Resumo de resultados


Contas económicas anuais. Base 2010. Ano 2015

Resumo de resultados 30/11/2017

Introdución

As Contas económicas anuais son unha estatística de síntese de carácter estrutural. O seu obxectivo é ofrecer ao usuario unha representación cuantificada da realidade económica galega, completa, sistemática, sinxela e detallada.

Esta actividade segue as liñas metodolóxicas establecidas para o conxunto dos Estados membros da Unión Europea polo Regulamento do Sistema Europeo de Contas (SEC 2010).

Ofrece información do cadro macroeconómico de Galicia desde o ano 1995 e achega información desagregada para 72 sectores económicos desde o ano 2000. Dentro das súas utilidades están:

  • Coñecer a estrutura produtiva da economía galega e fornecer de información útil para a análise da situación económica da rexión.
  • Afondar en partes ou aspectos específicos da economía
  • Coñecer a evolución temporal dos sectores económicos que conforman a nosa economía
  • Os resultados son a base da Contabilidade trimestral, das estimacións do Produto interior bruto municipal e gardan coherencia coa desagregación e maior alcance do Marco Input-Output. Tamén son a base tanto das previsións económicas coma dos estudos sectoriais que se teñen realizado no IGE.

Estrutura produtiva de Galicia

A estimación do PIB pola vía da oferta permite coñecer que sectores produtivos contribúen á xeración de valor engadido en Galicia.

O sector servizos achega o 63% do Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia no ano 2015. Este sector é cada vez máis relevante no PIB: pasou de achegar o 55,4% do PIB en 1995 ao 63% no ano 2015.

O sector industrial achega o 16,7%, o sector primario o 4,8%, a construción un 6,1% e os impostos netos sobre os produtos un 9,3%.

Distribución do PIB pola vía da oferta. Galicia. Anos 1995, 2008 e 2015
Porcentaxe (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

A estimación do PIB pola vía da demanda permite coñecer a achega da demanda interna (gasto en consumo final e formación bruta de capital -investimentos-) xunto coa demanda exterior. No ano 2015 a demanda externa é positiva, é dicir, o saldo exterior é positivo e o peso da demanda interna no PIB é máis reducida que outros anos.

O gasto en consumo final, que inclúe tanto o realizado polos fogares como polas Aministracións públicas e Institucións sen fins de lucro ao servizo dos fogares (ISFLSF), representa o 82,3% do PIB. O investimento representa o 16,4%.

Distribución do PIB pola vía da demanda. Galicia. Anos 1995, 2008 e 2015
Porcentaxe (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Pola vía das rendas o PIB expresa a remuneración dos factores produtivos: traballo (remuneración de asalariados), capital (excedente de explotación bruto) e o pagamento de impostos. Dentro do excedente de explotación bruto recóllese tamén a renda mixta, que é a remuneración do traballo autónomo.

A remuneración dos asalariados achega o 43,6% do PIB no ano 2015, mentres que o excedente de explotación bruto achega o 46,3%.

Distribución do PIB pola vía das rendas. Galicia. Anos 1995, 2008 e 2015
Porcentaxe (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Desagregación por sectores

As contas económicas anuais ofrecen un alto nivel de detalle sectorial, polo que é posible afondar no coñecemento da estrutura produtiva de Galicia analizando as ramas de actividade que a forman.

No ano 2015 o 73,7% do emprego da economía galega está centrada no sector servizos, no sector da industria e enerxía concéntrase o 13,1%, mentres no sector primario e na construción temos un 6,6%. En termos de VEB os servizos achegan o 63% do PIB, teñen un valor elevado do ratio remuneración de asalariados sobre valor engadido, é dicir, a participación das rendas salariais na xeración de valor é elevada.

A maior produtividade do factor traballo está no sector secundario. Industria e enerxía achegan o 16,7% do PIB en 2015, e a participación das rendas salariais no valor xerado no sector é do 43,1%.

No sector primario a produtividade do traballo é inferior á media da economía e a participación do traballo asalariado é baixo no valor engadido. Neste sector a presenza do traballo por conta propia é elevado.

Estrutura da economía galega a catro grandes sectores. Ano 2015

Fonte: IGE    (descarga das táboas: distribución do PIB, distribución do emprego)

A continuación faremos unha desagregación en cada un dos catro grandes sectores.

Sector primario

Estrutura do sector primario galego. Ano 2015

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

As Contas económicas anuais ofrecen información de catro ramas de actividade dentro do sector primario. Este sector emprega a 71.881 postos de traballo, dos cales máis da metade son da rama da agricultura e gandaría. No sector da pesca e acuicultura hai case 23.000 postos de traballo.

Neste sector a remuneración de asalariados representa o 23,6% do VEB xerado, porque a taxa de asalarización é baixa, como se aprecia especialmente na rama R01 "Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con ela". Por outra banda, a produtividade do traballo é inferior á da economía.

Comparando o ano 2015 co inicio da serie contable, ano 2000, vemos como se incrementa a presenza da agricultura e gandaría no sector primario galego en termos de VEB, pero non en termos de emprego. A "Pesca e acuicultura" evolucionan de forma oposta: perden peso en termos de VEB pero gáñano en termos de emprego. No caso da "Silvicultura e explotación forestal" o máis relevante é o incremento do emprego, tanto en termos relativos como absolutos.

Estrutura do sector primario. Anos 2000 e 2015. Galicia
Porcentaxe sobre o total do sector (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sector industrial

Dentro do sector industrial distinguimos dous grandes bloques: o sector enerxético (que se corresponde coas seccións B, D, E da CNAE-09) e a industria manufactureira. A composición interna do sector industrial sufriu modificacións desde o ano 2000: a enerxía achegaba nese ano o 20,3% do VEB xerado, mentres en 2015 pasa a representar o 25,6% do total.

En termos de emprego a industria manufactureira é máis relevante e en 2015 o 92% dos empregos do sector secundario proveñen da industria manufactureira.

Distribución do VEB e emprego no sector da industria e enerxía. Anos 2000 e 2015. Galicia
Porcentaxe sobre o total do sector (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Subsector da industria manufactureira

Este subsector está composto por 26 ramas de actividade na difusión das Contas económicas anuais.

A composición da industria manufactureira pon de manifesto a relevancia da fabricación de vehículos automóbiles en Galicia. Esta rama de actividade achega un valor engadido bruto de 1.323 millóns de euros en 2015, o que supón o 18,8% do total da industria manufactureira galega. O emprego nesta rama de actividade é de 15.779 postos de traballo.

Distribución do VEB da industria agroalimentaria por subramas. Ano 2015. Galicia
Porcentaxe sobre o total da industria agroalimentaria (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Esta publicación pon o foco en sectores senlleiros da economía galega e ofrece unha información moi desagregada. Un exemplo témolo nas seis ramas da industria alimentaria das que ofrecen información as Contas económicas anuais. Se analizamos a súa relevancia no subsector da industria manufactureira resulta de utilidade tratalas conxuntamente.

O valor engadido xerado polas seis ramas da industria alimentaria supera á achega do sector do automóbil (1.426 millóns de euros), e supón a quinta parte do valor xerado pola industria manufactureira. En termos de emprego supoñen o 23,7% e superan os 31.000 postos de traballo.

Dentro da industria alimentaria a participación das seis ramas que a forman en 2015 queda deste xeito: a rama da conserva e do conxelado de peixe (R10B) achega o 29,4% do seu VEB, seguida pola fabricación de bebidas (R11) cun 22,7% e a "R10E Outras industrias alimentarias" cun 18,6% do VEB.

Outras industrias relevantes son a fabricación de productos metálicos (640 millóns de euros), a industria téxtil, confección, coiro e calzado (536 millóns de euros) ou as reparacións e instalación de maquinaria e equipamento, que inclúe a reparación naval, e que achegou 419 millóns de euros de valor engadido á economía galega.

Con respecto ao ano 2000, a composición do subsector da industria manufactureira presenta algúns cambios. A achega das industrias alimentarias ao VEB industrial manufactureiro incrementouse en catro puntos mentres a presenza do sector do automóbil sobe 6 décimas.

A "Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento" e a "Reparación e instalación de maquinaria e equipamento" achegan no ano 2015 un 9,1% e un 5,9% respectivamente, o que supón un incremento da súa relevancia no subsector con respecto ao ano 2000.

Achega ao VEB da industria manufactureira. Principais ramas. Anos 2000 e 2015. Galicia
Porcentaxe sobre o total da industria manufactureira (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Estrutura da industria manufactureira. Ano 2015. Galicia

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sector da construción

No ano 2015 o sector achega o 6,1% do PIB de Galicia e ten 72.681 postos de traballo, isto é, o 6,6% do emprego total da nosa comunidade. Nos últimos anos o sector perdeu peso no total da economía galega, tanto en termos de valor engadido bruto coma en termos de emprego.

Evolución do sector da construción. 1995-2015. Galicia
Postos de traballo, peso no PIB (%)

Fonte: IGE    (descarga das táboas: evolución do emprego, evolución do peso no PIB)

Sector servizos

As Contas económicas de Galicia achegan información de 37 ramas de actividade do sector servizos. Estas ramas poden agruparse, seguindo a CNAE-09, en 14 seccións.

O "G Comercio e reparación de vehículos" xerou en 2015 máis de 7.265 millóns de euros e 183.000 postos de traballo. Representa o 20% do valor engadido xerado no sector servizos.

As "L Actividades inmobiliarias", que inclúen a valoración do aluguer das vivendas ocupadas polos seus propietarios, representa o 14% do VEB xerado no sector servizos, pero ten escasa relevancia en termos de emprego. Isto fai que os niveis de produtividade sexan moi elevados e a participación da renda salarial no valor xerado moi baixa.

As "Q Actividades sanitarias e de servizos sociais" xeraron 3.775 millóns de euros en 2015, cunha elevada participación das rendas salariais (79,7% do VEB). No caso da "P Educación" esta participación é incluso superior (93,9%).

Estrutura do sector servizos. Ano 2015. Galicia

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Con respecto ao ano 2000 gañan xerarquía dentro do sector servizos as "L Actividades inmobiliarias", o "G Comercio e reparación de vehículos" e as "Q Actividades sanitarias e de servizos sociais". Pola contra, están a perder presenza relativa no sector servizos a "P Educación", o "H Transporte e almacenamento" ou a "I Hostalaría". En termos de emprego, gaña peso especialmente a sección "Q Actividades sanitarias e de servizos sociais" e perde peso o emprego no sector do comercio.

Estrutura do sector servizos. Anos 2000 e 2015. Galicia
Porcentaxe sobre o VEB total do sector (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Estrutura do sector servizos. Anos 2000 e 2015. Galicia
Porcentaxe sobre o emprego total do sector (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sectores característicos da economía galega

No IGE elaboramos dende o ano 2013 estudos referidos a diversos sectores da economía galega, incluídos nos programas estatísticos anuais na actividade de interese estatístico Análise estatística de sectores produtivos e da estrutura económica en xeral. Ata a actualidade publicáronse cinco estudos e na seguinte táboa resumimos a evolución da súa achega ao PIB galego e a súa relevancia en termos de emprego.

Peso no PIB e emprego de sectores característicos da economía galega. Anos 2000, 2008 e 2015
Porcentaxe (%), postos de traballo

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo