcos
35.112Desmantelamento naval
35.12Construción e reparación de embarcacións de recreo e deporte
35.120Construción e reparación de embarcacións de recreo e deporte
35.2Fabricación de material ferroviario
35.20Fabricación de material ferroviario
35.200Fabricación de material ferroviario
35.3Construción aeronáutica e espacial
35.30Construción aeronáutica e espacial
35.300Construción aeronáutica e espacial
35.4Fabricación de motocicletas e bicicletas
35.41Fabricación de motocicletas
35.410Fabricación de motocicletas
35.42Fabricación de bicicletas
35.420Fabricación de bicicletas
35.43Fabricación de vehículos para inválidos
35.430Fabricación de vehículos para inválidos
35.5Fabricación doutro material de transporte
35.50Fabricación doutro material de transporte
35.500Fabricación doutro material de transporte
DNINDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS DIVERSAS
36FABRICACIÓN DE MOBLES; OUTRAS INDUSTRIAS MANUFACTUREIRAS
36.1Fabricación de mobles
36.11Fabricación de cadeiras e outros asentos
36.110Fabricación de cadeiras e outros asentos
36.12Fabricación de mobles de oficina e establecementos comerciais
36.120Fabricación de mobles de oficina e establecementos comerciais
36.13Fabricación de mobles de cociña e baño
36.130Fabricación de mobles de cociña e baño
36.14Fabricación doutros mobles
36.141Fabricación de mobles domésticos
36.142Fabricación de mobles de xardín
36.143Fabricación doutros mobles diversos
36.144Actividades relacionadas coa fabricación de mobles
36.15Fabricación de colchóns
36.150Fabricación de colchóns
36.2Fabricación de artigos de xoiería, ourivería e pratería
36.21Fabricación de moedas
36.210Fabricación de moedas
36.22Fabricación de artigos de xoiería, ourivería e pratería
36.221Fabricación de artigos de xoiería
36.222Fabricación de artigos de ourivería e pratería
36.3Fabricación de instrumentos musicais
36.30Fabricación de instrumentos musicais
36.300Fabricación de instrumentos musicais
36.4Fabricación de artigos de deporte
36.40Fabricación de artigos de deporte
36.400Fabricación de artigos de deporte
36.5Fabricación de xogos e xoguetes
36.50Fabricación de xogos e xoguetes
36.500Fabricación de xogos e xoguetes
36.6Outras industrias manufactureiras diversas
36.61Fabricación de bixutería de fantasía
36.610Fabricación de bixutería de fantasía
36.62Fabricación de vasoiras, brochas e cepillos
36.620Fabricación de vasoiras, brochas e cepillos
36.63Fabricación doutros artigos
36.630Fabricación doutros artigos
37RECICLAXE
37.1Reciclaxe de chatarra e refugallos de metal
37.10Reciclaxe de chatarra e refugallos de metal
37.100Reciclaxe de chatarra e refugallos de metal
37.2Reciclaxe de refugallos non metálicos
37.20Reciclaxe de refugallos non metálicos
37.200Reciclaxe de refugallos non metálicos
E PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS E AUGA
40 PRODUCIÓN E DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AUGA QUENTE
40.1Produción e distribución de enerxía eléctrica
40.11Produción de enerxía eléctrica
40.111Produción de enerxía hidroeléctrica
40.112Produción de enerxía eléctrica de orixe térmico
40.113Produción de enerxía eléctrica de orixe nuclear
40.114Produción de enerxía eléctrica de orixe eólico
40.115Produción doutra enerxía eléctrica
40.12Transporte de enerxía eléctrica
40.120Transporte de enerxía eléctrica
40.13Distribución e comercio de enerxía eléctrica
40.130Distribución e comercio de enerxía eléctrica
40.2Produción de gas; distribución de combustibles gasosos por conductos urbanos, agás gasoductos
40.21Produción de gas; distribución de combustibles gasosos por conductos urbanos, agás gasoductos
40.210Produción de gas; distribución de combustibles gasosos por conductos urbanos, agás gasoductos
40.22Distribución e comercio de combustibles gasosos por conductos urbáns, agás gasoductos
40.220Distribución e comercio de combustibles gasosos por conductos urbáns, agás gasoductos
40.3Produción e distribución de vapor e auga quente
40.30Produción e distribución de vapor e auga quente
40.300Produción e distribución de vapor e auga quente
41CAPTACIÓN, DEPURACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE AUGA
41.0Captación, depuración e distribución de auga
41.00Captación, depuración e distribución de auga
41.000Captación, depuración e distribución de auga
FConstrución
45Construción
45.1Preparación de obras
45.11Demolición e movemento de terras
45.111Demolición e excavacións
45.112Grandes movementos de terras
45.12Perforación e sondaxes
45.120Perforación e sondaxes
45.2Construción xeral de inmobles e obras de enxeñería civil
45.21Construción xeral de edificios e obras singulares de enxeñería civil (pontes, túneles...)
45.211Construción de edificios
45.212Obras singulares de enxeñería civil en superficie e en altura
45.213Obras singulares de enxeñería civil subterránea
45.214Construción de redes
45.215Construción de tendidos eléctricos
45.216Construción de liñas de telecomunicacións
45.217Outros traballos de construción
45.22Construción de cubertas e de estruturas de cerramento
45.221Construción de cubertas e tellados
45.222Traballos de impermeabilización
45.23Construción de autoestradas, estradas, campos de aterraxe, vías férreas e centros deportivos
45.231Construción e reparación de vías férreas
45.232Construción de estradas, autoestradas, aeródromos e instalacións deportivas
45.24Obras hidráulicas
45.240Obras hidráulicas
45.25Outras construcións especializadas
45.251Montaxe de armazóns e estruturas metálicas
45.252Cimentacións e pilotaxe
45.253Outras obras especializadas
45.3Instalacións de edificios e obras
45.31Instalacións eléctricas
45.310Instalacións eléctricas
45.32Illamento interno, acústico e antivibratorio
45.320Illamento interno, acústico e antivibratorio
45.33Fontanería e instalación de climatización
45.331Fontanería
45.332Instalación de climatización
45.34Outras instalacións de edificios e obras
45.340Outras instalacións de edificios e obras
45.4Acabado de edificios e obras
45.41Revocamento
45.410Revocamento
45.42Instalacións de carpintería
45.421Carpintería de madeira e materias plásticas
45.422Carpintería metálica. Cerrallería
45.43Revestimento de chans e paredes
45.430Revestimento de chans e paredes
45.44Acristalamento e pintura
45.441Acristalamento
45.442Pintura
45.45Outros traballos de acabado de edificios e obras
45.450Outros traballos de acabado de edificios e obras
45.5Alugueiro de equipo de construción ou demolición dotado de operario
45.50Alugueiro de equipo de construción ou demolición dotado de operario
45.500Alugueiro de equipo de construción ou demolición dotado de operario
GCOMERCIO, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES 
E ARTIGOS PERSOAIS DE USO DOMÉSTICO
50VENDA, MANTEMENTO E REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES; 
VENDA POLO MIÚDO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE MOTOR
50.1Venda de vehículos de motor
50.10Venda de vehículos de motor
50.101Venda de vehículos automóbiles
50.102Venda de camións, autobuses e similares
50.103Venda de caravanas
50.2Mantemento e reparación de vehículos de motor
50.20Mantemento e reparación de vehículos de motor
50.200Mantemento e reparación de vehículos de motor
50.3Venda de repostos e accesorios de vehículos de motor
50.30Venda de repostos e accesorios de vehículos de motor
50.301Comercio por xunto de repostos e accesorios de vehículos de motor
50.302Comercio polo miúdo de repostos e accesorios de vehículos de motor
50.4Venda, mantemento e reparación de motocicletas e ciclomotores e dos seus repostos e accesorios
50.40Venda, mantemento e reparación de motocicletas e ciclomotores e dos seus repostos e accesorios
50.400Venda, mantemento e reparación de motocicletas e ciclomotores e dos seus repostos e accesorios
50.5Venda polo miúdo de carburantes para a automoción
50.50Venda polo miúdo de carburantes para a automoción
50.500Venda polo miúdo de carburantes para a automoción
51COMERCIO POR XUNTO E INTERMEDIARIOS DO COMERCIO, 
AGÁS DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
51.1Intermediarios do comercio
51.11Intermediarios do comercio de materias primas agrarias, animais vivos, 
materias primas textís e produtos semielaborados
51.110Intermediarios do comercio de materias primas agrarias, animais vivos, 
materias primas textís e produtos semielaborados
51.12Intermediarios do comercio de combustibles, minerais, metais e produtos químicos industriais
51.120Intermediarios do comercio de combustibles, minerais, metais e produtos químicos industriais
51.13Intermediarios do comercio da madeira e materiais de construción
51.130Intermediarios do comercio da madeira e materiais de construción
51.14Intermediarios do comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcacións e aeronaves
51.140Intermediarios do comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcacións e aeronaves
51.15Intermediarios do comercio de mobles, artigos para o fogar e ferretería
51.150Intermediarios do comercio de mobles, artigos para o fogar e ferretería
51.16Intermediarios do comercio de téxtiles, pezas de vestir, calzado e artigos de coiro
51.160Intermediarios do comercio de téxtiles, pezas de vestir, calzado e artigos de coiro
51.17Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
51.170Intermediarios do comercio de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
51.18Intermediarios do comercio especializados na venda de produtos específicos 
ou grupos de produtos non mencionados anteriormente
51.180Intermediarios do comercio especializados na venda de produtos específicos 
ou grupos de produtos non mencionados anteriormente
51.19Intermediarios do comercio de produtos diversos
51.190Intermediarios do comercio de produtos diversos
51.2Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos
51.21Comercio por xunto de cereais, sementes e alimentos para o gando
51.210Comercio por xunto de cereais, sementes e alimentos para o gando
51.22Comercio por xunto de flores e plantas
51.220Comercio por xunto de flores e plantas
51.23Comercio por xunto de animais vivos
51.230Comercio por xunto de animais vivos
51.24Comercio por xunto de coiros e peles
51.240Comercio por xunto de coiros e peles
51.25Comercio por xunto de tabaco en rama
51.250Comercio por xunto de tabaco en rama
51.3Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
51.31Comercio por xunto de froitas, patacas e verduras
51.310Comercio por xunto de froitas, patacas e verduras
51.32Comercio por xunto de carne e produtos cárnicos
51.321Comercio por xunto de carne
51.322Comercio por xunto de produtos cárnicos
51.323Comercio por xunto de volatería e outros animais de granxa e caza
51.33Comercio por xunto de produtos lácteos, ovos, aceites e graxas comestibles
51.330Comercio por xunto de produtos lácteos, ovos, aceites e graxas comestibles
51.34Comercio por xunto de bebidas
51.340Comercio por xunto de bebidas
51.35Comercio por xunto de produtos do tabaco
51.350Comercio por xunto de produtos do tabaco
51.36Comercio por xunto de azucre, chocolate e confeitería
51.360Comercio por xunto de azucre, chocolate e confeitería
51.37Comercio por xunto de café, té, cacao e especias
51.370Comercio por xunto de café, té, cacao e especias
51.38Comercio por xunto de peixes e mariscos e outros produtos alimenticios
51.381Comercio por xunto de peixe e marisco
51.382Comercio por xunto doutros produtos alimenticios
51.39Comercio por xunto, non especializado, de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
51.391Comercio por xunto de produtos alimenticios conxelados
51.392Comercio por xunto non especializado doutros produtos alimenticios, bebidas e tabaco
51.4Comercio por xunto de produtos de consumo, distintos dos alimenticios
51.41Comercio por xunto de téxtiles
51.410Comercio por xunto de téxtiles
51.42Comercio por xunto de pezas de vestir e calzado
51.421Comercio por xunto de pezas de vestir (incluídas as pezas de coiro e peletería)
51.422Comercio por xunto de calzado
51.423Comercio por xunto de accesorios
51.43Comercio por xunto de aparellos electrodomésticos e de aparellos de radio e televisión
51.430Comercio por xunto de aparellos electrodomésticos e de aparellos de radio e televisión
51.44Comercio por xunto de porcelana e cristalería, papeis pintados e artigos de limpeza
51.441Comercio por xunto de porcelana e cristalería
51.442Comercio por xunto de papeis pintados e artigos de limpeza
51.45Comercio por xunto de perfumería e produtos de beleza
51.450Comercio por xunto de perfumería e produtos de beleza
51.46Comercio por xunto de produtos farmacéuticos
51.460Comercio por xunto de produtos farmacéuticos
51.47Comercio por xunto doutros bens de consumo distintos dos alimenticios
51.471Comercio por xunto de artigos de papelería, libros e similares
51.472Comercio por xunto de xogos e xoguetes
51.473Comercio por xunto de reloxos, xoiería, pratería
51.474Comercio por xunto de artigos de marroquinería e viaxe e outros artigos de coiro
51.475Comercio por xunto doutros artigos de uso doméstico
51.5Comercio por xunto de produtos non agrarios semielaborados, chatarra e produtos de refugallo
51.51Comercio por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos e produtos semellantes
51.510Comercio por xunto de combustibles sólidos, líquidos e gasosos e produtos semellantes
51.52Comercio por xunto de metais e minerais metálicos
51.521Comercio por xunto de minerais metálicos
51.522Comercio por xunto de ferro e aceiro
51.523Comercio por xunto de metais preciosos
51.524Comercio por xunto de metais non férreos
51.53Comercio por xunto de madeira, materiais de construción e aparellos sanitarios
51.531Comercio por xunto de madeira
51.532Comercio por xunto de pinturas e vernices
51.533Comercio por xunto de materiais básicos de construción
51.534Comercio por xunto doutros materiais de construción para instalacións de edificios
51.54Comercio por xunto de ferraxería, fontanería e calefacción
51.541Comercio por xunto de ferraxería
51.542Comercio por xunto de materiais de fontanería e calefacción
51.55Comercio por xunto de produtos químicos
51.551Comercio por xunto de fertilizantes e produtos químicos para a agricultura
51.552Comercio por xunto de caucho e materias plásticas en formas primarias
51.553Comercio por xunto de produtos químicos industriais
51.56Comercio por xunto doutros produtos semielaborados
51.560Comercio por xunto doutros produtos semielaborados
51.57Comercio por xunto de ferralla e produtos de refugallo
51.571Comercio por xunto de chatarra
51.572Comercio por xunto doutros produtos de refugallo
51.6Comercio por xunto de maquinaria e equipo
51.60Comercio por xunto doutros componentes e equipos eléctricos
51.600Comercio por xunto doutros componentes e equipos eléctricos
51.61Comercio por xunto de máquinas-ferramenta
51.611Comercio por xunto de maquinaria para traballa-la madeira e a cortiza
51.612Comercio por xunto de máquinas ferramenta para traballa-los metais
51.62Comercio por xunto de maquinaria para a minería, construción e enxeñería civil
51.620Comercio por xunto de maquinaria para a minería, construción e enxeñería civil
51.63Comercio por xunto de maquinaria para a industria téxtil, máquinas de coser e facer punto
51.630Comercio por xunto de maquinaria para a industria téxtil, máquinas de coser e facer punto
51.66Comercio por xunto de máquinas, accesorios e útiles agrícolas, incluídos os tractores
51.660Comercio por xunto de máquinas, accesorios e útiles agrícolas, incluídos os tractores
51.67Comercio por xunto de ordenadores, periféricos e programas informáticos
51.670Comercio por xunto de ordenadores, periféricos e programas informáticos
51.68Comercio por xunto doutras máquinas e equipos de oficina
51.680Comercio por xunto doutras máquinas e equipos de oficina
51.69Comercio por xunto doutra maquinaria para a industria, o comercio e a navegación
51.691Comercio por xunto doutra maquinaria para a industria
51.692Comercio por xunto doutra maquinaria para o comercio e a navegación
51.7Outro comercio por xunto
51.70Outro comercio por xunto
51.700Outro comercio por xunto
52COMERCIO POLO MIÚDO, AGÁS O COMERCIO DE VEHÍCULOS DE MOTOR, 
MOTOCICLETAS E CICLOMOTORES; REPARACIÓN DE EFECTOS PERSOAIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS
52.1Comercio polo miúdo en establecementos non especializados
52.11Comercio polo miúdo, con predominio de alimentos, 
bebidas e tabaco en establecementos non especializados
52.111Hipermercados (máis de 2.500 m�)
52.112Supermercados (entre 2.499 e 400 m�)
52.113Superservizos (entre 399 e 120 m�)
52.114Autoservizos (entre 119 e 40 m�)
52.115Outros establecementos non especializados
52.12Comercio polo miúdo doutros produtos en establecementos non especializados
52.121Grandes almacéns
52.122Outro comercio polo miúdo en establecementos non especializados
52.2Comercio polo miúdo de alimentos, bebidas e tabaco en establecementos especializados
52.21Comercio polo miúdo de froitas e verduras
52.210Comercio polo miúdo de froitas e verduras
52.22Comercio polo miúdo de carne e produtos cárnicos
52.220Comercio polo miúdo de carne e produtos cárnicos
52.23Comercio polo miúdo de peixes e mariscos
52.230Comercio polo miúdo de peixes e mariscos
52.24Comercio polo miúdo de pan e produtos de panadería, confeitería e pastelería
52.240Comercio polo miúdo de pan e produtos de panadería, confeitería e pastelería
52.25Comercio polo miúdo de bebidas
52.250Comercio polo miúdo de bebidas
52.26Comercio polo miúdo de produtos de tabaco
52.260Comercio polo miúdo de produtos de tabaco
52.27Outro comercio polo miúdo en establecementos especializados en alimentación
52.271Comercio polo miúdo de produtos lácteos
52.272Outro comercio polo miúdo en establecementos especializados en alimentación
52.3Comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos, artigos médicos, beleza e hixiene
52.31Comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos
52.310Comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos
52.32Comercio polo miúdo de artigos médicos e ortopédicos
52.320Comercio polo miúdo de artigos médicos e ortopédicos
52.33Comercio polo miúdo de cosméticos e artigos de toucador
52.330Comercio polo miúdo de cosméticos e artigos de toucador
52.4Outro comercio polo miúdo de artigos novos en establecementos especializados
52.41Comercio polo miúdo de téxtiles
52.410Comercio polo miúdo de téxtiles
52.42Comercio polo miúdo de pezas de vestir
52.420Comercio polo miúdo de pezas de vestir
52.43Comercio polo miúdo de calzado e artigos de coiro
52.430Comercio polo miúdo de calzado e artigos de coiro
52.44Comercio polo miúdo de mobles, aparellos de iluminación e outros artigos para o fogar
52.440Comercio polo miúdo de mobles, aparellos de iluminación e outros artigos para o fogar
52.45Comercio polo miúdo de electrodomésticos, aparellos de radio, televisión e son
52.450Comercio polo miúdo de electrodomésticos, aparellos de radio, televisión e son
52.46Comercio polo miúdo de ferraxería, pinturas e vidro
52.461Comercio polo miúdo de ferraxería e vidro plano
52.462Comercio polo miúdo de materiais de bricolaxe
52.463Comercio polo miúdo de materiais de construción, pinturas e vernices e material de saneamento
52.47Comercio polo miúdo de libros, periódicos e papelería
52.470Comercio polo miúdo de libros, periódicos e papelería
52.48Outro comercio polo miúdo en establecementos especializados
52.481Comercio polo miúdo de óptica, fotografía e precisión
52.482Comercio polo miúdo de artigos de reloxería, xoiería e pratería
52.483Comercio polo miúdo de xoguetes e artigos de deporte
52.484Comercio polo miúdo de artigos de droguería, papeis pintados e revestimentos de chans
52.485Comercio polo miúdo de sementes, flores, plantas e animais de compañía
52.486Comercio polo miúdo de combustibles (agás para vehículos automóbiles)
52.487Galerías de arte comerciais
52.488Outro comercio polo miúdo
52.5Comercio polo miúdo de bens de segunda man, en establecementos
52.50Comercio polo miúdo de bens de segunda man, en establecementos
52.501Anticuarios
52.502Outro comercio polo miúdo de obxectos de segunda man
52.6Comercio polo miúdo non realizado en establecementos
52.61Comercio polo miúdo por correspondencia e por internet
52.610Comercio polo miúdo por correspondencia e por internet
52.62Comercio polo miúdo en postos de venda e mercadillos
52.620Comercio polo miúdo en postos de venda e mercadillos
52.63Outro comercio polo miúdo non realizado en establecementos
52.631Venda domiciliaria
52.632Outro tipo de comercio polo miúdo non realizado en establecementos
52.7Reparación de efectos persoais e utensilios domésticos
52.71Reparación de calzado e outros artigos de coiro
52.710Reparación de calzado e outros artigos de coiro
52.72Reparación de aparellos domésticos eléctricos
52.720Reparación de aparellos domésticos eléctricos
52.73Reparación de reloxos e xoiería
52.730Reparación de reloxos e xoiería
52.74Outra reparación
52.740Outra reparación
HHOSTALERÍA
55HOSTALERÍA
55.1Hoteis
55.10Hoteis
55.101Hoteis e moteis
55.102Hostais e pensións
55.2Cámping e outros tipos de hospedaxe de curta duración
55.21Albergues xuvenís e refuxios de montaña
55.211Albergues xuvenís
55.212Refuxios de montaña
55.22Cámping
55.220Cámping
55.23Outros tipos de hospedaxe
55.231Apartamentos turísticos
55.232Centros e colonias de vacacións
55.233Outros aloxamentos turísticos
55.234Outros aloxamentos especiais non turísticos
55.3Restaurantes
55.30Restaurantes
55.300Restaurantes
55.4Establecementos de bebidas
55.40Establecementos de bebidas
55.400Establecementos de bebidas
55.5Comedores colectivos e provisión de comidas preparadas
55.51Comedores colectivos
55.510Comedores colectivos
55.52Provisión de comidas preparadas
55.521Provisión de comidas preparadas a empresas
55.522Outras actividades de provisión de comidas
ITRANSPORTE, ALMACENAMENTO E COMUNICACIÓNS
60TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBOS
60.1Transporte por ferrocarril
60.10Transporte por ferrocarril
60.100Transporte por ferrocarril
60.2Outros tipos de transporte terrestre
60.21Outros tipos de transporte terrestre regular de viaxeiros
60.211Transporte urbano e suburbano por ferrocarril (metro e superficie)
60.212Transporte urbano regular de viaxeiros
6.0213Transporte regular de viaxeiros por estrada
60.214Outro transporte regular (teleférico, funicular e de cremalleira)
60.22Transporte por taxi
60.220Transporte por taxi
60.23Outros tipos de transporte terrestre discrecional de viaxeiros
60.230Outros tipos de transporte terrestre discrecional de viaxeiros
60.24Transporte de mercadorías por estrada
60.241Mudanzas
60.242Transporte doutras mercadorías por estrada
60.243Alugueiro de camións con conductor
60.3Transporte por tubos
60.30Transporte por tubos
60.300Transporte por tubos
61TRANSPORTE MARÍTIMO, DE CABOTAXE E POR VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIORES
61.1Transporte marítimo
61.10Transporte marítimo
61.100Transporte marítimo
61.2 Transporte por vías de navegación interiores
61.20Transporte por vías de navegación interiores
61.200Transporte por vías de navegación interiores
62TRANSPORTE AÉREO E ESPACIAL
62.1Transporte aéreo regular
62.10Transporte aéreo regular
62.100Transporte aéreo regular
62.2Transporte aéreo discrecional
62.20Transporte aéreo discrecional
62.200Transporte aéreo discrecional
62.3Transporte espacial
62.30Transporte espacial
62.300Transporte espacial
63ACTIVIDADES ANEXAS ÓS TRANSPORTES: ACTIVIDADES DE AXENCIAS DE VIAXES
63.1Manipulación e depósito de mercadorías
63.11Manipulación de mercadorías
63.110Manipulación de mercadorías
63.12Depósito e almacenamento
63.121Depósito e almacenamento frigorífico
63.122Depósito e almacenamento de mercancías perigosas
63.123Depósito e almacenamento en silos
63.124Outros depósitos e almacenamentos
63.2Outras actividades anexas ós transportes
63.21Outras actividades anexas ó transporte terrestre
63.211Terminais e estacións de ferrocarril
63.212Terminais e estacións de autobuses de viaxeiros
63.213Autoestradas de peaxe e outras vías de peaxe
63.214Aparcamentos
63.215Outras actividades anexas ó transporte
63.22Outras actividades anexas ó transporte marítimo
63.221Explotacións de portos e servizos portuarios
63.222Outras actividades anexas ó transporte marítimo
63.23Outras actividades anexas ó transporte aéreo
63.231Explotación de aeroportos
63.232Outras actividades anexas ó transporte aéreo
63.3Actividades das axencias de viaxes, operadores turísticos e outras actividades de apoio turístico
63.30Actividades das axencias de viaxes, operadores turísticos e outras actividades de apoio turístico
63.301Operadores turísticos
63.302Axencias de viaxes
63.303Outras actividades de apoio turístico
63.4Organización do transporte de mercadorías
63.40Organización do transporte de mercadorías
63.400Organización do transporte de mercadorías
64CORREOS E TELECOMUNICACIÓNS
64.1Actividades postais e de correos
64.11Actividades postais nacionais
64.110Actividades postais nacionais
64.12Actividades de correo distintas das actividades postais nacionais
64.120Actividades de correo distintas das actividades postais nacionais
64.2Telecomunicacións
64.20Telecomunicacións
64.200Telecomunicacións
JINTERMEDIACIÓN FINANCEIRA
65INTERMEDIACIÓN FINANCEIRA, AGÁS SEGUROS E PLANS DE PENSIÓNS
65.1Intermediación monetaria
65.11Banca Central
65.110Banca Central
65.12Outros tipos de intermediación monetaria
65.121Bancas
65.122Caixas de aforro
65.123Cooperativas de crédito
65.2Outros tipos de intermediación financeira
65.21Arrendamento financeiro
65.210Arrendamento financeiro
65.22Outros tipos de actividades crediticias
65.224Instituto de Crédito Oficial/ICO (en tanto que exerce como axencia financeira do Goberno)
65.225Establecementos financeiros de crédito, 
agás os adicados á realización de actividades de arrendamento financeiro
65.23Outros tipos de intermediación financeira
65.232Sociedades e fondos de capital risco
65.234Fondos do mercado monetario
65.235Resto de institucións de investimento colectivo de carácter financeiro
65.236Outras sociedades de investimento en activos financeiros
66SEGUROS E PLANS DE PENSIÓNS, AGÁS SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA
66.0Seguros e plans de pensións, agás seguridade social obrigatoria
66.01Seguros de vida
66.011Entidades de seguros privados
66.012Entidades de previsión social
66.02Plans de pensións
66.020Plans de pensións
66.03Seguros non de vida
66.031Seguros de danos
66.032Reaseguro
67ACTIVIDADES AUXILIARES DA INTERMEDIACIÓN FINANCEIRA
67.1Actividades auxiliares da intermediación financeira, agás seguros e plans de pensións
67.11Administración de mercados financeiros
67.110Administración de mercados financeiros
67.12Servizos de intermediación en operacións de valores e xestión de fondos
67.123Axencias de valores
67.124Entidades xestoras
67.125Outras actividades de intermediación
67.13Actividades auxiliares de intermediación financeira
67.131Socidades de garantía recíproca e de reafianzamento
67.132Sociedades de taxación
67.133Oficinas de cambio
67.134Fondos de garantía de depósito
67.2Actividades auxiliares de seguros e plans de pensións
67.20Actividades auxiliares de seguros e plans de pensións
67.201Axentes e corredores de seguros
67.202Intermediarios de seguros
67.203Outras actividades auxiliares de seguros e plans de pensións
KACTIVIDADES INMOBILIARIAS E DE ALUGUEIRO; SERVIZOS EMPRESARIAIS
70ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
70.1Actividades inmobiliarias por conta propia
70.11Promoción inmobiliaria por conta propia
70.111Promoción inmobiliaria de vivendas
70.112Outra promoción inmobiliaria
70.12Compraventa de bens inmobiliarios por conta propia
70.120Compraventa de bens inmobiliarios por conta propia
70.2Alugueiro de bens inmobiliarios por conta propia
70.20Alugueiro de bens inmobiliarios por conta propia
70.201Alugueiro de vivendas
70.202Alugueiro doutros bens inmobiliarios
70.3Actividades inmobiliarias por conta de terceiros
70.31Axentes da propiedade inmobiliaria
70.310Axentes da propiedade inmobiliaria
70.32Xestión e administración da propiedade inmobiliaria
70.321Administración de inmobles residenciais
70.322Administración doutros bens inmobiliarios
71ALUGUEIRO DE MAQUINARIA E EQUIPO SEN OPERARIO, 
DE EFECTOS PERSOAIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS
71.1Alugueiro de automóbiles
71.10Alugueiro de automóbiles
71.100Alugueiro de automóbiles
71.2Alugueiro doutros medios de transporte
71.21Alugueiro doutros medios de transporte
71.210Alugueiro doutros medios de transporte
71.22Alugueiro de medios de navegación
71.220Alugueiro de medios de navegación
71.23Alugueiro de medios de transporte aéreo
71.230Alugueiro de medios de transporte aéreo
71.3Alugueiro de maquinaria e equipo
71.31Alugueiro de maquinaria e equipo agrario
71.310Alugueiro de maquinaria e equipo agrario
71.32Alugueiro de maquinaria e equipo para a construción e enxeñería civil
71.320Alugueiro de maquinaria e equipo para a construción e enxeñería civil
71.33Alugueiro de máquinas e equipo de oficina (incluídos ordenadores)
71.331Alugueiro de equipos informáticos
71.332Alugueiro doutras máquinas e equipo de oficina
71.34Alugueiro doutros tipos de maquinaria e equipo
71.340Alugueiro doutros tipos de maquinaria e equipo
71.4Alugueiro de efectos persoais e utensilios domésticos
71.40Alugueiro de efectos persoais e utensilios domésticos
71.401Alugueiro de aparellos de radio, televisión e son
71.402Alugueiro de vestiario
71.403Alugueiro de equipo e material deportivo
71.404Alugueiro doutros efectos persoais
72ACTIVIDADES INFORMÁTICAS
72.1Consulta de equipo informático
72.10Consulta de equipo informático
72.100Consulta de equipo informático
72.2Consulta de aplicacións informáticas e subministración de programas de informática
72.21Edición de programas informáticos
72.210Edición de programas informáticos
72.22Outras actividades de consultoría e subministro de programas informáticos
72.220Outras actividades de consultoría e subministro de programas informáticos
72.3Proceso de datos
72.30Proceso de datos
72.300Proceso de datos
72.4Actividades relacionadas con bases de datos
72.40Actividades relacionadas con bases de datos
72.400Actividades relacionadas con bases de datos
72.5Mantemento e reparación de máquinas de oficina, contabilidades e equipo informático
72.50Mantemento e reparación de máquinas de oficina, contabilidades e equipo informático
72.500Mantemento e reparación de máquinas de oficina, contabilidades e equipo informático
72.6Outras actividades relacionadas coa informática
72.60Outras actividades relacionadas coa informática
72.600Outras actividades relacionadas coa informática
73INVESTIGACIÓN E DESENVOLVEMENTO
73.1Investigación e desenvolvemento sobre ciencias naturais e técnicas
73.10Investigación e desenvolvemento sobre ciencias naturais e técnicas
73.100Investigación e desenvolvemento sobre ciencias naturais e técnicas
73.2Investigación e desenvolvemento sobre ciencias sociais e humanidades
73.20Investigación e desenvolvemento sobre ciencias sociais e humanidades
73.200Investigación e desenvolvemento sobre ciencias sociais e humanidades
74OUTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
74.1Actividades xurídicas, de contabilidade, rexistro en libros de contabilidade, auditoría, asesoría fiscal, 
estudios de mercado e realización de enquisas de opinión pública; 
consulta e asesoramento sobre dirección e xestión empresarial, xestión de sociedades de carteira
74.11Actividades xurídicas
74.111Consulta, asesoramento e práctica legal do dereito
74.112Notarías e rexistros
74.113Outras actividades xurídicas
74.12Actividades de contabilidade, rexistro en libros de contabilidade, auditoría e asesoría fiscal
74.120Actividades de contabilidade, rexistro en libros de contabilidade, auditoría e asesoría fiscal
74.13Estudio de mercado e realización de enquisas de opinión pública
74.130Estudio de mercado e realización de enquisas de opinión pública
74.14Consulta e asesoramento sobre dirección e xestión empresarial
74.141Actividades de asesoramento en dirección e xestión empresarial
74.142Relacións públicas
74.15Xestión de sociedades de carteira (holdings)
74.150Xestión de sociedades de carteira (holdings)
74.2Servizos técnicos de arquitectura e enxeñería e outras actividades relacionadas co asesoramento técnico
74.20Servizos técnicos de arquitectura e enxeñería e outras actividades relacionadas co asesoramento técnico
74.201Servizos técnicos de arquitectura
74.202Servizos técnicos de enxeñería
74.203Servizos técnicos de cartografía e topografía
74.204Outros servizos técnicos
74.3Ensaios e análises técnicas
74.30Ensaios e análises técnicas
74.301Inspección técnica de vehículos
74.302Outros ensaios e análises técnicas
74.4Publicidade
74.40Publicidade
74.401Axencias e consultores de publicidade
74.402Xestión de soportes publicitarios
74.5Selección e colocación de persoal
74.50Selección e colocación de persoal
74.501Selección de persoal directivo e executivo
74.502Axencias de colocación
74.503Axencias de subministración de persoal
74.6Servizos de investigación e seguridade
74.60Servizos de investigación e seguridade
74.601Investigación
74.602Vixilancia, protección e seguridade
74.7Actividades industriais de limpeza
74.70Actividades industriais de limpeza
74.700Actividades industriais de limpeza
74.8Actividades empresariais diversas
74.81Actividades de fotografía
74.811Laboratorios de revelado, impresión e ampliación fotográfica
74.812Estudios fotográficos e outras actividades de fotografía
74.82Actividades de envasado e empaquetado por conta de terceiros
74.820Actividades de envasado e empaquetado por conta de terceiros
74.83Actividades de secretaría e traducción
74.831Actividades de secretaría e reprografía
74.832Actividades de traducción
74.833Actividades anexas á distribución publicitaria
74.84Outras actividades empresariais
74.841Deseño non industrial e decoración de interiores
74.842Organización de feiras, exhibicións e congresos
74.843Outras actividades empresariais
74.86Actividades de centro de chamadas
74.860Actividades de centro de chamadas
LADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA E SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA
75ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA E SEGURIDADE SOCIAL OBRIGATORIA
75.1Administración Pública
75.11Actividades xerais de Administración pública
75.111Actividades xerais de Administración central
75.112Actividades xerais de Administración autonómica
75.113Actividades xerais de Administración local
75.12Regulación das actividades sanitarias, educativas, 
culturais e outros servizos sociais, agás seguridade social obrigatoria
75.120Regulación das actividades sanitarias, educativas, 
culturais e outros servizos sociais, agás seguridade social obrigatoria
75.13Regulación da actividade económica
75.130Regulación da actividade económica
75.14Outras actividades auxiliares de servizos para a Administración pública en xeral
75.140Outras actividades auxiliares de servizos para a Administración pública en xeral
75.2Prestación pública de servizos á comunidade en xeral
75.21Asuntos exteriores
75.210Asuntos exteriores
75.22Defensa
75.220Defensa
75.23Xustiza
75.230Xustiza
75.24Orde pública e seguridade
75.240Orde pública e seguridade
75.25Actividades de protección civil
75.250Actividades de protección civil
75.3Seguridade social obrigatoria
75.30Seguridade social obrigatoria
75.300Seguridade social obrigatoria
MEDUCACIÓN
80EDUCACIÓN
80.1Ensino primario
80.10Ensino primario
80.101Ensino infantil
80.102Ensino primario
80.2Ensino secundario
80.21Ensino secundario de formación xeral
80.210Ensino secundario de formación xeral
80.22Ensino secundario de formación técnica e profesional
80.221Ensino secundario de formación profesional específica
80.222Outro ensino secundario de formación técnica e profesional
80.3Ensino superior
80.30Ensino superior
80.301Ensino superior non universitario
80.302Ensino superior universitario
80.303Ensino superior de especialización e posgrao
80.4Formación permanente e outras actividades de ensino
80.41Ensino de escolas de conducción e pilotaxe
80.411Escolas de conducción de vehículos automóbiles
80.412Escolas de pilotaxe
80.42Ensino para adultos e outros tipos de ensino
80.421Formación para adultos e formación profesional continua
80.422Academias
80.423Outras ensinanzas
NACTIVIDADES SANITARIAS E VETERINARIAS, SERVIZOS SOCIAIS
85ACTIVIDADES SANITARIAS E VETERINARIAS, SERVIZOS SOCIAIS
85.1Actividades sanitarias
85.11Actividades hospitalarias
85.110Actividades hospitalarias
85.12Actividades médicas
85.120Actividades médicas
85.13Actividades odontolóxicas
85.130Actividades odontolóxicas
85.14Outras actividades sanitarias
85.141Actividades sanitarias de profesionais independentes (agás médicos)
85.142Actividades de servizo de ambulancia
85.143Laboratorios de análises clínicas de anatomía patolóxica e similares
85.144Outras actividades sanitarias
85.2Actividades veterinarias
85.20Actividades veterinarias
85.200Actividades veterinarias
85.3Actividades de servizos sociais
85.31Actividades de prestación de servizos sociais con aloxamento
85.311Acollida de anciáns con aloxamento
85.312Acollida de persoas con minusvalideces con aloxamento
85.313Acollida de menores con aloxamento
85.314Acollida de mulleres con aloxamento
85.315Outra recollida con aloxamento
85.32Actividades de prestación de servizos sociais sen aloxamento
85.321Actividades de servizos sociais a persoas con minusvalideces
85.322Garderías
85.323Actividades de servizos sociais a domicilio
85.324Promoción da convivencia
85.325Outros servizos sociais sen aloxamento
OOUTRAS ACTIVIDADES SOCIAIS E DE SERVIZOS PRESTADOS Á COMUNIDADE; SERVIZOS PERSOAIS
90ACTIVIDADES DE SANEAMENTO PÚBLICO
90.0Actividades de saneamento público
90.01Recollida e tratamento de augas residuais
90.010Recollida e tratamento de augas residuais
90.02Recollida e tratamento doutros residuos
90.020Recollida e tratamento doutros residuos
90.03Actividades de saneamento, descontaminación e similares
90.030Actividades de saneamento, descontaminación e similares
91ACTIVIDADES ASOCIATIVAS
91.1Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais
91.11Actividades de organizacións empresariais e patronais
91.110Actividades de organizacións empresariais e patronais
91.12Actividades de organizacións profesionais
91.120Actividades de organizacións profesionais
91.2Actividades sindicais
91.20Actividades sindicais
91.200Actividades sindicais
91.3Actividades asociativas diversas
91.31Actividades de organizacións relixiosas
91.310Actividades de organizacións relixiosas
91.32Actividades de organizacións políticas
91.320Actividades de organizacións políticas
91.33Outras actividades asociativas
91.331Asociacións xuvenís
91.332Outro tipo de actividades asociativas
92ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DEPORTIVAS
92.1Actividades cinematográficas e de vídeo
92.11Produción cinematográfica e de vídeo
92.111Produción de películas
92.112Actividades de apoio á produción cinematográfica e de vídeo
92.12Distribución de películas
92.121Distribución de películas cinematográficas e cintas de vídeo
92.122Distribución de películas en cintas de vídeo
92.13Exhibición de películas
92.130Exhibición de películas
92.2Actividades de radio e televisión
92.20Actividades de radio e televisión
92.201Actividades de radio
92.202Produción e distribución de televisión
92.203Emisión de programas de televisión
92.3Outras actividades artísticas e de espectáculos
92.31Creación e interpretación artística e literaria
92.311Creación artística e literaria; interpretación e arte dramática, música e similares
92.312Produción de espectáculos
92.313Outras actividades relacionadas co espectáculo
92.32Xestión de salas de espectáculos
92.320Xestión de salas de espectáculos
92.33Actividades de feiras e parques de atraccións
92.330Actividades de feiras e parques de atraccións
92.34Outras actividades de espectáculos
92.341Salas de baile, discotecas e actividades similares
92.342Espectáculos taurinos
92.343Outros espectáculos
92.4Actividades de axencias de noticias
92.40Actividades de axencias de noticias
92.400Actividades de axencias de noticias
92.5Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras institucións culturais
92.51Actividades de bibliotecas e arquivos
92.510Actividades de bibliotecas e arquivos
92.52Actividades de museos e conservación de lugares e edificios históricos
92.521Actividades de museos
92.522Actividades de conservación de lugares e edificios históricos
92.53Actividades de xardíns botánicos, zoolóxicos e parques nacionais
92.530Actividades de xardíns botánicos, zoolóxicos e parques nacionais
92.6Actividades deportivas
92.61Xestión de estadios e outras instalacións deportivas
92.611Xestión de estadios e polideportivos
92.612Xestión de estacións de esquí
92.613Xestión doutras instalacións deportivas
92.62Outras actividades deportivas
92.621Clubes e escolas deportivas
92.622Xestión de portos deportivos
92.623Outras actividades relacionadas co deporte
92.7Actividades recreativas diversas
92.71Actividades relacionadas cos xogos de azar e apostas
92.711Casinos e salas de xogos de azar
92.712Loterías e apostas
92.713Outras actividades relacionadas con xogos de azar
92.72Outras actividades recreativas
92.720Outras actividades recreativas
93ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVIZOS PERSOAIS
93.0Actividades diversas de servizos persoais
93.01Lavado, limpeza e tinguidura de pezas téxtiles e de pel
93.010Lavado, limpeza e tinguidura de pezas téxtiles e de pel
93.02Perruquería e outros tratamentos de beleza
93.020Perruquería e outros tratamentos de beleza
93.03Pompas fúnebres e actividades relacionadas con elas
93.030Pompas fúnebres e actividades relacionadas con elas
93.04Actividades de mantemento físico corporal
93.041Actividades termais e balnearios
93.042Outras actividades de mantemento físico corporal
93.05Outras actividades de servizos persoais
93.050Outras actividades de servizos persoais
PACTIVIDADES DOS FOGARES
95ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO
95.0Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
95.00 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
95.000Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
QORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
99ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
99.0Organismos extraterritoriais
99.00Organismos extraterritoriais
99.000Organismos extraterritoriais

21-2-2003

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo