Resumo de resultados


Seccións e capítulos TARIC
Código Descripción
I ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
01 Animais vivos
02 Carne e miúdos comestibles
03 Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados acuÁticos
04 Leite e produtos lácteos; ovos de ave; mel natural; produtos comestibles de orixe animal non comprendidos noutras partidas
05 Os demais produtos de orixe animal non comprendidos noutras partidas
II PRODUTOS DO REINO VEXETAL
06 Plantas vivas e produtos da floricultura
07 Legumes e hortalizas, plantas, raíces e tubérculos alimenticios
08 Froitos comestibles; casca de cítricos ou de melóns
09 Café, té, herba mate e especias
10 Cereais
11 Produtos da moenda; malte; amidón e fécula; inulina; glute de trigo
12 Sementes e froitos oleaxinosos ; sementes e froitos diversos; plantas industriais ou medicinais; palla e forraxes
13 Gomas, resinas e demais sucos e extractos vexetais
14 Materias trenzables e demais produtos de orixe vegetal, non comprendidos noutras partidas
III GRAXAS E ACEITES ANIMAIS OU VEXETAIS; PRODUTOS DO SEU DESDOBRAMENTO; GRAXAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIXE ANIMAL OU VEXETAL
15 Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas; ceras de orixe animal ou vexetal
IV PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS; BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS E VINAGRE; TABACO E SUCEDÁNEOS DO TABACO ELABORADOS
16 Preparación de carne, de peixe ou de crustáceos, de moluscos ou doutros invertebrados acuáticos
17 Azucres e artigos de confeitería
18 Cacao e as súas preparacións
19 Preparacións con cereais, fariña, amidón, fécula ou leite; produtos de pastelería
20 Preparacións de legumes ou hortalizas, de froitos ou doutras partes de plantas
21 Preparacións alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos e vinagre
23 Residuos e desperdicios das industrias alimentarias; alimentos preparados para animais
24 Tabaco e sucedáneos do tabaco, elaborados
V PRODUTOS MINERAIS
25 Sal; xofre; terras e pedras; xeso, cales e cementos
26 Minerais, escouras e cinsas
27 Combustibles minerais, aceites minerais e produtos da súa destilación; materias bituminosas; ceras minerais
VI PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUÍMICAS OU DAS INDUSTRIAS CONEXAS
28 Produtos químicos inorgánicos; compostos inorgánicos ou orgánicos dos metais preciosos, dos elementos radioactivos, dos metais das terras raras ou de isótopos
29 Produtos químicos orgánicos
30 Produtos farmacéuticos
31 Fertilizantes
32 Extractos para curtir ou tinxir; taninos e os seus derivados; pigmentos e demais materias colorantes; pinturas e vernices; mástiques; tintas
33 Aceites esenciais e resinoides; preparacións de perfumería, de toucador ou de cosmética
34 Xabóns, axentes de superficie orgánicos, preparacións para lavar, preparacións lubricantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de limpeza, candeas e artigos semellantes, pasta para modelar, "ceras para odontoloxía" e preparacións para odontoloxía a base de xeso
35 Materias albuminoides; produtos a base de amidón ou de fécula modificados; colas; encimas
36 Pólvoras e explosivos; artigos de pirotécnica; fósforos (mistos); aliaxes pirofóricas; materias inflamables
37 Produtos fotográficos ou cinematográficos
38 Produtos diversos das industrias químicas
VII MATERIAS PLÁSTICAS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; CAUCHO E MANUFACTURAS DE CAUCHO
39 Materias plásticas e manufacturas destas materias
40 Caucho e manufacturas de caucho
VIII PELES, COIROS, PELETERÍA E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; ARTIGOS DE GUARNICIONERÍA OU DE TALABARTERÍA, ARTIGOS DE VIAXE, BOLSOS DE MAN E CONTINENTES SEMELLANTES; MANUFACTURAS DE TRIPA
41 Peles (agás a peletería) e coiros
42 Manufacturas de coiro; artigos de guarnicionería e de talabartería; artigos de viaxe, bolsos de man e continentes semellantes; manufacturas de tripa
43 Peletería e confeccións de peletería; peletería artificial ou facticia
IX MADEIRA, CARBÓN VEXETAL E MANUFACTURAS DE MADEIRA; CORTIZA E MANUFACTURAS DE CORTIZA; MANUFACTURAS DE ESPARTERIA OU DE CESTERÍA
44 Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira
45 Cortiza e as súas manufacturas
46 Manufacturas de espartería ou cestería
X PASTAS DE MADEIRA OU DOUTRAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; REFUGALLO E DESPERDICIOS DE PAPEL OU CARTÓN; PAPEL E AS SÚAS APLICACIÓNS
47 Pastas de madeira ou doutras materias fibrosas celulósicas; refugallo e desperdicios de papel ou cartón
48 Papel e cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel ou de cartón
49 Produtos editoriais, da prensa ou doutras industrias gráficas; textos manuscritos ou mecanografados e planos
XI MATERIAS TÉXTILES E AS SÚAS MANUFACTURAS
50 Seda
51 La e pelo fino ou ordinario; fíos e tecidos de crina
52 Algodón
53 As demais fibras téxtiles vexetais; fíos de papel e tecidos de fíos de papel
54 Filamentos sintéticos ou artificiais
55 Fibras sintéticas ou artificiais descontinuas
56 Guata, feltro e teas sen tecer; fíos especiais; cordeis, cordas e cabos, artigos de cordelería
57 Alfombras e demais revestimentos para o chan, de materias téxtiles
58 Tecidos especiais; superficies téxtiles con pelo inserido; encaixes; tapicería; pasamanería; bordados
59 Tecidos impregnados, recubertos, revestidos ou estratificados; artigos técnicos de materias téxtiles
60 Tecidos de punto
61 Roupa e complementos de vestir, de punto
62 Roupa e complementos de vestir, agás os de punto
63 Os demais artigos téxtiles confeccionados; conxuntos ou surtidos; roupa usada e trapos
XII CALZADO; SOMBREIRERÍA, PARAUGAS, ANTUCAS, BASTÓNS, LÁTEGOS, FUSTAS E AS SÚAS PARTES; PLUMAS PREPARADAS E ARTIGOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIAIS; MANUFACTURAS DE CABELO
64 Calzado, polainas, botíns e artigos análogos; partes destes artigos
65 Artigos de sombreirería e as súas partes
66 Paraugas, antucas, parasoles, bastóns, bastóns asento, látegos, fustas e as súas partes
67 Plumas e penuxe preparados e artigos de plumas ou penuxe; flores artificiais; manufacturas de cabelo
XIII MANUFACTURAS DE PEDRA, XESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA OU MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUTOS CERÁMICOS; VIDRO E MANUFACTURAS DE VIDRO
68 Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto, mica ou materias análogas
69 Produtos cerámicos
70 Vidro e manufacturas de vidro
XIV PERLAS FINAS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS OU SEMELLANTES, METAIS PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAIS PRECIOSOS E MANUFACTURAS DESTAS MATERIAS; XOIERÍA DE FANTASÍA; MOEDAS
71 Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e semipreciosas ou semellantes, metais preciosos, chapados de metais preciosos e manufacturas destas materias; xoiería de fantasía; moedas
XV METAIS COMÚNS E MANUFACTURAS DESTES METAIS
72 Fundición, ferro e aceiro
73 Manufacturas de fundición, de ferro ou de aceiro
74 Cobre e manufacturas de cobre
75 Níquel e manufacturas de níquel
76 Aluminio e manutacturas de aluminio
78 Chumbo e manufacturas de chumbo
79 Cinc manufacturas de cinc
80 Estaño e manufacturas de estaño
81 Os demais metais comúns; "cermets"; manufacturas destas materias
82 Ferramentas e utensilios, artigos de coitelería e servizo de mesa, de metais comúns; partes destes artigos, de metais comúns
83 Manufacturas diversas de metais comúns
XVI MÁQUINAS E APARELLOS, MATERIAL ELÉCTRICO E AS SÚAS PARTES; APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓN DE SON, APARELLOS PARA A GRAVACIÓN OU A REPRODUCIÓn DE IMAXES E SON EN TELEVISIÓN, E AS PARTES E ACCESORIOS DESTES APARELLOS
84 Reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparellos e artefactos mecánicos; partes destas máquinas ou aparellos
85 Máquinas, aparellos e material eléctrico e as súas partes; aparellos para a gravación ou reprodución de son, aparellos para a gravación ou reprodución de imaxes e son e televisión e as partes e accesorios destes aparellos
XVII MATERIAL DE TRANSPORTE
86 Vehículos e material para vías férreas ou semellantes e as súas partes; aparellos mecánicos (incluso electromecánicos) de sinalización para vías de comunicación
87 Vehículos automóbiles, tractores, ciclos e demais vehículos terrestres, as súas partes e accesorios
88 Navegación aérea ou espacial
89 Navegación marítima ou fluvial
XVIII INSTRUMENTOS E APARELLOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA OU CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, DE CONTROL OU DE PRECISIÓN; INSTRUMENTOS E APARELLOS MÉDICO-CIRÚRXICOS; RELOXERÍA; INSTRUMENTOS DE MÚSICA; PARTES E ACCESORIOS DESTES INSTRUMENTOS OU APARELLOS
90 Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía ou cinematografía, de medida, control ou de precisión; instrumentos e aparellos médico-cirúrxicos; partes e accesorios destes instrumentos ou aparellos
91 Reloxería
92 Instrumentos de música; partes e accesorios destes instrumentos
XIX ARMAS E MUNICIÓNS, AS SÚAS PARTES E ACCESORIOS
93 Armas e municións, as súas partes e accesorios
XX MERCADORÍAS E PRODUTOS DIVERSOS
94 Mobles; mobiliario médico-cirúrxico; artigos de cama e semellantes; aparellos de iluminación non comprendidos noutras partidas; anuncios, letreiros e placas indicadoras, luminosas e artigos semellantes; construcións prefabricadas
95 Xoguetes, xogos e artigos para recreo ou para deporte; as súas partes e accesorios
96 Manufacturas diversas
XXI OBXECTOS DE ARTE, DE COLECCIÓN OU DE ANTIGÜIDADE
97 Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade
N. C. NON CLASIFICADOS
98 Exportacións de conxuntos industriais
99 Envíos formados por un conxunto heteroxéneo de mercadorías aforables por diferentes partidas arancelarias e supostos non previstos no arancel alfandegueiro especificamente

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo