IGE -
  • Unidad: Miles de euros
  • Variables de corte: Espazo=Galicia
  • Variables en filas: Clasificación económica
  • Variables en columnas: Organismo autónomo, Tempo

Ordenar por (...) Instituto Galego de Estatística
Ordenar por (...) 19992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
   Ingresos [+] 4.149 4.607 4.766 4.761 4.612 4.735 4.917 5.094 5.168 5.397 5.196 4.680 4.297 4.322 4.005 3.917 3.844 3.979 4.134 4.193 4.272 4.515 4.581 4.677 5.001 5.328
      3 Taxas, prezos e outros ingresos [+] 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1
               30 Taxas por servizos administrativos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               31 Prezos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1
               35 Ingresos derivados de compensacións económicas - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               36 Debedores - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               37 Ingresos por ensaios clínicos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               38 Reintegros - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               39 Outros ingresos 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      4 Transferencias correntes [+] 2.071 2.165 2.424 2.592 2.648 2.771 3.143 3.290 3.364 3.593 3.540 3.441 3.325 3.333 3.039 2.952 2.931 2.966 3.086 3.175 3.241 3.365 3.410 3.476 3.781 3.904
               40 Transf. corr. da admón xeral e organismos públicos do Estado - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               41 Transf. corr. da admon. xeral da CCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 3.364 3.593 3.540 3.441 3.325 3.333 3.039 2.952 2.931 2.966 3.086 3.175 3.241 3.365 3.410 3.476 0 3.904
               42 Transf. corr. da Seguridade Social - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               45 Transf. corr. de comunidades autónomas 2.071 2.165 2.424 2.592 2.648 2.771 3.143 3.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               46 Transf. corr. de corporacións locais - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               48 Transf. corr. de familias e institucións sen fins de lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               49 Transf. corr. do Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      5 Ingresos patrimoniais [+] - - - - - - - - 0 0 18 10 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
               51 Xuros de anticipos e préstamos concedidos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               52 Xuros de depósitos - - - - - - - - 0 0 18 10 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
               54 Rendas de bens inmobles .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               55 Produtos de concesións e aproveitamentos especiais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               57 Resultados de operacións comerciais - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               59 Outros ingresos patrimoniais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      6 Alleamento investimentos reais [+] - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               60 Alleamento de terreos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               61 Dos demais investimentos reais - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      7 Transferencias de capital [+] 2.006 2.369 2.270 2.168 1.964 1.964 1.774 1.804 1.804 1.804 1.638 1.228 970 987 965 965 910 1.010 1.046 1.017 1.030 1.150 1.171 1.200 1.219 1.419
               70 Transf. capital da Administración Central do Estado - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               71 Transf. capital da admon. xeral da CCAA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.804 1.804 1.638 1.228 970 987 965 965 910 1.010 1.046 1.017 1.030 1.150 1.171 1.200 0 1.419
               75 Transf. capital de comunidades autónomas 2.006 2.369 2.270 2.168 1.964 1.964 1.774 1.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               76 Transf. capital de corporacións locais - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               77 Transf. capital de empresas privadas - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               79 Transf. capital do exterior (FEDER, FEOGA, FC, etc) - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      8 Activos financeiros [+] - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               82 Reintegros de préstamos concedidos ao sector público - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               83 Reintegros de préstamos fora do sector público - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      9 Pasivos financeiros [+] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                95 Préstamos recibidos e emisión de débeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Gastos [+] 4.149 4.607 4.766 4.761 4.612 4.735 4.917 5.094 5.168 5.397 5.196 4.680 4.297 4.322 4.005 3.917 3.844 3.979 4.134 4.193 4.272 4.515 4.581 4.677 5.001 5.328
      1 Gastos de persoal [+] 1.938 2.003 2.135 2.177 2.225 2.339 2.666 2.762 2.829 3.037 3.050 3.043 2.950 2950,017 2683,568 2.614 2.614 2.648 2.761 2.844 2.905 3.028 3.081 3.143 3.431 3.542
               10 Altos cargos e delegados 47 48 49 50 51 52 54 56 57 60 60 58 55 55 52 52 52 52 56 56 57 59 61 62 64 65
               11 Persoal eventual de gabinete - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               12 Persoal funcionario 1.491 1.521 1.559 1.590 1.621 1.708 1.828 1.894 1.933 2.078 2.063 2.088 2.075 2.075 1.818 1.785 1.781 1.749 1.895 1.914 1.948 2.049 2.133 2.209 2.407 2.458
               13 Persoal laboral 44 64 128 131 137 142 275 286 293 317 334 320 261 261 254 254 258 268 277 280 285 294 303 277 304 289
               14 Outro persoal - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               15 Incentivos ao rendemento - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               16 Cotas, prestacións e gastos sociais 357 370 398 406 416 437 509 527 546 581 592 577 559 559 559 522 522 515 532 538 547 561 585 596 656 661
               18 Fondo de recuperación retributiva - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 0 56 67 65 0 0 0 69
      2 Gastos en bens correntes e servizos [+] 184 214 324 378 378 387 421 446 453 462 420 381 377 373 357 339 320 320 326 331 337 337 329 334 351 366
               20 Alugamentos e canons 16 15 9 9 7 6 8 8 9 9 8 8 7 8 8 8 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
               21 Reparacións, mantenemento e conservación 16 17 32 32 43 45 55 57 59 61 49 37 38 43 37 35 32 29 24 25 24 24 22 23 25 31
               22 Material, subministracións e outros 122 154 249 303 294 297 318 338 347 353 331 316 312 304 302 290 280 283 294 295 302 302 302 305 320 330
               23 Indemnizacións por razón do servizo 24 25 31 31 31 37 37 40 36 38 33 21 20 18 11 6 6 6 6 12 12 12 5 5 5 5
               24 Encomendas de xestión - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               25 Asistencia sanitaria con medios alleos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               27 Publicacións 6 3 3 3 2 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      3 Gastos financeiros [+] - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               30 Débeda pública e préstamos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               31 Emisión, modificación e cancelación - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               34 Depósitos e fianzas - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               35 Xuros de demora e outros gastos financeiros - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      4 Transferencias correntes [+] 20 20 37 37 45 45 56 82 83 95 88 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               40 Trans. corr. á Admón. xeral e organismos públicos do Estado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               41 Transf. corr. da admon. xeral da CC.AA. - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               43 Trans. corr. organismos autónomos da CC.AA. - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               44 Transf. corr. a sociedades públicas e outros entes públicos 0 0 6 6 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               46 Transf. corr. a corporacións locais - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               47 Transf. corr. a empresas privadas - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               48 Transf. corr. a familias e institucións sen fins de lucro 20 20 31 31 33 33 44 70 71 95 88 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               49 Transf. corr. ao exterior - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      5 Fondo de continxencia [+] - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               50 Fondo de continxencia - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      6 Investimentos reais [+] 2.006 1.738 1.429 1.361 1.964 1.964 1.774 1.804 1.804 1.804 1.638 1.228 970 987 965 965 910 1.010 1.046 1.017 1.030 1.150 1.171 1.200 1.219 1.419
               60 Inv. nova infraestrutura e bens de uso xeral - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               61 Inv. rep. infraestrutura e bens de uso xeral - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               62 Inv. novo funcionamento operativo dos servizos 132 30 129 75 63 63 63 93 93 93 83 21 10 3 8 0 0 0 36 25 30 11 51 50 80 89
               63 Inv. rep. funcionamento operativo dos servizos - - - - - - - - 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               64 Gastos investimento de carácter inmaterial 1.874 1.708 1.300 1.286 1.901 1.901 1.711 1.711 1.711 1.711 1.545 1.207 960 984 956 965 910 1.010 1.010 992 1.000 1.140 1.120 1.150 1.139 1.330
      7 Transferencias de capital [+] 0 631 842 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               70 Transf. capital á Administración do Estado - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               71 Transf. capital da admón. xeral da CC.AA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               73 Transf. capital organismos autónomos da CC.AA. - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               74 Transf. capital de sociedades públicas e outros entes públicos - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               75 Transf. capital a CC.AA. 0 631 842 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               76 Transf. capital a corporacións locais - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               77 Transf. capital a empresas privadas - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               78 Transf. capital a familias e institucións sen fins de lucro - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      8 Activos financeiros [+] - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               82 Concesión de préstamos ao sector público - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               83 Concesión préstamos fora do sector público - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               85 Adquisición accións dentro do sector público - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               86 Adquisición de accións fóra do sector público - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               87 Achegas á conta de capital - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               89 Fondo de garantía de avais - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consellería de Facenda e Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma

O organismo autónomo Fondo de Garantía Agraria de Galicia antes de 2004 era Instituto Lacteo e Gandeiro de Galicia.
O organismo autónomo Centro de Estudios Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia antes de 2005 era Academia Galega de Seguridade.
O organismo autónomo Consello galego da Competencia (creado por Lei 11/2011, de 28 de febreiro, sustitúe ao Tribunal Galego de Defensa da Competencia .
O organismo autónomo Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral foron constituídos o 31/10/2007.
O organismo autónomo Instituto Galego das Artes Escénicas foi substituído no ano 2008 pola Axencia Galega de Industrias Culturais.
O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller foi suprimido no ano 2010 pola Lei 7/2010, do 15 de outubro.
A partir dos orzamentos do ano 2007 nos apartados ingresos e gastos, o artigo 41: "Transferencias correntes da Admón. xeral da CC.AA." e o artigo 71: "Transferencias de capital da Admón. xeral da CC.AA. " recollen as partidas que ían nos anteriores orzamentos nos artigos 45 e 75 respectivamente. O artigo 41: "Transferencias correntes do Estado" inclúe ao anterior artigo 42: "Transferencias correntes da Seguridade Social". Os artigos 43: "Transf. correntes a organismos autónomos da CC.AA." e 73: "Transferencias correntes das fundacións públicas da CC.AA." renoméanse, eses anteriores artigos pasan a ser o 44 e 74 respectivamente.
No apartado de gastos o artigo: 87:"Achega ao capital de fundacións" pasa a denominarse: "Achegas á conta do capital"

(..) Dato non dispońible
(-) Non procede
(15-01-2024)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo