IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS
45 Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas
46 Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas
47 Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas
H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO
49 Transporte terrestre e por tubaxe
50 Transporte marítimo e por vías navegables interiores
51 Transporte aéreo
52 Almacenamento e actividades anexas ao transporte
53 Actividades postais e de correos
I HOSTALARÍA
55 Servizos de aloxamento
56 Servizos de comidas e bebidas
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión
61 Telecomunicacións
62 Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
63 Servizos de información
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS
64 Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
65 Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria
66 Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
68 Actividades inmobiliarias
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
69 Actividades xurídicas e de contabilidade
70 Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial
71 Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas
72 Investigación e desenvolvemento
73 Publicidade e estudos de mercado
74 Outras actividades profesionais, científicas e técnicas
75 Actividades veterinarias
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES
77 Actividades de aluguer
78 Actividades relacionadas co emprego
79 Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes
80 Actividades de seguranza e investigación
81 Servizos a edificios e actividades de xardinaría
82 Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas
O ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA
84 Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria
P EDUCACIÓN
85 Educación
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecementos residenciais
88 Actividades de servizos sociais sen aloxamento
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO
90 Actividades de creación, artísticas e espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
92 Actividades de xogos de azar e apostas
93 Actividades deportivas, recreativas e de entretemento
S OUTROS SERVIZOS
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico
96 Outros servizos persoais
T ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO;
ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO
97 Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
98 Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio
U ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS
99 Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo