IGE -

Cuentas de las sociedades mercantiless, variación interanual en base homogénea, por actividad económica y tamaño


Unidad: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (variacións n/n-1)

Espazo = Galicia


  ValorVariación sobre ano anterior
  Micro (Cifra de negocio <2 millóns de euros)Pequena (Cifra de negocio 2-10 millóns de euros)Mediana-Grande (Cifra de negocio >10 millóns de euros)Micro (Cifra de negocio <2 millóns de euros)Pequena (Cifra de negocio 2-10 millóns de euros)Mediana-Grande (Cifra de negocio >10 millóns de euros)
2021
A) ACTIVO NON CORRENTE
Total das actividades 15.503.164 5.527.940 57.292.117 3,2 -2,1 4,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 579.996 172.529 335.539 1,5 -3,0 -0,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 141.953 305.587 312.363 7,1 2,6 0,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 256.767 253.064 1.689.328 10,0 5,7 5,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 21.584 36.471 54.196 6,9 0,6 4,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 99.880 103.651 774.652 5,1 -3,1 1,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 28.944 86.206 358.412 5,4 4,7 -0,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 116.694 148.436 600.610 3,9 -0,6 15,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 41.719 69.998 101.322 1,5 3,5 16,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 52.936 81.418 1.817.486 140,5 -7,0 27,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 69.977 40.445 x 6,2 0,6 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 570.099 531.886 1.449.030 13,9 -3,4 -1,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.857.869 391.535 693.952 3,5 4,9 0,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.204.870 948.583 21.125.686 2,8 -21,9 2,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 590.909 543.737 2.828.047 0,0 1,4 0,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 866.620 82.073 X -0,8 18,1 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 105.442 87.900 921.310 10,4 24,8 -11,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 4.037.559 359.982 X 4,2 -3,0 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.738.342 678.262 14.972.998 -0,1 11,0 10,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.444.594 403.184 1.723.281 2,5 10,0 0,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 278.582 84.205 297.679 3,3 6,8 7,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 397.827 118.788 X 4,2 0,5 X
Inmobilizado intanxible
Total das actividades 497.338 568.663 2.851.673 6,1 -3,3 -4,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 47.944 29.332 20.682 -4,8 -9,3 -17,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 10.306 7.371 41.473 44,7 -23,6 -5,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 6.770 5.688 40.213 12,6 -5,9 -46,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 455 526 751 5,2 -17,3 1,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 751 4.346 13.033 -5,6 24,2 0,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.024 1.641 15.223 16,2 20,9 -2,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.275 2.701 5.136 -59,7 3,9 29,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 6.640 6.219 7.299 -13,5 -10,4 8,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 18.617 1.225 47.587 333,2 -15,1 15,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 3.396 1.528 x 9,6 1,0 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 23.145 21.102 74.374 67,1 -8,5 -11,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.636 118.274 38.920 1,5 -3,5 -6,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 25.773 19.495 454.434 3,3 -19,0 8,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 31.769 208.935 1.598.901 -10,6 -2,9 -2,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 20.730 634 X 1,7 -9,4 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 37.264 28.156 333.464 9,9 40,2 -22,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 54.609 16.296 X 5,9 -2,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 67.319 15.927 116.850 14,0 -2,8 14,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 8.643 33.821 9.605 -2,8 -10,2 -6,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 5.415 7.126 24.991 6,6 27,8 -3,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 111.857 38.320 X -4,3 -4,1 X
Inmobilizado material
Total das actividades 6.039.280 2.570.155 8.840.796 3,5 1,8 -0,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 350.192 86.802 117.815 1,6 2,0 2,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 87.563 142.701 187.093 2,4 7,8 0,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 191.156 211.027 1.185.994 8,8 6,9 5,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 15.683 28.510 20.583 7,2 -0,1 2,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 79.440 89.001 511.199 3,5 -2,5 2,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 22.036 62.814 284.176 6,5 5,2 1,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 89.776 122.434 367.338 7,4 -1,7 22,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 27.527 49.941 55.828 4,5 2,8 13,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 30.137 64.438 724.986 112,8 -4,1 -16,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 52.508 30.391 x 11,5 0,5 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 375.386 417.145 1.284.352 15,2 -4,5 -3,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 729.597 139.989 93.920 5,9 8,4 4,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 726.515 500.242 2.414.402 2,2 1,9 0,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 396.096 234.465 766.346 0,6 1,5 -1,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 636.401 72.334 X -0,3 17,9 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 33.381 24.161 480.920 7,5 9,6 -10,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.362.546 121.150 X 1,5 -2,4 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 284.833 21.342 24.459 2,5 11,1 -3,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 160.529 54.702 80.880 5,0 5,2 25,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 191.199 58.351 182.674 2,7 5,1 11,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 196.780 38.215 X -0,6 0,9 X
Investimentos inmobiliarios
Total das actividades 2.506.055 292.956 4.175.173 11,9 -2,0 1,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 9.260 2.812 6.507 -3,7 -22,6 -7,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.644 1.952 5.363 23,2 -4,6 1.497,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 4.054 3.867 26.414 1,1 11,4 -7,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 147 0 1.582 0,0 -100,0 -14,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.458 822 296 -16,0 -2,1 -13,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 493 552 1.300 50,8 -8,6 -1,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 7.146 2.661 3.871 -1,1 -7,3 19,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.071 1.083 194 -0,1 5,3 -1,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 88 0 1.830 0,0 - 0,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 729 135 x -42,3 -86,2 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.929 254 11.793 4,0 -4,5 -5,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 412.751 7.973 23.534 1,5 -0,4 7,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 61.383 51.261 615.597 1,3 0,6 -3,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 28.380 4.244 3.251 3,9 16,9 -13,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 48.843 0 X 5,8 - X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.576 4.627 881 36,1 -1,9 -5,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.577.584 176.257 X 5,9 -2,3 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 100.786 3.928 153.786 20,3 -2,0 -2,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 213.874 29.081 0 184,6 -2,9 -
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 13.496 256 0 3,6 -12,2 -
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 16.361 1.190 X 184,4 -1,3 X
Investimentos a longo prazo
Total das actividades 6.049.078 1.966.660 39.732.706 -0,5 -6,7 6,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 156.561 50.106 183.726 3,0 -5,7 0,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 26.010 146.647 71.719 9,2 0,4 5,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 44.072 27.670 399.342 18,4 -0,1 16,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 3.133 6.663 9.744 3,1 5,7 -14,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 12.849 5.325 237.624 25,5 -24,2 -0,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.950 18.799 52.686 -1,1 1,8 5,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 11.919 15.806 219.393 13,0 8,7 3,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 4.850 8.052 32.717 7,2 20,1 24,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.517 12.939 941.484 11,8 -20,2 116,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 10.246 7.753 x -8,7 12,4 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 155.299 64.668 40.550 5,4 -7,2 46,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 608.814 114.669 489.785 2,9 11,3 4,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 327.734 363.270 17.373.431 4,4 -42,2 2,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 118.714 81.293 316.657 0,0 17,0 16,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 130.002 8.784 X -4,9 24,2 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 21.834 24.880 71.423 13,2 32,2 50,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 999.298 46.169 X 5,5 -6,4 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.248.641 629.798 14.395.217 -1,5 11,6 10,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.046.762 279.491 1.581.905 -9,6 15,8 -0,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 61.206 16.148 87.009 5,1 6,1 9,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 55.668 37.731 X 22,2 2,5 X
Activos por imposto diferido
Total das actividades 403.275 125.007 1.272.741 2,5 5,6 0,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 15.979 3.478 6.809 9,2 -7,6 -6,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 15.430 6.802 6.715 12,0 -11,3 -43,8
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 10.716 4.617 36.086 2,5 -0,4 -2,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.166 772 21.537 11,0 11,0 19,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 4.381 4.156 12.150 1,0 -4,4 -3,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.441 2.400 4.454 -5,5 9,3 -12,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.512 4.836 4.871 5,2 -0,2 29,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.631 4.704 4.655 11,1 7,3 -1,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.577 2.696 70.045 30,3 3,0 13,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 3.084 638 x -2,6 15,9 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 13.821 27.854 35.987 24,5 60,8 51,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 93.088 10.631 46.542 -0,2 0,3 -5,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 63.287 12.350 259.561 1,8 -27,0 -8,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 15.898 13.600 17.888 3,3 -10,5 -7,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 30.630 320 X -4,7 -21,5 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 10.387 6.076 33.939 10,8 26,6 30,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 38.402 110 X 0,2 -52,4 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 35.631 7.225 45.845 0,6 1,5 -14,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 14.786 6.088 50.892 -0,3 10,1 -0,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 7.267 2.324 2.383 3,8 6,6 -9,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 17.160 3.331 X 9,2 38,7 X
B) ACTIVO CORRENTE
Total das actividades 11.294.780 5.591.080 30.358.698 5,9 5,5 8,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 380.720 192.637 240.563 9,1 9,6 5,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 150.898 170.503 264.720 0,6 0,5 9,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 221.906 261.207 2.557.107 7,6 7,5 15,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 48.938 61.311 220.974 -1,6 5,7 41,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 148.183 153.207 760.529 5,0 5,9 30,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 49.357 146.271 493.596 6,7 5,0 26,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 210.804 231.383 865.908 4,0 8,5 29,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 70.089 173.404 198.645 9,1 12,5 5,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 40.707 126.284 2.343.208 -1,8 11,9 -2,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 156.756 138.601 x 7,3 5,2 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 312.320 226.115 617.436 42,1 33,7 62,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.207.922 684.808 1.995.351 3,9 2,4 8,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.317.519 1.954.744 16.096.660 3,7 2,0 2,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 491.207 372.552 927.648 5,0 6,5 11,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 373.322 28.705 X 25,9 19,5 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 191.493 107.517 231.406 15,2 5,4 -16,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.042.182 25.007 X 1,8 43,5 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 941.629 240.164 1.030.330 5,9 1,9 23,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 476.038 186.376 491.998 1,3 7,3 20,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 274.087 68.039 123.951 13,3 11,4 4,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 188.703 42.245 X 9,0 6,6 X
Existencias
Total das actividades 3.637.065 1.260.686 7.266.792 2,7 9,5 16,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 67.730 47.182 105.686 15,4 13,8 -4,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 42.153 22.710 67.899 -5,2 7,8 6,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 77.608 90.026 944.737 5,3 9,8 2,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 16.152 24.133 96.023 1,1 6,6 92,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 42.710 67.517 188.361 1,3 9,0 24,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 16.337 31.815 125.624 2,1 26,1 39,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 60.893 54.356 314.386 6,5 13,0 60,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 21.872 53.360 82.138 11,7 20,2 33,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.848 26.934 353.379 22,1 8,4 -4,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 37.632 25.181 x 4,1 0,4 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 5.186 9.570 25.481 61,3 22,2 18,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.868.179 163.060 441.177 2,8 4,7 13,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 897.085 595.218 4.301.717 1,9 8,4 20,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 17.870 10.802 14.384 6,0 6,9 8,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 59.793 1.957 X -3,0 9,8 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 19.992 4.868 14.380 27,3 -6,2 500,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 276.485 5.053 X -2,1 1.460,0 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 47.919 11.889 8.086 4,4 12,2 8,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 18.099 10.797 1.908 20,9 9,6 155,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 8.661 2.695 6.735 3,7 -0,5 -8,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 20.861 1.563 X 5,4 -15,6 X
Debedores comerciais e outras contas a cobrar
Total das actividades 2.422.134 2.091.774 8.974.258 8,2 10,4 14,7
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 100.121 50.887 84.861 9,3 12,3 25,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 47.668 85.620 121.445 13,9 7,6 22,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 71.514 94.266 1.166.881 16,8 11,4 27,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 13.512 18.417 30.497 -0,2 7,0 69,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 54.912 53.335 258.548 12,0 3,3 27,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 14.062 46.115 166.347 14,1 19,9 26,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 74.200 106.928 414.293 1,3 13,9 27,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 24.729 67.155 74.106 14,0 13,6 1,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 11.909 32.560 1.187.408 -15,2 -3,7 7,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 53.075 53.155 x 2,4 4,0 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 67.223 79.632 221.776 28,9 27,9 42,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 486.408 288.455 850.310 7,3 10,9 7,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 563.760 673.980 3.102.501 7,1 8,4 16,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 195.886 208.444 482.887 5,6 8,0 14,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 59.683 4.996 X 5,7 36,5 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 62.199 51.992 144.923 11,6 16,9 24,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 109.666 4.145 X -4,3 -18,4 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 204.318 83.387 454.588 7,6 15,7 -13,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 93.629 49.157 67.821 10,8 17,8 1,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 74.420 29.356 55.015 32,5 3,1 -2,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 39.239 9.792 X 17,5 26,5 X
Efectivo e activos equivalentes
Total das actividades 3.231.095 1.477.486 8.758.500 9,1 -0,6 -0,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 148.670 71.171 35.548 9,9 11,2 3,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 35.019 25.315 21.575 -0,2 -2,0 -11,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 52.916 49.566 266.369 13,4 -2,8 9,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 13.854 14.420 4.405 -9,9 3,7 62,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 41.528 23.142 285.778 -0,4 3,0 35,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 10.474 39.416 72.150 5,1 -8,9 1,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 59.949 44.642 86.390 4,5 -8,5 -14,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 18.517 42.843 38.187 2,6 5,0 -24,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 11.993 19.653 401.321 5,9 46,6 -36,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 55.655 40.535 x 15,0 24,6 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 79.966 102.139 182.832 64,4 44,2 96,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 541.908 171.238 504.106 5,3 -12,5 12,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 607.666 482.003 5.704.248 5,0 -0,1 -8,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 183.672 114.829 156.777 4,6 2,2 43,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 179.909 11.905 X 45,5 -1,3 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 82.703 34.414 54.553 17,0 -7,9 -61,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 362.278 12.335 X 9,0 24,1 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 345.621 72.583 248.718 10,7 -7,9 120,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 171.098 64.402 80.854 -4,3 -30,1 -11,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 128.450 22.789 22.835 10,1 2,4 28,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 99.247 18.147 X 10,9 13,4 X
TOTAL ACTIVO (A+B)
Total das actividades 26.797.944 11.119.020 87.650.818 4,3 1,6 5,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 960.716 365.166 576.102 4,4 3,2 1,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 292.852 476.091 577.083 3,7 1,8 4,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 478.674 514.271 4.246.435 8,9 6,6 11,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 70.523 97.783 275.171 0,9 3,8 32,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 248.063 256.858 1.535.181 5,1 2,1 13,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 78.301 232.477 852.008 6,2 4,9 13,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 327.498 379.820 1.466.518 4,0 4,7 23,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 111.808 243.402 299.967 6,1 9,7 8,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 93.643 207.701 4.160.694 47,6 3,6 8,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 226.733 179.046 x 7,0 4,1 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 882.418 758.001 2.066.466 22,5 5,3 11,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 5.065.791 1.076.343 2.689.303 3,8 3,3 6,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.522.390 2.903.327 37.222.349 3,4 -7,3 2,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.082.115 916.289 3.755.695 2,2 3,5 2,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.239.942 110.777 X 5,9 18,4 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 296.935 195.418 1.152.717 13,4 13,3 -12,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.079.741 384.989 X 3,7 -0,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.679.971 918.426 16.003.328 1,4 8,4 10,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.920.632 589.560 2.215.279 2,2 9,1 4,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 552.669 152.244 421.630 8,0 8,8 7,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 586.530 161.032 X 5,7 2,0 X
A) Patrimonio neto
Total das actividades 14.872.890 5.588.555 59.499.429 5,3 -0,4 4,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 505.216 197.083 377.092 3,3 3,4 6,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 144.591 276.585 265.996 12,0 0,3 6,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 221.401 225.378 1.670.018 8,0 5,6 6,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 26.705 49.032 48.378 1,8 0,4 32,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 107.640 105.352 811.043 6,2 8,0 10,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 38.198 123.630 489.357 3,0 4,9 6,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 132.760 184.263 728.968 1,4 5,5 18,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 47.739 117.643 148.149 9,8 8,2 6,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 41.489 103.234 1.384.416 109,4 3,2 91,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 111.642 101.735 x 7,9 11,4 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 335.107 303.924 938.882 17,4 -2,6 14,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.594.359 473.141 845.163 3,6 -0,1 5,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.437.036 1.441.164 25.945.297 5,4 -11,3 -1,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 566.840 361.655 1.086.427 3,1 8,3 6,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 494.545 70.802 X 11,1 9,4 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 150.531 107.437 288.164 17,5 23,1 -23,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 3.591.674 360.728 X 3,5 2,2 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.187.738 485.322 14.848.207 5,9 2,2 9,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.600.438 365.266 1.854.017 4,5 7,1 3,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 299.938 64.003 168.301 8,0 10,2 6,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 237.303 71.177 X 6,4 -1,3 X
B) PASIVO NON CORRENTE
Total das actividades 5.805.193 2.307.130 7.717.117 -1,6 -2,2 -10,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 224.528 61.997 71.639 2,4 -0,8 -22,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 58.038 66.181 141.424 2,8 -3,9 5,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 117.559 111.314 562.004 4,2 -9,1 -5,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 17.068 21.214 87.997 -3,8 -0,9 7,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 48.540 64.877 287.220 -3,4 -7,1 -12,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 14.222 44.239 121.003 9,4 -6,3 3,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 64.648 61.720 230.212 4,8 -11,9 11,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 24.418 41.539 37.562 -7,2 -1,3 -8,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 24.896 42.618 589.266 21,2 -11,1 11,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 38.199 22.648 x -0,5 -8,0 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 345.682 311.667 710.876 8,0 -0,3 -7,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.120.992 234.797 315.119 2,1 9,8 -11,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 711.080 380.310 1.499.790 -5,6 -19,5 -28,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 208.690 302.348 1.298.685 -7,0 -3,8 -6,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 393.589 22.225 X -12,0 27,8 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 52.709 32.416 568.954 -4,4 11,7 -26,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 950.466 15.480 X 3,0 -30,4 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 991.571 228.605 692.829 -4,4 33,5 42,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 125.277 146.504 141.642 -23,7 9,2 6,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 99.714 37.654 60.566 0,7 0,7 -8,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 173.307 56.777 X 7,4 0,5 X
II Débedas a longo prazo
Total das actividades 4.099.793 1.557.560 4.074.849 -0,4 -7,6 -8,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 208.017 48.541 37.895 1,2 -3,5 -31,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 40.666 26.710 56.124 -0,3 -17,3 -9,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 95.595 80.228 401.271 5,7 -7,9 -1,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 16.678 8.724 86.347 -3,8 -15,1 7,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 45.074 35.044 238.101 -2,4 -9,6 -8,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 11.414 35.307 102.578 -5,2 -10,5 1,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 59.773 55.993 153.634 5,2 -12,8 23,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.721 34.436 34.290 -10,4 -2,2 -3,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 20.758 27.341 142.386 12,0 -15,2 19,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 33.976 20.197 x -3,2 -8,4 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 149.224 87.963 176.754 29,5 -10,5 -37,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 945.173 177.597 147.417 1,9 13,4 -27,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 621.387 341.755 600.061 -6,9 -18,7 -8,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 186.827 255.256 1.175.927 -7,9 -5,6 -7,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 339.017 14.944 X -6,5 80,3 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 40.076 29.156 38.912 -2,1 14,7 97,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 705.050 14.418 X -0,6 -31,8 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 239.013 105.267 290.247 7,4 -3,8 -11,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 103.555 80.219 113.582 -4,3 -6,3 9,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 94.919 35.350 46.392 0,6 1,1 -9,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 126.879 43.116 X 3,5 1,3 X
III Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo
Total das actividades 1.477.487 547.522 1.769.498 -6,4 11,9 -11,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 7.208 9.524 30.451 137,1 21,6 -11,0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 10.101 20.899 56.173 10,0 3,0 19,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 18.373 22.884 106.949 -7,8 -18,0 -17,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 195 11.473 14 0,0 15,6 -33,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.233 23.757 41.899 -23,2 -3,4 -33,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.298 5.650 13.031 450,4 26,9 17,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.942 3.292 66.496 7,7 5,1 -9,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 7.429 3.702 2.227 0,8 -0,6 -50,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 4.083 14.215 29.717 108,0 -0,7 105,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 3.743 1.317 x 28,3 5,2 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 172.985 150.139 375.915 -8,8 -10,0 9,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 145.444 43.392 107.662 2,0 -1,1 29,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 43.029 26.119 187.175 -3,0 -3,1 -13,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 16.243 23.149 60.045 3,1 8,6 -1,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 47.230 6.940 X -38,2 -21,1 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 10.060 2.126 478.348 -12,1 -15,6 -31,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 182.993 0 X 15,2 - X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 742.781 118.044 127.403 -7,7 108,8 14,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 18.695 52.337 25.000 -65,1 46,5 -0,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.033 853 12.424 -27,1 -3,9 4,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 37.389 7.710 X 33,1 -10,4 X
IV Pasivos por imposto diferido
Total das actividades 83.412 103.823 334.581 4,0 0,8 2,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 8.794 3.075 2.176 -12,9 -16,8 -8,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3.435 16.546 21.241 12,5 15,7 5,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 3.429 6.448 32.812 62,6 -0,7 3,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 176 1.016 1.203 -17,3 -15,7 57,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 954 5.933 6.957 5,0 -4,7 18,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 499 1.733 3.843 -6,0 4,1 39,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.775 2.367 7.012 -5,8 -8,3 60,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 268 3.397 988 2,1 8,9 -11,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 55 1.024 9.563 9,3 -23,8 109,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 389 969 x 20,2 -16,9 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 6.733 26.250 44.896 34,0 -3,7 -0,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 8.357 3.315 25.416 26,6 -7,5 3,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 7.109 10.022 84.063 2,7 7,0 2,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 4.041 9.891 24.672 2,9 6,6 -1,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.573 254 X 24,6 9,2 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.617 897 44.737 6,7 2,5 -16,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 18.265 1.063 X -13,2 -2,2 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 7.257 4.299 13.568 4,5 5,1 19,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.719 3.317 1.046 19,5 -0,5 -12,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.836 1.444 894 17,7 -4,2 -14,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 2.130 561 X 1,0 0,0 X
C) PASIVO CORRENTE
Total das actividades 6.119.861 3.223.336 20.434.271 8,0 8,4 15,7
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 230.973 106.085 127.372 9,1 5,4 6,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 90.223 133.325 169.663 -6,9 8,4 0,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 139.713 177.579 2.014.412 14,5 21,1 22,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 26.750 27.537 138.795 3,1 14,7 54,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 91.883 86.629 436.918 8,7 2,8 52,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 25.881 64.608 241.648 9,5 14,2 38,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 130.090 133.837 507.339 6,2 13,4 37,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 39.651 84.220 114.256 11,5 18,6 20,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 27.258 61.849 2.187.012 18,0 17,9 -15,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 76.892 54.663 x 9,7 -2,4 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 201.629 142.409 416.709 75,1 49,9 56,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.350.440 368.405 1.529.022 5,5 3,9 11,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.374.273 1.081.853 9.777.261 6,6 4,6 20,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 306.585 252.286 1.370.583 7,8 6,3 10,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 351.807 17.750 X 26,6 55,5 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 93.694 55.566 295.598 19,2 -1,1 78,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 537.601 8.780 X 6,5 -34,2 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 500.662 204.499 462.292 -5,2 1,7 11,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 194.918 77.790 219.620 5,7 19,5 10,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 153.017 50.587 192.763 13,3 13,9 13,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 175.919 33.079 X 3,1 13,0 X
III Débedas a curto prazo
Total das actividades 2.337.905 879.110 3.355.787 4,2 8,6 16,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 95.006 19.055 41.237 5,0 -34,3 8,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 29.683 17.004 37.978 -25,4 1,8 -7,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 56.908 56.776 703.899 8,3 6,9 31,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 10.793 10.206 9.681 14,0 1,9 49,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 32.331 32.396 77.974 3,2 -2,2 9,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 11.832 21.890 60.617 10,5 -6,3 20,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 42.004 39.701 118.641 2,3 31,0 25,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 9.824 14.346 34.306 12,9 -1,5 35,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 9.020 10.050 67.624 34,0 -4,0 -56,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 24.162 14.050 x 18,4 9,3 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 50.286 52.899 200.019 118,5 109,5 237,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 569.776 79.298 205.014 2,1 12,9 23,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 491.167 284.952 1.159.354 5,0 4,4 -0,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 120.535 79.364 310.914 5,4 13,0 78,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 163.598 5.750 X 9,6 166,7 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 22.710 16.762 46.796 -0,8 -6,7 88,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 274.904 5.497 X 2,2 -8,6 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 131.362 70.005 102.988 -12,4 5,4 33,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 77.420 23.313 86.612 14,7 19,6 -13,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 54.010 11.015 15.718 3,9 -8,1 -14,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 60.574 14.782 X 2,0 12,4 X
IV Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo
Total das actividades 787.448 438.405 3.043.843 11,9 -9,5 -5,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 12.393 24.311 19.775 4,8 11,0 -18,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 4.834 50.201 5.743 -2,2 9,8 -66,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 9.877 17.674 153.475 6,4 43,5 21,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 199 2.987 7.131 -43,3 21,7 120,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.083 1.717 74.235 59,5 -15,0 47,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 146 2.186 14.730 -3,0 126,6 -1,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.479 13.901 13.600 20,3 -19,7 -34,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.604 332 441 -38,2 34,5 -28,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 337 17.727 182.298 -64,3 55,2 -17,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.427 3.794 x -28,3 -44,8 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 105.025 18.872 7.761 99,5 2,4 -79,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 126.358 20.253 180.003 2,0 -40,5 5,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 29.312 131.817 1.469.664 27,5 -22,2 -11,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 20.867 25.939 552.853 22,6 -16,3 -14,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 40.513 3.330 X 420,7 40,0 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 6.424 3.059 75.111 40,8 -25,5 9.281,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 163.112 733 X 17,7 -82,2 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 182.075 62.029 55.352 -13,6 -11,5 -13,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 36.468 30.824 76.347 -13,7 31,4 100,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 5.086 4.075 111.617 -5,8 8,3 31,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 36.831 2.641 X -11,6 29,2 X
V Acredores comerciais e outras contas a pagar
Total das actividades 2.925.804 1.866.035 13.506.930 9,6 13,0 22,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 123.212 62.568 64.692 12,7 26,0 14,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 55.464 65.864 121.203 6,7 9,4 13,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 72.513 102.828 1.121.394 21,4 27,3 17,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 15.686 13.913 121.964 -2,5 20,8 52,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 58.443 52.477 266.667 11,6 7,0 73,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 13.842 40.080 154.300 8,8 25,9 47,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 85.429 79.249 371.261 8,5 13,9 47,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 26.648 68.831 78.070 20,5 25,0 16,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 17.837 33.215 1.879.891 16,1 11,7 -11,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 50.951 36.287 x 7,5 1,8 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 45.100 63.040 165.934 17,3 36,9 28,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 646.699 267.096 1.101.540 9,0 8,0 11,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 846.922 662.146 6.915.612 6,9 12,3 36,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 164.273 141.082 497.503 7,9 7,7 21,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 145.365 8.610 X 22,7 25,9 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 54.447 29.039 158.539 12,0 -6,7 23,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 92.540 2.202 X 7,0 -22,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 182.740 70.472 268.295 10,8 11,6 35,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 79.762 23.486 56.305 9,9 8,2 -7,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 72.348 29.127 64.637 5,9 18,7 -1,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 75.584 14.422 X 12,5 8,5 X
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
Total das actividades 26.797.944 11.119.020 87.650.818 4,3 1,6 5,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 960.716 365.166 576.102 4,4 3,2 1,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 292.852 476.091 577.083 3,7 1,8 4,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 478.674 514.271 4.246.435 8,9 6,6 11,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 70.523 97.783 275.171 0,9 3,8 32,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 248.063 256.858 1.535.181 5,1 2,1 13,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 78.301 232.477 852.008 6,2 4,9 13,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 327.498 379.820 1.466.518 4,0 4,7 23,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 111.808 243.402 299.967 6,1 9,7 8,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 93.643 207.701 4.160.694 47,6 3,6 8,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 226.733 179.046 x 7,0 4,1 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 882.418 758.001 2.066.466 22,5 5,3 11,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 5.065.791 1.076.343 2.689.303 3,8 3,3 6,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.522.390 2.903.327 37.222.349 3,4 -7,3 2,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.082.115 916.289 3.755.695 2,2 3,5 2,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.239.942 110.777 X 5,9 18,4 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 296.935 195.418 1.152.717 13,4 13,3 -12,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.079.741 384.989 X 3,7 -0,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.679.971 918.426 16.003.328 1,4 8,4 10,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.920.632 589.560 2.215.279 2,2 9,1 4,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 552.669 152.244 421.630 8,0 8,8 7,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 586.530 161.032 X 5,7 2,0 X
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
Total das actividades            
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)            
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)            
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)            
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)            
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)            
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)            
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)            
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)            
Material de transporte (CNAE 29, 30)            
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)            
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)            
Construción (CNAE 41, 42, 43)            
Comercio (CNAE 45, 46, 47)            
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)            
Hostalería (CNAE 55, 56)            
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)            
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)            
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)            
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)            
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)            
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)            
1 Importe neto da cifra de negocios
Total das actividades 10.728.795 9.998.069 68.289.711 17,1 14,4 17,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 457.641 322.654 400.271 16,4 9,1 10,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 134.913 254.735 466.548 20,6 18,1 20,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 305.187 482.774 6.209.703 18,6 12,0 5,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 56.846 78.121 1.160.596 2,1 4,7 76,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 192.120 256.166 1.300.451 20,0 16,2 31,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 49.853 182.733 913.474 5,0 19,6 25,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 318.319 392.137 1.814.621 17,3 20,2 40,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 89.354 201.273 416.993 12,3 17,1 21,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 43.386 99.433 9.420.435 10,9 9,0 8,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 220.744 210.533 x 13,3 9,2 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 115.441 287.164 822.355 14,9 30,0 33,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.627.261 954.778 2.358.442 15,9 8,3 4,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.570.492 4.494.338 34.998.777 14,0 15,5 17,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 723.514 831.353 3.470.569 13,7 14,3 31,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 716.082 56.077 X 46,3 38,2 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 205.207 183.886 555.446 17,8 10,2 -2,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 209.973 24.631 X 12,2 9,2 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 708.576 266.798 2.410.216 13,4 8,0 31,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 323.940 166.466 432.479 24,9 9,8 5,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 399.423 164.840 365.990 22,0 15,3 11,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 260.521 87.182 X 19,9 10,5 X
2 Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación
Total das actividades 68.472 14.416 60.772 6,2 9.584,7 -393,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 6.841 2.788 -6.586 235,6 -3.368,1 -872,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 762 -269 -1.157 -75,7 -74,6 -83,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 3.478 -1.128 18.708 20,1 14,9 -181,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -205 20 28.795 268,9 -104,0 -1.320,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.741 940 19.056 -10,8 281,3 -304,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 449 2.421 5.822 70,6 -466,6 45,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.102 -111 32.011 23,9 -98,1 2.343,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 143 6.959 9.098 -86,4 577,9 630,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 777 137 -23.743 12,9 -109,5 -2.070,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 614 -725 x 68,9 -151,1 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 913 -523 -63 205,1 -271,5 -59,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 28.563 3.604 9.786 -12,2 6,5 -81,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 10.275 -1.210 -15.149 16,4 -116,0 -35,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 145 -530 -471 -74,1 -27.179,9 -146,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.260 0 X -662,4 -100,0 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 4.453 -380 0 167,4 -73,2 -
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 92 0 X -98,6 - X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.766 1.969 1.740 39,6 -206,1 -337,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.247 593 188 328,5 -309,2 -322,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 315 -79 0 -1.194,3 -119,5 -
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 742 -62 X 1.091,8 -5,3 X
3 Traballos realizados pola empresa para o seu activo
Total das actividades 46.837 25.993 180.823 37,3 17,0 20,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 3.713 3 184 14,5 -95,8 130,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 256 9.956 10.534 -49,3 30,8 37,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 761 704 2.507 -1,8 15,3 -10,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 182 0 0 430,9 - -100,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 145 500 4.552 -47,7 72,2 -4,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 246 672 3.784 70,6 22,5 -5,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 153 1.340 1.827 -78,8 -35,3 10,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 358 1.052 1.460 19,4 -38,6 -4,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.815 304 14.334 34,9 3.484,9 1,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 408 216 x 188,0 10,0 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.803 1.113 6.656 99,1 65,0 32,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 6.564 637 424 146,2 -51,4 -50,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.244 1.302 21.492 23,7 -24,2 67,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 137 546 7 76,6 - -98,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 608 0 X -65,5 - X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 11.231 4.142 9.194 44,5 47,5 1,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 2.117 0 X 314,4 - X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 12.047 2.516 98.436 18,5 87,5 30,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.135 392 23 193,3 -58,0 -
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 786 601 0 171,4 91,4 -
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 128 0 X -51,1 - X
4 Aprovisionamentos
Total das actividades -4.984.303 -5.950.326 -46.211.512 16,5 16,7 19,7
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -167.559 -170.011 -227.477 14,5 12,9 6,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -59.469 -106.003 -253.643 13,8 20,0 26,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -139.672 -303.028 -4.680.131 21,9 13,6 6,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -21.656 -40.846 -1.088.029 -3,9 -0,5 89,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -97.786 -150.782 -750.074 23,5 18,7 36,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -26.357 -107.632 -607.007 12,3 36,2 39,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -155.030 -201.724 -1.236.978 23,5 32,8 46,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -43.738 -110.637 -289.522 17,1 26,9 34,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) -20.950 -39.570 -7.917.824 33,5 12,9 7,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -95.140 -82.603 x 17,8 9,2 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -18.133 -71.857 -234.412 7,2 43,2 43,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) -837.693 -512.133 -1.665.256 10,3 12,8 11,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -2.420.123 -3.467.844 -25.873.502 14,3 16,1 23,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -163.659 -352.890 -692.172 23,2 21,5 22,9
Hostalería (CNAE 55, 56) -295.328 -13.396 X 44,9 24,4 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -46.066 -34.717 -172.851 12,4 -6,7 21,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -25.713 -16 X -1,0 -83,7 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -139.867 -86.309 -233.947 18,6 13,0 9,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -76.046 -45.051 -53.335 49,7 23,6 -19,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -76.123 -33.362 -114.612 17,5 -5,6 13,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -58.196 -19.914 X 21,1 8,1 X
5 Outros ingresos de explotación
Total das actividades 464.887 113.290 1.096.635 26,7 2,8 6,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 17.825 3.631 5.511 -1,0 -14,9 5,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.285 1.091 5.311 54,8 1,2 6,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 4.640 3.254 19.314 14,5 57,4 -11,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 999 569 2.202 28,7 -22,1 97,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3.010 434 16.910 44,0 -40,7 -10,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 708 1.706 6.345 46,8 43,4 0,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.740 1.813 11.563 14,8 -37,0 -12,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.329 1.426 3.522 29,1 -18,8 4,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.768 1.232 138.121 131,9 -9,9 -6,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2.722 817 x 29,1 -43,8 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 6.319 3.052 5.575 32,4 -54,9 20,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 51.436 15.039 48.720 20,0 265,4 18,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 68.020 41.346 741.462 29,0 4,5 8,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 28.838 15.706 17.063 53,9 -8,6 -7,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 55.845 2.283 X 160,7 126,1 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 7.982 6.169 18.812 32,9 2,7 394,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 78.655 214 X 1,2 -47,8 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 26.445 3.910 12.465 14,2 -7,2 -3,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 27.414 2.017 2.067 49,4 9,7 -39,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 51.723 4.769 9.198 -2,7 -45,1 17,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 24.184 2.812 X 61,9 -1,4 X
6 Gastos de persoal
Total das actividades -3.213.462 -1.900.458 -5.963.785 11,9 7,8 13,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -138.120 -58.600 -64.110 5,8 4,1 4,0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -42.718 -59.421 -68.667 12,3 11,9 9,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -96.223 -76.612 -440.619 6,7 6,0 2,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -26.390 -20.466 -77.503 8,3 -3,5 9,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -53.943 -45.212 -178.100 11,0 10,1 11,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -13.523 -33.169 -95.535 5,5 7,0 2,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -110.749 -113.892 -181.865 7,8 7,1 13,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -30.306 -57.115 -57.696 8,6 6,5 10,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) -19.547 -35.688 -671.455 2,1 5,1 2,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -84.652 -80.084 x 8,6 4,5 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -13.973 -18.048 -54.710 -0,3 5,4 -0,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) -531.674 -261.917 -360.703 11,1 5,9 6,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -647.024 -435.597 -2.185.126 13,2 9,0 22,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -238.374 -198.722 -595.804 10,4 5,2 15,0
Hostalería (CNAE 55, 56) -234.680 -21.208 X 17,8 14,8 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -98.416 -90.007 -126.716 22,7 16,7 9,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -60.040 -1.074 X 7,7 4,1 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -305.566 -107.762 -341.479 10,7 9,8 17,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -155.729 -70.570 -231.847 11,3 8,1 13,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -204.487 -86.628 -187.351 17,5 12,6 3,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -107.329 -28.666 X 13,4 4,3 X
7 Outros gastos de explotación
Total das actividades -2.143.290 -1.381.828 -9.998.103 13,4 9,8 25,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -124.354 -66.816 -63.015 14,3 10,4 4,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -29.544 -60.674 -111.107 9,5 20,2 19,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -58.506 -70.831 -735.237 15,4 9,5 12,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -8.473 -13.845 -12.047 0,4 -3,3 3,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -29.421 -42.948 -313.678 13,3 14,7 40,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -8.961 -31.014 -124.095 12,8 15,9 12,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -37.650 -45.333 -244.173 11,7 10,0 47,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -11.670 -24.807 -42.486 6,3 19,0 13,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) -6.368 -15.071 -499.652 7,6 15,6 13,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -29.623 -27.660 x 12,3 11,1 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -32.925 -65.912 -237.164 0,2 4,1 8,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) -244.936 -137.691 -284.495 16,9 7,9 -20,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -418.830 -382.709 -4.805.893 10,1 9,7 24,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -273.306 -206.840 -1.893.059 17,0 10,0 45,8
Hostalería (CNAE 55, 56) -158.995 -16.593 X 16,7 13,0 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -53.761 -34.570 -131.432 13,8 6,8 0,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -96.076 -5.543 X 11,6 -14,1 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -235.976 -44.696 -332.253 11,4 7,7 272,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -76.504 -25.608 -32.122 14,4 -3,3 8,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -121.801 -32.155 -43.136 15,9 14,1 19,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -85.610 -30.514 X 13,6 13,0 X
8 Amortización do inmobilizado
Total das actividades -445.646 -311.354 -1.574.715 3,9 0,8 1,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -38.411 -17.317 -13.787 7,9 1,4 -1,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -5.115 -19.212 -27.034 -0,3 1,9 2,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -12.793 -16.466 -148.708 0,7 4,2 -2,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.161 -2.277 -2.033 -2,9 -1,0 2,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -7.007 -9.968 -51.615 13,3 8,5 13,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -1.529 -7.509 -31.750 -15,0 6,7 8,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -7.610 -13.162 -36.481 9,4 -3,1 13,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -2.732 -6.094 -6.850 0,9 0,1 -5,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) -1.360 -6.656 -287.110 12,2 0,4 1,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -4.570 -4.448 x 8,7 4,3 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -25.461 -38.991 -98.907 -0,9 -13,0 -11,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) -37.703 -21.672 -16.733 7,0 7,2 4,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -55.702 -52.000 -379.134 4,4 5,0 -0,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -52.720 -50.919 -146.385 -0,5 -1,9 1,2
Hostalería (CNAE 55, 56) -39.363 -3.094 X 6,7 -0,2 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -12.773 -6.668 -155.799 -6,6 21,9 9,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -58.589 -5.385 X 3,4 3,5 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -24.058 -5.715 -92.023 0,8 9,2 1,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -18.912 -11.713 -9.593 13,6 5,5 24,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -15.400 -5.302 -12.995 5,0 20,0 3,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -22.677 -6.785 X 4,7 -3,7 X
9-13 Outros resultados de explotación
Total das actividades 117.732 48.740 104.390 19,1 106,7 -213,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 11.383 13.615 3.234 -28,3 303,7 -9,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.355 29 6.251 -173,8 -97,8 47,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.392 3.391 66.154 147,4 -0,2 457,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 492 1.207 223 121,6 1.809,5 -202,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.121 1.380 5.570 26,7 952,8 -6,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 291 3.041 1.139 -60,1 348,2 -72,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 596 1.529 2.372 -76,2 195,4 -84,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 607 1.097 647 6,9 -1,7 49,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 141 1.133 8.557 -27,1 26,1 -3,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.220 657 x 162,9 -53,7 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 3.146 5.385 19.560 3.060,6 -44,1 81,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 21.960 2.531 -304 37,9 -37,6 -96,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 13.828 9.234 16.358 -49,1 24,9 -112,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 10.708 7.057 9.489 10,1 -192,3 1,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.893 250 X -25,1 -51,2 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.316 107 -45.760 -43,2 -70,9 891,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 32.063 -17 X 413,8 -77,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.547 -239 1.957 22,1 -92,4 15,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.417 -2.677 -3.792 -32,7 268,0 -89,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 900 427 809 -28,3 -48,0 301,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 3.354 -397 X 61,1 -19,4 X
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Total das actividades 640.023 656.542 5.984.217 148,9 39,9 -0,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 28.959 29.946 34.224 163,4 57,6 45,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.726 20.232 27.035 -137,7 46,4 82,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 9.265 22.060 311.691 -536,7 34,7 32,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 634 2.484 12.204 579,7 -162,1 -669,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 9.980 10.509 53.071 84,5 46,1 86,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.176 11.250 72.176 -61,5 5,4 -10,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 11.872 22.597 162.897 32,7 76,4 37,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.345 13.153 35.165 -5,9 35,5 -7,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) -338 5.253 181.663 -344,3 54,1 102,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 11.723 16.703 x 36,7 4,8 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 37.131 101.381 228.890 117,0 61,3 158,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 83.777 43.176 89.880 473,1 -4,6 -34,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 123.181 206.860 2.519.288 24,9 28,3 -27,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 35.282 44.761 169.237 16,8 155,8 9,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 52.322 4.319 X -188,5 -187,7 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 20.175 27.963 -49.106 74,0 24,6 -211,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 82.484 12.809 X 53,8 26,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 46.913 30.472 1.525.113 42,6 15,2 22,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 28.963 13.848 104.068 270,3 -1,4 48,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 35.335 13.111 17.903 51,8 57,3 142,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 15.118 3.656 X -402,6 192,4 X
B) RESULTADO FINANCEIRO
Total das actividades 58.915 -19.575 465.637 -48,3 507,0 -360,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -5.157 3.671 13.842 -133,4 -339,3 -717,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -814 -593 -1.189 -92,4 -180,9 -48,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -1.460 -2.517 -17.395 -394,6 -13,0 110,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -420 -716 -579 -15,8 -25,5 -76,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -1.298 -1.659 40.510 -56,7 -17,3 -410,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -196 3.094 -3.832 -35,8 -40,1 11,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -2.791 -2.530 -4.923 -6,0 -7,0 -435,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -308 -1.224 -1.037 -56,7 31,1 -40,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 667 659 491.126 -236,0 -172,5 -2.350,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -603 -387 x -41,1 -57,1 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -9.578 -15.523 -13.610 -721,2 -13,9 -12,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) -12.300 -9.609 -3.761 81,4 -31,3 -87,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -5.645 -6.816 51.932 -36,1 -30,1 -60,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -4.794 -8.499 -27.481 -27,0 28,8 3,2
Hostalería (CNAE 55, 56) -5.380 -286 X -22,8 15,2 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 805 1.349 -38.065 -236,2 -489,6 21,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 7.965 -2.233 X -66,3 -280,4 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 88.081 26.491 -3.921 47,9 23,1 -96,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 15.682 2.550 -5.431 -76,8 -92,4 -19,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -185 -1.102 -4.752 -92,4 -5,0 30,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -3.357 -3.694 X 34,5 50,5 X
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Total das actividades 698.937 636.968 6.449.855 88,4 36,6 10,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 23.801 33.617 48.066 -10,0 92,4 125,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.912 19.639 25.846 -110,7 34,9 105,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 7.805 19.543 294.296 -580,0 44,9 29,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 213 1.768 11.625 -152,5 -135,7 -350,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 8.682 8.850 93.581 260,1 70,7 505,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 980 14.344 68.344 -64,3 -9,4 -11,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 9.081 20.067 157.974 52,0 98,9 31,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.037 11.929 34.128 6,7 36,0 -6,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 328 5.912 672.789 -193,4 136,6 893,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 11.120 16.315 x 47,3 8,5 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 27.553 85.857 215.280 47,7 91,6 195,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 71.478 33.567 86.119 812,0 7,3 -19,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 117.536 200.043 2.571.220 30,9 32,1 -29,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 30.488 36.262 141.755 29,0 232,8 11,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 46.942 4.033 X -171,0 -177,9 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 20.980 29.312 -87.171 90,7 32,7 -801,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 90.449 10.576 X 17,0 -6,7 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 134.995 56.963 1.521.192 46,0 18,7 36,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 44.645 16.399 98.636 -40,8 -65,5 55,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 35.149 12.009 13.151 68,7 67,4 253,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 11.762 -38 X -257,0 -96,9 X
19 Impostos sobre beneficios
Total das actividades -146.776 -136.258 -634.422 72,9 48,6 79,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -5.034 -7.472 -9.930 -38,6 74,5 98,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 712 -3.960 -6.364 -67,3 0,5 248,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -2.394 -4.970 -68.201 829,2 62,9 23,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -113 -1.197 -3.456 -64,9 191,2 -402,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -2.182 -2.994 -11.204 82,7 61,9 79,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -326 -1.925 -15.958 -39,7 -6,1 7,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -3.012 -4.802 -34.705 43,8 132,4 47,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -446 -2.028 -7.224 -27,4 45,3 0,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) -50 -1.416 -37.686 76,0 96,0 112,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -3.077 -3.636 x 30,8 1,9 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -2.291 -17.763 -51.154 -8,8 146,2 163,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) -22.201 -10.118 -26.300 57,0 17,7 55,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -30.653 -47.978 -257.402 41,6 25,2 152,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -8.935 -9.319 -31.032 63,4 105,8 1,1
Hostalería (CNAE 55, 56) -10.648 -998 X -217,3 -198,4 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -4.039 -3.209 11.183 39,7 -3,4 -1,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -21.390 -3.078 X 27,5 14,5 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -13.954 -5.287 -58.737 33,1 94,1 64,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -4.786 -976 -347 251,8 332,0 -98,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -8.450 -2.681 -3.277 40,4 70,6 208,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -3.509 -449 X -563,3 125,0 X
D) RESULTADO DO EXERCICIO
Total das actividades 552.161 500.710 5.815.433 93,0 33,7 6,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 18.768 26.145 38.136 2,9 98,2 133,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.624 15.679 19.482 -116,7 47,7 81,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 5.411 14.573 226.095 -387,2 39,6 31,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 100 571 8.169 -113,7 -110,6 -333,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 6.499 5.857 82.377 434,2 75,6 793,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 654 12.419 52.386 -70,4 -9,9 -15,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 6.070 15.265 123.268 56,4 90,2 28,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.591 9.901 26.904 16,1 34,3 -7,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 279 4.496 635.103 -173,4 153,1 1.170,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.043 12.679 x 54,7 10,5 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 25.262 68.094 164.126 56,5 81,2 206,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 49.276 23.448 59.819 -881,4 3,3 -33,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 86.883 152.065 2.313.818 27,5 34,4 -34,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 21.553 26.943 110.723 18,7 323,2 14,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 36.294 3.035 X -163,6 -172,9 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 16.941 26.103 -75.988 108,9 39,1 -419,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 69.059 7.498 X 14,1 -13,3 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 121.040 51.675 1.462.455 47,7 14,2 35,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 39.859 15.423 98.290 -46,2 -67,4 113,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 26.700 9.329 9.874 80,2 66,5 271,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 8.253 -486 X -222,5 -65,3 X
AGREGADOS CONTABLES
Total das actividades            
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)            
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)            
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)            
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)            
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)            
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)            
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)            
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)            
Material de transporte (CNAE 29, 30)            
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)            
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)            
Construción (CNAE 41, 42, 43)            
Comercio (CNAE 45, 46, 47)            
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)            
Hostalería (CNAE 55, 56)            
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)            
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)            
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)            
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)            
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)            
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)            
Valor agregado
Total das actividades 4.537.490 2.928.454 14.289.901 17,5 11,4 10,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 206.338 111.593 129.913 4,2 20,2 26,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 50.846 100.199 125.040 91,8 13,1 18,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 119.312 115.964 904.124 14,9 10,7 9,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 28.249 25.509 91.611 10,0 31,9 33,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 71.221 66.184 332.161 21,1 14,8 45,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 16.550 56.919 202.093 -7,3 2,4 -1,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 129.683 149.928 382.223 9,3 12,9 11,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 36.669 76.674 100.636 7,5 9,3 3,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 21.883 49.158 1.662.586 6,3 11,6 61,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 101.570 101.817 x 11,8 5,1 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 79.697 151.073 387.946 9,2 19,6 48,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 666.192 328.240 486.481 21,3 6,8 -0,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 843.370 704.103 5.212.936 14,1 13,2 -11,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 329.133 294.910 911.999 9,6 13,2 11,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 330.710 28.940 X 84,5 73,0 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 133.862 127.622 232.086 26,0 20,2 -24,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 226.868 17.304 X 9,9 -3,6 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 516.688 175.393 1.974.149 15,1 12,4 29,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 223.088 104.320 346.323 -5,7 -18,6 22,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 258.355 105.305 218.876 21,5 17,3 8,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 147.207 37.299 X 28,9 6,7 X
EBIT
Total das actividades 640.023 656.542 5.984.217 148,9 39,9 -0,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 28.959 29.946 34.224 163,4 57,6 45,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.726 20.232 27.035 -137,7 46,4 82,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 9.265 22.060 311.691 -536,7 34,7 32,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 634 2.484 12.204 579,7 -162,1 -669,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 9.980 10.509 53.071 84,5 46,1 86,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.176 11.250 72.176 -61,5 5,4 -10,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 11.872 22.597 162.897 32,7 76,4 37,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.345 13.153 35.165 -5,9 35,5 -7,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) -338 5.253 181.663 -344,3 54,1 102,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 11.723 16.703 x 36,7 4,8 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 37.131 101.381 228.890 117,0 61,3 158,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 83.777 43.176 89.880 473,1 -4,6 -34,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 123.181 206.860 2.519.288 24,9 28,3 -27,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 35.282 44.761 169.237 16,8 155,8 9,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 52.322 4.319 X -188,5 -187,7 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 20.175 27.963 -49.106 74,0 24,6 -211,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 82.484 12.809 X 53,8 26,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 46.913 30.472 1.525.113 42,6 15,2 22,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 28.963 13.848 104.068 270,3 -1,4 48,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 35.335 13.111 17.903 51,8 57,3 142,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 15.118 3.656 X -402,6 192,4 X
EBITDA
Total das actividades 1.085.669 967.896 7.558.932 58,2 24,4 -0,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 67.369 47.263 48.011 44,6 31,0 27,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 7.841 39.444 54.069 -475,0 20,7 31,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 22.058 38.525 460.399 108,5 19,7 18,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.794 4.761 14.237 39,2 -380,3 -9.029,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 16.987 20.478 104.686 46,5 25,0 41,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.706 18.759 103.926 -44,2 6,0 -5,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 19.483 35.759 199.378 22,5 35,5 32,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 6.077 19.247 42.015 -3,0 21,9 -7,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.022 11.909 468.774 -24,3 18,7 25,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 16.293 21.150 x 27,5 4,6 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 62.593 140.372 327.797 46,2 30,4 63,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 121.480 64.849 106.613 143,6 -1,0 -30,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 178.883 258.859 2.898.421 17,7 22,8 -25,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 88.002 95.680 315.622 5,8 37,8 5,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 91.685 7.413 X -512,3 -506,0 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 32.947 34.631 106.694 30,4 24,1 -42,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 141.073 18.195 X 27,9 18,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 70.971 36.187 1.617.136 25,0 14,2 21,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 47.875 25.562 113.661 95,7 1,7 45,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 50.735 18.413 30.898 33,7 44,4 54,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 37.796 10.441 X 126,9 25,8 X
Cash flow
Total das actividades 997.807 812.063 7.390.148 39,5 18,8 5,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 57.179 43.462 51.923 6,2 43,6 71,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 7.739 34.891 46.517 -173,3 18,4 25,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 18.204 31.038 374.803 68,3 18,3 15,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.261 2.848 10.201 169,5 -192,8 -772,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 13.506 15.825 133.992 82,4 26,3 144,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.183 19.928 84.135 -45,5 -4,3 -8,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 13.680 28.427 159.749 26,2 31,5 24,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 5.323 15.995 33.754 7,8 18,8 -7,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.639 11.152 922.214 97,0 32,7 176,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 12.613 17.127 x 34,2 8,8 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 50.723 107.086 263.032 21,3 30,0 58,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 86.979 45.121 76.553 200,6 5,1 -28,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 142.585 204.065 2.692.952 17,4 25,4 -31,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 74.273 77.862 257.108 4,4 33,6 6,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 75.657 6.128 X -475,8 -678,3 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 29.714 32.770 79.812 36,4 35,2 -52,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 127.648 12.883 X 8,9 -7,0 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 145.098 57.390 1.554.478 37,1 13,7 32,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 58.772 27.136 107.883 -35,2 -53,6 100,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 42.100 14.630 22.869 42,8 46,0 49,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 30.930 6.299 X 107,4 11,6 X
RATIOS
Total das actividades            
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)            
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)            
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)            
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)            
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)            
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)            
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)            
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)            
Material de transporte (CNAE 29, 30)            
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)            
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)            
Construción (CNAE 41, 42, 43)            
Comercio (CNAE 45, 46, 47)            
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)            
Hostalería (CNAE 55, 56)            
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)            
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)            
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)            
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)            
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)            
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)            
Ratio de liquidez xeral
Total das actividades 184,6 173,5 148,6 -2,0 -2,6 -6,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 164,8 181,6 188,9 0,0 4,0 -1,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 167,3 127,9 156,0 8,1 -7,2 8,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 158,8 147,1 126,9 -6,0 -11,2 -5,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 182,9 222,6 159,2 -4,6 -7,8 -8,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 161,3 176,9 174,1 -3,4 3,1 -14,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 190,7 226,4 204,3 -2,6 -8,1 -8,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 162,0 172,9 170,7 -2,1 -4,3 -5,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 176,8 205,9 173,9 -2,1 -5,2 -12,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 149,3 204,2 107,1 -16,8 -5,1 14,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 203,9 253,6 x -2,2 7,7 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 154,9 158,8 148,2 -18,9 -10,8 3,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 237,5 185,9 130,5 -1,5 -1,4 -2,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 168,6 180,7 164,6 -2,6 -2,5 -15,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 160,2 147,7 67,7 -2,6 0,2 1,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 106,1 161,7 X -0,5 -23,2 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 204,4 193,5 78,3 -3,4 6,5 -53,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 193,9 284,8 X -4,3 117,9 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 188,1 117,4 222,9 11,6 0,2 10,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 244,2 239,6 224,0 -4,2 -10,2 9,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 179,1 134,5 64,3 -0,1 -2,2 -7,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 107,3 127,7 X 5,7 -5,7 X
Ratio de liquidez inmediata
Total das actividades 125,1 134,3 113,0 -0,5 -3,7 -8,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 135,5 137,1 105,9 -1,1 2,8 7,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 120,5 110,9 116,0 10,8 -8,2 9,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 103,3 96,4 80,0 -4,9 -12,2 2,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 122,6 135,0 90,0 -5,8 -8,3 -24,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 114,8 98,9 131,0 -2,0 0,8 -13,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 127,6 177,2 152,3 -0,3 -12,1 -11,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 115,2 132,3 108,7 -3,0 -5,5 -15,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 121,6 142,5 102,0 -3,2 -7,8 -23,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 98,5 160,6 91,0 -24,4 -4,2 15,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 154,9 207,5 x -1,2 8,9 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 152,3 152,1 142,1 -19,0 -10,4 5,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 99,2 141,6 101,6 0,0 -2,1 -3,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 103,4 125,7 120,6 -1,5 -5,0 -19,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 154,4 143,4 66,6 -2,6 0,2 1,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 89,1 150,7 X 5,5 -22,7 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 183,0 184,7 73,4 -4,5 7,2 -55,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 142,4 227,3 X -2,9 77,2 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 178,5 111,6 221,1 11,7 -0,3 10,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 234,9 225,7 223,2 -4,8 -10,3 8,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 173,5 129,2 60,8 0,2 -1,7 -7,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 95,4 123,0 X 6,2 -4,7 X
Ratio de tesourería
Total das actividades 85,6 69,5 69,1 -0,8 -8,3 -13,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 92,2 89,1 39,3 -1,7 0,8 -6,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 67,7 46,6 44,4 3,1 -16,8 -5,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 52,1 43,3 22,1 -10,8 -16,8 -3,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 72,1 68,1 68,1 -7,5 -9,9 -31,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 55,0 37,3 71,8 -6,9 1,3 -11,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 73,3 105,8 83,4 -3,4 -20,9 -13,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 58,2 52,4 27,0 -1,4 -13,3 -32,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 59,2 62,8 37,1 -8,4 -12,0 -34,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 54,8 108,0 36,7 -21,1 4,6 1,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 85,9 110,2 x 3,6 11,1 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 119,0 96,1 88,8 -16,7 -7,7 15,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 63,2 63,3 46,0 -1,0 -11,2 -3,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 62,3 63,4 88,9 -2,8 -12,2 -24,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 90,5 60,8 31,4 -3,1 -1,6 -1,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 72,2 122,5 X 12,4 -24,7 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 116,7 91,2 24,4 -3,3 -2,2 -74,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 122,0 180,0 X -1,6 99,7 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 137,7 70,9 122,8 11,2 -6,9 68,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 186,9 162,5 192,3 -7,0 -13,3 12,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 124,8 71,1 32,3 -5,1 5,7 0,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 73,1 93,4 X 4,0 -9,0 X
Ratio de solvencia
Total das actividades 2,2 2,0 3,1 1,1 -2,0 -1,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2,1 2,2 2,9 -1,2 0,2 8,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2,0 2,4 1,9 7,3 -2,1 1,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1,9 1,8 1,6 -0,7 -0,7 -3,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1,6 2,0 1,2 0,5 -3,4 0,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1,8 1,7 2,1 0,8 3,8 -3,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2,0 2,1 2,3 -3,0 0,0 -8,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1,7 1,9 2,0 -1,7 0,7 -4,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1,7 1,9 2,0 2,5 -1,3 -2,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1,8 2,0 1,5 23,5 -0,4 21,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2,0 2,3 x 0,9 8,6 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1,6 1,7 1,8 -2,6 -5,5 2,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2,0 1,8 1,5 -0,2 -2,7 -0,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1,7 2,0 3,3 1,3 -4,4 -7,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2,1 1,7 1,4 0,9 2,9 1,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 1,7 2,8 X 3,1 -14,6 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2,0 2,2 1,3 3,6 9,7 -4,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 3,4 15,9 X -0,5 45,3 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2,5 2,1 13,9 6,3 -6,8 -13,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 6,0 2,6 6,1 11,3 -3,1 -4,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2,2 1,7 1,7 0,0 0,9 -0,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1,7 1,8 X 0,5 -2,6 X
Período medio de cobro (días)
Total das actividades 77,9 74,5 46,6 -7,9 -3,4 -1,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 75,8 56,1 75,3 -5,5 3,3 14,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 125,1 120,5 92,7 -5,9 -8,8 2,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 83,1 69,8 67,4 -1,4 -0,8 20,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 84,1 84,3 9,4 -2,7 2,4 -3,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 101,3 74,8 70,7 -6,9 -11,0 -2,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 100,1 90,0 65,1 8,2 0,1 0,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 83,2 97,7 81,7 -13,6 -4,9 -9,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 98,2 119,3 63,4 1,3 -2,8 -16,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 94,9 116,4 44,7 -25,1 -11,4 -0,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 85,5 90,5 x -9,8 -4,4 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 198,8 98,8 96,4 11,4 0,3 7,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 104,3 107,1 127,2 -7,5 1,3 2,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 55,8 53,5 31,3 -6,3 -6,1 -0,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 93,7 88,6 49,8 -8,0 -5,1 -12,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 27,8 30,8 X -30,0 -2,7 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 105,0 98,5 90,9 -5,7 6,3 23,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 136,8 60,1 X -12,2 -24,6 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 100,1 110,9 67,5 -5,2 7,4 -33,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 95,9 105,0 56,2 -12,4 7,3 -3,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 59,4 62,3 52,8 11,8 -7,8 -12,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 49,6 39,2 X -4,1 14,9 X
Período medio de pago (días)
Total das actividades 147,8 91,6 86,5 -5,1 -2,0 1,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 152,0 95,1 80,2 -1,5 12,3 7,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 224,3 142,3 119,6 -5,0 -8,9 -8,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 131,7 99,0 74,5 1,3 12,9 9,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 187,4 91,6 39,9 0,2 22,3 -18,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 165,4 97,5 90,2 -7,7 -9,2 26,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 141,1 104,1 76,0 -3,2 -3,9 10,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 159,6 115,5 90,2 -10,4 -10,9 0,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 173,1 182,9 84,7 5,1 -0,3 -11,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 235,1 218,8 80,4 -8,1 -1,7 -18,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 147,0 118,5 x -7,7 -7,2 x
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 318,0 164,7 126,7 14,3 12,8 3,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 215,0 148,0 203,4 -2,4 -3,4 5,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 107,4 61,9 81,1 -5,9 -2,7 10,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 135,3 90,7 69,3 -9,5 -8,0 -12,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 115,2 103,4 X -8,2 6,8 X
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 196,3 150,9 187,6 -1,0 -6,3 11,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 273,5 142,6 X -1,6 -9,1 X
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 175,0 193,7 170,6 -2,8 0,4 -27,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 188,2 119,7 237,2 -15,3 -3,6 4,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 131,6 160,0 147,5 -9,1 15,1 -14,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 189,2 103,0 X -3,5 -2,3 X

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota: A suma por tamaño das empresas podería non coincidir co total nalgunha variable por cuestións de redondeo
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
08-09-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo