IGE -
  • Variables en filas: Código da CNAE 2009
  • Variables en columnas: Descrición

Ordenar por (...) Descrición
         011 [...] Cultivos non perennes
         012 [...] Cultivos perennes
         013 [...] Propagación de plantas
         014 [...] Produción gandeira
         015 [...] Produción agrícola combinada coa produción gandeira
         016 [...] Actividades de apoio á agricultura, á gandaría e de preparación posterior á colleita
         017 [...] Caza, captura de animais e servizos relacionados con elas
         021 [...] Silvicultura e outras actividades forestais
         022 [...] Explotación da madeira
         023 [...] Recolección de produtos silvestres, agás madeira
         024 [...] Servizos de apoio á silvicultura
         031 [...] Pesca
         032 [...] Acuicultura
         051 [...] Extracción de antracita e hulla
         052 [...] Extracción de lignito
         061 [...] Extracción de cru de petróleo
         062 [...] Extracción de gas natural
         071 [...] Extracción de minerais de ferro
         072 [...] Extracción de minerais metálicos non férreos
         081 [...] Extracción de pedra, area e arxila
         089 [...] Industrias extractivas n.c.n.
         091 [...] Actividades de apoio á extracción de petróleo e gas natural
         099 [...] Actividades de apoio a outras industrias extractivas
         101 [...] Procesamento e conservación de carne e elaboración de produtos cárnicos
         102 [...] Procesamento e conservación de peixes, crustáceos e moluscos
         103 [...] Procesamento e conservación de froitas e hortalizas
         104 [...] Fabricación de aceites e graxas vexetais e animais
         105 [...] Fabricación de produtos lácteos
         106 [...] Fabricación de produtos da moenda, amidóns e produtos amiláceos
         107 [...] Fabricación de produtos de panadaría e pastas alimenticias
         108 [...] Fabricación doutros produtos alimenticios
         109 [...] Fabricación de produtos para a alimentación animal
         110 [...] Fabricación de bebidas
         120 [...] Industria do tabaco
         131 [...] Preparación e fiadura de fibras téxtiles
         132 [...] Fabricación de tecidos téxtiles
         133 [...] Acabamento de téxtiles
         139 [...] Fabricación doutros produtos téxtiles
         141 [...] Confección de roupa de vestir, salvo de peletaría
         142 [...] Fabricación de artigos de peletaría
         143 [...] Confección de roupa de vestir de punto
         151 [...] Preparación, curtume e acabamento do coiro; fabricación de artigos de marroquinaría, de viaxe e de selaría e correaría; preparación e tinxidura de peles
         152 [...] Fabricación de calzado
         161 [...] Serradura e cepilladura da madeira
         162 [...] Fabricación de produtos de madeira, cortiza, cestaría e espartaría
         171 [...] Fabricación de pasta papeleira, papel e cartón
         172 [...] Fabricación de artigos de papel e de cartón
         181 [...] Artes gráficas e servizos relacionados con elas
         182 [...] Reprodución de soportes gravados
         191 [...] Coquerías
         192 [...] Refinación de petróleo
         201 [...] Fabricación de produtos químicos básicos, compostos nitroxenados, fertilizantes, plásticos e caucho sintético en formas primarias
         202 [...] Fabricación de pesticidas e outros produtos agroquímicos
         203 [...] Fabricación de pinturas, vernices e revestimentos similares; tintas de imprenta e masillas
         204 [...] Fabricación de xabóns, deterxentes e outros artigos de limpeza abrillantamento; fabricación de perfumes e cosméticos
         205 [...] Fabricación doutros produtos químicos
         206 [...] Fabricación de fibras artificiais e sintéticas
         211 [...] Fabricación de produtos farmacéuticos de base
         212 [...] Fabricación de especialidades farmacéuticas
         221 [...] Fabricación de produtos de caucho
         222 [...] Fabricación de produtos de plástico
         231 [...] Fabricación de vidro e produtos de vidro
         232 [...] Fabricación de produtos cerámicos refractarios
         233 [...] Fabricación de produtos cerámicos para a construción
         234 [...] Fabricación doutros produtos cerámicos
         235 [...] Fabricación de cemento, cal e xeso
         236 [...] Fabricación de elementos de formigón, cemento e xeso
         237 [...] Corte, entalladura e acabamento da pedra
         239 [...] Fabricación de produtos abrasivos e produtos minerais non metálicos n.c.n.
         241 [...] Fabricación de produtos básicos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
         242 [...] Fabricación de tubos, tubaxes, perfís ocos e os seus accesorios, de aceiro
         243 [...] Fabricación doutros produtos de primeira transformación do aceiro
         244 [...] Produción de metais preciosos e doutros metais non férreos
         245 [...] Fundición de metais
         251 [...] Fabricación de elementos metálicos para a construción
         252 [...] Fabricación de cisternas, grandes depósitos e colectores de metal
         253 [...] Fabricación de xeradores de vapor, agás caldeiras para calefacción central
         254 [...] Fabricación de armas e municións
         255 [...] Forxa, estampación e embutición de metais; metalurxia de pos
         256 [...] Tratamento e revestimento de metais; enxeñaría mecánica por conta de terceiros
         257 [...] Fabricación de artigos de coitelaría e cubertos, ferramentas e ferraxaría
         259 [...] Fabricación doutros produtos metálicos
         261 [...] Fabricación de compoñentes electrónicos e circuítos impresos ensamblados
         262 [...] Fabricación de ordenadores e equipamentos periféricos
         263 [...] Fabricación de equipamentos de telecomunicacións
         264 [...] Fabricación de produtos electrónicos de consumo
         265 [...] Fabricación de instrumentos e aparellos de medida, verificación e navegación; fabricación de reloxos
         266 [...] Fabricación de equipamentos de radiación, electromédicos e electroterapéuticos
         267 [...] Fabricación de instrumentos de óptica e equipamento fotográfico
         268 [...] Fabricación de soportes magnéticos e ópticos
         271 [...] Fabricación de motores, xeradores e transformadores eléctricos, e de aparellos de distribución e control eléctrico
         272 [...] Fabricación de pilas e acumuladores eléctricos
         273 [...] Fabricación de cables e dispositivos de cableado
         274 [...] Fabricación de lámpadas e aparellos eléctricos de iluminación
         275 [...] Fabricación de aparellos domésticos
         279 [...] Fabricación doutro material e equipamento eléctrico
         281 [...] Fabricación de maquinaria de uso xeral
         282 [...] Fabricación doutra maquinaria de uso xeral
         283 [...] Fabricación de maquinaria agraria e forestal
         284 [...] Fabricación de máquinas ferramenta para traballar o metal e outras máquinas ferramenta
         289 [...] Fabricación doutra maquinaria para usos específicos
         291 [...] Fabricación de vehículos de motor
         292 [...] Fabricación de carrozarías para vehículos de motor; fabricación de remolques e semirremolques
         293 [...] Fabricación de compoñentes, pezas e accesorios para vehículos de motor
         301 [...] Construción naval
         302 [...] Fabricación de locomotoras e material ferroviario
         303 [...] Construción aeronáutica e espacial e a súa maquinaria
         304 [...] Fabricación de vehículos militares de combate
         309 [...] Fabricación de material de transporte n.c.n.
         310 [...] Fabricación de mobles
         321 [...] Fabricación de artigos de xoiaría, bixutería e similares
         322 [...] Fabricación de instrumentos musicais
         323 [...] Fabricación de artigos de deporte
         324 [...] Fabricación de xogos e brinquedos
         325 [...] Fabricación de instrumentos e fornecementos médicos e odontolóxicos
         329 [...] Industrias manufactureiras n.c.n.
         331 [...] Reparación de produtos metálicos, maquinaria e equipamento
         332 [...] Instalación de máquinas e equipamentos industriais
         351 [...] Produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica
         352 [...] Produción de gas; distribución por canalización de combustibles gasosos
         353 [...] Fornecemento de vapor e aire acondicionado
         360 [...] Captación, depuración e distribución de auga
         370 [...] Recolla e tratamento de augas residuais
         381 [...] Recolla de residuos
         382 [...] Tratamento e eliminación de residuos
         383 [...] Valorización
         390 [...] Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos
         411 [...] Promoción inmobiliaria
         412 [...] Construción de edificios
         421 [...] Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles
         422 [...] Construción de redes
         429 [...] Construción doutros proxectos de enxeñaría civil
         431 [...] Demolición e preparación de terreos
         432 [...] Instalacións eléctricas, de fontanaría e outras instalacións en obras de construción
         433 [...] Acabamento de edificios
         439 [...] Outras actividades de construción especializada
         451 [...] Venta de vehículos de motor
         452 [...] Mantemento e reparación de vehículos de motor
         453 [...] Comercio de recambios e accesorios de vehículos de motor
         454 [...] Venda, mantemento e reparación de motocicletas e dos seus recambios e accesorios
         461 [...] Intermediarios do comercio
         462 [...] Comercio por xunto de materias primas agrarias e de animais vivos
         463 [...] Comercio por xunto de produtos alimenticios, bebidas e tabaco
         464 [...] Comercio por xunto de artigos de uso doméstico
         465 [...] Comercio por xunto de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións
         466 [...] Comercio por xunto doutra maquinaria, equipamentos e fornecementos
         467 [...] Outro comercio por xunto especializado
         469 [...] Comercio por xunto non especializado
         471 [...] Comercio a retallo en establecementos non especializados
         472 [...] Comercio a retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos especializados
         473 [...] Comercio a retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados
         474 [...] Comercio a retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións en establecementos especializados
         475 [...] Comercio a retallo doutros artigos de uso doméstico en establecementos especializados
         476 [...] Comercio a retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados
         477 [...] Comercio a retallo doutros artigos en establecementos especializados
         478 [...] Comercio a retallo en postos de venda e feiras
         479 [...] Comercio a retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en feiras
         491 [...] Transporte interurbano de pasaxeiros por ferrocarril
         492 [...] Transporte de mercadorías por ferrocarril
         493 [...] Outro transporte terrestre de pasaxeiros
         494 [...] Transporte de mercadorías por estrada e servizos de mudanza
         495 [...] Transporte por tubaxe
         501 [...] Transporte marítimo de pasaxeiros
         502 [...] Transporte marítimo de mercadorías
         503 [...] Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores
         504 [...] Transporte de mercadorías por vías navegables interiores
         511 [...] Transporte aéreo de pasaxeiros
         512 [...] Transporte aéreo de mercadorías e transporte espacial
         521 [...] Depósito e almacenamento
         522 [...] Actividades anexas ao transporte
         531 [...] Actividades postais sometidas á obriga do servizo universal
         532 [...] Outras actividades postais e de correos
         551 [...] Hoteis e aloxamentos similares
         552 [...] Aloxamentos turísticos e outros aloxamentos de curta estadía
         553 [...] Cámpings e aparcadoiros para caravanas
         559 [...] Outros aloxamentos
         561 [...] Restaurantes e postos de comidas
         562 [...] Provisión de comidas preparadas para eventos e outros servizos de comidas
         563 [...] Establecementos de bebidas
         581 [...] Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais
         582 [...] Edición de programas informáticos
         591 [...] Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión
         592 [...] Actividades de gravación de son e edición musical
         601 [...] Actividades de radiodifusión
         602 [...] Actividades de programación e emisión de televisión
         611 [...] Telecomunicacións por cable
         612 [...] Telecomunicacións sen fíos
         613 [...] Telecomunicacións por satélite
         619 [...] Outras actividades de telecomunicacións
         620 [...] Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática
         631 [...] Proceso de datos, hospedaxe e actividades relacionadas; portais web
         639 [...] Outros servizos de información
         641 [...] Intermediación monetaria
         642 [...] Actividades das sociedades holding
         643 [...] Investimento colectivo, fondos e entidades financeiras similares
         649 [...] Outros servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
         651 [...] Seguros
         652 [...] Reaseguros
         653 [...] Fondos de pensións
         661 [...] Actividades auxiliares aos servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións
         662 [...] Actividades auxiliares de seguros e fondos de pensións
         663 [...] Actividades de xestión de fondos
         681 [...] Compravenda de bens inmobiliarios por conta propia
         682 [...] Aluguer de bens inmobiliarios por conta propia
         683 [...] Actividades inmobiliarias por conta de terceiros
         691 [...] Actividades xurídicas
         692 [...] Actividades de contabilidade, conservadoría de libros, auditoría e asesoría fiscal
         701 [...] Actividades das sedes centrais
         702 [...] Actividades de consultoría de xestión empresarial
         711 [...] Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría e outras actividades relacionadas co aconsellamento técnico
         712 [...] Ensaios e análises técnicas
         721 [...] Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias naturais e técnicas
         722 [...] Investigación e desenvolvemento experimental en ciencias sociais e humanidades
         731 [...] Publicidade
         732 [...] Estudos de mercado e realización de enquisas de opinión pública
         741 [...] Actividades de deseño especializado
         742 [...] Actividades de fotografía
         743 [...] Actividades de tradución e interpretación
         749 [...] Outras actividades profesionais, científicas e técnicas n.c.n.
         750 [...] Actividades veterinarias
         771 [...] Aluguer de vehículos de motor
         772 [...] Aluguer de obxectos persoais e artigos de uso doméstico
         773 [...] Aluguer doutra maquinaria, equipamentos e bens tanxibles
         774 [...] Arrendamento da propiedade intelectual e produtos similares, agás traballos protexidos polos dereitos de autor
         781 [...] Actividades das axencias de colocación
         782 [...] Actividades das empresas de traballo temporal
         783 [...] Outra provisión de recursos humanos
         791 [...] Actividades de axencias de viaxes e operadores turísticos
         799 [...] Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles
         801 [...] Actividades de seguranza privada
         802 [...] Servizos de sistemas de seguranza
         803 [...] Actividades de investigación
         811 [...] Servizos integrais a edificios e instalacións
         812 [...] Actividades de limpeza
         813 [...] Actividades de xardinaría
         821 [...] Actividades administrativas e auxiliares de oficina
         822 [...] Actividades dos centros de chamadas
         823 [...] Organización de convencións e feiras de mostras
         829 [...] Actividades de apoio ás empresas n.c.n.
         841 [...] Administración pública e da política económica e social
         842 [...] Prestación de servizos á comunidade en xeral
         843 [...] Seguranza social obrigatoria
         851 [...] Educación preprimaria
         852 [...] Educación primaria
         853 [...] Educación secundaria
         854 [...] Educación postsecundaria
         855 [...] Outra educación
         856 [...] Actividades auxiliares da educación
         861 [...] Actividades hospitalarias
         862 [...] Actividades médicas e odontolóxicas
         869 [...] Outras actividades sanitarias
         871 [...] Asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios
         872 [...] Asistencia en establecementos residenciais para persoas con discapacidade intelectual, enfermidade mental e drogodependencia
         873 [...] Asistencia en establecementos residenciais para persoas maiores e con discapacidade física
         879 [...] Outras actividades de asistencia en establecementos residenciais
         881 [...] Actividades de servizos sociais sen aloxamento para persoas maiores e con discapacidade
         889 [...] Outras actividades de servizos sociais sen aloxamento
         900 [...] Actividades de creación, artísticas e espectáculos
         910 [...] Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais
         920 [...] Actividades de xogos de azar e apostas
         931 [...] Actividades deportivas
         932 [...] Actividades recreativas e de entretemento
         941 [...] Actividades de organizacións empresariais, profesionais e patronais
         942 [...] Actividades sindicais
         949 [...] Outras actividades asociativas
         951 [...] Reparación de ordenadores e equipamentos de comunicación
         952 [...] Reparación de efectos persoais e artigos de uso doméstico
         960 [...] Outros servizos persoais
         970 [...] Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico
         981 [...] Actividades dos fogares como produtores de bens para uso propio
         982 [...] Actividades dos fogares como produtores de servizos para uso propio
         990 [...] Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais

(09-10-2014)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo