Resumo de resultados


Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal

Resumo de resultados 12/01/2018
Datos correspondentes ao ano 2016

Introdución

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

O regulamento (CE) nº 1372/2007 do Parlamento Europeo e do Consello establece a obrigatoriedade de incluír a variable salario do traballo principal na Enquisa de Forza de Traballo da Unión Europea (Enquisa de poboación activa en España); deste xeito introdúcese como variable de clasificación o nivel de remuneración na análise das características do emprego principal para os traballadores por conta allea ou asalariados. Na Enquisa de poboación activa o INE optou por empregar rexistros administrativos para obter esta variable (ver metodoloxía).

O regulamento esixe que o salario se codifique en deciles; polo tanto, unha vez estimados, calculáronse os deciles da distribución salarial e clasificouse ás persoas en función do decil ao que pertencían. Así, no decil 01 está incluído o 10% dos asalariados que perciben o salario máis baixo; pola súa banda, o decil 10 corresponde ao grupo do 10% dos asalariados que perciben o salario máis alto.

Tipo de xornada

Asalariados por tipo de xornada e decil salarial. Galicia. Ano 2016
Porcentaxe sobre o total de asalariados por tipo de xornada (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Un factor determinante á hora de analizar os salarios dos traballadores é o tipo de xornada laboral que realizan. Deste xeito, os traballadores con xornada parcial concentraranse con maior frecuencia nos tramos salariais máis baixos.

En 2016 o 59,51% dos asalariados galegos con xornada parcial gañou menos de 710,69 euros mensuais, o 25,04% entre 710,69 e 1.013,65 euros e, finalmente, o 15,45% restante máis de 1.013,65 euros mensuais. Pola contra, entre os asalariados con xornada completa, a porcentaxe dos que ingresaron menos de 710,69 euros ao mes sitúase no 1,03%.

O colectivo de asalariados con xornada completa representaba en 2016 o 84,68% do total de asalariados en Galicia. 0 18,80% destres traballadores ingresou menos de 1.203,79 euros ao mes, o 45,80% entre 1.203,79 e 2.013,82 euros e o 35,40% máis de 2.013,82 euros mensuais.

Sexo

Segundo o sexo dos asalariados, o 16,88% dos homes recibiu un salario inferior aos 1.203,79 euros mensuais en 2016, o 46,52% gañou entre 1.203,79 e 2.013,82 e o 36,60% percibiu máis de 2.013,82 euros.

Entre as mulleres, a porcentaxe incluída no primeiro dos intervalos (menos de 1.203,79 euros/mes) sobe ata o 43,26%. Hai que ter en conta que en 2016 o 6,60% dos homes tiña xornada parcial fronte ao 24,19% das mulleres.

Asalariados por sexo e decil salarial. Galicia. Ano 2016
Porcentaxe sobre o total de asalariados por sexo (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Distribución dos asalariados segundo o decil salarial e o sexo. Galicia. Ano 2016
Porcentaxe sobre o total de asalariados por sexo (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Nivel de estudos

Na seguinte táboa pódese observar como, en termos xerais, o salario increméntase a medida que aumenta o nivel de formación da persoa.

En 2016, case a metade (o 46,30%) dos asalariados con estudos superiores ingresou máis de 2.013,82 euros ao mes; o 24,86% das persoas coa educación secundaria de segunda etapa completada ingresa máis desta cantidade. Esta porcentaxe sitúase no 11,24% para os que non completaron a segunda etapa da educación secundaria e no 12,15% para os analfabetos ou con estudos primarios. En 2016, o 43,75% da poboación con menor nivel de formación (analfabetos e estudos primarios) percibiu un salario inferior aos 1.203,79 euros.

Asalariados por nivel de estudos e decil salarial. Galicia. Ano 2016
Porcentaxe sobre o total de asalariados por nivel de estudos (%)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo