IGE -

Sociedades mercantiles constituidas según CNAE 2009 y provincia


Unidad: Número, euros


  A CoruñaLugoOurensePontevedra
TOTAL
2024/Marzo 175 41 31 168
01.Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
2024/Marzo 3 4 0 0
02.Silvicultura e explotación forestal
2024/Marzo 2 0 0 0
03.Pesca e acuicultura
2024/Marzo 1 0 0 0
05.Extracción de antracita, hulla e lignito
2024/Marzo 0 0 0 0
06.Extracción de cru de petróleo e gas natural
2024/Marzo 0 0 0 0
07.Extracción de minerais metálicos
2024/Marzo 0 0 0 0
08.Outras industrias extractivas
2024/Marzo 0 0 0 0
09.Actividades de apoio ás industrias extractivas
2024/Marzo 0 0 0 0
10.Industria da alimentación
2024/Marzo 2 0 0 1
11.Fabricación de bebidas
2024/Marzo 0 0 0 0
12.Industria do tabaco
2024/Marzo 0 0 0 0
13.Industria téxtil
2024/Marzo 0 0 0 0
14.Confección de roupa de vestir
2024/Marzo 2 0 0 0
15.Industria do coiro e do calzado
2024/Marzo 0 0 0 0
16.Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría
2024/Marzo 0 2 0 0
17.Industria do papel
2024/Marzo 0 0 0 0
18.Artes gráficas e reprodución de soportes gravados
2024/Marzo 1 0 0 1
19.Coquerías e refinación de petróleo
2024/Marzo 0 0 0 0
20.Industria química
2024/Marzo 1 0 0 0
21.Fabricación de produtos farmacéuticos
2024/Marzo 0 0 0 0
22.Fabricación de produtos de caucho e plásticos
2024/Marzo 0 0 0 0
23.Fabricación doutros produtos minerais non metálicos
2024/Marzo 0 0 0 1
24.Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
2024/Marzo 0 0 0 0
25.Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
2024/Marzo 2 0 0 2
26.Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos
2024/Marzo 0 0 0 0
27.Fabricación de material e equipamento eléctrico
2024/Marzo 0 0 0 1
28.Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n.
2024/Marzo 2 0 0 0
29.Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
2024/Marzo 0 0 0 0
30.Fabricación doutro material de transporte
2024/Marzo 0 0 0 0
31.Fabricación de mobles
2024/Marzo 0 0 0 1
32.Outras industrias manufactureiras
2024/Marzo 0 0 0 1
33.Reparación e instalación de maquinaria e equipamento
2024/Marzo 1 0 0 0
35.Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado
2024/Marzo 3 0 0 2
36.Captación, depuración e distribución de auga
2024/Marzo 0 0 0 0
37.Recolla e tratamento de augas residuais
2024/Marzo 0 0 0 0
38.Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización
2024/Marzo 0 0 0 0
39.Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
2024/Marzo 0 0 0 0
41.Construción de edificios
2024/Marzo 11 2 1 18
42.Enxeñaría civil
2024/Marzo 0 0 0 0
43.Actividades de construción especializada
2024/Marzo 5 3 1 14
45.Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
2024/Marzo 6 2 2 7
46.Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
2024/Marzo 13 5 5 24
47.Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
2024/Marzo 10 4 4 10
49.Transporte terrestre e por tubaxe
2024/Marzo 3 0 0 4
50.Transporte marítimo e por vías navegables interiores
2024/Marzo 0 0 0 0
51.Transporte aéreo
2024/Marzo 0 0 0 0
52.Almacenamento e actividades anexas ao transporte
2024/Marzo 0 0 0 0
53.Actividades postais e de correos
2024/Marzo 0 0 0 0
55.Servizos de aloxamento
2024/Marzo 11 3 2 3
56.Servizos de comidas e bebidas
2024/Marzo 25 5 3 19
58.Edición
2024/Marzo 0 0 0 1
59.Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
2024/Marzo 1 0 0 1
60.Actividades de programación e emisión de radio e televisión
2024/Marzo 0 0 0 1
61.Telecomunicacións
2024/Marzo 2 0 0 1
62.Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
2024/Marzo 7 0 2 8
63.Servizos de información
2024/Marzo 0 0 0 1
64.Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
2024/Marzo 3 0 0 1
65.Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
2024/Marzo 0 0 0 0
66.Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
2024/Marzo 1 1 0 3
68.Actividades inmobiliarias
2024/Marzo 19 4 4 10
69.Actividades xurídicas e de contabilidade
2024/Marzo 3 0 1 4
70.Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
2024/Marzo 3 0 1 7
71.Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
2024/Marzo 3 1 1 1
72.Investigación e desenvolvemento
2024/Marzo 0 0 0 0
73.Publicidade e estudos de mercado
2024/Marzo 2 0 0 2
74.Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
2024/Marzo 3 1 0 0
75.Actividades veterinarias
2024/Marzo 1 0 0 1
77.Actividades de aluguer
2024/Marzo 1 0 0 0
78.Actividades relacionadas co emprego
2024/Marzo 0 0 0 0
79.Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
2024/Marzo 2 0 0 0
80.Actividades de seguranza e investigación
2024/Marzo 0 0 0 0
81.Servizos a edificios e actividades de xardinaría
2024/Marzo 2 0 0 0
82.Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
2024/Marzo 2 0 1 1
84.Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
2024/Marzo 0 0 0 0
85.Educación
2024/Marzo 4 0 1 2
86.Actividades sanitarias
2024/Marzo 4 1 0 7
87.Asistencia en establecementos residenciais
2024/Marzo 0 0 0 0
88.Actividades de servizos sociais sen aloxamento
2024/Marzo 0 0 0 0
90.Actividades de creación, artísticas e espectáculos
2024/Marzo 2 0 0 0
91.Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
2024/Marzo 0 0 0 0
92.Actividades de xogos de azar e apostas
2024/Marzo 1 0 0 0
93.Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
2024/Marzo 1 1 1 3
94.Actividades asociativas
2024/Marzo 0 0 0 0
95.Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
2024/Marzo 1 0 0 0
96.Outros servizos persoais
2024/Marzo 3 2 1 4
97.Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
2024/Marzo 0 0 0 0
98.Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
2024/Marzo 0 0 0 0
99.Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais
2024/Marzo 0 0 0 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
03-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo